Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia i wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 2681/VIII/19
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 28 listopada 2019 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia i wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, dotyczących:

 1. Rodzaj i cel zadań, wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, termin realizacji zadań oraz dopuszczalne rezultaty zadań.
  1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych – wsparcie realizacji zadania publicznego.
   Cel zadania: zapewnienie całodobowej opieki osobom przewlekle psychicznie chorym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie można zapewnić im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. 
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2020 r. – do 3.877.356 zł.
   W latach 2021 - 2022 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
   Oczekiwane rezultaty zadania: zapewnienie osobom przewlekle psychicznie chorym, zamieszkałym na terenie Łodzi, całodobowej opieki oraz usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych).
  2. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn – wsparcie realizacji zadania publicznego.
   Cel zadania: zapewnienie całodobowej opieki niepełnosprawnym intelektualnie mężczyznom, którzy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie można zapewnić im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
   Termin realizacji: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2020 r. – do 505.540 zł.
   Oczekiwane rezultaty zadania: zapewnienie niepełnosprawnym intelektualnie mężczyznom, zamieszkałym na terenie Łodzi, całodobowej opieki oraz usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych).
  3. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy – powierzenie realizacji zadania publicznego.
   Cel zadania: prowadzenie 2 ośrodków wsparcia w formie klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2020 r. – 336.480,00 zł.
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2020 r. na realizację zadania może ulec zmianie i uzależniona będzie od wysokości środków przeznaczonych na ten cel przez Wojewodę Łódzkiego.
   Wysokość dotacji w roku 2021 będzie określona zgodnie z art. 51c ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W przypadku braku finansowania realizacji zadania przez Wojewodę, umowa zawarta przez zleceniobiorcę wygaśnie z dniem 31 grudnia 2020 r.
   Dopuszczalne rezultaty zadania: poprawa stanu funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Łodzi.
  4. Prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.
   Cel zadania: zapewnienie mieszkańcom warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
   Termin realizacji: od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2020 r. – 500.000,00 zł.
   W latach 2021 - 2024 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
   Dopuszczalne rezultaty zadania: poprawa stanu funkcjonowania osób z różnego typu niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie Łodzi.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe Nr 1-4 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
   1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2018 r. wyniosła 3.991.440 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3.991.440,00 zł;
   2. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2018 r. wyniosła 456.632 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 456.631,92 zł;
   3. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2018 r. wyniosła 437.304,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 437.304,00 zł;
   4. Prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2018 r. wyniosła 500.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 500.000,00 zł.
  2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert:
   1. Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym dla osób przewlekle psychicznie chorych: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 3.975.444 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 3.311.456,00 zł;
   2. Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 497.990 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 409.128,75 zł;
   3. Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubów samopomocy: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 392.560,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 392.560,00 zł;
   4. Prowadzenie mieszkań chronionych (różnego typu) dla osób z różnymi niepełnosprawnościami: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania w 2019 r. wyniosła 500.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 500.000,00 zł.
 3. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
    4. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    5. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie,
    6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług,
    7. regulamin organizacyjny domu pomocy społecznej lub jego projekt, zgodny z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734) – dotyczy zadań Nr 1 i 2,
    8. zaświadczenie o wpisie domu pomocy społecznej oraz zezwolenie na prowadzenie domu pomocy społecznej wydane przez wojewodę właściwego ze względu na położenie domu – dotyczy zadań Nr 1 i 2,
    9. regulamin organizacyjny ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy – dotyczy zadania Nr 3,
    10. statut ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy – dotyczy zadania Nr 3,
    11. program działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy i roczny plan pracy klubu – dotyczy zadania Nr 3,
    12. regulamin organizacyjny mieszkań chronionych lub jego projekt - dotyczy zadania Nr 4,
    13. regulamin odpłatności mieszkań chronionych lub jego projekt - dotyczy zadania Nr 4.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. W konkursie na realizację zadań 1, 2, 4 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów. W konkursie na realizację zadania 3 zostaną wybrane 2 oferty, które uzyskają największą liczbę punktów.
  5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może stanowić 100% całkowitego kosztu realizacji zadania – dotyczy zadań Nr 1 i 2. 
   Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty stanowi całkowity koszt realizacji zadania – dotyczy zadania Nr 3. 
   Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie – dotyczy zadania 4. 
  7. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
  8. Oferta wspólna wskazuje:
   1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
  9. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie/wsparcie realizacji zadania publicznego.
  10. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie i powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadania określi umowa, sporządzona w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).
  2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinasowany/finansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu/finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
  4. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość dotacji o więcej niż 25 %, wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.
 5. Koszty kwalifikowane.
  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 6. Koszty niekwalifikowane.
  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia. Każde potwierdzenie oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja:
   1. rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r. - dotyczy zadania Nr 1;
   2. rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2020 r. – dotyczy zadania Nr 2;
   3. rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2020 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r. – dotyczy zadania Nr 3;
   4. rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2024 r. – dotyczy zadania Nr 4.
   5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
    1. złożenie po terminie;
    2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
    3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
    4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
    5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
    6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
    7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
    8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
    9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
    10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie – dotyczy zadań Nr 1, 2 i 4 ;
    11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
    12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
   6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
    1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
    2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
    3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
   7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. 
   8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
   9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
   10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
   11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
   12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności. 
   13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji.
   14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto Łódź nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.
   15. W przypadku udostępnienia utworu za zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta Łodzi.
   16. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostepnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto Łódź.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Komisja konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.

1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt (dotyczy zadania Nr 3) oraz 40 pkt (dotyczy zadań Nr 1, 2 i 4). Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
2. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
3. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl, na Portalu: http://uml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
4. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
5. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:

 1. nie złożono żadnej oferty;
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

6. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków
w zadaniach konkursowych,– nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
7. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadania:
  Zadania Nr 1 i 2:
  Dom pomocy społecznej winien świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r.
  w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734), a także dysponować odpowiednią bazą lokalową do jego realizacji.
  Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do realizacji zadania określone ww. przepisami.
  Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzje ustalające opłatę za pobyt w domu, wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
  Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa): objęcie wsparciem odbiorców zadania w ilości nie mniejszej niż zadeklarowana w ofercie.
  Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: ilość osób objętych wsparciem oraz ilość zajęć/ilość godzin zajęć/liczba działań zrealizowanych wobec uczestników, prowadzonych według grafiku zajęć/harmonogramu.

  Zadanie Nr 3.
  Planowana liczba miejsc w klubie samopomocy wynosi nie więcej niż określona w regulaminie organizacyjnym/statucie klubu samopomocy, z zastrzeżeniem możliwości uruchomienia nowych miejsc po otrzymaniu przez jednostkę samorządu terytorialnego zlecającą prowadzenie ośrodka wsparcia dodatkowych środków od Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z „Zasadami udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek” określanymi corocznie przez Wojewodę Łódzkiego.
  Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do realizacji zadania, określone ww. przepisami. Podmiot zobowiązany jest do efektywnego wykorzystania miejsc, na które otrzymuje dotację.
  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania.
  W ofercie należy ująć także opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu. Ponadto w ofercie należy uwzględnić proponowany zakres usług świadczonych w klubie.
  Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa): objęcie wsparciem odbiorców zadania w ilości nie mniejszej niż określona w regulaminie organizacyjnym/statucie klubu samopomocy. 
  Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: ilość zrekrutowanych uczestników zadania oraz ilość zajęć/ilość godzin zajęć/liczba działań zrealizowanych wobec uczestników, prowadzonych według grafiku zajęć/harmonogramu/planu pracy na dany rok.

  Zadanie Nr 4.
  Mieszkania chronione wspierane przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, w szczególności niepełnosprawnych fizycznie lub osób z zaburzeniami psychicznymi.W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości. 
  Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r. poz. 822), zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311 poz. 2889), zmienionej uchwałą Nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 250 poz. 2263), a także dysponować odpowiednią bazą lokalową do jego realizacji.
  Decyzje o skierowaniu do mieszkań chronionych będą wydawane przez właściwy miejscowo Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. 
  W ofercie należy ująć także opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu. Ponadto w ofercie należy wskazać ilość miejsc przewidzianych w konkretnej lokalizacji mieszkania.
  Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa): objęcie wsparciem nie mniej niż 40 osób. 
  Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: ilość zrekrutowanych uczestników zadania oraz ilość zajęć/ilość godzin zajęć/liczba działań zrealizowanych wobec uczestników, prowadzonych według grafiku zajęć/harmonogramu.
 2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
 3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
 4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
 5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 6. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca postępuje zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn.zm.[1])

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi http://uml.lodz.pl/ngo oraz pod nr tel. 42 638-47-39.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2

Pliki do pobrania:

 • Oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konkursu:


Metryka strony i historia zmian