Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 67/VIII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 6 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, dotyczących:

 1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych, które Miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tych zadań, a także termin realizacji zadań.
  1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji.
   Termin realizacji: od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 70.000,00 zł.
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
  2. Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin poprzez organizowanie i prowadzenie banków żywności.
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 50.000,00 zł.
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
  3. Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin poprzez prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych. 
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 1.034.000,00 zł.
   Cena jednostkowa 1 posiłku, w oparciu o środki dotacji wynosi nie więcej niż 6,00 zł.
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
  4. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji.
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 865.648,00 zł Kwota dotacji przeznaczona na działanie jednej placówki nie może być większa niż 100.000,00 zł

   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
  5. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji.
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 559.752,00 zł
   Kwota dotacji przeznaczona na działanie jednej placówki nie może być większa niż 100.000,00 zł
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
  6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu.
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 129.600,00 zł.
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
  7. Realizacja programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny.
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 16.000,00 zł.
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
  8. Realizacja programów reintegracji społecznej osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny.
   Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 14.000,00 zł.
   Przewidywana wysokość środków finansowych w 2019 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.
   Wysokość środków finansowych w latach kolejnych będzie uzależniona od kwoty przyznanej Zleceniodawcy na realizację zadania.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  1. Organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji:
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 0,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 0,00 zł;
  2. Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin poprzez organizowanie i prowadzenie banków żywności: 
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 50.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 50.000,00 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 50.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 50.000,00 zł;
  3. Zwiększenie dostępności pomocy w formie dożywiania dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin poprzez prowadzenie jadłodajni, kuchni społecznych: 
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 1.104.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1.104.000,00 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 1.104.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 1.104.000,00 zł;
  4. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym w obszarze rewitalizacji: 
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 865.648,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 865.648,00 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 865.648,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 865.648,00 zł;
  5. Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji:
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 559.752,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 559.752,00 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 559.752,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 559.752,00 zł;
  6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrum integracji społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu: 
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 129.600,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 129.600,00 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 129.600,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 129.600,00 zł;
  7. Realizacja programów aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny: 
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 16.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 16.000,00 zł;
   2. wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 16.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 16.000,00 zł;
  8. Realizacja programów reintegracji społecznej osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny: 
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 14.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 14.000,00 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert: wysokość środków finansowych przekazanych na realizację zadania wyniosła 14.000,00 zł, w tym wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 14.000,00 zł.
 3. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki, tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
    3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – załączą dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów),
    4. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    5. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której będzie realizowane zadanie, z wyłączeniem zadania 7 i 8,
    6. w przypadku zadania 1 regulamin organizacyjny hostelu,
    7. w przypadku zadania 3 pozytywną opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach higieny w budynku, w którym mieścić się będzie jadłodajnia/kuchnia społeczna,
    8. w przypadku zadania 4 i 5 zezwolenie Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie placówki wsparcia dziennego;
    9. w przypadku zadania 6 decyzję wojewody potwierdzającą posiadanie statusu centrum integracji społecznej,
    10. dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie kadry, gwarantującej odpowiedni poziom usług,
    11. dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną) np. w formie umów, rekomendacji, opinii, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających realizacje zadań podobnego rodzaju.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. W konkursie na realizację:
   1. zadania 1 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów;
   2. zadania 2 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów;
   3. zadania 3 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
   4. zadania 4 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
   5. zadania 5 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
   6. zadania 6 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów;
   7. zadania 7 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów;
   8. zadania 8 zostanie wybrana jedna oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
  5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
  7. Dwie lub więcej organizacji pozarządowych lub podmiotów, wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.
  8. Oferta wspólna wskazuje:
   1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
   2. sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w pkt 1, wobec organu administracji publicznej.
  9. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.
  10. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) oraz przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Szczegółowe warunki realizacji ww. zadania określi umowa, sporządzona w oparciu o rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tego zadań (Dz. U. poz. 2057).
  2. Podmiot, który otrzyma dotację na realizację zadania jest zobowiązany zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  3. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  4. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  5. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 5. Koszty kwalifikowane.
  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 6. Koszty niekwalifikowane.
  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty do konkursu ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia. Każde potwierdzenie oferty dotyczące odrębnego zadania winno być złożone oddzielnie.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert na zadania 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2019 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r. W przypadku zadania 1 do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia 1 czerwca 2019 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do ich uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. 
  8. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: bip.uml.lodz.pl, na Portalu: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decydują/organizacje-pozarządowe/konkursy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniu konkursowym, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

1. Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Zadanie 1
Głównym celem realizacji działania będzie zapewnienie, całodobowego okresowego schronienia, osłony socjalnej oraz aktywizacji społeczno-zawodowej osobom dorosłym - kobietom z problemem alkoholowym, zwłaszcza opuszczającym zakłady karne i stacjonarne placówki lecznictwa odwykowego. Standard podstawowych usług świadczonych przez hostel obejmuje usługi w zakresie zapewnienia potrzeb bytowych oraz terapeutyczno-wspomagających:

 1. w zakresie potrzeb bytowych hostel zapewnia mieszkańcom pomieszczenia do spania, wspólne pomieszczenie do pobytu dziennego, ogólnodostępną łazienkę wyposażoną w pełen węzeł sanitarny, miejsce do prania i suszenia odzieży, a także ogólnodostępną kuchnię;
 2. w zakresie potrzeb terapeutyczno-wspomagających hostel zapewnia mieszkańcom zajęcia edukacyjne symptomów nawrotów choroby oraz nabycia umiejętności radzenia sobie z nimi, grupy wsparcia dla mieszkańców w formie indywidualnej bądź grupowej, a także prowadzi aktywizację społeczno-zawodową umożliwiając mieszańcom hostelu kontakt z doradcą zawodowym, korzystanie z zajęć w Klubach Integracji Społecznej, a także poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy.

Zadanie 2
Głównym celem realizacji zadania będzie zapewnienie pomocy żywnościowej mieszkańcom Łodzi uzależnionym od alkoholu, poprzez systematyczne pozyskiwanie żywności, jej przechowywanie w magazynach spełniających warunki sanitarne, przekazywanie instytucjom i organizacjom pomocowym działającym w obszarze pomocy społecznej.
W ramach zadania podmiot powinien nieodpłatnie pozyskiwać, gromadzić, magazynować i przekazywać żywność dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Łodzi – osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

Zadanie 3
Głównym celem realizacji działania będzie wydawanie ciepłych posiłków w dni robocze i suchego prowiantu na dni wolne od pracy w jadłodajniach, kuchniach społecznych spełniających zasady zbiorowego żywienia (pozytywna opinia właściwego państwowego inspektora sanitarnego o warunkach higieny w budynku, w którym będzie mieścić się jadłodajnia oraz w najbliższym jego otoczeniu) dla osób uzależnionych/pijących szkodliwie i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci).
Skierowanie osób do jadłodajni, kuchni społecznych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wydział Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, z wyłączeniem przypadków określonych w art. 48b ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zadanie 4 
Głównym celem realizacji działania będzie wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej w obszarze rewitalizacji. W szczególności działanie to obejmować powinno opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone, przez co najmniej wychowawcę i terapeutę, zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.
Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział II, Rozdział 3 pn. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka).

Zadanie 5 
Głównym celem realizacji działania będzie wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej poza obszarem rewitalizacji. W szczególności działanie to obejmować powinno opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone, przez co najmniej wychowawcę i terapeutę, zajęcia terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.
Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział II, Rozdział 3 pn. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka).

Zadanie 6
Głównym celem realizacji działania będzie reintegracja zawodowa i społeczna na rzecz 20 osób uzależnionych od alkoholu.
W szczególności działanie to obejmować powinno: kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiągnięcie pozycji społecznych dostępnych osobom nie podlegającym wykluczeniu społecznemu; nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych; naukę planowania życia i zaspokajania własnych potrzeb własnym staraniem; naukę umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi. 
Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828 oraz z 2018 r. poz. 650).

Zadanie 7
Głównym celem realizacji zadania będzie prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych, pomagających w starcie zawodowym oraz szkolenia w zakresie reorientacji zawodowej (nabywanie umiejętności zawodowych lub przyuczenie do zawodu) na rzecz osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny. Zakres zajęć i szkoleń powinien być dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Zadanie 8
Głównym celem realizacji działania będzie prowadzenie zajęć motywacyjno-edukacyjnych, ułatwiających readaptację społeczną, w formie warsztatowej osób z problemem narkotykowym, które ukończyły program terapeutyczny.

Reintegracja społeczna powinna przyczynić się do podtrzymywania abstynencji narkotykowej oraz odbudowania umiejętności życia w społeczności lokalnej.

2. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
3. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
4. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
5. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1669), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl, na Portalu internetowym Urzędu Miasta Łodzi uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/konkursy oraz pod nr tel. 42 638-47-39, 42 685-43-42.

Pliki do pobrania:

 • Oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]

Wyniki konkursu >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (07.12.2018 11:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (02.01.2019 15:21)

Informację opracował(a): Anna Wasiak (06.12.2018)

Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 774