Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj, Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach oraz Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedli Stary Widzew i Piastów-Kurak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 306/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego: Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj, Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach oraz Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedli Stary Widzew i Piastów-Kurak

 1. Zadanie, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin realizacji:
  1. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj – realizacja w terminie marzec-listopad 2019 r.
  2. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach ̶ realizacja w terminie marzec-listopad 2019 r.
  3. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży - mieszkańców osiedli Starego Widzewa i Piastów-Kurak - realizacja w terminie styczeń-grudzień 2019 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 - do 29.100 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 - do 29.100 zł
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 3 - do 79.200 zł
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert:w 2018 r. wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 1 i 2 wyniosła 46 210 zł.; Zadanie Nr 3 nie było realizowane;
  2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
   w 2019 r. na realizację zadań nie były wydatkowane środki.
 3. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków
   4. prawidłowo oszacują kwotę sfinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wzór oferty w ramach konkursu nie zawiera punktów stanowiących zawartość oświadczenia),
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości), 
    3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane /realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. 
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21 (III piętro, pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 30 stycznia 2019 r.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty. 
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których termin realizacji zadania jest zgodny z terminem realizacji zadania określonym w części I ogłoszenia o konkursie. 
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych: 
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   11. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne; 
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty. 
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków
  8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. 
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt; 
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt; 
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt; 
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt. 
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. 
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. 
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl/), na Portalu (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. 
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie. 
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu. 
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu. 
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 1 Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj - realizacja w terminie marzec-listopad 2019 r. 
Planowana kwota na realizację zadania - do 29.100 zł

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 2 Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Tutaj chodzę bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach – realizacja w terminie marzec-listopad 2019 r. 
Planowana kwota na realizację zadania - do 29.100 zł

 1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 2. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 3. Realizacja zadań polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking dla mieszkańców łódzkich osiedli Wzniesienia Łódzkie oraz Mileszki, zgodnie z następującymi projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019 rok:
  1. Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj – osiedle Wzniesienia Łódzkie 
  2. Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach – osiedle Mileszki .
 4. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora nordic walking, legitymującego się certyfikatem, w wymiarze - 1 raz w tygodniu przez 2 godziny, od marca do listopada 2019 r.
 5. Na co najmniej 8 zajęciach powinien być zapewniony dietetyk, który dla chętnych dokona pomiarów wagi ciała i udzieli porad dietetycznych.
 6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
  3. koszty ubezpieczenia.
 7. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 8. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych. 
 10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 3 Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Unihokej bawi, uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – mieszkańców osiedli Starego Widzewa i Piastów-Kurak - realizacja w terminie styczeń-grudzień 2019 r.
Planowana kwota na realizację zadania - do 79.200 zł

 1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 2. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania
 3. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć unihokeja dla dzieci i młodzieży z łódzkich osiedli Stary Widzew oraz Piastów-Kurak (zajęcia na obiekcie przystosowanym do prowadzenia zajęć sportowych w granicach osiedla), zgodnie z następującymi projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego 2018/2019 rok:
  1. Unihokej bawi uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży – osiedle Stary Widzew;
  2. Unihokej bawi uczy i wychowuje. Ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży– osiedle Piastów-Kurak.
 4. Podmiot przystępujący do konkursu zobowiązany jest do przygotowania oferty obejmującej obydwa projekty wymienione w ust. 3.
 5. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora unihokeja, w wymiarze - 2 raz w tygodniu przez 2 godziny, od stycznia do grudnia 2019 r.
 6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
  2. koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
  3. koszty wynajmu obiektów do zajęć;
  4. koszty ubezpieczenia.
 7. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 8. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych. 
 10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
 11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
 12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 13. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni wyżej wymienione wymagania.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (09.01.2019 14:21)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (21.02.2019 08:37)

Informację opracował(a): Krystian Wolnicki (09.01.2019)

Źródło: Departament Pracy, Edukacji i Sportu; Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 381