Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera 

Miasto Łódź
ogłasza otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Na podstawie o art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.), Miasto Łódź poszukuje Partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. Cel partnerstwa:

  Wspólne opracowanie założeń i realizacja projektu w ramach osi priorytetowej IX – Włączenie społeczne, działanie IX.2 - Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poddziałanie IX.2.1 - Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

  Cel partnerstwa obejmuje złożenie wniosku o dofinansowanie w konkursie nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne), ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w dniu 14 listopada 2018 r.
  Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu.

  Po zakończeniu naboru zostanie podpisany list intencyjny/porozumienie z wyłonionym/i Partnerem/ami.
 2. Zakres tematyczny partnerstwa / cel projektu:

  Rozwój usług medyczno- opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności (wyłącznie usługi społeczne).

  Projekty składane w odpowiedzi na konkurs muszą odpowiadać wymaganiom szczegółowym konkursu, określonym w regulaminie dostępnym na stronie
  http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/8204286-konkurs-nr-rpld-09-02-01-ip-01-10-006-18-poddzialanie-ix-2-1-uslugi-spoleczne-
 3. Wymagania wobec Partnerów:
  1. Podmiot wyraża wolę zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklaruje współpracę z Miastem Łódź w zakresie przygotowania projektu.
  2. Podmiot prowadzi działalność statutową w zakresie objętym projektem.
  3. Podmiot posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa wymagają posiadania takich uprawnień.
  4. Podmiot będzie posiadał oddział / biuro na terenie Łodzi przez cały okres realizacji projektu.
  5. Zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. podmiot dysponuje potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
   1. posiada dobrą kondycję finansową,
   2. spełnia następujące warunki: wobec podmiotu nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmiot nie jest w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajduje się pod zarządem komisarycznym, nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego, nie zawiesił prowadzenia działalności i nie znajduje się w innej podobnej sytuacji,
   3. nie posiada wymagalnych zobowiązań podatkowych, z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  6. Podmiot nie jest wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz wobec podmiotu nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
   1. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
   2. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 z późn. zm.).
 4. Kryteria wyboru Partnera/ów (max. 100 pkt).
  1. Zgodność profilu i zakresu działalności podmiotu z celami partnerstwa (15 pkt).
  2. Deklarowany wkład podmiotu w realizację celu partnerstwa - zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, finansowe (20 pkt).
  3. Doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów o podobnym charakterze, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (25 pkt).
  4. Proponowany zakres merytoryczny, harmonogram i kosztorys przewidywanych do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji (40 pkt).
 5. Termin i sposób składania ofert

  Oferty partnerstwa należy przygotować na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferty, w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne)” należy składać w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. Oferta może również zostać nadesłana drogą pocztową, z tym, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi. 
  Oferta musi zawierać:
  1. właściwie wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu i opatrzony pieczęcią podmiotu,
  2. dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób uprawnionych do reprezentacji (aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - jedynie w sytuacji gdy nie jest on niedostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości, wyciąg z innej właściwej ewidencji, kopia umowy spółki itp.) 
  3. statut,
  4. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami wobec urzędu skarbowego,
  5. oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  6. oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań wobec Miasta Łodzi (w tym wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, zaległości z tytułu realizacji zadań finansowanych/dofinansowanych z budżetu Miasta Łodzi w latach ubiegłych, zaległości z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu użytkowego lub gruntu; zaległości z tytułu użytkowania wieczystego lub dzierżawy gruntu), 
  7. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z prawa do otrzymania dotacji,
  8. inne niż wyżej wymienione oświadczenia lub dokumenty, jeżeli mają wpływ na złożoną ofertę.
 6. Procedura wyboru Partnera/ów.
  1. Procedurę wyboru Partnera/ów przeprowadzi Komisja ds. wyboru Partnera/ów, powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  2. Komisja dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.
  4. Oferty nie spełniające wymagań określonych w części III i V ogłoszenia będą odrzucone i nie będą podlegać dalszej ocenie.
  5. Miasto Łódź na podstawie kryteriów wyboru określonych w części IV ogłoszenia dokona wyboru Partnera/ów (nie więcej niż dwóch), których oferty uzyskały największą liczbę punktów.
  6. Informacja o wyborze Partnera/ów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. 
  7. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo odwołania od decyzji o wyborze Partnera/ów w terminie 2 dni roboczych od daty opublikowania informacji o wyborze Partnera/ów w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Łodzi. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. 
  8. Odwołania należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera/ów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-006/18 - Poddziałanie IX.2.1 (usługi społeczne)”. Odwołania należy składać w Punkcie kancelaryjnym Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47 (parter), w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
  9. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania.
  10. Odwołania będą rozpatrywane przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty. 
  11. Po zakończeniu procedury odwoławczej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi zostanie opublikowana ostateczna decyzja o wyborze Partnera/ów.
  12. Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego / porozumienia, z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania. 
 7. Postanowienia końcowe.

  Niniejsze ogłoszenie ma charakter informacyjny i nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

  Ogłaszający zastrzega sobie: 
  1. Prawo wyboru jednego lub więcej Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu.
  2. Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym Partnerem/ami.
  3. Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert.
  4. Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze Partnera/ów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

Pliki do pobrania:

Wyniki naboru:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (21.11.2018 08:29)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (28.12.2018 14:45)

Informację opracował(a): Agata Tylipska (20.11.2018)

Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Ilość odwiedzin: 355