Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu

Załącznik Nr
do zarządzenia Nr 7697/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 lutego 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, w formie regrantingu.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Zadanie publiczne upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa, realizowane jest w trybie powierzenia, w oparciu o art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie regrantingu.
  Zasady powierzenia realizacji zadania w formie regrantingu określa „Standard realizacji zadania publicznego”, stanowiący załącznik do Ogłoszenia 
  Termin realizacji zadania od dnia 24 kwietnia 2018 r. do dnia 19 listopada 2018 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania do 60 000 zł.

  Główny cel konkursu:
  Wspieranie kreatywnych działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych miasta Łodzi ze szczególnym uwzględnieniem turystyki postindustrialnej oraz promocji dziedzictwa filmowego Łodzi
  Turystyka rozumiana jest jako aktywne spędzenie czasu przez mieszkańców w celu poznania przestrzeni kulturowej, historycznej i przyrodniczej miasta Łodzi. 
  Zadanie obejmuje:
  1. turystykę miejską;
  2. turystykę kulturową;
  3. prezentację aspektów historycznych, kulturowych, przyrodniczych miasta Łodzi;
  4. działania skierowane do mieszkańców, poszerzające wiedzę o mieście Łodzi.

   Działanie musi odbyć się w przestrzeni miejskiej lub służyć jej pokazaniu;
   Turystyka musi być upowszechniana.
   Cele szczegółowe konkursu:
   upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców miasta Łodzi:
   1. zwiększenie inicjatyw miejskich realizujących turystykę patriotyczną,
   2. zwiększenie inicjatyw miejskich promujących działalność kobiet w mieście Łodzi;
   3. zwiększenie liczby uczestników działań;
   4. zwiększenie liczby realizatorów zadania publicznego i podniesienie atrakcyjności odbywających się wydarzeń.

    Preferowane tematy w 2018 r.:
    1. „Łódzkie Szlaki Niepodległościowe”,
    2. „Szlakiem znanych łodzianek” 100-lecie nadania kobietom praw wyborczych.
  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   W 2017 roku przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotację na realizację w/w zadania publicznego w formie regrantingu w wysokości 60 000,00 zł.
  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   W 2018 roku nie przekazano organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotacji na realizację w/w zadania publicznego.
 2. Warunki przyznawania dotacji.
  1. Zadanie zostanie zrealizowane w formie regrantingu, którego zasady określa „Standard realizacji zadania publicznego”, stanowiący załącznik do Ogłoszenia, poprzez wyłonienie Operatora, który zrealizuje działania animacyjne/doradcze dla realizacji inicjatyw turystycznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwane dalej Grantobiorcami.
  2. Operator wyłoniony zostanie na podstawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego upowszechnianie turystyki w zakresie turystyki i krajoznawstwa realizowanego w trybie powierzenia, w oparciu o art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formie regrantingu.
   Operatorem może być:
   Organizacja pozarządowa lub podmiot, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działający na rzecz rozwoju aktywności społecznej łodzian, w szczególności poprzez realizację inicjatyw na rzecz rozwoju turystyki.
   Warunki podstawowe jakie musi spełnić Operator:
   1. zrealizuje zadania na rzecz mieszkańców miasta Łodzi zgodnie z przyjętym „Standardem realizacji zadania publicznego”;
   2. dysponuje wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania;
   3. posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
   4. dysponuje bazą lokalową w Łodzi (własną lub potwierdzoną umową, np. przyrzeczeniem najmu lub użyczenia), jeśli jest ona niezbędna do realizacji zadania.
    Warunki rekomendowane:
    1. posiada doświadczenie w zakresie realizacji zadań w formie przekazywania środków innym organizacjom pozarządowym lub grupom nieformalnym (tzw. regranting);
    2. środki na realizację przedsięwzięć przez Grantobiorców nie mogą być mniejsze niż 80% dotacji.
     Dopuszcza się wkład własny niefinansowy w formie wolontariatu i pracy społecznej członków organizacji.
 3. Warunki realizacji zadania.
  1. Operator oraz Grantobiorcy są zobowiązani zamieścić w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie Miasta Łodzi www.lodz.pl lub www.kreatywna.lodz.pl.
  2. W umowie z Operatorem dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10 % wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5 000 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów administracyjnych, wynagrodzeń i honorariów. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 4. Koszty kwalifikowane.
  1. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
   7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
   8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
  2. W przypadku wydatków ponoszonych na opłaty związane z użytkowaniem lokalu (m, in. czynsz, prąd, telefon), w którym Operator prowadzi inną, nie związaną z zadaniem działalność, do zadania może być wliczona tylko część wydatku przypadająca na jego realizację. Sposób wyliczenia należy przechowywać wraz z całą dokumentacją finansową zadania i przedłożyć na wezwanie przy rozliczeniu zadania. W przypadku braku tych wyliczeń wydatki te nie będą kwalifikowane.
 5. Koszty niekwalifikowane:
  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT;
 6. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej do Biura Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury, ul. Piotrkowska 104 w sekretariacie (IV piętro, pok. 442), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2018 r. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 24 kwietnia 2018 r. i kończy się nie później niż 19 listopada 2018 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia19 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl) i na Portalu na Portalu „Dla mieszkańców” (https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) i w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną, telefoniczną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez Operatora – od 0 do 6 pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których Operator będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – od 0 do 8 pkt;
   4. ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku Operatora, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków – od -2 do 2 pkt;
   5. planowany przez Operatora wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji – od 0 do 5 pkt;
   6. doświadczenie przy realizacji zadań w formie regrantingu 0-5 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez wniosek 55% punktów możliwych do osiągnięcia w konkursie. 
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez Operatora.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na „Dla mieszkańców” (https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji Operator jest zawiadamiany również elektronicznie. 
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania
  1. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  4. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  5. Operator, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawa z dnia z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62)

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 (sekretariat IV piętro, pokój nr 442), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na „Dla mieszkańców” (https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) oraz pod nr tel. 42/ 638 40 88

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (12.02.2018 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (24.04.2018 14:24)

Informację opracował: Joanna Papuga-Rakowska (12.02.2018)

Źródło: Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

Ilość odwiedzin: 803