Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na łączną sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Faszynowej 7 i 9, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-45 jako działki nr 99/2 i 102/2

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na łączną sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Faszynowej 7 i 9, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-45 jako działki nr 99/2 i 102/2 o powierzchni 784 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00257572/0 i nr LD1M/00132046/2.

 1. Zgodnie z kartoteką budynków, działka nr 99/2 zabudowana jest dwoma parterowymi, niepodpiwniczonymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - drewnianym i murowanym, o powierzchni użytkowej 57,69 m2, wybudowanymi kolejno w 1938 roku oraz 1963 roku, stanowiącymi jedną całość użytkową. Działka nr 102/2 zabudowana jest murowanym, jednokondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 148,30 m2, wybudowanym w 1999 roku. Wyżej opisane budynki są w złym stanie technicznym, są niezamieszkałe, zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Nieruchomości są częściowo ogrodzone zniszczonym ogrodzeniem z siatki na słupkach stalowych z bramami i furtkami usytuowanymi od strony ulicy Faszynowej. Ogrodzenie od strony działek nr: 99/1, 102/1 i 104/6 narusza geodezyjne granice tych działek.
  Nieruchomości porośnięte są ogrodową roślinnością ruderalną i urządzoną. Na terenie działki nr 99/2 rosną wierzba mandżurska, klon zwyczajny, daglezja zielona (o obwodzie pnia 120 cm) i śliwa węgierska, a na terenie działki nr 102/2 rosną m.in. żywotniki zachodnie, cyprysik groszkowy, świerki pospolite, orzech włoski (o obwodzie pni 124 cm i 85 cm), sumak octowiec, morela oraz klony jednolistne. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
 2. Na nieruchomości znajdują się:
  1. przyłącza wodociągowe ø 40/32 mm (obecnie nieczynne), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. dla których pasy ochronne wynoszą 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
  2. studnie wodomierzowe;
  3. przyłącza napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
  4. nieczynna studnia;
  5. zgodnie z mapą zasadniczą instalacja kanalizacji lokalnej (na działce nr 102/2).
 3. W granicy z działką nr 93/5 znajduje się słup nN oraz linia napowietrzna nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, której strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony.
 4. W ulicy Faszynowej w odległości około 2 m od działek nr 99/2 i 102/2 zlokalizowana jest miejska sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20, dla której obowiązuje pas ochronny o szerokości po 5 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem, sieć stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostaje w dzierżawie i eksploatacji ZWiK Sp. z o.o. W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura gazowa (najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest gazociąg średniego ciśnienia DN 63 PE w ul. Faszynowej).
 5. Ulica Faszynowa jest drogą nieurządzoną o nawierzchni gruntowej. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowane zjazdy z ulicy Faszynowej zgodnie z parametrami technicznymi zgodnymi z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz. 124). W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji niedrogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
 6. Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 8. Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem O – tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (wyłączone spod zabudowy). Zgodnie ze Studium na tych nieruchomościach jako dopuszczalne z ograniczeniami są tereny zabudowy mieszkaniowej wyłącznie w granicach istniejącego zainwestowania – w/w działki są zabudowane budynkami mieszkalnymi i znajdują się w enklawie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 9. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 10. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  2. budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
 11. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568).
 12. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 17 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Sala 107 B, o godzinie 14:00.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 13. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt.12, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty,
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Faszynowej 7 i 9” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 14;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 14. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. numer telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 15. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 16. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 17. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 18. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert .
 19. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 20. W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 21. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 22. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 23. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 24. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 25. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 26. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 27. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 28. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 27, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 29. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 28, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 27, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 30. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 27-30 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego - Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia - tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 31. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 32. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14,.
 33. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (05.06.2020 09:36)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (05.06.2020 09:36)

Informację opracował(a): Wioletta Warulik (02.06.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 302