Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 95, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działki nr: 269/2, 269/3 i 269/4

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi
przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 95, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działki nr: 269/2, 269/3 i 269/4 o łącznej powierzchni 2 879 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00088274/5

 

 1. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej "Prządki lnu", wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i jest ona zabudowana:
  1. wybudowanym w 1890 roku budynkiem użytkowym (dawniej - fabrycznym) o powierzchni zabudowy wynoszącej 573 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 1031 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 274/1 – Park im. Henryka Sienkiewicza, która stanowi własność Miasta Łodzi, we władaniu Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi;
  2. wybudowanym w 1890 roku budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy wynoszącej 231 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 371 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek ten narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 268 przy ulicy Kilińskiego 93, która stanowi własność prywatną; wydanie nieruchomości podlegającej sprzedaży nastąpi wraz z przeniesieniem posiadania nad częścią działki nr 268 w obrębie S-6, zajętą fragmentem ww. budynku mieszkalnego pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez nabywcę nieruchomości;
  3. wybudowanym w 1920 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 92 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 64 m2; budynek ten narusza granice nieruchomości przyległej, tj. działki nr 267/4 przy ulicy Juliana Tuwima 17, która stanowi współwłasność Miasta Łodzi oraz osób fizycznych; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony;
  4. wybudowanym w 1890 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 45 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 96 m2; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony.
   Brak świadectwa energetycznego dla wyżej opisanych budynków.
 2. Dla budynków opisanych w pkt 1 zostało wydane zarządzenie Nr 3170/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi, usytuowanych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Kilińskiego 95 i przekazania zarządzania nieruchomością niezabudowaną Wydziałowi Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Miasto Łódź jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej, w tym decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ww. budynków. Nabywca nieruchomości będzie miał możliwość odrębnego zakupienia od Miasta Łodzi dokumentacji, o której mowa wyżej za cenę 2 706 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych) brutto.
 3. W części niezabudowanej na nieruchomości znajduje się drzewostan nawiązujący pod względem wieku, składu gatunkowego i układu przestrzennego do sąsiadującego z nim Parku im. Henryka Sienkiewicza. Tworzy go kilkanaście drzew, wśród których najokazalsze to kasztanowce pospolite o obwodzie 246 cm, 225 cm i 160 cm oraz klon srebrzysty o obwodzie 217 cm. W pozostałej części teren nieruchomości jest utwardzony płytami chodnikowymi oraz trylinką. Nieruchomość nie jest ogrodzona od strony ulicy Kilińskiego, a z pozostałych stron znajduje się ogrodzenie w postaci nieruchomości sąsiednich, a także ogrodzenie parku, którego dwa elementy nieznacznie naruszają granicę nieruchomości podlegającej sprzedaży.
 4. Ponadto, na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są:
  1. przyłącze wodociągowe o średnicy 90 mm, usytuowane na wysokości działki nr 269/4, podłączone do wodociągu o średnicy 355 mm, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego; do granic nieruchomości dochodzi przyłącze ogólnospławne o średnicy 0,15 m usytuowane na wysokości działki nr 269/2 podłączone do kanału ogólnospławnego o wymiarach 0,7 m x 1,25 m, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego; powyższe przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostają w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. przyłącza wodociągowe o średnicy 50 i 25 mm;
  3. przewody wodociągowe o średnicy 400 i 50 mm;
  4. studnia wodomierzowa usytuowana na działce nr 269/4;
  5. przewody kanalizacyjne;
  6. należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi przyłącza gazowe: dn 63 PE i 90 PE niskiego ciśnienia (działki nr 269/2 i 269/3), nieczynne przyłącze gazu dn 50 stal. niskiego ciśnienia (działka nr 269/4, w przypadku demontażu przyłącza gazowego należy zgłosić ten fakt do Oddziału Zakład Gazowniczy w Łodzi mieszczącego się w Łodzi przy ul. Targowej 18); szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
  7. należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź czynne linie energetyczne nN, złącza kablowe nN, sieć i urządzenia oświetlenia ulic.
 5. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd indywidualny z ulicy Kilińskiego (działki nr 462/46 i 462/26 w obrębie S-6), przebudowany w ramach remontu ul. Kilińskiego. Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości może wiązać się z koniecznością przebudowy zjazdu do parametrów zjazdu publicznego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Ponadto, Zarząd Dróg i Transportu poinformował, iż ulica Kilińskiego została przebudowana i obecnie jest to ulica o charakterze ruchu ograniczonego, to znaczy, korzystają z niej jedynie pojazdy komunikacji miejskiej (tramwajowej) oraz pojazdy samochodowe z wjazdem docelowym.
 7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 8. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXVI/1682/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 888). Według planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 3.05.MW/U. Dla terenów oznaczonych ww. symbolem jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, natomiast jako przeznaczenie uzupełniające – parkingi kubaturowe nadziemne i podziemne, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
 9. Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
  1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
  2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
 10. Z uwagi na położenie na obszarze historycznego układu urbanistycznego nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695 i 782).
 11. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. zachowania istniejącego drzewostanu;
  2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt 4 i 5, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
 13. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 700 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 370 000 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych).
  Sprzedaż działek nr 269/2 i 269/3 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 i 568). Sprzedaż działki nr 269/4 będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT.
 14. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 31 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad,o godzinie 10:00.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, w terminie co najmniej 2 tygodni przed datą przetargu.
 15. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt.13, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 95”; pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 16;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 23 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 16. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne,tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 17. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 18. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 19. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 20. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 21. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 22. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 23. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 24. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 25. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 26. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 27. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 28. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 29. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 30. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości oraz kwoty stanowiącej podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca nie uiści ceny nieruchomości w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 29, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 31. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt 30, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 29, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 32. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 29-32 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 33. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 34. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel. (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
 35. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.05.2020 11:43)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.05.2020 11:43)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (20.05.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 63