Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok, dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych

Ostatnia aktualizacja: 2018-01-09

2017-11-29

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7300/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 29 listopada 2017 r.


Ogłoszenie


Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, wyłonionych w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok, dotyczących działań na rzecz dzieci przewlekle chorych.

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na ich realizację, a także termin realizacji zadań:

  Działania na rzecz dzieci przewlekle chorych wyłonione w konsultacjach społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2018 rok.

  Łączna wysokość zaplanowanych środków – 181.536,00 zł.

  Zadanie nr 1 - zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci.

  Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 139.536,00 zł.

  Zadanie nr 2 - zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych.

  Termin realizacji zadania: od 8 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania - do 42.000,00 zł.

 2. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert oraz o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie łącznie wyniosła w roku 2016 r. – 134.226,00 zł, a w roku 2017 – 147.560,00 zł.

 3. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   5. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji, gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości).
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań. 
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. 
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi bip.uml.lodz.pl i na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 r. dla zadania pierwszego i nie wcześniej niż 8 stycznia 2018 r. dla zadania drugiego oraz kończy się nie później niż 31 grudnia 2018 r. dla obu zadań.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu; 
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony; 
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem; 
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu; 
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym; 
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl i na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy). Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego od upływu terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  7. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  8. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt; 
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny - nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

  1. Wymagania dotyczące wszystkich zadań:
   1. Oferent powinien dysponować bazą lokalową niezbędną do realizacji zadania;
   2. zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania;
   3. podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców;
   4. partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem;
   5. nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania;
   6. podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).
  2. Wymagania szczegółowe dot. zadania nr 1 - zapewnienie opieki pozamedycznej dla podopiecznych hospicjum stacjonarnego dla dzieci:
   1. oferta realizacji zadania powinna polegać na zapewnieniu całodobowej opieki nad dziećmi – podopiecznymi hospicjum stacjonarnego dla dzieci, poprzez wykonywanie czynności pielęgnacyjnych, przygotowywanie posiłków, wspieranie czynności rehabilitacyjnych oraz obsługę drobnego sprzętu medycznego, zgodnie z zadaniem nr L0019 budżetu obywatelskiego na rok 2018;
   2. do zakresu obowiązków opiekunów powinno należeć:
    1. pomoc pielęgniarkom w czynnościach pielęgnacyjnych,
    2. przygotowywanie posiłków, karmienie dzieci,
    3. reagowanie na wszystkie zmiany dotyczące dziecka (stan zdrowia, emocje),
    4. spędzanie czasu wolnego z dzieckiem,
    5. wspieranie kontaktów dziecka z rodziną,
    6. udział w wyjazdach rehabilitacyjnych, rekreacyjnych, leczniczych;
   3. oferta powinna zawierać informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie:
    1. potwierdzonego doświadczenia w zakresie pediatrycznej opieki paliatywnej,
    2. umiejętności udzielania pierwszej pomocy dziecku, potwierdzonej odbytym szkoleniem,
    3. umiejętności obsługi sprzętu medycznego: ssak, koncentrator tlenu, pulsometr, karmienie przez sondę - potwierdzone odbytymi szkoleniami;
   4. koszty kwalifikowane oferty obejmują wyłącznie koszty wynagrodzenia opiekunów (opieka w systemie 7 dni w tygodniu x 24 godziny na dobę). W ramach realizacji całego zadania powinno zostać zapewnione co najmniej 8760 godzin pracy opiekunów.
  3. Wymagania szczegółowe dot. zadania nr 2 - zajęcia arteterapeutyczne dla dzieci z oddziałów onkologicznych:
   1. oferta realizacji zadania powinna polegać na zorganizowaniu na dziecięcych oddziałach onkologicznych Ośrodka Pediatrycznego im. M. Konopnickiej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16 (Spornej 36/50) zajęć arteterapeutycznych, przedszkolnych i muzykoterapeutycznych z udziałem lalki terapeutycznej (kierowanej przez przeszkolonego aktora), zgodnie z zadaniem nr L0020 budżetu obywatelskiego na rok 2018;
   2. oferta powinna zawierać informacje o kwalifikacjach osób, które będą wykonywać zadanie w zakresie:
    1. przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć z dziećmi;
    2. doświadczenia w pracy z dziećmi;
   3. koszty kwalifikowane oferty obejmują wyłącznie koszty wynagrodzenia aktora (osoby kierującej lalką terapeutyczną) do kwoty 60,00 zł/godz., koszty wynagrodzenia arteterapeuty, muzykoterapeuty i przedszkolanki do kwoty 30zł/godz. oraz koszty materiałów plastycznych w wysokości nie przekraczającej 15% kosztów realizacji zadania.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47, pok. 124, pod nr tel. 42 638-47-34, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy).

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (29.11.2017 13:21)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (09.01.2018 12:52)

Informację opracował: Juliusz Kurzawa (29.11.2017)

Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 877