Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki oraz Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów dla mieszkańców osiedli Zarzew, Andrzejów i Piastów-Kurak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7685/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 2 lutego 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki oraz Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów dla mieszkańców osiedli Zarzew, Andrzejów i Piastów-Kurak

 1. Zadanie, wysokość środków publicznych na jego realizację oraz termin realizacji:
  1. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” - zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie i Mileszki
   - realizacja w terminie marzec – październik 2018 r.
  2. „Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego” - Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów dla mieszkańców osiedli Zarzew, Andrzejów i Piastów-Kurak
   - realizacja w terminie luty – grudzień 2018 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 – do 84.000 zł

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 – do 400.000 zł
  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2017 roku wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 1, w części dotyczącej osiedla Mileszki, wyniosła 14.000 zł. Zadanie Nr 1 w części dotyczącej osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie oraz zadanie nr 2 nie były realizowane.
  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2018 roku na realizację zadań nie były wydatkowane środki.
 2. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
   4. prawidłowo oszacują kwotę sfinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych Prezydenta Miasta Łodzi, w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi zwolnione są ze składania odpisów z ewidencji,
    3. inne załączniki, jeżeli dotyczy – wymienione w druku oferty. 
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań; 
   6. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.
 3. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane /realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. 
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych działań. 
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) oraz w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21. 
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 ogłoszenia mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. Ze względu na charakter zadania konkursowego możliwe jest odstąpienie od wykorzystania przy opiniowaniu ofert systemu punktowego. Odstąpienie od systemu punktowego wymaga uzasadnienia i akceptacji członków Komisji Konkursowej. 
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  7. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  8. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie oraz Mileszki w terminie 1 marca – 30 października 2018 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 84.000 zł

 1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji. 
 2. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 3. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć nordic walking dla mieszkańców łódzkich osiedli Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie oraz Mileszki, zgodnie z następującymi projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego 2017/2018 rok (projekty dostępne pod adresem http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/20172018/zgloszone-wnioski-do-bo/):
  1. Na Wiskitnie Nordic Walking kwitnie! – osiedle Wiskitno (nr ID G0115WI);
  2. Na Łódzkich Wzniesieniach z nordic walking się dotleniaj – osiedle Wzniesienia Łódzkie (nr ID B0125WL);
  3. Tutaj chodzę, bo tu mieszkam. Nordic walking na Mileszkach – osiedle Mileszki (nr ID W0110MI).
  4. Podmiot przystępujący do konkursu zobowiązany jest do przygotowania oferty obejmującej wszystkie 3 projekty wymienione w ust. 3.
  5. Zajęcia powinny być prowadzone przez instruktora nordic walking, legitymującego się certyfikatem, w wymiarze - 1 raz w tygodniu przez 2 godziny, w sposób ciągły od marca do października 2018 r.
  6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
   1. koszty związane z wynagrodzeniami i obsługą zadania;
   2. koszty związane z zakupami sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania;
   3. koszty ubezpieczenia.
  7. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
  8. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
  9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych. 
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności. 
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  13. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni wyżej wymienione wymagania.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Wydatki realizowane w ramach budżetu obywatelskiego – Młodość pełna pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów w terminie od 19 lutego – do 16 grudnia 2018 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 400.000 zł

 1. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 2. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 3. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w podziale na dyscypliny sportowe, a także rywalizacje sportową
  w postaci organizacji zawodów i turniejów w różnych dyscyplinach, zgodnie z następującymi projektami wyłonionymi w ramach budżetu obywatelskiego 2017/2018 rok (projekty dostępne pod adresem http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/budzet-obywatelski/20172018/zgloszone-wnioski-do-bo/):
  1. dla uczniów i studentów z osiedla Zarzew - Młodość Pełna Pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów (nr ID W0055ZA);
  2. dla uczniów i studentów z osiedla Andrzejów - Młodość Pełna Pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów (nr IDW0059AN);
  3. dla uczniów i studentów z osiedla Piastów-Kurak - Młodość Pełna Pasji – bezpłatne zajęcia sportowo-rekreacyjne oraz rywalizacja uczniów i studentów (nr ID G0081PK).
  4. Podmiot przystępujący do konkursu zobowiązany jest do przygotowania oferty obejmującej łącznie wszystkie 3 projekty wymienione w ust. 3.
  5. Zajęcia powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów, w wymiarze:
   1. osiedle Zarzew – 750 45-minutowych jednostek treningowych;
   2. osiedle Andrzejów – 500 45-minutowych jednostek treningowych;
   3. osiedle Piastów-Kurak -750 45-minutowych jednostek treningowych;
    w sposób ciągły od lutego do grudnia 2018 r.
  6. Oprócz zajęć rekreacyjno-sportowych odbywających się w granicach osiedli właściwych dla każdego z projektów, oferent może organizować dodatkowe wyjścia i atrakcje dla uczestników poza granicami osiedli, na terenie Łodzi.
  7. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
   1. koszty związane z wynagrodzeniami obsługi instruktorskiej;
   2. koszty związane z wynajmem obiektów i sprzętu;
   3. koszty związane z zakupami sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
   4. koszty promocji zadania oraz usług promocyjnych;
   5. koszty związane z zakupem trofeów;
   6. koszty obsługi technicznej, medycznej i sędziowskiej;
   7. koszty pośrednie realizacji zadania;
   8. koszty koordynacji projektu do 6% kwoty wnioskowanej dotacji.
  8. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
  9. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
  10. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi organizator, który zobowiązany jest do weryfikacji posiadania przez uczestników ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
  11. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  12. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  13. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  14. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni wyżej wymienione wymagania.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) oraz pod nr tel. 42 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.02.2018 13:36)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (08.03.2018 15:42)

Informację opracował: Bartłomiej Mielczarek (05.02.2018)

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 540