Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi
przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru
i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-24 jako działki nr 4/1, 4/23, 9/40 i 3/14 o łącznej powierzchni 6377 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00327439/8.

 1. Na działce 3/14 znajdują się:
  1. murowany budynek użytkowo-magazynowy dawnego składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych „Warrant”, który zgodnie z kartoteką budynków posiada powierzchnię zabudowy 2117 m2 i powierzchnię użytkową 3190 m2, parterowy z podpiwniczeniem, założony na rzucie odcinka łuku, obejmujący trzy segmenty połączone wspólnym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej; budynek wpisany jest do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku jest bezumownie wykorzystywanych przez byłych najemców;
  2. szlaban, waga samochodowa oraz murowany budynek do jej obsługi wybudowany w 1984 r., o jednej kondygnacji naziemnej, który zgodnie z informacją Zarządu Lokali Miejskich posiada powierzchnię zabudowy 36 m2 i powierzchnię użytkową 35 m2, w złym stanie technicznym.
   Pozostałe działki są niezabudowane. Teren nieruchomości utwardzony jest płytami betonowymi. Od strony ulicy Targowej, w granicy działki nr 3/14 biegnie ściana budynku. Działka ta jest oddzielona od pasa drogowego ulicy Targowej betonowym ogrodzeniem wraz z bramą stalową. Ogrodzenie to (wraz z bramą) biegnie w zachodniej granicy działki nr 3/18, która znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich i posiada użytek faktyczny – Ti. Od strony ulicy Tuwima, w południowej granicy działek nr 3/14, 4/1 i 4/23 z północną granicą działki 9/40 znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą stalową (fragment ogrodzenia wychodzi na działki sąsiednie nr 4/24 i 9/41).Od strony alei Scheiblerów nieruchomość częściowo ogrodzona jest siatką metalową. Jednocześnie granice działek nr 3/16, 3/11 i 3/15 zostały naruszone przez znajdujące się na działce nr 3/14 ogrodzenie, rampę oraz ścianę murowaną. Na wysokości północnej ściany budynku, opisanego w ppkt 1, fragment działki nr 3/14 w niewielkim zakresie znajduje się w posiadaniu użytkownika wieczystego działki nr 2/18, zaś po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Dodatkowo nieruchomość pokrywa roślinność ruderalna ze spontanicznym udziałem drzew – w większości klonów jednolistnych.
 2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanej opinii poinformował, że w odniesieniu do budynku opisanego w pkt 1 ppkt 1, a także terenu dawnej działki nr 3/12 (obejmującego obecne działki nr 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17 i 3/18) w dniu 16 marca 2018 r. została wydana decyzja WUOZ-BR.5140.27.2018.PU w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych. Decyzja ta nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu.
  Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji sprawa aktualnie podlega rozpatrzeniu przez organ II instancji. Jednocześnie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał ramowe wytyczne dotyczące ochrony budynku, które powinny uwzględniać:
  1. zachowanie historycznej bryły budynku (zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektu),
  2. usunięcie wtórnych, ahistorycznych przybudówek,
  3. zachowanie historycznej kompozycji elewacji budynku (układ elewacji, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, elementy wystroju), renowacja elewacji na podstawie wyników badań historycznych (w tym analizy materiałów archiwalnych) oraz badań konserwatorskich, rekonstrukcja brakujących elementów detalu architektonicznego,
  4. zachowanie historycznej ślusarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej (wrota, drzwi), wymiana wtórnej ślusarki / stolarki na okna / drzwi o wyglądzie historycznym; w przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wymianę okien i drzwi historycznych na wykonane we współczesnej technologii z zachowaniem historycznego wyglądu,
  5. wymiana wtórnego pokrycia dachu (blacha falista) na pokrycie adekwatne dla zabytkowego charakteru obiektu,
  6. zachowanie i konserwacja elementów drewnianej konstrukcji wewnętrznej oraz elementów drewnianej konstrukcji dachu, z dopuszczeniem częściowej rekonstrukcji w przypadku złego stanu zachowania,
  7. zachowanie i konserwacja oryginalnych podłóg deskowych w kondygnacji parteru

   – powyższe wytyczne mają charakter ramowy i mogą ulec modyfikacji na podstawie wyników badań, zaś wszelkie prace związane z adaptacją budynku do nowej funkcji podlegają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków już w fazie koncepcji; w przypadku, gdy opisany w tym ustępie teren, przed zawarciem umowy sprzedaży zostanie wpisany do rejestru zabytków na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej, zawarcie umowy sprzedaży będzie uwarunkowane od uzyskania przez Miasto Łódź pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zbycie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
 3. Na terenie zbywanej nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
  1. dwa złącza kablowe nN oraz pięć linii kablowych nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 0,5 m z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn400 mm wykonana w 2003 r. w technologii rur preizolowanych, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  3. czynne preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50 mm, wykonane w 1993 r., częściowo przebudowane w ramach przebudowy sieci magistralnej w 2003 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  4. czynne nadziemne przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn250 mm, wykonane w 1991 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rurociągów; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  5. w pobliżu działki nr 4/23 znajduje się czynna preizolowana ciepłownicza sieć magistralna 2xDn400 m, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosząca 3 m od skraju rur preizolowanych obejmuje częściowo ww. działkę (wzdłuż jej wschodniej granicy);
  6. przyłącze wodociągowe z wewnętrznej instalacji wodociągowej posesji przy ul. Tuwima 58;
  7. fragment przyłącza kanalizacyjnego D=0,15 m – od kanału ogólnospławnego D=0,40 m zlokalizowanego w ulicy Tuwima; przyłącze nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  8. dwa przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, włączone do kanału ogólnospławnego D=0,35 m zlokalizowanego w ulicy Targowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  9. na terenie działki nr 3/14 może znajdować się przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z wyburzonej wzdłuż ulicy Tuwima zabudowy;
  10. sieć telefoniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych, stanowiąca własność Orange Polska S.A.; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773);
  11. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacja kanalizacyjna odwadniająca komory CO nr 768 i 768A
 4. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, w stanie istniejącego układu komunikacyjnego, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, poprzez zjazdy z pasa drogowego ulicy Targowej i Tuwima. W układzie docelowym, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 10, obsługa komunikacyjna może ulec zmianie w dostosowaniu do przyjętych w planie rozwiązań. Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich obsługa komunikacyjna od strony al. Rodziny Scheiblerów nie jest możliwa. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698,730, 1495,1716,1815 i 2020). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 6. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz.55).
 7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 8. Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2.
 9. W dniu 19 września 2018 r., w związku z planowaną budową zespołu budynków biurowych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 2 (działka nr 2/18 w obrębie W-24), Miasto Łódź wyraziło zgodę na wykonanie wzmocnienia gruntu m.in. pod budynkiem, opisanym w pkt 1 ppkt 1, w technologii Jet Grouting oraz wykonanie dodatkowego, na czas prowadzenia robót, zabezpieczenia budynku w postaci rusztowań stalowych (przypór) mających na celu usztywnienie konstrukcji bez mechanicznej ingerencji w ściany budynku; niniejsza zgoda obowiązuje do daty przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.
 10. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
  1. przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 13.3.MW/U,
  2. budynek opisany w pkt 1 ppkt 1 oznaczony jest symbolem E35 – II kategoria ochrony.

   Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
 11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych w pkt 3 i 4.
 12. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 13. Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 7.12.2018 r., 1.03.2019 r., 30.08.2019 r., 29.11.2019 r.
 14. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8 250 000 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 825 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
  Sprzedaż działki nr 3/14 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz. 106). Cenę nabycia działek nr 4/1, 4/23 i 9/40 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).”
 15. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 28 maja 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad, o godzinie 10:00, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
 16. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt. 14; wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  2. przesłanie za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru”, wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyżej opisana koperta z ofertą powinna być dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnętrznej) z adresem do wysłania na adres: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź w terminie do dnia 21 maja 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
  3. dołączenie do oferty (może być w tej samej kopercie, o której mowa ppkt 2) kopii dowodu wniesienia wadium
 17. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 18. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 19. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 20. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody, o których mowa w pkt.16 ppkt 3;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 21. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 22. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 23. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 24. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 25. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 26. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 27. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 28. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 29. Wadium wniesione przez innych oferentów przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 30. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.'
 31. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 30, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 32. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 31, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 30, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 33. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 34. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 30, pkt 31 i pkt 34 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w pkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego - Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia - tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 35. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 9411/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej, zmienionym zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 1420/VIII/19 z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 3125/VIII/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. i Nr 3677/VIII/20 z dnia 26 marca 2020 r.
 36. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 37. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (27.03.2020 15:54)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.03.2020 08:51)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (27.03.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 490