Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7460/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 1. Rodzaje zadań i wysokości środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację, a także termin realizacji.

  Kategoria zadań:
  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł:

  Zadanie nr 1:
  wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki;
  Zadanie nr 2: wspieranie działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej; edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym;
  Zadanie nr 3: wspieranie działań, w tym wydarzeń artystycznych, związanych z upamiętnieniem i ochroną dziedzictwa narodowego z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, inspirowanych jubileuszowymi obchodami oraz przedsięwzięć stawiających pytania o znaczenie historycznego dziedzictwa dla współczesnych praktyk kulturowych.

  Termin realizacji: od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.

  Kategoria zadań:
  z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania nie przekracza 50.000 zł:

  Zadanie nr 4:
  upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki;
  Zadanie nr 5: wspieranie działań, w tym wydarzeń artystycznych, związanych
  z upamiętnieniem i ochroną dziedzictwa narodowego z okazji obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, inspirowanych jubileuszowymi obchodami
  oraz przedsięwzięć stawiających pytania o znaczenie historycznego dziedzictwa dla współczesnych praktyk kulturowych;
  Zadanie nr 6: wspieranie działań z zakresu edukacji kulturowej i animacji społeczno-kulturalnej; edukacja kulturalna na rzecz dzieci i młodzieży, w tym promocja dokonań artystycznych, działania włączające dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym;
  Zadanie nr 7: wspieranie artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 60+;
  Zadanie nr 8: wspieranie realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej;
  Zadanie nr 9: wymiana dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury,
  w szczególności wspieranie projektów analityczno-diagnostycznych, prac badawczych, konferencji, szkoleń i debat z dziedziny kultury;
  Zadanie nr 10: działania artystyczne, działania z obszaru edukacji kulturowej, animacji społeczno-kulturalnej służące rewitalizacji społecznej.

  Każdy oferent może złożyć maksymalnie cztery oferty w konkursie.

  Termin realizacji zadania: od 15 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację wszystkich zadań w 2018 r.: do 2.078.000,00 zł.
  1. Informacja o zrealizowanych w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2016 r. środki na realizację zadań objętych konkursem wyniosły: 2.195.500,00 zł.
  2. Informacja o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

   W 2017 r. środki na realizację zadań objętych konkursem wyniosły: 2.100.000,00 zł.
 2. Warunki przyznawania dotacji. 
  1. W otwartym konkursie ofert zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. zamierzają realizować lub realizują zadania na rzecz mieszkańców Miasta Łodzi;
   4. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną, zarówno pod względem merytorycznym jaki rachunkowym, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego dla spraw zabezpieczenia społecznego;
   5. prawidłowo oszacują wkład własny – wkład finansowy, rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków organizacji i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   6. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   7. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
    2. wykaz imprez lub przedsięwzięć zorganizowanych w ostatnich trzech latach –w przypadku podmiotów, które będą wnioskować o dofinansowanie wieloletnie (dotyczy zadań nr 1, nr 2, nr 6 i nr 10);
    3. list intencyjny, umowa najmu, przyrzeczenia najmu lub użyczenia lokalu niezbędnego do przeprowadzenia merytorycznej części zadania (jeśli dotyczy);
    4. deklaracja współpracy od ewentualnych partnerów projektu (jeśli dotyczy).
   8. Oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta Łodzi może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty (zadania publicznego) zgłoszonej do konkursu.
   9. Oferent związany jest ofertą do upływu 90 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym według następujących kryteriów:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań;
   7. oryginalność projektu lub wpisanie się go w kulturowe dziedzictwo i tożsamość Miasta Łodzi a także założenia wybranego zadania konkursu;
   8. zaplanowana przez oferenta kampania promocyjna projektu związana z realizacją zadania;
   9. organizacja przedsięwzięcia w miejscu lub w sposób umożliwiający udział w nim osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”. 
    Kryteria wymienione w pkt 1-6, zostały opisane szczegółowo w załączniku Nr 6 do zarządzenia Nr 2231/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu Miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć:
   1. 75% całkowitego kosztu zadania realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 25% całkowitego kosztu zadania ujętego w ofercie (dotyczy zadań nr 1-3);
   2. 90% całkowitego kosztu zadania realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 10% całkowitego kosztu zadania ujętego w ofercie (dotyczy zadań nr 4-10);

    Uwaga!
    Wkład własny może mieć charakter finansowy i niefinansowy.

    Dla zadań nr 1-3 wkład własny oferenta stanowią: 
    – środki finansowe – nie mniej niż 90% wkładu własnego,
    – środki niefinansowe – wkład rzeczowy i wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji – nie więcej niż 10% całości wkładu własnego.

    Dla zadań nr 4-10 wkład własny oferenta stanowią: 
    – środki finansowe – nie mniej niż 80% wkładu własnego,
    – środki niefinansowe – wkład rzeczowy i wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji – nie więcej niż 20% całości wkładu własnego.

    Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie.

    Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi. 
    Wkład niefinansowy to wkład rzeczowy i wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji, który należy dokumentować tak, aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla stałego personelu.
 3. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania zobowiązane są dostarczyć:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości wystarcza wskazanie numeru, pod którym podmiot zarejestrowano);
   2. statut (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   3. aktualizację oferty, uwzględniającą faktyczną kwotę przyznanej dotacji oraz ewentualne modyfikacje zakresu merytorycznego i finansowego zadania. 
  2. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp Miasta Łodzi, który powinien być załączony do informacji, dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/
  3. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia w tym trybie w ramach danej dotacji nie mogą być łącznie większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń i honorariów za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania. 
  4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekraczają 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  5. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekroczyć próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
  6. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  7. Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją zadania muszą być wystawione w okresie jego realizacji, który jest szczegółowo określony w umowie zawartej pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.
 4. Koszty kwalifikowane.
  1. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych i uwzględnionych w kosztorysie złożonym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami administracyjnej obsługi zadania, których wysokość nie przekracza 10% dotacji (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
   7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
   8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
  2. Wydatki z wkładu własnego przedstawione w kosztorysie oferty i poniesione przez oferenta przed datą zawarcia umowy, ale mieszczące się w terminie realizacji zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym zostaną rozliczone na poczet zadania.
 5. Koszty niekwalifikowane.
  1. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   7. odliczony podatek VAT;
   8. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu.
 6. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty do konkursu ofert składane są w postaci papierowej do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, lub przesyłane na ww. adres w nieprzekraczalnym terminie 30 dni kalendarzowych licząc od następnego dnia po ukazaniu się ostatniego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej (ewentualne aktualizacje). Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta, kategorię i numer zadania konkursowego, którego dotyczy oferta, nazwę własną zadania i adnotację WYDZIAŁ KULTURY – OTWARTY KONKURS OFERT. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną drogą pocztową po ww. terminie. 
  2. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których planowana realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 15 stycznia 2018 r. i kończy się nie później niż 30 listopada 2018 r.
  3. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzoru sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje pozarzadowe/konkursy/) i w siedzibie Wydziału Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi.
  4. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenia po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   2. złożenia w miejscu innym, niż wskazane w ogłoszeniu konkursowym;
   3. niewypełnienia wszystkich punktów formularza oferty;
   4. niedokonania skreśleń umożliwiających jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta/oferentów w oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego;
   5. złożenia oferty w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   6. złożenia na niewłaściwym formularzu;
   7. złożenia przez podmiot nieuprawniony;
   8. złożenia przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   9. złożenia oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   10. złożenia oferty na zadanie, którego termin nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   11. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   12. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   13. wysokość % wkładu rzeczowego i osobowego oszacowanego we wkładzie własnym oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym; 
   14. złożenia oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione;
   15. sporządzenia z błędami rachunkowymi kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
   16. złożenia oferty realizacji zadania, które wcześniej było dotowane w całości lub w części z budżetu Miasta Łodzi;
   17. w przypadku składania oferty wspólnej, w formularzu ofertowym nie uzupełniono danych jednego z oferentów.
  5. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest któregoś z wymaganych podpisów osób uprawnionych;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
   3. w przypadku składania oferty wspólnej, dane i podpisy oferentów nie są uzupełnione.
  6. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 5 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni roboczych od daty opublikowania listy podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia lub poprawy w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi,na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi (liczy się data umieszczenia ogłoszenia na ostatnim z wymienionych nośników). Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, którego oferty brak lub nieprawidłowość dotyczy oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. Oferenci o wezwaniu do uzupełnienia braków i nieprawidłowości informowani są również drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany w złożonym formularzu ofertowym.
  7. Ogłoszenie listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków lub nieprawidłowości nastąpi nie wcześniej niż 5 dni roboczych i nie później niż 10 dni roboczych po dniu zakończenia składania ofert.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić oferentowi stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi(Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. proponowana jakość wykonania zadania, w tym dostępność i kwalifikacje osób przy udziale, których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym jakości, rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. oryginalność projektu lub wpisanie się go w kulturowe dziedzictwo, tożsamość Miasta Łodzi oraz założenia wybranego zadania konkursu i zgodność z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi realizacji zadania opisanymi dla poszczególnych zadań w części IX ogłoszenia [od 0 do 4] pkt;
   8. zaplanowana przez oferenta kampania promocyjna projektu związana z realizacją zadania – [od 0 do 2] pkt;
   9. zadanie realizowane zgodnie z dokumentem „Łódzki standard dostępności” – [od 0 do 5] pkt. 
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 51 pkt.
   Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania oferty przez oferenta, (uwzględniając faktyczną kwotę przyznanej dotacji oraz ewentualne modyfikacje harmonogramu realizacji, zakresu merytorycznego i finansowego zadania).
  5. Po rozpatrzeniu ofert Komisja Konkursowa może rekomendować zawarcie umów wieloletnich z oferentami wnioskującymi o zawarcie takich umów, na podstawie ofert, które otrzymają najwyższą punktację (dotyczy zadań nr 1, nr 2, nr 6 i nr 10).
  6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje pozarzadowe/konkursy/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  7. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie na adres poczty elektronicznej wskazany w złożonym formularzu ofertowym. 
  8. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  9. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań:
  1. Przedkładane w konkursie oferty na zadania nr 2 i nr 6 powinny mieć na celu między innymi tworzenie nowych wartości kulturowych, rozwijanie woli uczestnictwa w kulturze, budowanie kapitału społecznego miasta i tożsamości kulturowej łodzian oraz promowanie wątków wspólnej tożsamości Łodzi w obszarze kultury; rozbudzanie potrzeb kulturalnych wśród łodzian, kształtowanie wiedzy o kulturze, historycznym dziedzictwie kulturowym Łodzi, awangardowej tradycji artystycznej Łodzi oraz współczesnej wspólnocie a także różnorodności kulturalnej mieszkańców Łodzi.
  2. Pożądanymi celami zadania nr 10 przedłożonych w konkursie ofert są:
   1. aktywizacja środowisk społecznie zdegradowanych i o ograniczonym dostępie do kultury;
   2. zdiagnozowanie i uwzględnienie potrzeb osób mających utrudniony dostęp do kultury i dotychczas nie zaangażowanych w życie kulturalne;
   3. inicjowanie długofalowych działań na rzecz społeczności lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem terenów miejskich objętych rewitalizacją techniczną;
   4. integracja społeczna środowisk i grup społecznych za pomocą działań o charakterze artystycznym;
   5. poszukiwanie realnych, systemowych rozwiązań mających na celu niwelowanie barier w dostępie do kultury w wymiarach: przestrzennym, ekonomicznym, społeczno-mentalnym i kompetencyjnym;
   6. pozyskiwanie i aktywizacja przedstawicieli społeczności lokalnych do działań na rzecz własnych środowisk.
  3. Możliwość angażowania do realizacji zadania partnerów (m.in. domów kultury, teatrów, bibliotek) w szczególności w działania sieciujące, działania w lokalnych społecznościach, poza budynkami ośrodków kultury, w tym na terenach pozbawionych oferty kulturalnej ze względu na znaczne odległości od centrum i ośrodków kultury.
  4. Przedsięwzięcia muszą być realizowane w sposób zapewniający zgodność z „Łódzkim standardem dostępności”, a w części IV.6 oferty, „Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego”, należy opisać sposób zapewnienia dostępności wydarzenia dla osób niepełnosprawnych.
  5. Oferent dysponuje kadrą o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadania.
  6. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  7. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
  8. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  9. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  10. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.

   Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

   Uwaga! 

   Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-92 lub 42 638-53-64 lub 42 638-43-56, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje pozarzadowe/konkursy/)

Pliki do pobrania:

Wezwanie do usunięcia braków formalnych (2018-02-01) >>>

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (19.12.2017 15:02)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (01.03.2018 10:34)

Informację opracował(a): Jolanta Sławińska-Ryszka (19.12.2017)

Źródło: Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Wydziału Kultury

Ilość odwiedzin: 4411