Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr LVI/1354/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, § 10 załącznika do uchwały Nr XII/244/15 Rady Miejskiej z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania nagród dla trenerów, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr XXVIII/728/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. oraz Nr LVI/1355/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Prezydent Miasta Łodzi, ogłasza nabór wniosków o przyznanie:

  • nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
  • nagród dla trenerów.
  1. Kwota przeznaczona do rozdysponowania na nagrody wynosi: 455 000 zł
  2. Druki wniosków obowiązujące w 2019 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu, ul. ks. Skorupki 21 III p. pokój 13, do dnia 12 listopada 2019 r.
  3. Nie będą rozpatrywane wnioski:
  • wypełnione nieprawidłowo, nieczytelnie bądź niekompletne,
  • podpisane przez osoby nieuprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu (z dniem upływu kadencji organów),
  • złożone w Wydziale Sportu lub nadesłane drogą pocztową, po wskazanym powyżej terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu),
  • złożone na niewłaściwych drukach.

We wnioskach należy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w kryteriach zawartych w wyżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi.

Druki wniosków oraz teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Rafał Niewczas p. 13, tel. 638-55-84 email: r.niewczas@uml.lodz.pl oraz Pani Monika Stefaniak, p. 9, tel. 638-48-75 email: m.stefaniak@uml.lodz.pl.

 

Pliki do pobrania:

Wyniki:


Metryka strony i historia zmian