Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi

Załącznik
do zarządzenia Nr 6405/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 lutego 2021 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza nabór wniosków w konkursie na użyczenie lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, realizujących zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.

I. Zadania publiczne priorytetowe dla Miasta Łodzi.

Warunkiem użyczenia lokalu użytkowego organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego jest realizacja przez okres co najmniej 1 roku jednego z niżej wymienionych zadań publicznych priorytetowych dla Miasta Łodzi:

 1. aktywizacja społeczna seniorów;
 2. wzmocnienie kapitału społecznego dzieci i młodzieży m.in. poprzez rozwój działań służących wyrównywaniu ich szans;
 3. wsparcie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej i tworzenie warunków ich optymalnego funkcjonowania;
 4. działania lokalne skierowane na budowanie więzi sąsiedzkich (w obszarze rewitalizacji lub na terenie osiedli).

II. Ocena wniosków.

 1. Wnioski w konkursie na użyczenie lokali użytkowych oceniane są pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Oceny wniosków dokonuje Komisja ds. oceny wniosków o użyczenie lokali użytkowych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, zwana dalej Komisją konkursową, powołana odrębnym zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi.
 3. Wnioski o użyczenie lokali użytkowych składać mogą organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego, spełniające następujące kryteria formalne:
  1. prowadzą nieprzerwaną działalność w danym obszarze priorytetowym przez okres 3 lat, a w danym lokalu przez okres co najmniej 1 roku;
  2. dysponują budżetem pozwalającym na pokrycie kosztów użytkowania lokalu;
  3. prowadzą w lokalu działalność statutową lub działalność odpłatną pożytku publicznego, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, część lokalu użytkowego wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej nie przekracza 35% powierzchni użytkowej najmowanego lokalu, przy czym zyski z jej prowadzenia przeznaczane są w całości na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
  4. nie posiadają zaległości finansowych wobec Miasta Łodzi z tytułu realizacji zadań finansowanych/dofinansowanych z budżetu Miasta Łodzi w latach ubiegłych;
  5. nie posiadają zaległości z tytułu najmu lokali gminnych, a przypadku obecnie najmowanego lokalu nie posiadają zaległości wyższych niż jednomiesięczny przypis;
  6. nie posiadają zaległości wobec Miasta Łodzi z tytułu użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu;
  7. posiadają rekomendację właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej, zgodnie z obszarem działalności organizacji;
  8. posiadają opinię podmiotu administrującego lokalem – w sytuacji gdy podmiotem administrującym lokalem nie jest Zarząd Lokali Miejskich.
 4. Kryteria formalne weryfikowane będą na podstawie następujących załączników złożonych do wniosku o użyczenie lokalu lub innej nieruchomości:
  1. aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku gdy nie jest on dostępny w elektronicznej wyszukiwarce Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/krs/);
  2. umowy najmu lokalu;
  3. sprawozdania finansowego za ostatni rok obrachunkowy;
  4. planu finansowego na rok bieżący;
  5. oświadczenia o zdolności do pokrycia kosztów, wraz z informacją o źródłach finansowania;
  6. oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej, w wymiarze nieprzekraczającym 35% powierzchni najmowanego lokalu oraz uchwały właściwych władz dotyczącej przeznaczenia całości zysków z prowadzonej działalności gospodarczej na działalność pożytku publicznego służącą realizacji zadań Miasta Łodzi określonych w programach i politykach Miasta Łodzi, przyjętych odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi;
  7. oświadczenia o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia;
  8. rekomendacji właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub miejskiej jednostki organizacyjnej zgodnie z obszarem prowadzonej działalności;
  9. opinii podmiotu administrującego lokalem – w sytuacji gdy podmiotem administrującym lokalem nie jest Zarząd Lokali Miejskich.
 5. W przypadku niedołączenia do wniosku wszystkich wymaganych załączników, organizacja pozarządowa ma możliwość ich uzupełnienia w ciągu 5 dni od dnia otrzymania informacji o złożeniu wniosku niekompletnego.
 6. Wnioski poprawne pod względem formalnym podlegać będą ocenie merytorycznej, na podstawie następujących kryteriów:
  1. zgodność celów działań prowadzonych przez organizację pozarządową z programami i politykami Miasta Łodzi, przyjętymi odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi – 0-5 pkt;
  2. ocena harmonogramu planowanych działań – 0-8 pkt;
  3. efektywność ekonomiczna użyczenia – 0-6 pkt;
  4. efektywność społeczna użyczenia – 0-6 pkt;
  5. zapewnienie dostępności lokalu dla osób z niepełnosprawnościami – 0-5 pkt.
 7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 30.
 8. Rekomendację użyczenia lokalu otrzymują organizacje, których wnioski otrzymały w konkursie nie mniej niż 70% maksymalnej ilości punktów (tj. 21 pkt).
 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu przez Prezydenta Miasta Łodzi w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „Organizacje pozarządowe”.
 10. Konkurs zostaje unieważniony jeżeli:
  1. nie złożono żadnego wniosku;
  2. żaden ze złożonych wniosków nie spełnił wymogów zawartych w ogłoszeniu.

III. Termin i warunki składania wniosków.

 1. Wnioski w ramach konkursu składać należy w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 115 w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi do dnia 26 lutego 2021 r.
 2. Wnioski należy składać na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/polityka-lokalowa-dla-ngo/uzyczenia-lokali-dla-ngo/.
 3. Do konkursu mogą być składane wnioski, które przewidują realizację działań w okresie od dnia 3 marca 2021 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
 4. Wniosek nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucony z powodu następujących błędów:
  1. złożenie po terminie;
  2. niewypełnienie wszystkich punktów wniosku;
  3. złożenie na niewłaściwym formularzu;
  4. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  5. złożenie wniosku, w którym nie zakłada się realizacji zadania na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
  6. złożenie wniosku, w którym termin realizacji jest niezgodny z ogłoszeniem;
  7. złożenie wniosku niepodpisanego przez osoby uprawnione;
  8. złożenie wniosku bez wszystkich wymaganych załączników, bądź ich nieuzupełnienie w wymaganym terminie;
  9. złożenie wniosku przez organizację, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w części II ust. 3 ogłoszenia.
 5. Wnioskodawca nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 6. Wobec wnioskodawcy nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 7. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia wnioskodawcy wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec wnioskodawcy rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

IV. Zawarcie umowy o użyczenie lokalu użytkowego.

 1. Umowy o użyczenie lokali użytkowych, w których realizowane mają być zadania określone w części I ogłoszenia, sporządza i zawiera Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.
 2. Umowy o użyczenie lokali użytkowych zawierane mogą być na okres 3 lat bądź na okres nieoznaczony, z założeniem corocznej weryfikacji celowości użyczenia, ze względu na charakter realizowanych zadań i sposobu ich prowadzenia.

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl) na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz pod nr tel. 42 638-55-65, 42 638-46-99.


Metryka strony i historia zmian