Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2018 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8175/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w trybie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki wad postawy w Łodzi „Wyprostuj się!” w 2018 r.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do realizacji programu mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu oraz otrzymać obowiązujący formularz oferty w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 115 (tel. 42 638-47-22) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.

 1. Oferty biorące udział w konkursie powinny zawierać:
  1. Wypełniony formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, zawierający m.in.:
   1. nazwę i siedzibę podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz numer wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
   2. miejsce realizacji programu;
   3. określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny;
   4. informacje dotyczące liczby i kwalifikacji personelu fachowego biorącego udział w realizacji zadania;
   5. deklarowaną liczbę dzieci, którą oferent może objąć programem;
   6. ceny jednostkowe za zrealizowanie poszczególnych usług medycznych u jednego dziecka;
   7. ceny jednostkowe spotkań skierowanych do nauczycieli, dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych oraz pielęgniarek szkolnych dotyczących edukacji wad postawy.
  2. Aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  3. Oświadczenie oferenta, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert.
  4. Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub jego niewłaściwa forma spowoduje wezwanie Oferenta do zmiany lub uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
  5. Dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu Oferenta. Oświadczenia oferenta powinny zostać złożone w oryginale.
 2. Zasady prowadzenia konkursu ofert:
  1. W konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty spełniające wymagania określone w szczegółowych warunkach konkursu ofert.
  2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Łodzi w roku 2018 na realizację zadania, którego dotyczy ogłoszenie wynosi 345.00,00 zł.
  3. Termin realizacji zadania – nie wcześniej niż od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  4. Oferty do konkursu ofert składane są w zamkniętych kopertach z podaniem nazwy zadania, którego konkurs dotyczy, w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w nieprzekraczalnym terminie do 15 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, do godz. 1600.
  5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 21 dni roboczych od upływu terminu składania ofert, a jego wyniki zostaną opublikowane w terminie do 3 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi,Urzędu Miasta Łodzi oraz przekazane na piśmie oferentom.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny przed upływem terminu na złożenie ofert, przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu otwarcia ofert i rozstrzygnięcia konkursu oraz zmiany terminu realizacji zadania – informacja zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zadania z przyczyn obiektywnych (np.: zmian w budżecie Miasta Łodzi).
  8. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w terminie 3 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni, a oferent powiadomiony pisemnie o jego wyniku.

Pliki do pobrania:

Wezwanie do usunięcia braków formalnych (2018-05-04) >>>

Wyniki konkursu >>>


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (12.04.2018 09:20)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (14.05.2018 11:37)

Informację opracował: Katarzyna Wąsik (06.04.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 556