Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicach Urzędniczej 18 i Piekarskiej 27/29, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-28 jako działki nr: 412/1, 412/2, 412/7, 412/14, 412/15, 412/18, 412/26 i 412/28

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
o pisemnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicach Urzędniczej 18 i Piekarskiej 27/29, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-28 jako działki nr: 412/1, 412/2, 412/7, 412/14, 412/15, 412/18, 412/26 i 412/28 o łącznej powierzchni 7 679 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00324654/0.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4794/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 lipca 2020 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 5834/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 grudnia 2020 r.  

 1. Nieruchomość w części utwardzona jest płytami betonowymi i asfaltem oraz zabudowana 13 budynkami niemieszkalnymi, wybudowanymi w 1950 r., o powierzchniach zabudowy: 115 m2, 21 m2, 149 m2, 19 m2, 1020 m2, 854 m2, 192 m2, 132 m2, 71 m2, 55 m2, 177 m2, 31 m2 i 570 m2. Budynki są pozostałością po zlikwidowanych Zakładach Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych "POLONIT" i znajdują się w bardzo złym stanie technicznym - budynki są zdewastowane, nie posiadają stolarki otworowej i instalacji, mają uszkodzone stropy i dachy. Fragmenty czterech budynków posadowionych na działkach nr: 412/2, 412/7, 412/14 i 412/15 naruszają granice nieruchomości i ingerują w teren sąsiednich działek o numerach: 447, 412/27, 442/16 i 412/25. Fragment budynku położonego na sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 412/25 narusza natomiast zachodnią granicę działki nr 412/18. Ogrodzenie działek nr 412/2 i 412/7 nie pokrywa się z ich granicami. Fragment muru położonego na działce nr 411/8, stanowiącej własność innego podmiotu, narusza wschodnią granicę działki nr 412/28. Przeznaczone do sprzedaży działki nr 412/26 i 412/28 oraz przyległa do nich działka nr 412/27 (stanowiąca współwłasność osób fizycznych) powstały po podziale działki nr 412/19 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. Sygn. akt II Ns 1800/15 o zniesieniu współwłasności. Budynek niemieszkalny, oznaczony w ewidencji pod numerem 822 o powierzchni 570 m2, został wyodrębniony w kartotece budynków na podstawie ww. postanowienia. Faktycznie budynek ten nie został podzielony, zgodnie z granicą nowo wyznaczonych po podziale działek, w związku z czym, zachodzi przenikanie lokali na działkach nr 412/27 i 412/28. Współwłaściciele przyległej działki nr 412/27 wyrazili chęć sprzedaży swojej nieruchomości na rzecz nabywcy działek gminnych. Informacja ta nie stanowi zobowiązania współwłaścicieli działki nr 412/27.
 2. Na nieruchomości rosną liczne robinie akacjowe, topole chińskie, klony zwyczajne, klony jesionolistne, brzoza brodawkowata oraz liczne samosiewy topoli euroamerykańskiej. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
 3. Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
  1. elektroenergetyczna linia kablowa nN (na działce nr 412/18), elektroenergetyczna linia kablowa nN, linia kablowa między lampowa nN oraz słup stalowy z wysięgnikiem i oprawą sodową (na działce nr 412/1) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. nieczynne i wyłączone z eksploatacji parowe sieci ciepłownicze 1xDn250mm oraz 1xDn150mm przebiegające przez działki nr 412/26 i 412/28, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., które w razie konieczności mogą zostać zlikwidowane, prace w rejonie sieci ciepłowniczej należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod nadzorem służb technicznych VEOLIA Energia Łódź S.A. – Rejon Eksploatacyjny Nr 2;
  3. infrastruktura teletechniczna zlokalizowana na działkach nr 412/1 i 412/18, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
  4. gazociąg niskiego ciśnienia DN 90 PE oraz przyłącze niskiego ciśnienia DN 63 PE przebiegające przez teren działki nr 412/18, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest
   w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
  5. wodociąg ø 150 mm, wybudowany w 1956 r. z rur żeliwnych wraz z uzbrojeniem (hydrant) zlokalizowany na działce nr 412/18, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 3,0 m po obu stronach, licząc od osi; wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostaje w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  6. fragment nieużywanego przyłącza wodociągowego ø 150 mm o całkowitej długości L=13,75 m, które obsługiwało posesję przy ul. Piekarskiej 27/29, położonego na działkach nr 412/18 i 412/14, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  7. fragment przyłącza wodociągowego ø 150 mm o całkowitej długości L=5,6 m, które obsługuje działkę nr 412/25, zlokalizowanego na działce nr 412/18, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  8. fragment przyłącza kanalizacyjnego D=0,25 m o całkowitej długości L=8,0 m położonego na działce nr 412/28, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  9. fragmenty dwóch przyłączy kanalizacyjnych D=0,15 m o łącznej długości L=23,0 m, położonych na działce nr 412/14, stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostających w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  10. fragment pasa ochronnego krytego koryta rzeki Bałutki, zlokalizowanego na działkach nr 412/14 i 412/28.

   W dniu 15 października 2020 r. została ustanowiona służebność przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w zakresie infrastruktury opisanej w ppkt 5-9. Służebność ta obejmuje części zbywanych działek nr 412/14, 412/18 i 412/28 w obrębie B-28. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00324654/0 widnieje wzmianka o wpisie przedmiotowej służebności.
 4. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez projektowany dojazd z działki nr 449/2 w obrębie B-28, na której jest zlokalizowana droga wewnętrzna ul. Urzędnicza oraz poprzez przebudowany zjazd z drogi publicznej ul. Piekarskiej (działka nr 442/16, obręb B-28). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 6. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 7. Działka nr 412/18 o nawierzchni asfaltowej w istniejącym stanie faktycznym, pomimo oznaczenia użytku budowlanego, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla obsługi pozostałej części przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiedniej (działki gminnej nr 412/25, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zagospodarowanej i użytkowanej dla funkcji prowadzenia działalności gospodarczej); użytkownik wieczysty działki nr 412/25 korzysta w sposób bezumowny z działki nr 412/18, wykorzystując ją dla potrzeb obsługi komunikacyjnej posiadanej nieruchomości. Z powództwa użytkownika wieczystego działki nr 412/25 zarejestrowane jest w sądzie postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej na działce nr 412/18 (sygn. akt II Ns 3156/15). Obecnie postępowanie to jest zawieszone na wniosek stron. Ponadto, ww. użytkownik wieczysty bezumownie użytkuje również części działek nr 412/14 i 412/15.
 8. Miasto Łódź, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ani Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie posiadają wiedzy na temat ewentualnych zanieczyszczeń gleby na terenie podlegającym sprzedaży. Jednak, zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska charakter produkcji, który był prowadzony na przedmiotowej nieruchomości, mógł wywrzeć wpływ na glebę, w tym jej zanieczyszczenie. Niewykluczone również jest, że pewne ilości azbestu mogą znajdować się w budynkach i wewnątrz (instalacja wentylacyjna, technologiczna). Przeprowadzenie ewentualnej rozbiórki będzie mogło wymagać unieszkodliwienia odpadów budowlanych, w tym również azbestu. Wykonanie badań gleby leży po stronie nabywcy nieruchomości, a stan gleby stanowi obszar jego ryzyka.
 9. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
 10. Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych w pkt. 1.
 11. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszarów oznaczonych symbolami M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych oraz WZ1 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
  1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
  2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
   W Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Planowania i Rozwoju Gospodarczego toczy się  postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków wielorodzinnych.
 12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt 3 i 4, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi jako właściciela działki nr 412/16 w obrębie B-28, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00117691/7, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, odpowiadającej treści służebności przesyłu, dla fragmentu pasa ochronnego krytego koryta rzeki Bałutki (wskazanego w pkt 3 ppkt 10), całkowita powierzchnia służebności wyniesie ok. 315 m2 i obejmie swoim zasięgiem działki nr 412/14 i 412/28 w obrębie B-28, a jej treść polegać będzie na:
   1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m od północnych granic działek nr 412/14 i 412/28,
   2. prawie korzystania z pasa ochronnego o łącznej powierzchni 315 m2 poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto Łódź i wjazdów pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji.
 13. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem prawnym i faktycznym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.

  Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 16.10.2020 r.
 14. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 340 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747).
 15. Przetarg (część jawna) odbędzie się  w dniu 19 marca 2021 r. w  Urzędzie  Miasta  Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, Sala 107 B, o godzinie 1000.
  W przypadku braku możliwości zapewnienia przez Urząd Miasta Łodzi osobistego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem COVID-19, część jawna odbędzie się za pomocą narzędzi elektronicznych poprzez stronę https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/.
  Informacja o braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa oferentów w części jawnej przetargu, zostanie podana na ww. stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi, najpóźniej w terminie 3 dni przed datą przetargu.
 16. Warunkiem udziału w przetargu  jest:
  1. wpłata wadium w pieniądzu w wysokości określonej w pkt.14, wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi – numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017; W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty,
  2. przesłanie w zamkniętej kopercie (tzw. zewnętrznej) opatrzonej napisem „Oferta do przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Urzędniczej 18 i Piekarskiej 27/29, NIE OTWIERAĆ!” pisemnej oferty, składającej się z:
   • koperty zawierającej pisemną ofertę, sporządzoną zgodnie z pkt 17;
   • kopii dowodu wniesienia wadium.

    Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, Przetarg Ofertowy, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź i przesłana za pośrednictwem poczty lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 11 marca 2021 r. (decyduje data wpływu do  Urzędu).
 17. Pisemna oferta powinna zawierać:
  1. dane dotyczące: imienia, nazwiska, adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy, adresu e-mail, numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  2. datę sporządzenia oferty;
  3. nr telefonu do kontaktu w zakresie ewentualnych wyjaśnień i oświadczeń zgłoszonych przez oferenta w części jawnej przetargu;
  4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. oferowaną cenę wyższą niż cena wywoławcza.
 18. Przetarg składa się z dwóch części: jawnej i niejawnej.
 19. W części jawnej przetargu przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje o warunkach i przedmiocie sprzedaży, o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży oraz o możliwości zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 20. Komisja przetargowa:
  1. podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wpłaty wadium;
  2. dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert;
  3. przyjmuje ewentualne wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów;
  4. weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu;
  5. zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu;
  6. zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.
 21. W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert wybierając najkorzystniejszą lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert.
 22. Kryterium wyboru oferty jest oferowana cena nabycia nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu.
 23. W przypadku złożenia równorzędnych najwyższych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty, zawiadamiając oferentów o terminie dodatkowego przetargu.
 24. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako nabywca.
 25. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.
 26. Przewodniczący Komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty,  o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 27. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w przetargu.
 28. Wadium wniesione przez oferenta wygrywającego przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości.
 29. Wadium wniesione przez innych oferentów podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia,  odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 30. Oferent, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
  Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 31. Wpłata ceny nabycia nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi numer: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed podpisaniem umowy przenoszącej własność. Jeżeli nabywca, nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 30, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.
 32. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w pkt. 31, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 30, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 33. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca nieruchomości.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem,  który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Postanowienia pkt 28-31 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2, zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 3 lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego - Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia - tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach na wniosek cudzoziemca termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 34. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania się na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 35. Dodatkowych informacji udziela Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, tel.(42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 36. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów oraz prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 37. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a - 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 oraz z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.”.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania
Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Metryka strony i historia zmian