Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2020 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 3165/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 10 lutego 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego
w zakresie wydawania w 2020 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.

 1. Rodzaj i cel zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania oraz przykładowe oczekiwane rezultaty zadań.

  1. Rodzaj i cele zadania:

   Wydawanie w 2020 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, a w szczególności:
   1. oryginalnych utworów literackich łódzkich autorów, w tym tomy poezji;
   2. wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich instytucji, stowarzyszeń, organizacji, grup artystycznych, twórców bądź ludzi związanych z kulturą Łodzi.
   3. wydawnictw mniejszości narodowych związanych z dziedzictwem kulturowym Łodzi;
   4. almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i specjalnych (m.in.: reprintów, planów, map, przewodników kulturalnych) związanych z kulturą dawnej lub współczesnej Łodzi;
   5. wydawnictw badawczych i analitycznych o tematyce związanej z obszarem kultury w Łodzi.

    Tomy poezji muszą stanowić w pełni opracowaną pozycję wydawniczą, uwzględniającą rygory kompozycji graficznej i edycyjnej oraz ewentualny podział na cykle
  2. Główne cechy i przykładowe rezultaty:

   Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne z „Polityką Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi”; promocja Łodzi, twórców związanych z Łodzią, badań naukowych dotyczących kultury łódzkiej.

   Przykładowe oczekiwane rezultaty i wskaźniki:
   1. Liczba wydanych egzemplarzy papierowych lub elektronicznych.
   2. Liczba udostępnień bibliotekom, instytucjom, miejscom umożliwiającym odbiorcom zapoznanie się z wydawnictwem.
   3. Zasięg zaplanowanej promocji wydawnictwa.

    Termin realizacji: od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 60.000 zł
 2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  1. W 2019 roku środki na realizację zadania objętego konkursem wyniosły 60.000 zł
  2. W 2020 roku zadanie objęte konkursem nie było realizowane.
 3. Warunki przyznawania dotacji.

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną, zarówno pod względem merytorycznym jak i rachunkowym, na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   4. prawidłowo oszacują wysokość wkładu oferenta (na wkład mogą składać się środki finansowe, wkład rzeczowy, wkład osobowy oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania) i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. złożą 1 egzemplarz tekstu literackiego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
   7. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
    2. kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
    3. oświadczenie o posiadaniu praw do wydawania utworu,
    4. deklarację współpracy od ewentualnego partnera projektu (tylko jeśli dotyczy to realizacji merytorycznej części zadania);
   8. oferent w celu wyeliminowania podwójnego dofinansowania, z budżetu Miasta Łodzi może otrzymać tylko jedną dotację na realizację konkretnej oferty (zadania publicznego) zgłoszonej do konkursu.
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, według następujących kryteriów:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;
   2. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne;
   3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań.
   7. ocena tekstu przez recenzentów oraz zgodność z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi realizacji zadania opisanymi w części IX ogłoszenia.

    Kryteria wymienione w pkt 1-6, zostały opisane szczegółowo w załączniku Nr 5 do zarządzenia Nr 2410/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu Miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji”.
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 80% całkowitego kosztu zadania realizacji tej oferty, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 20% całkowitego kosztu zadania ujętego w ofercie.

   UWAGA!
   Przez wkład oferenta rozumie się wkład finansowy, osobowy i/lub rzeczowy oraz świadczenia pieniężne od odbiorców zadania, które nie mogą jednocześnie stanowić zakładanego wkładu własnego finansowego. 
   – środki finansowe – nie mniej niż 80%,
   – środki niefinansowe – wkład rzeczowy i wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji – nie więcej niż 20%

   Płatnicy VAT powinni przedstawić kosztorys w kwotach netto i w kwotach netto rozliczyć zadanie.

   Wkładem finansowym są środki pieniężne własne lub środki pozyskane z innych źródeł. Mogą to być również inne środki publiczne, o ile pochodzą spoza Urzędu Miasta Łodzi. 
   Wkład niefinansowy to wkład rzeczowy i wkład osobowy w postaci pracy wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji, który należy dokumentować tak, aby mógł być uznany za dowód księgowy o równoważnej wartości dowodowej, a z zakresu pracy wolontariusza musi wynikać, że brał udział w pracach związanych z realizacją projektu. Jeśli wolontariusz lub członek wykonuje zadania takie jak stali pracownicy, to koszty jego pracy powinny być tożsame ze stawkami obowiązującymi dla stałego personelu.
 4. Warunki realizacji zadania.

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowane zadanie jest dofinansowane z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania materiałach informacyjnych, promocyjnych, publikacjach, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp Miasta Łodzi, który powinien być załączony do informacji, dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
  2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość danej pozycji, o więcej niż 25 %,wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiana powyższa wymaga aneksu do umowy.
  3. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 100% założonych w ofercie rezultatów.
  4. W szczególnych przypadkach w trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie przyjętych wskaźników rezultatów zadania publicznego. Zmiany założonych wskaźników rezultatów rozpatrywane będą indywidualnie i wymagają zgody Miasta Łodzi oraz aneksu do umowy.
  5. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  6. Wszystkie dowody księgowe związane z realizacją zadania muszą być wystawione w okresie jego realizacji, który jest szczegółowo określony w umowie zawartej pomiędzy Miastem Łódź a oferentem.
  7. Oferent, z którym zostanie podpisana umowa na wsparcie realizacji zadania zobowiązany będzie do przekazania dla Wydziału Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi 30 egzemplarzy publikacji wraz ze sprawozdaniem końcowym.
 5. Koszty kwalifikowane.

  1. Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
   1. niezbędnych do realizacji zadania;
   2. przewidzianych i uwzględnionych w kosztorysie złożonym w ofercie stanowiącej załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
   3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
   4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
   5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
   6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym z kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
   7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
   8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
   9. związanych z przygotowaniem wydania publikacji:
    1. koszty materiałów;
    2. koszty związane z przygotowaniem publikacji do druku i drukiem;
    3. koszty związane z promocją publikacji.
  2. Wydatki z wkładu własnego przedstawione w kosztorysie oferty i poniesione przed datą zawarcia umowy, ale mieszczące się w terminie realizacji zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym zostaną rozliczone na poczet zadania.
 6. Koszty niekwalifikowane.

  1. Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
   1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
   2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
   3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
   4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
   5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
   6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
   7. odliczony podatek VAT;
   8. pokrycie kosztów bieżących utrzymania podmiotu;
   9. koszty podróży służbowych;
   10. koszty energii, telefonów, czynszu.
 7. Termin i warunki składania ofert.

  1. Oferty w konkursie ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2020 r. do godziny 15.00.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 110, 90-926 Łódź (wejście od Pasażu Schillera), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi lub dostarczone drogą pocztową na wyżej wymieniony adres w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych po zakończeniu naboru w Generatorze Wniosków. W przypadku przesłania potwierdzenia złożenia oferty drogą pocztową o terminie złożenia potwierdzenia oferty decyduje data wpływu do punktu kancelaryjnego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi. Nie będą rozpatrywane oferty, których potwierdzenie zostanie złożone albo wpłynie drogą pocztową po ww. terminie. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania powinno być złożone oddzielnie.
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r. i kończy się nie później niż 31 grudnia 2020 r.
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
   1. złożenie po terminie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym; 
   11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   12. wysokość % wkładu rzeczowego i osobowego oszacowanego we wkładzie własnym oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym; 
   13. przedstawienia potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest któregoś z wymaganych podpisów osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia.
  8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić oferentowi stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi (Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych), Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności. 
  13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu Łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji.
  14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto Łódź nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie. 
  15. W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta Łodzi. 
  16. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto Łódź
 8. Kryteria i tryb wyboru ofert.

  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt;
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena tekstu przez recenzentów oraz zgodność z wymaganiami szczegółowymi dotyczącymi realizacji zadania opisanymi w części IX ogłoszenia -[od 0 do 6] pkt.
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt.
   Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta (uwzględniając faktyczną kwotę przyznanej dotacji oraz ewentualne modyfikacje harmonogramu realizacji, zakresu merytorycznego i finansowego zadania).
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem bip.uml.lodz.pl, na Portalu Urzędu Miasta Łodzi uml.lodz.pl/ngo i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie na adres poczty elektronicznej wskazany w złożonym formularzu ofertowym. 
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniu konkursowym – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w danym konkursie.
 9. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania:

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania zobowiązane są dostarczyć:
   1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości);
   2. kopię statutu (jeśli podmiot jest zobowiązany do jego posiadania);
   3. aktualizację oferty, uwzględniającą faktyczną kwotę przyznanej dotacji oraz ewentualne modyfikacje zakresu merytorycznego i finansowego zadania przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym i/lub rzeczowym. 
  2. Przedkładane w konkursie oferty powinny mieć na celu wydanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, tj.: wydawnictwa papierowe, wydawnictwa e-book, wydawnictwa audiobook.
  3. Realizacja zadań powinna odbywać się na podstawie celów Programu Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi oraz Programu wsparcia i rozwoju edukacji kulturalnej w Łodzi.
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje 100% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie % rezultatów wyżej wymienionych może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków. Szczegółowe warunki realizacji założonych rezultatów zostaną określone w umowie zawartej z oferentami wybranymi w konkursie.
  5. Oferent we wniosku zobowiązany jest do opisania działań promocyjnych zawierających harmonogram promocji.
  6. Oferent może zakładać możliwość angażowania do realizacji zadania partnerów (m.in. domów kultury, teatrów, bibliotek, muzeów) w szczególności w działania promujące dane wydawnictwa.
  7. Oferent winien dysponować kadrą o kwalifikacjach niezbędnych do realizacji zadania.
  8. Zadania zawarte w ofercie mogą być realizowane przy udziale partnera.
   W przypadku wskazania partnera niezbędne jest dołączenie do oferty umowy partnerskiej, oświadczenia partnera lub innego dokumentu poświadczającego partnerstwo w realizacji zadania.
  9. Podmioty, które nie mają możliwości samodzielnej realizacji zadania, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, powinny przedstawić w ofercie informację na ten temat ze wskazaniem zakresu, w jakim zadanie będzie realizowane przez podwykonawców.
  10. Partner nie może być podwykonawcą, jak również podwykonawca nie może być jednocześnie partnerem.
  11. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego.
  12. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn.zm.[1]), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 1655) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. poz. 869, 1622, 1649 i 2020).

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi pod numerem telefonu 42 638-43-56lub 42 638-43-92 lub 42 638-53-64, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi, pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl oraz na Portalu Urzędu Miasta Łodzi https://uml.lodz.pl/ngo

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2


Metryka strony i historia zmian