Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 8545/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 4 czerwca 2018 r.

 

Ogloszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem alkoholu, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

 1. Zadanie będące przedmiotem konkursu ofert.
  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: organizacja czasu wolnego dla podopiecznych domów pomocy społecznej oraz zajęć informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla zdrowia wynikających z łączenia alkoholu i leków.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
  Łączna wysokość zaplanowanych środków - do 200.000 zł.

 3. Termin realizacji zadania.
  Od dnia podpisania umowy, nie później niż do 14 grudnia 2018 r.

 4. Warunki realizacji zadania.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
   4. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   5. do oferty załączą poprawnie wypełnione załączniki wskazane w części VII ogłoszenia. 
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
  3. Oferta powinna zawierać informacje, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym:
   1. szczegółowy sposób realizacji zadania;
   2. termin i miejsce realizacji zadania;
   3. harmonogram działań w zakresie realizacji zadania;
   4. informację o wysokości wnioskowanych środków;
   5. informację o wysokości współfinansowania realizacji zadania, jeżeli dotyczy;
   6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, jeżeli działalność ta dotyczy zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie ofert;
   7. informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz zasobie kadrowym i kompetencjach osób zapewniających wykonanie zadania, a także o zakresie obowiązków tych osób;
   8. informację o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadania oraz kosztorys wykonania zadania, w szczególności uwzględniający koszty administracyjne.
  4. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. 
   W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  5. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.
  6. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000).
  7. Zadania powinny być realizowane na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi - podopiecznych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi.
  8. Oferenci powinni dysponować wyszkoloną kadrą, legitymującą się odpowiednimi kwalifikacjami do realizacji zadania.
  9. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest finansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/.
  10. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. 
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  11. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  12. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków (koszty kwalifikowane):
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, uwzględnionych w zaktualizowanym kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części VI ogłoszenia.
   7. kosztami kwalifikowanymi mogą być:
    1. wynagrodzenie osób prowadzących działania/zajęcia,
    2. koszty materiałów do prowadzenia działań/zajęć,
    3. koszty wynajmu i obsługi sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań/zajęć,
    4. koszty materiałów związanych z promocją i informacją (np.: druk broszur, ulotek, folderów),
    5. koszty obsługi zadania, w tym koszty administracyjne (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) w wysokości nie przewyższającej 10% kwoty dotacji.
  13. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności (koszty niekwalifikowane):
   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   7. odliczony podatek VAT.
  14. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  15. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 5. Kryteria oceny ofert i opis sposobu oceny ofert.
  1. Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową, której prace określa Regulamin pracy Komisji Konkursowej - do wglądu w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi przy ul. Zachodniej 47, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/).
  2. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z warunkami realizacji zadania zawartymi w części IV ogłoszenia;
   4. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części VI ogłoszenia;
   5. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   6. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   7. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   8. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz podopiecznych domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi; 
   9. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   10. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu;
   11. niezłożenie zaświadczeń o kwalifikacjach kadry, o których mowa w wymaganiach szczegółowych w części VI pkt 6 ogłoszenia;
   12. niezłożenie konspektu zajęć informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie;
   13. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  3. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji, gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  4. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w pkt 3 mogą zostać usunięte w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie internetowej: bip.uml.lodz.pl i na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/). Lista podmiotów publikowana w wezwaniu zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do usunięcia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po upływie terminu składania ofert i nie później niż 10 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
  5. Nieusunięcie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub usunięcie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  6. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym wg następujących kryteriów oceny i skal punktowych:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego – [od 0 do 8] pkt;
   4. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   5. ocena atrakcyjności programu zawartego w ofercie (w tym: różnorodność proponowanych zajęć, zapewnienie udziału osób z grup wsparcia dla alkoholików lub grup AA w zajęciach informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie, udział wolontariuszy, itp.) – [od 0 do 6] pkt.
  7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 36 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. 
  8. Na podstawie punktowej oceny ofert Komisja Konkursowa sporządzi listę rankingową ofert. Dofinansowanie uzyskują oferty o największej liczbie punktów, aż do wyczerpania środków. O podziale środków decyduje Komisja Konkursowa.
  9. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  10. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 6. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań. 
  1. Zadanie obejmuje organizację:
   1. zajęć dla podopiecznych domów pomocy społecznej w Łodzi typu: gimnastyka ogólnorozwojowa poprawiająca sprawność fizyczną oraz koordynację ruchową uczestników, ćwiczenia wspierające pamięć, warsztaty wspierające sprawność manualną, zajęcia wspierające aktywnością społeczną oraz/lub rozwój zainteresowań – dostosowanych do potrzeb i możliwości grupy docelowej;
   2. czasu wolnego dla podopiecznych domów pomocy społecznej poza ich miejscem pobytu, np.: wyjazdy do teatru, kina czy muzeów;
   3. zajęć informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla zdrowia wynikających z łączenia alkoholu i leków.
  2. W ramach spotkań i zajęć dla podopiecznych domów pomocy społecznej realizowanych poza ich miejscem pobytu organizator zobowiązany jest do zapewnienia uczestnikom transportu dostosowanego do ich potrzeb i ograniczeń.
  3. Zajęcia informacyjno-edukacyjne nt. wpływu alkoholu powinny w swym przekazie wzmacniać czynniki chroniące poprzez wskazywanie różnorodnych form zdrowego stylu życia, wolnego od alkoholu. 
  4. Realizacja zajęć informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie powinna być oparta o konspekt zawierający: cele, metody, formy pracy, środki dydaktyczne, przebieg zajęć oraz planowaną liczbę godzin. Konspekt programu należy dołączyć do oferty.
  5. Przy ocenie merytorycznej ofert uwzględniających realizację zajęć informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie, preferowane będą oferty podmiotów, które w ramach swojej działalności pracują z osobami uzależnionymi od alkoholu (informacje na ten temat należy wpisać w części IV pkt 4 załącznika Nr 1 do ogłoszenia).
  6. Oferent powinien dysponować kadrą o odpowiednim doświadczeniu w zakresie prowadzenia zajęć w obszarze wskazanym w wymaganiach szczegółowych dotyczących realizacji zadania- wymagane jest udokumentowanie co najmniej 2-letniego doświadczenia w zakresie prowadzenia zajęć w powyższym zakresie tematycznym (CV oraz oświadczenie o przeprowadzonych zajęciach wraz z informacją, na czyje zlecenie były realizowane).
 7. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.
  Do oferty należy dołączyć poprawnie wypełnione załączniki:
  1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
  2. oświadczenia oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do ogłoszenia;
  3. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji, gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości) lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowaniu osób go reprezentujących;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w części VI pkt 6 ogłoszenia, osób do prowadzenia zajęć w obszarze wskazanym w wymaganiach szczegółowych dotyczących realizacji zadania zawartych w części VI ogłoszenia;
  5. konspekt zajęć informacyjno-edukacyjnych nt. wpływu alkoholu na zdrowie.
 8. Miejsce i termin składania ofert 
  1. Oferty do konkursu ofert składane są w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia (licząc od dnia następującego po dniu pojawienia się ogłoszenia).
  2. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Miasta Łodzi.
 9. Sposób złożenia oferty i załączników.
  1. Oferty wraz z załącznikami składane są w postaci papierowej. Każda oferta winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
  2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (bip.uml.lodz.pl) i na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) oraz w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi.
  3. Oferta musi byś sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta może być wypełniona komputerowo, maszynowo lub ręcznie. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Oferenta na podstawie wzorów stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
  4. Oferta powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania oferenta upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny oferenta lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
  5. Wszelkie skreślenia i zmiany w ofercie muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę i datowane.
 10. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert 
  Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.
  Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.
  Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

 11. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  1. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w formie pisemnej, w terminie 3 dni roboczych od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi informacji o wynikach konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie do 7 dni od daty jego wniesienia.
  2. Od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.
  3. Wniesienie odwołania wstrzymuje zakończenie konkursu do czasu jego rozpatrzenia.
 12. Odwołanie konkursu, przedłużenie terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu.
  1. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na złożenie ofert.
  2. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu składania ofert, przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podania przyczyn.

 

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47 pok. 132, pod nr tel. 42 638 47 30, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/).

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (06.06.2018 14:22)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (28.06.2018 08:56)

Informację opracował: Katarzyna Jarosińska (06.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 253