Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7242/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 17 listopada 2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Łodzi

 

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia i powierzenia realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, dotyczących:

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.

 

 1. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach.
  Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1 w 2018 r. wynosi1 824 062,00 zł.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonejna powyższe zadanie.
  W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
 1. Realizacja programu osłonowego pn. „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji.
  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 2 w 2018 r. wynosi 53 900,00 zł.
  Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.(z zastrzeżeniem okresowej realizacji programu w danym roku tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. oraz od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.).
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 1. Realizacja programu osłonowego pn. „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących”.
  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 3 w 2018 r. wynosi 44 000,00 zł.
  Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  (z zastrzeżeniem okresowej realizacji programu w danym roku tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 15 marca 2018 r. oraz od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.).
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 1. Realizacja programu osłonowego pn.: „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych”.
  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 4 w 2018 r. wynosi 158 447,00 zł.
  Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 1. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy.
  Wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania 5 w 2018 r. wynosi 144 636,00 zł.
  Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 1. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.
  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 6 w 2018 r. wynosi 99 768,00 zł.
  Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 1. Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa, funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji.
  Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania 6 w 2018 r. wynosi 40 302,00 zł.
  Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
 1. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
  Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej.
  Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 8 w 2018 r. wynosi 13 345 445,00 zł.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.
 1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
  Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z liczby godzin faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej.
  Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 9 w 2018 r. wynosi 250 000,00 zł.
  Przewidywana wysokość środków finansowych w 2018 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
  W roku 2019 i 2020 przyznanie i wysokość dotacji będą uzależnione od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Miasta Łodzi na realizację tego zadania.

 II.

 1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w 2016 r. wyniosła 1 948 971,93 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa
   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
   i o wolontariacie – 1 520 035,00 zł;
  2. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na realizacji programu osłonowego „Świetlica dla osób bezdomnych” w obszarze rewitalizacji w 2016 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
  3. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na realizacji programu osłonowego „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących” w 2016 r. wyniosła 28 334,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 28 334,00 zł;
  4. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na realizacji programu osłonowego : „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych” w 2016 r. wyniosła 132 033,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 132 033,00 zł;
  5. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w 2016 r. wyniosła 384 204,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 384 204,00 zł;
  6. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w 2016 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
  7. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w 2016 r. wyniosła 139 380,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 139 380,00 zł;
  8. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2016 r. wyniosła 10 728 190,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 10 728 190,00 zł;
  9. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
   w 2016 r. wyniosła 208 256,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 208 256,00 zł.
 2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadania konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na udzielaniu schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w schroniskach i noclegowniach w 2017 r. wyniosła 1 658 238,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1 658 238,00 zł;
 2. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na realizacji programu osłonowego „Świetlica dla osób bezdomnych” w obszarze rewitalizacji w 2017 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
 3. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na realizacji programu osłonowego „Autobus dla bezdomnych i potrzebujących” w 2017 r. wyniosła 28 500,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 28 500,00 zł;
 4. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na realizacji programu osłonowego : „Mieszkania wspierane dla osób bezdomnych” w 2017 r. wyniosła 144 043,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 144 043,00 zł;
 5. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy w 2017 r. wyniosła 152 160,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 152 160,00 zł;
 6. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących w obszarze rewitalizacji w 2017 r. wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
 7. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu jednostek specjalistycznego poradnictwa funkcjonujących poza obszarem rewitalizacji w 2017 r. wyniosła 119 577,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 119 577,00 zł;
 8. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w 2017 r. wyniosła 7 230 628,60 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 7 230 628,60 zł;
 9. Wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2017 r. wyniosła 105 104,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 105 104,00 zł.

III. Warunki przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
  1. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Łodzi;
  2. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  3. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
  4. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego;
  5. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
  6. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  7. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
   1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
   2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),
   3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
   4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie wykwalifikowanej kadry, gwarantującej odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych zajęć oraz udzielanych porad,
   5. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie (z wyłączeniem zadań 3, 8 i 9),
   6. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju,
   7. regulamin organizacyjny schroniska/ noclegowni dla osób bezdomnych (dotyczy zadania 1),
   8. regulamin odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych (dotyczy zadania 1),
   9. regulamin organizacyjny ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy (dotyczy zadania 5),
   10. statut ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy (dotyczy zadania 5),
   11. program działalności ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie klubu samopomocy i roczny plan pracy klubu (dotyczy zadania 5),
 2. W konkursie na realizację:
  1. zadania 1, 6, 7, 8 i 9 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
  2. zadania 2, 3, 4 i 5 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym
  w kategoriach:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
  2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
  3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (nie dotyczy zadania w formie powierzenia jego realizacji tj. zadania 5);
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
 4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. W przypadku zadań 1-4 i 6 i 7, kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 85 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 15 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
  W przypadku zadania 5, kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty stanowi całkowity koszt realizacji zadania.
  W przypadku zadania 8 i 9, kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może stanowić 100 % całkowitego kosztu realizacji zadania.
 1. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
 2. Oferta wspólna wskazuje:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
 1. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie/powierzenie realizacji zadania publicznego.
 2. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie/ powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 IV. Warunki realizacji zadań.

 1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadań określą umowy, sporządzone w oparciu o rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. poz. 1300).
 2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadań są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany/finansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu/ finansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
 5. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.

 V. Koszty kwalifikowane.

 Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

 1. niezbędnych do realizacji zadania;
 2. przewidzianych w ofercie, a w przypadku przyznania mniejszej kwoty dotacji niż wnioskowana, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
 3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
 5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
 6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
 7. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.

 VI. Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
 7. odliczony podatek VAT.

 

VII. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty do konkursów ofert składane są w postaci papierowej w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi
  i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania, którego dotyczy oferta oraz adnotację KONKURS OFERT.
 2. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) i w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
  w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi, przy ul. Zachodniej 47.
 3. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
  1. złożenie po terminie;
  2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
  4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
  5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane w szczególności na rzecz mieszkańców Łodzi;
  8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
  9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania/finansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym (nie dotyczy zadania 5);
  11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
 4. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych;
  2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym
   lub złożono je niekompletne.
 5. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 4 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi na stronie: bip.uml.lodz.pl oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy). Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 1 dzień od upływu terminu składania ofert i nie później niż 7 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie
  ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 7. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę
  pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie
  do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
 8. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 9. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne
  bądź zajęcia wierzytelności.
 10. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy
  lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej
  do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

 VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
  2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
  3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
  4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt (nie dotyczy zadania w formie powierzenia jego realizacji zadania 5);
  5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
  6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności
   i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie na zadania 1-9 wynosi 40 pkt, w przypadku zadania 5 wynosi 35 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych
  do uzyskania w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania
  w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 6. O rozstrzygnięciu oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
 7. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
 1. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków
  w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 2. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.

 IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:

 

 1. Szczegółowe warunki realizacji zadań:

Zadanie 1:

Głównym celem realizacji zadania będzie udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych.

Schronisko dla osób bezdomnych winno zapewnić osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Noclegownia winna zapewnić osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

We wskazanych placówkach mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w danej placówce.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr LIII/1008/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 311, poz. 2889), zmienionej uchwałą Nr LXI/1174/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 lipca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 250, poz. 2263), a także są zobowiązane dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania.

Decyzje o skierowaniu do schroniska dla osób bezdomnych będą wydawane przez właściwy miejscowo Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W części IV oferty, ust. 1 „Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji”, poza opisem zadania, należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu.

 

Zadanie 2:

Głównym celem realizacji zadania jest uchronienie bezdomnych przed zamarznięciem i odmrożeniami, podniesienie stanu higienicznego beneficjentów, zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób i epidemii wśród bezdomnych oraz motywowanie bezdomnych do zmiany dotychczasowego sposobu życia i wyjścia z bezdomności.

Zadanie będzie realizowane poprzez realizację programu osłonowego, wynikającego z rozeznanych potrzeb w formie świetlicy dla bezdomnych, mieszczącej się w obszarze rewitalizowanym, zapewniającej pobyt dzienny, gorący posiłek, niezbędne ubranie, pomoc pielęgniarską, niezbędne środki czystości i higieny osobistej.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania.

W części IV oferty, ust. 1 „Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji”, poza opisem zadania, należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu.

 

Zadanie 3:

Głównym celem realizacji zadania będzie: dostarczanie osobom bezdomnym oraz potrzebującym pomocy codziennie w godzinach nocnych gorącego posiłku, leków, niezbędnej odzieży i obuwia odpowiedniego do pory roku; zapewnienie podstawowej opieki pielęgniarskiej, w tym zminimalizowanie zagrożenia zamarznięcia osób bezdomnych; zapewnienie darmowego dowozu do miejsc noclegowych w noclegowniach i schroniskach oraz innych miejsc do tego przeznaczonych.

 

Zadanie 4:

Głównym celem realizacji zadania będzie udzielenie schronienia poprzez realizację programu osłonowego, wynikającego z rozeznanych potrzeb w formie mieszkań wspieranych dla osób bezdomnych, zapewniających całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście
z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania.

W części IV oferty, ust. 1 „Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji”, poza opisem zadania, należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu.

 

Zadanie 5:

Głównym celem realizacji zadania będzie prowadzenie klubu samopomocy dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Osoby zatrudnione przy realizacji zadania muszą posiadać niezbędne doświadczenie
oraz kwalifikacje do realizacji zadania, a kierownik placówki musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w klubie oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalizację z zakresu pomocy społecznej.

Korzystanie z usług klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

 

Zadanie 6:

Głównym celem realizacji zadania będzie świadczenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Jednostka Specjalistycznego Poradnictwa musi się mieścić w obszarze rewitalizowanym. Wykaz ulic obejmujących obszar rewitalizacji dostępny w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi, ul. Zachodnia 47.

Poradnictwo prawne powinno być realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne powinno być realizowane poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne powinno obejmować funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach zadania podmiot będzie udzielał porad klientom jednego Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, który zostanie wskazany przez Zleceniodawcę po rozstrzygnięciu konkursu przy uwzględnieniu miejsca realizacji zadania.

 

Zadanie 7:

Głównym celem realizacji zadania będzie świadczenie poradnictwa specjalistycznego (w szczególności prawnego, psychologicznego i rodzinnego) osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne powinno być realizowane poprzez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne powinno być realizowane poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii. Poradnictwo rodzinne powinno obejmować funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ramach zadania podmiot będzie udzielał porad klientom jednego Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, który zostanie wskazany przez Zleceniodawcę po rozstrzygnięciu konkursu przy uwzględnieniu miejsca realizacji zadania.

 

Zadanie 8:

Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania skierowanych do osób samotnych, które ze względu na wiek, chorobę lub inne przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w szczególności:

 1. przygotowywanie posiłków lub ich dostarczenie;
 2. pomoc przy spożywaniu posiłków, w tym podawanie posiłków i karmienie;
 3. dokonywanie zakupów ze środków finansowych klienta;
 4. załatwianie spraw bieżących i urzędowych;
 5. utrzymywanie w porządku i czystości mieszkania zajmowanego przez klienta (bez mycia okien i generalnego sprzątania);
 6. palenie w piecu i przynoszenie opału;
 7. przynoszenie wody i wynoszenie nieczystości;
 8. czynności związane z praniem odzieży i bielizny, oddawanie bielizny pościelowej do pralni, prasowanie;
 9. zmiana bielizny i pościeli oraz słanie łóżka;
 10. czynności związane z pielęgnacją i higieną osobistą klienta, w tym zmiana pampersów;
 11. pomoc przy ubieraniu;
 12. opieka nad chorym leżącym zlecona przez lekarza;
 13. wzywanie i kontakt z lekarzem, realizacja recept;
 14. towarzyszenie w drodze do lekarza, w trakcie wizyt u lekarza;
 15. współpraca z rodziną w zakresie wypracowania reguł współdziałania z klientem;
 16. współpraca z pielęgniarką środowiskową i informowanie pracownika socjalnego o zmianach w stanie zdrowia klienta.

Usługi opiekuńcze winny być świadczone we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00.

W części IV oferty, ust. 6 „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”, poza opisem działań zgodnym z harmonogramem, należy ująć planowaną skalę działań uwzględniając liczbę możliwych do zrealizowania godzin (w dni robocze
i świąteczne) liczbę odbiorców a także wysokość dotacji za jedną godzinę usług (w dni robocze i świąteczne).

Cena jednostkowa za jedną godzinę usług (w dni robocze i świąteczne) winna zostać szczegółowo skalkulowana w załączonej do oferty kalkulacji przewidywanych kosztów.

Zadanie będzie realizowane u osób objętych usługami, w zakresie i wymiarze, określonym w decyzjach administracyjnych wydanych przez upoważnionych pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W decyzji administracyjnej wskazane będzie
w szczególności: wymiar i zakres świadczonych usług oraz wysokość odpłatności
za usługi opiekuńcze.

Osoby świadczące usługi opiekuńcze, powinny posiadać stan zdrowia pozwalający
na świadczenie usług. Ponadto osoby świadczące usługi zobowiązane
są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

Zadanie 9:

Głównym celem realizacji zadania będzie organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, skierowanych do osób, które
ze względu na wiek, chorobę lub inne przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze winny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy w formie specjalistycznych usług, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 6.00 do 21.00.

W części IV oferty, ust. 6 „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”, poza opisem działań zgodnym z harmonogramem, należy ująć planowaną skalę działań uwzględniając liczbę możliwych do zrealizowania godzin (w dni robocze i świąteczne), liczbę odbiorców, a także cenę jednostkową za jedną godzinę usług (w dni robocze i świąteczne).

Cena jednostkowa za jedną godzinę usług (w dni robocze i świąteczne) winna zostać szczegółowo skalkulowana w załączonej do oferty kalkulacji przewidywanych kosztów.

Zadanie będzie realizowane u osób objętych usługami, w zakresie i wymiarze, określonym w decyzjach administracyjnych wydanych przez upoważnionych pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. W decyzji administracyjnej wskazane będzie w szczególności: wymiar i zakres świadczonych usług oraz wysokość odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe wskazane powyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach: szpitalu psychiatrycznym, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji bądź innej jednostce, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze, powinny posiadać stan zdrowia pozwalający na świadczenie usług. Ponadto osoby świadczące usługi zobowiązane są do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 oraz z 2006 r. Nr 134, poz. 943).

 1. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
 2. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie
  z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
 3. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
 4. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz ustawy
  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy) oraz pod nr tel. 42 638-47-38, 42 685-43-42.

 

Pliki do pobrania:

Lista podmiotów wezwanych do usunięcia braków formalnych (2017-12-13) >>>

Wyniki Konkursu:


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (20.11.2017 12:08)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (29.12.2017 09:27)

Informację opracował: Juliusz Kurzawa (17.11.2017)

Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 1468