Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2018–2021 z perspektywą do roku 2025”

2018-05-24


Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926  Łódź

DSS-OŚR-III.621.3.2017ObwieszczeniePrezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 oraz art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 799), podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łodzi na lata 2018–2021 z perspektywą do roku 2025”.
Z projektem ww. dokumentu można zapoznać się stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi w zakładce „ogłoszenia i zawiadomienia” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 42, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w dniach 24.05.2018 r. – 22.06.2018 r. (30 dni) oraz składać w tym terminie uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.
Uwagi i wnioski złożone po ww. terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Łodzi.z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Violetta Gandziarska (24.05.2018 09:54)

Informację zmodyfikował(a): Violetta Gandziarska (24.05.2018 10:05)

Informację opracował: Joanna Olempska (22.05.2018)

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictw

Ilość odwiedzin: 215