Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicach Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-6 jako działki nr: 275/42, 275/43, 275/44 i 275/45

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi
położonej w Łodzi przy ulicach Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-6 jako działki nr: 275/42, 275/43, 275/44 i 275/45 o łącznej powierzchni 5 616 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00033715/9
.

Przetarg przeprowadzony zostanie na podstawie zarządzenia Nr 5104/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicach Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru ora powołania Komisji Przetargowej.

 1. Działki nr 275/42 i 275/43 zabudowane są budynkami niemieszkalnymi, murowanymi, jednokondygnacyjnymi o powierzchni zabudowy 62 m2 i 55 m2, wybudowanymi w 1970 r., w stanie do rozbiórki. Działki nr 275/44 i 275/45 są niezabudowane. Teren nieruchomości jest ogrodzony, przy czym od strony ulicy Solec oraz od strony działek sąsiednich nr 274/7 i 277/11 ogrodzenia naruszają geodezyjne granice sprzedawanej nieruchomości.
  Na terenie nieruchomości, na działce nr 275/42 znajdują się liczne samosiewy klonu jesionolistnego, klonu zwyczajnego, śliwa ałycza oraz brzoza brodawkowata; na działkach nr 275/43 i 275/44 znajdują się liczne klony jesionolistne, jesiony wyniosłe, klony zwyczajne oraz śliwy ałycze; na działce nr 275/45 znajdują się klony jesionolistne, klony zwyczajne, jesiony wyniosłe, topole osiki oraz duże ilości samosiewów klonu jawora. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
 2. Na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są:
  1. w granicach działki nr 275/42 – miejska sieć wodociągowa Ø 150 mm, dla której ustanowione są pasy ochronne o szerokości po 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i będąca w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
  2. na działce nr 275/43 – odcinek przyłącza wodociągowego Ø 50 mm, obsługującego działki numer 275/43 i 274/7, dla którego ustanowiony jest pas ochronny o szerokości po 2,5 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i będącego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o;
  3. na działce nr 275/45 – kanał, który stanowi część systemu kanalizacji deszczowej, stanowiący własność Miasta Łodzi; w umowie sprzedaży nieruchomości nabywca będzie zobowiązany do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, w formie aktu notarialnego, służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00033715/9, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00188358/9. Wykonanie prawa ograniczonego będzie dotyczyło działki nr 275/45, na której zlokalizowany jest ww. kanał deszczowy. Powierzchnię gruntu obciążonego służebnością określa się na niemniej niż 106 m2. Przebieg służebności pokazany jest na mapie stanowiącej załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5104/VIII/20 z dnia 11 września 2020 r. Służebność polegać będzie na prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń przesyłowych, zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu oraz prawie korzystania z nieruchomości poprzez prawo nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji.
 3. Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym – odpłatną służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla sieci wodociągowej o średnicy Ø 150 mm, polegającą na znoszeniu istnienia posadowionego na nieruchomości ww. urządzenia i zachowaniu jego pasa ochronnego, wolnego od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną sp. z o.o. oraz prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanego urządzenia, o ile w wyniku ich posadowienia nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności. Powierzchnia służebności wynosi 67 m2.
  W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: wodociągowo-kanalizacyjna, energetyczna, gazowa, ciepłownicza oraz telekomunikacyjna.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 4. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Solec, który może być umiejscowiony w dowolnym miejscu wzdłuż północnej granicy nieruchomości oraz z ulicy Srebrzyńskiej, przy czym powinien on być zlokalizowany poza miejscem istniejącego peronu przystankowego bez naruszenia obecnej konstrukcji i zagospodarowania pasa drogowego. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 5. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 6. Dla budynków zlokalizowanych na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
 7. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
 8. Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XLII/1114/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Srebrzyńskiej, Jarzynowej i Solec oraz alei Unii Lubelskiej. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wskazuje, iż do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie nieruchomości powinno nastąpić wg wytycznych stanowiących Załącznik Nr 2 do "Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi Nr 5104/VIII/20 z dnia 11 września 2020 r., które w dacie ich sporządzenia były zgodne z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem WZ3 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
 9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieokreślony, służebności gruntowej, o której mowa w pkt 2 ppkt 3;
  2. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  3. w przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich; przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
 10. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 11. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 300 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 460 000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).
  Sprzedaż działek nr 275/42 i 275/43 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106). Sprzedaż działek nr 275/44 i 275/45 opodatkowana będzie podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT (od ceny działek 275/44 i 275/45).
 12. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 22 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 107 B, o godzinie 10.00.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 13. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 11; wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czym imieniu dokonano wpłaty.
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Solec bez numeru i Srebrzyńskiej bez numeru” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 14,
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 14 stycznia 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 14. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. nr telefonu i adres mailowy do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 15. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 16. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 17. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 18. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 19. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 20. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 21. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 22. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 23. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 24. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 25. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 26. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 27. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 28. Wpłata ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 27, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 29. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 28 jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 27, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 30. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 27-30 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 31. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 32. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 33. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości
Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian