Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, Finał Marcin Gortat Camp, DOZ Maraton Łódź – R oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 7934/VII/18
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 marca 2018 r.


Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, Finał Marcin Gortat Camp, DOZ Maraton Łódź – R oraz konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.
  1. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych – realizacja w terminie kwiecień – grudzień 2018 r.
  2. „Finał Marcin Gortat Camp” - realizacja w terminie kwiecień - sierpień 2018 r.
  3. „DOZ Maraton Łódź” - R - realizacja w terminie kwiecień - czerwiec 2018 r. 
  4. „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe” – realizacja w terminie kwiecień – listopad 2018 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 1 – do 337.025 zł

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 2 – do 300.000 zł

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 3 – do 350.000 zł

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Nr 4 – do 233.766 zł
  1. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 1 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 1 wyniosła 307.025 zł; 
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadanie Nr 1 nie było realizowane;
  2. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 2 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 2 wyniosła 300.000 zł; 
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadanie Nr 2 nie było realizowane;
  3. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 3 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 3 wyniosła 250.000 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadanie Nr 3 nie było realizowane.
  4. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe Nr 4 i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
   1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert wysokość środków przekazanych w formie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania Nr 4 wyniosła 233.766 zł;
   2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadanie Nr 4 nie było realizowane.
 2. Warunki przyznawania dotacji.
  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków
   4. prawidłowo oszacują wkład własny i kwotę dofinansowania w ramach dotacji;
   5. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wzór oferty w ramach konkursu nie zawiera punktów stanowiących zawartość oświadczenia),
    2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości), 
    3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
  3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
  4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  5. Kwota wnioskowanej dotacji w zadaniu Nr 2 i 3 w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 98 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 2 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Kwota wnioskowanej dotacji w zadaniu Nr 1 i 4 w przypadku jednej oferty nie może przekroczyć 95 % całkowitego kosztu realizacji tej oferty, przy czym finansowy udział środków własnych oferenta bądź pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie. Wyjątek od powyższej zasady został określony dla wymagań szczegółowych realizacji zadania „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” - oferent ubiegający się o dotację w wysokości powyżej 40.000 zł, musi wykazać minimum 50% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł (nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 3. Warunki realizacji zadania.
  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/. 
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. 
   O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania. 
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Wskazane zmiany wymagają sporządzenia aneksu.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 4. Koszty kwalifikowane.

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania) - dotyczy zadań Nr 1, 2 i 3; 
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł (dotyczy zadań Nr 1, 2 i 3); 
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. zakup środków trwałych niezależnie od jednostkowego kosztu;
  4. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  5. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  6. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  7. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  8. odliczony podatek VAT.
 6. Termin i warunki składania ofert.
  1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
  2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21 (III piętro, pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Każde potwierdzenie złożenia oferty dotyczące odrębnego zadania/działania winno być złożone oddzielnie. 
  3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
  4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z określonymi w części I ogłoszenia o konkursie terminami realizacji poszczególnych działań. 
  5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych: 
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
   10. wysokość wkładu własnego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym; 
   11. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
   12. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione. 
  6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne; 
   3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty. 
  7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków. Ponadto, lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia braków formalnych publikowana może być na Portalu. Lista podmiotów zawiera wskazanie nazwy oferenta, tytuł zadania oraz wskazanie braków i nieprawidłowości do usunięcia. 
  8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej. 
  9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert. 
  10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
  12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert.
  1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt; 
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt; 
   4. wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – [od 0 do 5] pkt; 
   5. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt; 
   6. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   7. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt. 
  3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 46 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie. 
  4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta. 
  5. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl/), na Portalu (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi. 
  6. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
  7. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  8. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
  9. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”, w terminie kwiecień – grudzień 2018 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 337.025 zł

Działanie I
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na obszarze objętym rewitalizacją,
który został wyznaczony uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197)
– kwota do 200.000 zł

Działanie II
Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na obszarze nieobjętym rewitalizacją
– kwota do 137.025 zł

 1. Oferent ubiegający się o dotację w wysokości powyżej 40.000 zł, musi wykazać minimum 50% środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł. W przypadku ubiegania się o dotację w wysokości do 40.000 zł, wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 2. Jednemu oferentowi przysługuje możliwość złożenia tylko jednej oferty.
 3. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 4. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 5. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 6. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania.
 7. Impreza musi odbywać się na terenie Miasta Łodzi w terminie kwiecień - grudzień 2018 r.
 8. Dotacja może zostać przyznana na imprezy, których realizacja nastąpi po zakończeniu procedury konkursowej.
 9. Preferencje mają cykliczne imprezy o zasięgu międzynarodowym.
 10. Organizator ma obowiązek zaznaczenia w ofercie, czy dana impreza znajduje się w kalendarzu polskiego lub okręgowego związku sportowego.
 11. Podczas imprez sportowo-rekreacyjnych spoza kalendarza polskiego związku sportowego lub okręgowego związku sportowego, wymagana jest obecność minimum 200 uczestników.
 12. Organizator nie może ubiegać się o dofinansowanie wewnątrz klubowych imprez sportowych.
 13. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia udziału łódzkich klubów, których poziom sportowy dopuszcza możliwość uczestnictwa w imprezie.
 14. W przypadku imprez cyklicznych, w ofercie należy zaznaczyć, jaki udział w ostatniej edycji imprezy miały łódzkie kluby sportowe.
 15. W przypadku organizacji imprezy międzynarodowej, organizator musi zapewnić uczestnictwo minimum jednej drużyny zagranicznej. Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało koniecznością zwrotu dotacji.
 16. W przypadku organizacji finałów Mistrzostw Polski organizator zobowiązany jest załączyć do oferty zlecenie/powierzenie organizacji imprezy z danego polskiego związku sportowego.
 17. W kosztorysach po stronie kosztów dotacyjnych nie mogą być uwzględniane nagrody pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł (do sprawozdania należy dołączyć imienną listę nagrodzonych, wraz z podpisami potwierdzonymi za zgodność przez kierownika imprezy lub sędziego głównego).
 18. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych – w wysokości powyżej 3.500 zł.
 19. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy.
 20. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 21. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 310).
 22. Impreza powinna być zorganizowana w miejscu i w sposób umożliwiający udział w niej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
 23. Baza sportowa, na której organizowana będzie impreza (własna, dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Miasta), musi być przystosowana do jej prowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do organizacji imprez.
 24. W przypadku, gdy organizator imprezy przewiduje uhonorowanie zwycięzców pucharami, ma on obowiązek zapewnienia ich w ramach otrzymanej dotacji.
 25. W ramach otrzymanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej.
 26. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 27. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 28. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 2 - „Finał Marcin Gortat Camp”, w terminie kwiecień - sierpień 2018 r.

Planowana kwota na realizację zadania – do 300.000 zł

 1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu w Łodzi treningu najlepszego polskiego koszykarza – Marcina Gortata, z dziećmi w wieku od 9 do 17 lat w tym również z dziećmi niepełnosprawnymi. W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest także do organizacji meczu koszykówki pomiędzy drużyną Marcina Gortata, składającą się
  z gwiazd sportu i rozrywki, a drużyną Wojska Polskiego.
 2. Obiekt, w którym organizowana będzie impreza, musi znajdować się na terenie Miasta Łodzi oraz musi być przystosowany do jej przeprowadzenia, a także posiadać stosowne pozwolenia i certyfikaty dopuszczające go do organizacji imprez.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98 % całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2 % finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 4. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
 5. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 6. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe z innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na realizację elementów zadania konkursowego wskazanych w ofercie.
 8. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
 9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy, w tym w szczególności:
  1. koszty wynajęcia obiektu;
  2. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej oraz technicznej;
  3. zakup, wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
  4. koszty zakwaterowania i wyżywienia sędziów oraz uczestników imprezy;
  5. koszty infrastruktury informatycznej, niezbędnej do realizacji zadania;
  6. koszty transportu materiałów i osób niezbędnych do realizacji zadania;
  7. zakup pucharów i medali dla uczestników.
 10. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 11. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 12. Impreza powinna być zorganizowana w miejscu i w sposób umożliwiający udział w niej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
 13. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 14. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli Oferent utraci możliwości organizacyjne i finansowe organizacji imprezy.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 3 - „DOZ Maraton Łódź”- R, w terminie kwiecień - czerwiec 2018 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 350.000 zł

 1. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu w Łodzi biegu maratońskiego, jak również biegów towarzyszących – półmaratonu, biegu na dystansie 5 km, biegów sztafetowych oraz biegów dla dzieci i młodzieży.
 2. Trasa maratonu powinna przebiegać w granicach administracyjnych Miasta Łodzi oraz powinna posiadać atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
 3. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 98 % całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 2 % finansowych środków własnych bądź pozyskanych z innych źródeł; nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).
 4. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
 5. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji.
 6. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 7. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe z innych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na realizację elementów zadania konkursowego wskazanych w ofercie.
 8. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych w wysokości powyżej 3.500 zł.
 9. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji imprezy, w tym w szczególności:
  1. koszty obsługi sędziowskiej, medycznej oraz technicznej;
  2. zakup, wypożyczenie sprzętu niezbędnego do realizacji zadania;
  3. koszty wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na potrzeby przeprowadzenia biegów;
  4. zakup napojów i wody dla uczestników imprezy;
  5. koszty ochrony wynajętej w celu zabezpieczenia imprezy;
  6. zakup pucharów i medali dla uczestników imprezy;
 10. Łączna frekwencja w biegu maratońskim oraz biegach towarzyszących powinna wynosić minimum 4.000 osób.
 11. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników imprezy ponosi organizator, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 12. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 13. Impreza powinna być zorganizowana w sposób umożliwiający udział w niej osób niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
 14. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 15. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 16. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec Miasta, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 17. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli Oferent utraci możliwości organizacyjne i finansowe organizacji imprezy.

„Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania Nr 4 „Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe”, w terminie kwiecień – listopad 2018 r.

Planowana kwota na realizację zadania - do 233.766 zł

Działanie I
Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe na obszarze objętym rewitalizacją,
który został wyznaczony uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197)
– kwota do 20.000 zł

Działanie II
Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe na obszarze nieobjętym rewitalizacją
– kwota do 213.766 zł

 1. Zadanie dotyczy skomunalizowanych obiektów będących własnością Miasta Łodzi, na których prowadzone jest sportowe szkolenie dzieci i młodzieży. Preferowane będą zadania umożliwiające:
  1. realizację zaleceń nadzoru budowlanego, straży pożarnej i inspektoratu sanitarnego oraz likwidację innych źródeł zagrożeń;
  2. przeprowadzanie remontów i modernizacji zapobiegających destrukcji obiektów przeznaczonych na prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży.
 2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania (należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego bądź z innych źródeł). Nie dopuszcza się zamiany wkładu finansowego na wkład osobowy, np. wynikający z listy płac pracowników obiektu sportowego i wycenę pracy społecznej członków. Zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania.
 3. Zlecenie wykonania zadania publicznego odbędzie się w formie wsparcia jego realizacji. Realizacja zadania winna odbywać się w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018).
 4. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 5. Dotacja może zostać przyznana organizacji pozarządowej prowadzącej co najmniej 1 rok udokumentowaną działalność sportową związaną zakresem przedmiotowym zadania.
 6. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert przeprowadzonego przez jakąkolwiek inną komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi.
 7. Na każdy zakres przewidywanych do wykonania prac remontowych należy złożyć osobny formularz oferty.
 8. Oferent przedstawi kosztorys inwestorski robót, który uwzględniał będzie całkowity koszt realizacji zadania, wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego.
 9. Podstawą określającą zakres rzeczowy robót budowlanych, będzie kosztorys inwestorski wraz z nakładami rzeczowymi, sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).
 10. Jeśli zakres robót będzie tego wymagał, oferent winien przygotować zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych lub uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę.
 11. Przeprowadzony zakres robót powinien zostać wykonany zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.
 12. Przewidywany zakres robót powinien zostać wykonany w terminie kwiecień - listopad 2018 r., w przypadku robót budowlanych, musi być po zakończeniu odebrany przy współudziale inspektora nadzoru i potwierdzony protokołem odbioru.
 13. Baza sportowa, w której wykonane będą roboty remontowe musi stanowić własność Miasta Łodzi.
 14. Oferent powinien przedstawić krótki opis rodzaju zajęć sportowych prowadzonych w obiekcie oraz wskazać pozytywny wpływ przeprowadzonych robót na proces szkolenia sportowego.
 15. W ramach wnioskowanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej i pracy osób zatrudnionych przez oferenta na terenie obiektu sportowego.
 16. Oferent zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji realizowanego zadania publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 18. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 3, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu (http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/organizacje-pozarzadowe/) oraz pod nr tel. 638-48-36.

Pliki do pobrania:

Wyniki konkursu:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (09.03.2018 14:28)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (13.04.2018 14:18)

Informację opracował(a): Monika Stefaniak (09.03.2018)

Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Sportu

Ilość odwiedzin: 2664