Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, w zakresie przeprowadzenia działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 6428/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 3 lutego 2021 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego promocji i organizacji wolontariatu w Mieście Łodzi, w zakresie:

 1. Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania

  Nazwa zadania:

  nazwa działania: Przeprowadzenie działań zmierzających do prowadzenia Łódzkiego Centrum Wolontariatu
  1. cel zadania: propagowanie idei wolontariatu poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. termin realizacji: od 1 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  3. wysokość środków przeznaczonych na realizację działania – do 45.000,00 zł
  4. dopuszczalne rezultaty zadania:
  5. liczba nowych wolontariuszy wpisanych do bazy danych w terminie realizacji zadania,
  6. liczba wolontariuszy skierowanych do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług,
  7. liczba godzin poradnictwa i doradztwa dla interesariuszy Łódzkiego Centrum Wolontariatu,
  8. liczba godzin przeprowadzonych szkoleń dla wolontariuszy,
  9. liczba godzin przeprowadzonych szkoleń dla liderów wolontariatu.
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert - I transza w 2019 r.
   w wysokości 55.860,00 zł i II transza w 2020 r. w wysokości 55.860,00 zł.
  2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert – zadanie nie było jeszcze realizowane.

   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania objętego konkursem ofert jest uzależniona od wysokości środków finansowych przeznaczonych na jego realizację w budżecie miasta Łodzi i może ulec zmianie.
 3. Zasady przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wzór oferty w ramach konkursu nie zawiera punktów stanowiących zawartość oświadczenia),
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.
 4. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
  3. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 80% założonych rezultatów.
  4. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany powyżej 20% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Łodzi oraz aneksu do umowy.
  5. Nieosiągnięcie rezultatów w wymiarze określonym w pkt 3, bądź w umowie, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu środków.
 5. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie.
 6. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT;
 7. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursie ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w sekretariacie Biura Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115, pokój nr 1 w nieprzekraczalnym terminie 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Dopuszcza się możliwość przesłania potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem poczty. W takim przypadku o zachowaniu wskazanego powyżej terminu decyduje data stempla pocztowego.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 marca 2021 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2021 r.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z ogłoszeniem o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu o konkursie;
   11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu o konkursie lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
  13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu Łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji.
  14. W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta Łodzi.
  15. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto Łódź.
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 6 pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 8 pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 14 pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od -2 do 2 pkt;
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 40 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  5. Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl/), na Portalu (uml.lodz.pl/decydujemy/ngo/konkursy/) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, nie później niż do dnia upływu terminu składania ofert lub do dnia poprzedzającego ten dzień.
  9. Zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych do dnia rozstrzygnięcia konkursu
  10. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania.
  1. Celem zadania jest propagowanie idei wolontariatu poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Odbiorcą usług w ramach powyższego zadania mają być organizacje pozarządowe z Miasta Łodzi, grupy nieformalne działające na terenie Miasta Łodzi, inicjatywy obywatelskie, podmioty ekonomii społecznej i partnerstwa lokalnego oraz mieszkańcy Miasta Łodzi. Zadanie będzie realizowane poprzez prowadzenie Łódzkiego Centrum Wolontariatu, zwanego dalej ŁCW, świadczącego usługi związane
   z wolontariatem dla mieszkańców Miasta Łodzi.
  2. Realizacja zadania w szczególności wymaga uwzględnienia zagadnień takich, jak:
   1. zarządzanie i działania informacyjno - promocyjne:
    1. kontrola merytoryczna nad zespołem i dokumentacją ŁCW,
    2. opracowywanie programów i harmonogramów działań ŁCW oraz piecza nad ich właściwą realizacją,
    3. przygotowywanie sprawozdań z realizacji zadania,
    4. współpraca z Partnerami i interesariuszami ŁCW;
    5. prowadzenie działań mających na celu promocję ŁCW
   2. pośrednictwo wolontariatu:
    1. zarządzanie bazą danych wolontariuszy i organizacji,
    2. kierowanie potencjalnych wolontariuszy do organizacji i instytucji, uprawnionych do korzystania z ich usług,
    3. przygotowywanie ofert prac wolontarystycznych dla wolontariuszy zainteresowanych współpracą z organizacjami i instytucjami, z uwzględnieniem wolontariatu miejskiego,
    4. poradnictwo i doradztwo dla interesariuszy ŁCW,
    5. monitoring współpracy organizacji i instytucji z wolontariuszami;
   3. szkolenia:
    1. opracowywanie programów i materiałów szkoleń dla przyszłych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu,
    2. realizacja procesu rekrutacji uczestników do szkoleń,
    3. przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy (2 szkolenia/rocznie),
    4. przeprowadzenie szkoleń dla przyszłych koordynatorów wolontariatu (1 szkolenie/rocznie),
    5. ewaluacja usług szkoleniowych;
   4. administracja:
    1. obsługa kadrowa pracowników,
    2. kontrola prawidłowego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadania,
    3. księgowanie dokumentów zawiązanych z realizacją zadania.
  3. Standardy realizacji zadania:
   1. zarządzanie – koordynator ŁCW - powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz min. 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, związanymi z realizacją programów wolontarystycznych oraz ukończone szkolenie dotyczące zarządzania wolontariatem;
   2. pośrednictwo wolontariatu – pośrednik wolontariatu powinien posiadać wykształcenie wyższe oraz udokumentowane doświadczenie w koordynacji działań, programów lub projektów wolontarystycznych;
   3. szkolenia – trenerzy szkoleń powinni posiadać wykształcenie wyższe lub średnie oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zagadnień, których dotyczy zadanie, zwłaszcza w aspekcie formalno-prawnych uwarunkowań wolontariatu w Polsce;
   4. administracja – obsługa księgowa i kadrowo-administracyjna – osoby z doświadczeniem w pracy na ww. stanowiskach.
  4. Dokumentacja ŁCW:
   1. harmonogram działań;
   2. formularze zgłoszeniowe dla wolontariuszy i organizacji;
   3. listy obecności szkoleń i spotkań;
   4. komplet materiałów szkoleniowych;
   5. materiały informacyjne, promocyjne i ewaluacyjne, przygotowane w ramach realizacji zadania;
   6. baza danych wolontariuszy i organizacji.
  5. Infrastruktura – zadanie będzie realizowane w lokalu wynajętym lub należącym do podmiotu składającego ofertę, z wyposażeniem i sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zadania. Lokal powinien znajdować się na terenie Miasta Łodzi. Koszty najmu lokalu lub część kosztów eksploatacyjnych związanych z realizacją zadania (w przypadku własnego lokalu) pokrywa oferent, wliczając je w kosztorysie zadania.
  6. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera. W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  7. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  8. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  9. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  10. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm [1]) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320).
  11. Oferent, jego partnerzy oraz podwykonawcy, realizując zadanie nie mogą dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji. Oferowane zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać neutralność światopoglądową. W miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim. Klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów.

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Biurze Aktywności Miejskiej w Departamencie Strategii i Rozwoju  Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 115 (sekretariat II piętro, pokój nr 1), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu
(
https://uml.lodz.pl/decydujemy/ngo/konkursy/) oraz pod nr tel. 42/ 638 46 99, 42/638 46 00.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2


Metryka strony i historia zmian