Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 49 i 47/51

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi
położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 49 i 47/51,
oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-24,
jako działki nr: 310/33, 310/47 i 310/59, o łącznej powierzchni 10 943 m²,
dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00288312/6

 1. Nieruchomość podlegająca sprzedaży zlokalizowana jest w centralnej części osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych i domu jednorodzinnego.
  Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku oświatowym, który na podstawie decyzji nr III.RUB/34/2006 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 września 2006 r. został rozebrany. Rozbiórka ta dokonana w 2006 r. nie objęła jednak fundamentów, piwnic oraz opasek i ramp betonowych znajdujących się na zewnątrz budynku. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, w części utwardzona (na działce 310/47 znajduje się nawierzchnia asfaltowa), a w pozostałej części stanowi nieuporządkowany teren zielony z udziałem drzew i krzewów (topoli czarnej, klonu jesionolistnego, topoli białej, wierzby białej, brzozy brodawkowatej, jabłoni i głogu) oraz roślinności ruderalnej. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej drzewa o obwodach pni powyżej 100 cm powinny być zachowane. W zachodniej granicy działki nr 310/47 znajduje się mur przylegający do budynku posadowionego na działce nr 311 z obrębu P-24, natomiast południowa część działki nr 310/59 zajęta jest przez ciąg pieszy. W północnej granicy działki nr 310/47 znajduje się fragment utwardzenia drogi położonej na działce nr 404/113 w obrębie P-24 oraz urządzone są wjazdy i przejście do działki nr 311 w obrębie P-24. Fragment wschodniej granicy działki nr 310/33 nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia.
 2. Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. fragment przyłącza wodociągowego ø 80 mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  2. fragment przyłącza wodociągowego ø40/32 mm, obsługującego posesję przy ul. Maratońskiej 63e, Miasto Łódź nie poniosło nakładów na budowę tego przyłącza;
  3. trzy sieci wodociągowe ø 100 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  4. fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,30 m, stanowiący własność Miasta Łodzi;
  5. pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30 m położonej na działce nr 404/113 w obrębie P-24, przebiegający wzdłuż północnej granicy nieruchomości;
  6. pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30 m, położonej na działce nr 404/236 w obrębie P-24, przebiegający wzdłuż południowej granicy nieruchomości;
  7. przyłącze kanalizacyjne odwadniające komorę ciepłowniczą zlokalizowaną na działce nr 310/59;
  8. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,20m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  9. sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20 m, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  10. fragmenty dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej d=0,15m, obsługujące posesję przy ul. Maratońskiej 47, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  11. przyłącze kanalizacyjne D=0,1 m, obsługujące posesję przy ul. Maratońskiej 43;
  12. należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź: linia kablowa SN, złącze kablowe nN, 4 linie kablowe nN na działce nr 310/47 oraz 5 linii kablowych Nn na działce nr 310/59 oraz urządzenia oświetleniowe - 6 sztuk słupów stalowych wraz z oprawą sodową oraz 3 linie kablowe między-lampowe; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony (wzdłuż całej linii) dla linii kablowej nN oraz 1m pasa z każdej strony (wzdłuż całej linii) dla linii kablowej SN;
  13. należące do Veolia Energia Łódź S.A. czynne sieci ciepłownicze 2xDn125mm, 2xDn100mm i 2xDn80mm, czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm zasilające budynek przy ul. Maratońskiej 47 i nieczynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn32mm; strefa oddziaływania dla sieci 2xDn32mm, 2xDn40mm, 2xDn80mm, 2xDn100mm i 2xDn125mm mierzona od skraju rurociągów preizolowanych wynosi 2,0m; właściciel tych urządzeń wyraził zainteresowanie ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  14. przyłącze telekomunikacyjne.
 3. Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Łodzi dla sieci kanalizacyjnej niezależnie od przekroju i rodzaju kanału obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem. Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu.
 4. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub ich strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
 5. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00288312/6 wpisana została odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., natomiast w dziale I-SP tej księgi wieczystej wpisane zostało uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00213865/1 pod numerem 269 - odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 404/104 i 404/113.
 6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Maratońskiej poprzez układ dróg osiedlowych, zlokalizowanych na działkach nr 404/104 i 404/113, w obrębie P-24 oraz na działkach nr 310/58 i 310/50 w obrębie P-24. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 7. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00213865/1 ujawniona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą LD1M/00043249/4 oraz księgą wieczystą nr LD1M/00288312/6, polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 404/104 i 404/113. Powyższe uprawnienie ujawnione jest również w dziale I-Sp księgi wieczystej nr LD1M/00288312/6.
 8. W celu zapewnienia dojazdu do zbywanej nieruchomości, w przebiegu zgodnym z opinią Zarządu Dróg i Transportu opisaną w pkt 6, w umowie sprzedaży działek nr: 310/33, 310/47 i 310/59 położonych w obrębie P-24, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 310/50 w obrębie P-24, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00043249/4. Przebieg służebności przedstawia załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 r. Działka nr 310/58 w obrębie P-24 nie jest własnością Miasta Łodzi i ustanowienie na niej służebności przejazdu i przechodu stanowi obszar ryzyka nabywcy nieruchomości.
 9. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
 10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 11. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich zespołów mieszkaniowych
 12. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, o przebiegu uwidocznionym w załączniku Nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 r., dla fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej, stanowiącego własność Miasta Łodzi, znajdującego się na działkach nr 310/33 i 310/47 w obrębie P-24 oraz dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Łodzi, znajdującej się na działce nr 404/113 w obrębie P-24; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 630 m² i obejmie swoim zasięgiem części działek nr 310/33 i 310/47 w obrębie P-24, a jej treść polegać będzie polegać na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń przesyłowych,
   2. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 2,5 m licząc od osi przewodu (stanowiącego przyłącze kanalizacji deszczowej), po obu stronach przewodu,
   3. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 4,2 m licząc od północnej granicy działki nr 310/47 biegnącej wzdłuż działki nr 404/113, z zastrzeżeniem, iż dla zachodniej części działki nr 310/47 (mającej szerokość poniżej 4,2 m) pas ochronny obejmować będzie całą szerokości tej działki,
   4. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji;
  2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, o przebiegu uwidocznionym w załączniku Nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 r., dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Łodzi i znajdującej się na działkach nr: 404/236, 404/104 i 310/58, w obrębie P-24; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 300 m² i obejmie swoim zasięgiem część działki nr 310/59 w obrębie P-24, a jej treść polegać będzie polegać na:
   1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 4,60 m licząc od południowej granicy działki 310/59 biegnącej wzdłuż działki nr 404/236,
   2. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji;
  3. zachowania stref ochronnych dla sieci infrastruktury technicznej wskazanych w pkt 2-4;
  4. urządzenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego chodnika na działce nr 404/236 w obrębie P-24 obsługującego budynek położony na tej działce; wykonanie tego obowiązku może nastąpić poprzez budowę nowego chodnika wzdłuż budynku wraz z uzupełnieniem istniejących nasadzeń drzew i krzewów lub poprzez przeniesienie chodnika istniejącego na działce nr 310/59 w obrębie P-24 na działkę nr 404/236 w obrębie P-24 wzdłuż budynku mieszkalnego na niej posadowionego wraz z uzupełnieniem istniejących nasadzeń drzew i krzewów (z uwzględnieniem ewentualnej korekty szerokości chodnika wynikającej z uwarunkowań technicznych związanych z jego relokacją); zobowiązanie to będzie wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź przed ogrodzeniem nabytej nieruchomości, lecz nie później niż w ciągu 3 lat od dnia nabycia nieruchomości;
  5. utrzymywania porządku oraz dokonywania napraw dróg dojazdowych na terenie osiedla mieszkaniowego w trakcie realizacji inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, a także remontu tych dróg po zakończeniu inwestycji.
 14. W umowie przenoszącej własność nieruchomości zastrzeżone zostaną:
  1. obowiązki określone w pkt 12 i pkt 13;
  2. kara umowna w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w przypadku braku urządzenia chodnika na działce nr 404/236 w sposób opisany w pkt 13 ppkt 4; Miasto Łódź będzie mogło odstąpić od dochodzenia w/w kary umownej w przypadku, gdy nabywca nieruchomości zapewni - w sposób trwały i zaakceptowany przez współwłaścicieli działki nr 404/236 - komunikację pieszą budynku położonego na działce nr 404/236 w obrębie P-24 z działkami nr 310/58 i 404/239 w obrębie P-24, inaczej niż poprzez realizację obowiązku obwarowanego tą karą;
  3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc co do obowiązku zapłaty kary umownej opisanej w ppkt 2 zgodnie z następującymi warunkami:
   1. Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30-dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
   2. Miasto Łódź będzie uprawione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
   3. w celu zabezpieczenia kary umownej wskazanej w ppkt 2 nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łodzi hipotekę w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) obciążającą zbywaną nieruchomość bądź inną nieruchomość zaakceptowaną przez Miasto Łódź, której nabywca jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym.
 15. Hipoteka o której mowa w pkt 14 ppkt 3 lit. c wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej LD1M/00288312/6 i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
 16. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości wynoszącej co najmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 14 ppkt 3 lit. c na zasadach określonych w pkt 15.
 17. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 14 ppkt 3 lit. c. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2. Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt 14 ppkt 3 lit. c i pkt 15 albo zgodnie z pkt 16; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 18. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
 19. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 r.
 20. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 10.12.2019 r.
 21. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 510.000,00 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych).
  Sprzedaż działek nr 310/33 i 310/47 będzie opodatkowana podatkiem VAT według obecnie obowiązującej stawki 23 %, a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 310/59 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w pkt 8 w kwocie 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto, powiększone o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23% w kwocie 5.520,00 zł.
 22. Przetarg (część jawna) odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, mała sala obrad,o godzinie 10:00, z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, odbywa się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
 23. Warunkiem udziału w przetargu jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt 21; wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017;
  2. przesłanie za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie pisemnej oferty, na której należy umieścić napis „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 49 i 47/51”, wraz z adresem mailowym i kontaktem telefonicznym do oferenta; wyżej opisana koperta z ofertą powinna być dodatkowo umieszczona w drugiej kopercie (zewnętrznej) z adresem do wysłania na adres Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź; w terminie do dnia 2 czerwca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu);
  3. dołączenie do oferty (może być w tej samej kopercie, o której mowa w pkt 2) kopii dowodu wniesienia wadium; w przypadku przesłania kopii dowodu wpłaty wadium w odrębnej przesyłce należy to zrobić zgodnie z opisem umieszczonym w ppkt 2.
 24. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego,a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciąguo wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictww formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  4. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 25. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 26. W części jawnej Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 27. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody, o których mowa w pkt. 23 ppkt 3;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 28. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 29. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 30. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 31. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 32. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 33. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty, o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 34. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 35. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 36. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 37. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 38. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości i kwoty równej wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w pkt 21, oraz kwoty stanowiącej podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości, na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 37, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 39. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt 38, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 37, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 40. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 41. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 42. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 37- 39 i pkt 42 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 43. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z Zarządzeniem Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Maratońskiej 49 i 47/51 oraz powołania Komisji Przetargowej, zmienionym Zarządzeniem Nr 3732/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2020 r.
 44. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 45. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (08.04.2020 09:37)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (08.04.2020 09:38)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (08.04.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 721