Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Załącznik Nr 1
do zarządzenia 3157/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 5 lutego 2020 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  1. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec - październik 2020 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 230.000 zł
  2. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa – organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec - grudzień 2020 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 394.530 zł
  3. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie marzec - listopad 2020 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 66.000 zł
  4. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec - grudzień 2020 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 450.000 zł
 2. Warunki przyznawania dotacji

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia. 
    2. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    3. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi zwolnione są ze składania wyciągów z tych ewidencji,
  2. Oferty, które spełnią wymogi formalne oceniane będą pod względem merytorycznym w kategoriach:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta; 
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań; 
   7. ocena specyfiki przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie.
  3. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
  4. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta nie może być mniejszy niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Warunki realizacji zadania

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. 
   Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania. 
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu. 
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 4. Koszty kwalifikowane


  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego; 
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo - kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części VIII ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.


  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Miejsce, termin i warunki składania ofert

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, (III piętro, pok. nr 3), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 20 lutego 2020 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Każda oferta dotycząca odrębnego zadania/działania winna być złożona w oddzielnej, zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania/działania oraz adnotację KONKURS OFERT.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych zadań. 
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/), a także w siedzibie Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21. 
  5. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  6. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 
  7. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części VIII ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   11. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  2. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
   3. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 2 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - email). 
   4. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
   5. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
   6. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
    1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
    2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
    3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
    4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
    5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
    6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
    7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
   7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. 
   8. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
   9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert. Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/ i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni.
   10. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. 
   11. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
    1. nie złożono żadnej oferty;
    2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
   12. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zwiększenia wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
   13. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed otwarciem kopert z ofertami.
   14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Lubię sport – ogólnodostępne zajęcia i imprezy sportowo-rekreacyjne dla najmłodszych łodzian, realizacja w terminie marzec – październik 2020 r.

Planowana kwota na realizację zadania- do 230.000 zł;

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez:
  1. stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej;
  2. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych;
  3. rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego, nie dopuszcza się zmiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały podmioty prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
 5. Zadanie polega na realizacji projektów i programów profilaktycznych na które składają się m.in.: zajęcia sportowo-rekreacyjne, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień takie jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne.
 6. Projekt lub program może przewidywać dodatkowo organizację imprez sportowo- rekreacyjnych jednak mogą one stanowić jedynie uzupełnienie planowanych zajęć sportowych. Nie dopuszcza się złożenia oferty wyłącznie na organizację imprezy sportowo- rekreacyjnej.
 7. Pierwszeństwo w przyznaniu dotacji będą miały ogólnodostępne projekty obejmujące jak największą liczbę dzieci i młodzieży z udziałem wybitnych sportowców, którzy prowadzą działania promujące zdrowy, sportowy tryb życia.
 8. W zadaniu mogą uczestniczyć mieszkańcy Miasta Łodzi, w szczególności dzieci i młodzież ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
 9. Wszystkie realizowane działania powinny odbywać się na terenie Miasta Łodzi.
 10. Oferent nie może pobierać opłat od adresatów zadania.
 11. Grupa uczestnicząca w zajęciach nie może liczyć mniej niż 15 osób.
 12. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności koszty:
  1. wynajmu obiektów;
  2. zakupu sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć – sprzęt musi zostać zakupiony
   w możliwie najszybszym terminie od podpisania umowy;
  3. koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień;
  4. dożywiania (w kwocie nie wyższej niż 5 zł dziennie na osobę) – w rozliczeniach dotacji uwzględniane będą wyłącznie koszty dożywiania realizowanego w sposób systematyczny przez cały okres realizacji zadania, zgodny z zawartą umową;
  5. koszty energii elektrycznej w obiektach własnych;
  6. płace osób prowadzących zajęcia sportowe (wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa oferent przy czym łączny udział środków przeznaczonych na płace osób prowadzących zajęcia sportowe nie może przekraczać 40% środków finansowych pozyskanych z dotacji);
  7. koszty ubezpieczenia dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach i ewentualnych imprezach sportowo-rekreacyjnych, dotyczące wyłącznie okresu realizacji zadania, zgodnego z zawartą umową;
  8. koszty ewentualnych nagród rzeczowych, przy czym wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 30 zł.
 13. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
 14. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 15. Pierwszeństwo w przyjęciu na zajęcia będą miały dzieci i młodzież kierowane przez asystenta rodziny lub pracownika socjalnego.
 16. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
  o sporcie, (w tym przede wszystkim dopuszczenie do uczestnictwa wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach).
 17. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 18. Osoby prowadzące zajęcia sportowe muszą posiadać kwalifikacje zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej, zgodne z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
 19. Miejsce organizacji zajęć – baza sportowa (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi), musi być przystosowana do prowadzenia zajęć sportowych, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego celu.
 20. Wymagane jest prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania, która
  w szczególności winna zawierać: imiona i nazwiska uczestników zajęć wraz z datami urodzenia, adresami zamieszkania i nazwą placówki oświatowej do której dany uczestnik zajęć uczęszcza, listy obecności, tematy zajęć.
 21. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 22. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
 23. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 24. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 25. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 26. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie marzec - grudzień 2020 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 394.530 zł;

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych przede wszystkim do ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez:
  1. stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej;
  2. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości alkoholu;
  3. rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz
   eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego, nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały organizacje pozarządowe prowadzące co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
 5. Zadanie polega na realizacji projektów i programów profilaktycznych na które składają się m.in.: imprezy sportowo-rekreacyjne, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień takie jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne.
 6. Impreza sportowo-rekreacyjna organizowana w ramach projektu lub programu musi stanowić punkt wyjścia dla działań profilaktycznych lub też być ich elementem podsumowującym albo uzupełniającym. Nie dopuszcza się złożenia oferty wyłącznie na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej bez działań profilaktycznych.
 7. Preferencje mają otwarte imprezy sportowo-rekreacyjne, skierowane do wszystkich łodzian, w szczególności do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi.
 8. Wszystkie realizowane działania powinny odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie marzec - grudzień 2020 r.
 9. Liczba uczestników projektu lub programu profilaktycznego nie może być mniejsza niż 50 osób.
 10. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu lub programu profilaktycznego powinny być organizowane w miejscu lub w sposób umożliwiający udział w nich osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
 11. W kosztorysie wnioskowanej dotacji mogą być finansowane w szczególności koszty:
  1. związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień;
  2. wynajmu obiektów;
  3. zakupu, wypożyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
  4. obsługi medycznej, sędziowskiej oraz technicznej;
  5. zakupu pucharów i medali dla uczestników imprezy;
  6. zakupu napojów i wody dla uczestników imprezy;
  7. ubezpieczenia uczestników imprezy, dotyczące wyłącznie okresu realizacji zadania, zgodnego z zawartą umową.
 12. W kosztorysach po stronie kosztów dotacyjnych nie mogą być uwzględniane nagrody pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł (do sprawozdania należy dołączyć materiały potwierdzające przekazanie nagród, np. oświadczenie kierownika imprezy lub sędziego głównego, zdjęcia itp.). 
 13. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł. 
 14. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. 
 15. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171). 
 16. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych. 
 17. Miejsce organizacji imprezy - baza sportowa (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi), musi być przystosowana do prowadzenia imprez sportowych, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego celu. 
 18. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 
 19. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia. 
 20. W ramach otrzymanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej. 
 21. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 22. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 23. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 24. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie marzec – listopad 2020 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 66.000 zł

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez:
  1. stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej poprzez organizację wśród dzieci i młodzieży szkolnej bloku zawodów promujących kulturę fizyczną;
  2. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych;
  3. rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych, nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. W realizacji zadania muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  1. podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie zakładała realizację bloku zawodów promujących kulturę fizyczną wśród łódzkich uczniów i uczennic, z zachowaniem następujących warunków:
   1. organizacja zawodów w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych dla jak największej liczby szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych (wymagany jest udział w zawodach co najmniej 30 łódzkich szkół),
   2. organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży szkół specjalnych,
   3. organizacja zawodów w sposób ciągły od marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. z wyłączeniem okresu wakacyjnego (nie można planować i rozliczać kosztów merytorycznych oraz kosztów dotyczących obsługi zadania w miesiącach lipiec-sierpień),
   4. organizacja zawodów promujących gry i zabawy sportowe według wewnętrznego regulaminu realizatora zadania, opracowanego na podstawie uproszczonych przepisów polskich związków sportowych (np. Kids Athletic),
   5. organizacja zawodów musi być powiązana z elementami edukacyjnymi w zakresie w zakresie profilaktyki uzależnień takimi jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne),
   6. oferent nie może pobierać opłat za udział w zawodach;
  2. dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który zorganizuje cały blok zawodów promujących kulturę fizyczną na wszystkich poziomach nauczania, spełniając warunki wymienione w pkt 1;
  3. w konkursie preferowane będą organizacje sportowe mogące wykazać doświadczenie w organizacji zawodów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania;
  4. realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej;
  5. zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi;
  6. oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  7. wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
  8. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności;
  9. oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
  10. oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie – udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów, realizacja w terminie marzec – grudzień 2020 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 450.000 zł

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od narkotyków, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez:
  1. stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej poprzez systematyczne treningi i udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów;
  2. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych;
  3. rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, zasad fair play oraz eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Dotacja przeznaczona na realizację zadania zawartego w ofercie nie może przekroczyć 95% kosztów całkowitych (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. W realizacji zadania „Sport to zdrowie” muszą być spełnione łącznie następujące warunki:
  1. do złożenia ofert uprawnione są wyłącznie łódzkie organizacje sportowe, prowadzące działalność sportową, czyli systematyczne zajęcia treningowe dla młodzików i juniorów na terenie Miasta Łodzi (dopuszcza się organizację zgrupowań i obozów sportowych oraz udział w zawodach poza terenem Miasta Łodzi), biorące udział we współzawodnictwie organizowanym lub prowadzonym przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia oraz prowadzące udokumentowane szkolenie sportowe co najmniej rok, począwszy od 1 stycznia 2019 roku;
  2. w konkursie preferowane będą organizacje sportowe, które na prowadzone w 2020 r. szkolenie sportowe (niezależnie od poziomu/kategorii wiekowej) nie otrzymały wsparcia z żadnego innego zadania publicznego finansowanego z budżetu Miasta Łodzi;
  3. zadanie polega na realizacji projektów i programów profilaktycznych na które składają się m.in.: zajęcia treningowe, zgrupowania, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień takie jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wskazane jest, aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne;
  4. zajęcia w każdej zgłoszonej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od marca do 15 grudnia 2020 r. (jeden miesiąc okresu wakacyjnego może być okresem roztrenowania), w wymiarze minimum trzy razy w tygodniu, przez 90 minut i winny uwzględniać udział we współzawodnictwie sportowym, organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmioty działające z jego upoważnienia;
  5. oferent w ramach realizacji zadania może zorganizować jedną imprezę sportowo – rekreacyjną, która będzie promowała zdrowy tryb życia poprzez aktywność fizyczną w danej dyscyplinie sportu (oferent nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrz klubowych imprez sportowych);
  6. uczestnik zajęć musi posiadać status członka łódzkiego klubu sportowego, aktualne badania lekarskie oraz musi być ubezpieczony przez klub (NW, OC), pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników szkolenia ponosi klub;
  7. w szkoleniu mogą uczestniczyć dzieci i młodzież do lat 18 – mieszkańcy Miasta Łodzi, w szczególności ze środowisk zagrożonych patologiami społecznymi;
  8. oferent nie może pobierać opłat za udział w zajęciach treningowych od adresatów zadania; 
  9. oferent musi posiadać bazę sportową, przystosowaną do prowadzenia szkolenia sportowego – własną, wynajętą, dzierżawioną lub korzystać bezumownie z nieruchomości Miasta Łodzi, za którą uiszcza opłaty;
  10. oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  11. wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności;
  13. zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi;
  14. w ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane: koszty utrzymania obiektów niezbędnych do prowadzenia zajęć treningowych (koszty ogrzewania, energii elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci), koszty wynajęcia bazy sportowej niezbędnej do prowadzenia zajęć, udział w zawodach, zakup sprzętu (zakupiony w możliwie najszybszym terminie od podpisania umowy), organizacja zgrupowań, koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień, zakup odżywek i niezbędnych medykamentów, koszty opłacenia ubezpieczenia NW i OC, koszty badań lekarskich i opieki medycznej, dofinansowanie płac szkoleniowców oraz ewentualne koszty niezbędne do organizacji imprezy sportowo- rekreacyjnej;
  15. w ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł;
  16. zajęcia mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie; 
  17. wysokość wynagrodzenia dla trenerów i instruktorów określa klub, przy czym w ramach środków pozyskanych z dotacji najniższe miesięczne wynagrodzenie netto dla szkoleniowców realizujących zadanie, nie może być niższe niż 300 zł, natomiast najwyższe miesięczne wynagrodzenie netto nie może być wyższe niż 1.500 zł;
  18. szkoleniowiec uczestniczący w zadaniu realizowanym ze środków miejskich może otrzymywać wsparcie płac z jednego klubu sportowego;
  19. jedną grupę szkoleniową może prowadzić wyłącznie jeden szkoleniowiec, który posiada odpowiednie wyszkolenie (w ofercie należy wykazać: numery licencji trenerów, uprawnienia trenerskie/instruktorskie);
  20. poza wypadkami losowymi nie dopuszcza się zmian w składzie kadry szkoleniowej podanej w ofercie lub w aneksie do oferty;
  21. zajęcia muszą być potwierdzone poprzez materiały dokumentujące przebieg realizacji zadania (w szczególności listy treningowe, wycinki prasowe, zdjęcia, komunikaty końcowe), stanowiące załącznik do sprawozdania końcowego z realizacji zadania;
  22. oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia; 
  23. oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia; 
  24. w przypadku otrzymania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent zobowiązany będzie do zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania.
  25. oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/, a także pod nr telefonu: (42) 638-48-36.

Wyniki konkursu dotyczące zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej - realizacja w terminie marzec – listopad 2020 r.


Metryka strony i historia zmian