Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków o przyznanie nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz nagród dla trenerów

 Ogłoszenie

zgodnie z § 10 załącznika do uchwały Nr XXXIII/1083/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, § 10 załącznika do uchwały Nr XXXIII/1084/20 Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznania nagród dla trenerów, Prezydent Miasta Łodzi, ogłasza nabór wniosków o przyznanie:

 • nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym;
 • nagród dla trenerów.
 1. Do złożenia wniosku o przyznanie nagrody, uprawniony jest w szczególności:
  • klub sportowy lub organizacja sportowa w Łodzi;
  • właściwy związek sportowy lub krajowa organizacja sportowa osób niepełnosprawnych w danym sporcie;
  • Polski Związek Sportu Niesłyszących;
  • Polski Komitet Olimpijski;
  • Polski Komitet Paraolimpijski.
 1. Nagrody przyznawane są w I kwartale roku kalendarzowego, w oparciu o wyniki sportowe uzyskane od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. W naborze honorowane będą również wyniki uzyskane w okresie od listopada do grudnia 2019 r. pod warunkiem, że nie zostały uhonorowane nagrodą w 2019 r.

 2. Kwota przeznaczona do rozdysponowania na nagrody wynosi: 677 000 zł.

 3. Wnioski obowiązujące w 2021 r. wraz ze stosownymi załącznikami, należy składać w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu, ul. ks. Skorupki 21, do skrzynki podawczej Wydziału Sportu znajdującej się na parterze. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
  Termin składania wniosków upływa 15 lutego 2021 r. o godz. 16.00.
  Jeżeli ostatni dzień składania wniosków przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, terminem obowiązującym jest dzień roboczy następujący po tej dacie. We wnioskach należy wpisywać wyłącznie wyniki wskazane w regulaminach zawartych w wyżej wymienionych uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi.

 4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia, przesłanego drogą elektroniczną lub listownie.

 5. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
  • złożenia wniosku po terminie (w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową, o terminie jego złożenia decyduje data wpływu do Wydziału Sportu);
  • wycofania wniosku przez wnioskodawcę;
  • rezygnacji zawodnika lub trenera z ubiegania się o przyznanie nagrody;
  • nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym terminie;
  • złożenia wniosku na niewłaściwym formularzu.
 1. Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania nagrody.

 2. Płatnikiem przyznanej nagrody jest miasto Łódź.

W przypadku przyznania nagrody zawodnik (w przypadku osób nieletnich rodzic lub opiekun prawny)/trener ma obowiązek dostarczyć w ciągu 7 dni od daty odebrania decyzji administracyjnej, oświadczenie zawierające niezbędne dane do celów podatkowych. Oświadczenie należy dostarczyć do Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi. 

Druki wniosków, oświadczeń oraz teksty uchwał znajdują się w na stronie http://bip.uml.lodz.pl  w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Uwaga! 

Szczegółowe informacje na temat procedury przyznawania nagród można uzyskać w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu pod numerami telefonów: 638-55-84 lub 638-48-75 albo adresami email: r.niewczas@uml.lodz.pl  lub m.stefaniak@uml.lodz.pl 


Metryka strony i historia zmian