Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego „Rezydencje artystyczne w Łodzi” w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 575/2022
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian