Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.07.2019 15:05 do 31.07.2019 15:06.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, wnioskujących o udzielenie w 2019 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 1753/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 31 lipca 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Lodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe, wnioskujących o udzielenie w 2019 r. dotacji celowych na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych.

Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin jego realizacji:

Celem konkursu jest przyznanie w 2019 r. dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym na realizację zadań służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych rodzinnych ogrodów działkowych

  • realizacja w terminie do dnia 14 grudnia 2019 r.
  • wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – 43 358,00 zł.

Wniosek o przyznanie dotacji musi zawierać:

  1. nazwę stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację, wskazanie siedziby wnioskodawcy, numer KRS i numer konta stowarzyszenia, na które będzie przekazana dotacja;
  2. wskazanie rodzinnego ogrodu działkowego, którego dotyczy wniosek stowarzyszenia;
  3. określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca oraz rodzaj i zakres zadania, którego dotyczy dotacja;
  4. kosztorys prac określonych we wniosku;
  5. wymagane prawem pozwolenia, zgłoszenia, decyzje lub zgody w zależności od zakresu zadania, konieczne do jego realizacji;
  6. termin realizacji zadania;
  7. datę i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia ogrodowego składającego wniosek.

Wnioski można składać do dnia 31 sierpnia 2019 r. w formie pisemnej w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 100 lub drogą elektroniczną na adres: srodowisko@uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian