Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Prostej 29 i Prostej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-43 jako działki nr 23/8 i 31/31

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Prostej 29 i Prostej bez numeru , oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-43 jako działki nr 23/8 i 31/31 o powierzchni 537 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LDIM/00338439/8.

 1. Nieruchomość jest niezabudowana i nie jest zadrzewiona. Działki przylegają do siebie tworząc kształt zbliżony do trapezu. Wzdłuż zachodniej części działki nr 23/8 biegnie wjazd utwardzony, wykonany z płyt betonowych. Znaczna część powierzchni działki nr 31/31 również jest utwardzona płytami betonowymi. W południowej granicy działki nr 31/31 z działką nr 33, będącą własnością prywatną, znajduje się ogrodzenie. Granica ta posiada kształt linii łamanej natomiast ogrodzenie przebiega w linii prostej, częściowo naruszając teren działki nr 31/31.
 2. Na terenie sprzedawanej nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów znajdują się następujące sieci:
  1. przez działkę nr 31/31 przebiega wodociąg ⍉ 150 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostający w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o, dla którego pasy ochronne wynoszą po 3 m po obu stronach od osi przewodu; pasy te częściowo obejmują działkę 23/8 (ca 0,5); w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień;
  2. na działce 31/31 zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m wraz z sięgaczem D=0,15 m (L=7,00 m) do posesji Prosta 30; dla kanału sanitarnego należy zachować pasy ochronne, wynoszące każdy po 5 m po obu stronach od krawędzi przewodów wraz z terenem nad kanałem; pasy te częściowo obejmują działkę 23/8 (1,0 m); w pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień; kanał stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostaje w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
  3. przewód telekomunikacyjny.
 3. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 4. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Prostej (działka nr 23/11) zaliczana do kategorii dróg gminnych klasy technicznej „L” (lokalna). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 i 471). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 5. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 6. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471 i 782) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.
 7. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 8. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 i 2 oraz pkt 3 w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
 9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 28 000 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Sala 107 B, o godzinie 14:00.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 11. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 9, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty,
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prostej 29 i Prostej bez numeru” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 12;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 16 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 12. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. numer telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 13. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 14. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 15. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 16. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert .
 17. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 18. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 19. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 20. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 21. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 22. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 23. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 24. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 25. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 26. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 25, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi. W takim przypadku nabywcy nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości.
 27. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 26, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 25, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 28. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 25-28 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt. 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego - Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia - tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 29. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 30. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 31. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (23.06.2020 10:00)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (13.07.2020 15:13)

Informację opracował(a): Wioletta Warulik (18.06.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 203