Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Lawinowej bez numeru, ul. Zakładowej bez numeru, ul. Składowej bez numeru, ul. Pomorskiej 26 i 26/28 oraz płk. Jana Kilińskiego 7 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, ul. Łąkowej 20 i Łąkowej bez numeru, ulicy Brukowej 22 i 22a, al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89, ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru, obr. W-13, działka nr 109/4 o powierzchni 10 100 m2, KW nr LD1M/00171067/0

  Nieruchomość jest niezabudowana. 
  Od strony wschodniej i północnej nieruchomości znajdują się ogrodzenia, których usytuowanie nie jest zgodne z geodezyjnymi granicami działek. Ogrodzenie od strony wschodniej narusza granice działek nr: 110/9, 110/15 i 110/14, od strony północnej w części narusza granicę działki nr 107/1, granica działki nr 109/4 od strony północnej naruszona jest przez ogrodzenie działek nr 131 i 132/6. 
  Teren nieruchomości porośnięty jest drzewami, w tym samosiewami dębu szypułkowego, śliwą ałycza, trzema okazałymi kasztanowcami białymi, wierzbą kruchą, brzozami brodawkowatymi oraz licznymi olchami czarnymi. Ewentualne usunięcie drzew jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).

  Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:
  1. odcinek magistrali wodociągowej ø 1 000 mm, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdującej się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązuje pas ochronny po 8 m od osi, po obu stronach przewodu, w strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
  2. odcinek przyłącza wodociągowego ø 40/50 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdującego się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., obsługującego posesję nr 2 oraz nr 4 przy ulicy Lawinowej;
  3. wodociągowe instalacje wewnętrzne, które nie są w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  4. napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
  5. dwie linie napowietrzne nN oraz cztery słupy nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, których strefa ochronna obejmuje pas toru powiększony o odległość 3 m z każdej strony;
  6. część strefy ochronnej magistrali wodociągowej stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., zlokalizowanej na działce nr 109/6, której pasy ochronne wynoszą po 8 m od osi, po obu stronach przewodu; 

   W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
   Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu docelowa obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez zjazd zgodnie z przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego założeniami układu komunikacyjnego. 
   Obecnie działka nr 109/4 nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. 
   Obsługa komunikacyjna będzie odbywać się poprzez ustanowioną przez Miasto Łódź, odpłatną służebność gruntową polegającą na prawie przejścia i przejazdu przez działkę oznaczoną w obrębie W-13 numerem 109/6 o powierzchni 746 m2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości, położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru, oznaczonej w obrębie W-13 jako działka nr 109/4 uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00171067/0. Przebieg służebności gruntowej przedstawia mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1048/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru oznaczonej w obrębie W-13 jako działka nr 109/4 oraz ogłoszenia jej wykazu, a także obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Lawinowej bez numeru oznaczonej w obrębie W-13 jako działka nr 109/6.
   Opinia, o której mowa powyżej nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 2.U tereny zabudowy usługowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
   2. budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
    W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 360 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 236 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 23 600 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
    Do ceny doliczona zostanie wartość służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu przez działkę oznaczoną w obrębie W-13 numerem 109/6 w kwocie 115 000 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych) powiększona o podatek VAT (obecnie wg stawki 23%).
 2. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zakładowej bez numeru, obr. W-37, działka nr 92/6 o powierzchni 8351 m2, KW nr LD1M/00020731/3

  Nieruchomość jest niezabudowana. Działka pokryta jest roślinnością ruderalną oraz porośnięta jest licznymi drzewami, m.in. śliwami, jabłoniami, brzozami brodawkowatymi, sosnami zwyczajnymi, czeremchami amerykańskimi, samosiewami klonu zwyczajnego, wierzbami białymi oraz wiązami szypułkowymi. Teren nieruchomości jest częściowo ogrodzony od strony zachodniej, północnej i wschodniej, przy czym ogrodzenie to nie pokrywa się z przebiegiem granicy działki.
  Na terenie nieruchomości znajduje się słup SN oraz linia napowietrzna SN należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii SN wynosi: pas toru pomiędzy skrajnymi przewodami fazowymi powiększony o odległość 1,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu).
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez zjazd z ulicy Zakładowej. Obsługa ta zostanie zapewniona poprzez ustanowioną służebność gruntową, polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 92/5 w obrębie W-37, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00020731/3, która jest niezabudowana. Służebność ta zostanie ustanowiona w umowie sprzedaży działki nr 92/6. Powierzchnia służebności wyniesie 84 m2, a jej przebieg przedstawia mapa stanowiąca załącznik do „Warunków przetargu”. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
  Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXIX/1752/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej i Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic Kazimierza Odnowiciela i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 2434). Według planu nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 1P/U. Dla terenów oznaczonych ww. symbolem jako przeznaczenie podstawowe ustala się tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej z wyłączeniem usług kultury, oświaty, zdrowia, sportu i rekreacji. 

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto.
  Wadium wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23%.
  Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności, o której mowa powyżej w kwocie 10 000 zł, powiększona o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23% w kwocie 2 300 zł.

  Załącznik do „Warunków przetargu" >>>

 3. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Składowej bez numeru, obr. S-2, działka nr 306/2 o powierzchni 781 m2, KW nr LD1M/00121846/0

  Nieruchomość położona jest w centralnej części miasta. W otoczeniu znajduje się zabudowa Nowego Centrum Łodzi z Dworcem Łódź-Fabryczna. Nieruchomość jest niezabudowana. Na terenie działki rosną 4 brzozy.
  W ulicy Składowej znajduje się magistrala wodociągowa Ø 500 mm, dla której obowiązuje pas ochronny wynoszący 5 m po obu stronach przewodu oraz wodociąg ø 250 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny wynoszący 3 m po obu stronach przewodu. 
  Ww. pasy ochronne obejmują zasięgiem działkę nr 306/2. Magistrala wodociągowa stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Natomiast wodociąg do czasu przekazania do eksploatacji na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. stanowi własność PKP PLK S.A.
  Na terenie nieruchomości znajdują się nieczynne przewody gazowe DN 40PE i DN 90 PE, które nie są eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi. 
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Składowej (działka nr 281/8 w obrębie S-2). Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. 
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 9.2.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
  Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 600 000 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych) netto. 
  Wadium wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). 
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, wg stawki wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%).
 4. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Pomorskiej 26 i 26/28 oraz płk. Jana Kilińskiego 7 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, obr. S-1, działki nr: 183/1, 184/9, 184/7, 184/12 i 184/10 o łącznej powierzchni 2027 m2, KW nr LD1M/00089145/9
  1. Na działce nr 183/1 znajduje się budynek mieszkalny, nieużytkowany o powierzchni zabudowy 155 m2 i powierzchni użytkowej 293 m2, zaś na działce nr 184/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny, nieużytkowany, o powierzchni zabudowy 215 m2 i powierzchni użytkowej 521 m2, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Na działkach nr 184/7 i 184/12 znajduje się obiekt handlowo-usługowy (powierzchnia zabudowy 78 m2), nietrwale związany z gruntem. Działki te są objęte umową dzierżawy do dnia 31 grudnia 2019 r. Dzierżawca poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku ich wydania wraz z usunięciem obiektu. Działka nr 184/10 jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony płytami betonowymi i porośnięty pojedynczymi drzewami. Fragment wschodniej ściany budynku położonego na działce nr 184/9 wchodzi w granice działki drogowej nr 231/9.”.
   Brak świadectwa energetycznego dla w/w budynków.
  2. Na ścianie budynku przy ul. płk. Jana Kilińskiego 7 (działka nr 184/9) znajduje się mural, namalowany w 2011 r. w ramach X Festiwalu „Viva Flamenco”. Prawa autorskie do muralu przysługują Fundacji Urban Forms, która oświadczyła, że może on zostać usunięty.
  3. Na terenie zbywanej nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
   1. złącze kablowe nN i dwa kable nN wejście-wyjście, zlokalizowane na działce nr 184/9, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   2. złącze kablowe nN w linii ogrodzenia i dwa kable nN wejście-wyjście, zlokalizowane na działce nr 184/7, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   3. dwie linie kablowe, zlokalizowane na działce nr 184/12, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   4. czynne przyłącze gazu niskiego ciśnienia DN 80 stal oraz czynne gazociągi niskiego ciśnienia DN 160PE oraz DN 200stal, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
   5. podziemna infrastruktura teletechniczna oraz sieć telefoniczna i urządzenia teletechniczne, stanowiące własność Orange Polska S.A.; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1864);
   6. fragment przyłącza wodociągowego ø 63/50 mm, wykonanego z rur PEHD, zmodernizowanego w 2007 r., którego całkowita długość wynosi L=6,30 m od wodociągu ø 350 mm w ul. Pomorskiej, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
   7. fragment przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m oraz dwa przyłącza D=0,15 m, odprowadzające wody opadowe z dachu posesji przy ul. Pomorskiej 26 do kanału ogólnospławnego D=0,30 m w ul. Pomorskiej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   8. pas ochronny wodociągu ø 350 mm zlokalizowanego na działce nr 184/13 częściowo obejmuje działkę nr 184/12; dla ww. wodociągu obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień, wynoszący po 5,0 m od osi, po obu stronach przewodu; wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   9. przyłącze wodociągowe ø 50 mm, wykonane z rur PEHD, zmodernizowane w 2007 r., którego całkowita długość wynosi L=5,18 m od wodociągu ø 200 mm w ul. Kilińskiego; przyłącze obsługuje posesję przy ul. Pomorskiej 28/Kilińskiego 7; przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; ww. posesja podłączona jest do kanału ogólnospławnego w ul. Kilińskiego trzema przyłączami, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   10. inne niż wymienione powyżej instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  4. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez jeden istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Pomorskiej, który zlokalizowany jest w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego (przy zachodniej granicy nieruchomości). Obsługa komunikacyjna nieruchomości z pasa drogowego ulicy Kilińskiego nie jest możliwa (między innymi przez istniejący przejazd bramowy) ze względu na kolizję z istniejącym przystankiem miejskiej komunikacji zbiorowej – przystankiem tramwajowym. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  6. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi jako właściciel wyraziła zainteresowanie sprzedażą działki nr 181 w obrębie S-1 o powierzchni 2991 m2, bezpośrednio sąsiadującej z terenem przeznaczonym do sprzedaży przez Miasto Łódź.
  9. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem W2a – tereny porządkowania i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej: wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II.
  11. Nieruchomość położona jest na obszarze objętym uchwałą Nr LXXII/1919/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej.
  12. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
  13. Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek położony na działce nr 184/9 powinien zostać zachowany, a cała nieruchomość przeznaczona do zbycia podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669). Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowani, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) właściwym służbom konserwatorskim.
  14. W przypadku, gdy w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie się na niej znajdował obiekt handlowo-usługowy, opisany w pkt.1, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. rozbiórki obiektu handlowo-usługowego w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości; 
   2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ppkt 1;
   3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ppkt 2 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 12 miesięcy od daty upływu terminu, określonego w ppkt 1;
   4. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, opisanej w ppkt 2:
    1. hipoteki w wysokości 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) w przypadku objęcia nabywanej nieruchomości jedną księgą wieczystą,
    2. hipoteki łącznej w wysokości 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) wspólnie obciążającej nabywaną nieruchomość w przypadku objęcia tej nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą.
  15. Hipoteka, o której mowa w pkt.14 ppkt 4 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  16. Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej określonej w pkt. 19, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt.14 ppkt 4 na zasadach określonych w pkt.14 ppkt 4 oraz pkt.15.
  17. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt.14 ppkt 4. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2. Gwarancja będzie udzielona na okres 2 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt.14 ppkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt.14 ppkt 4 i pkt.15; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
  18. Ponadto, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci, opisanych w pkt. 3 i 4.
  19. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
   Sprzedaż działek nr 183/1 i 184/9 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499, 1629 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018 i 1495). Cenę nabycia działek nr: 184/7, 184/12 i 184/10 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
 5. Na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Łąkowej 20 i Łąkowej bez numeru, obr. P-20, działki nr 71/26, 71/28, 72/17 i 72/19 o łącznej powierzchni 1 741 m2, KW: nr LD1M/00106024/1, LD1M/00106022/7, LD1M/00089089/8 oraz LD1M/00089090/8

  Działka nr 71/26 jest zabudowana pięciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, wybudowanym w 1905 r., o powierzchni zabudowy 198 m2 i powierzchni użytkowej z obmiaru 617 m2, zakwalifikowanym do rozbiórki. Miasto Łódź jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej, w tym decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę ww. budynku. W przypadku nabycia tej dokumentacji od Miasta Łodzi, jej cena wynosi 2 460 zł (słownie: dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych) brutto. Pozostałe działki są niezabudowane, z naniesieniami roślinnymi – drzewa i krzewy; działki wykorzystywane są jako ogólnodostępne, nieurządzone miejsca parkingowe. Ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej, położonej przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 36, oznaczonej jako działka nr 57/1 w obrębie P-20, stanowiącej współwłasność Gminy Miasto Łódź oraz osób fizycznych, narusza północną granicę działki nr 71/26. 
  Brak świadectwa energetycznego dla budynku opisanego powyżej.
  Na działce nr 71/26, zgodnie z opinią VEOLIA Energia Łódź S.A., znajduje się nieczynny i wycofany z eksploatacji kanał ciepłowniczy, który może zostać zlikwidowany, stanowiący własność tej spółki.
  Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomościach znajdują się:
  1. przewód gazowy niskiego ciśnienia;
  2. przewód elektroenergetyczny;
  3. przewody kanalizacyjne;
  4. przewody wodociągowe;
  5. przewody telekomunikacyjne.

   Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się inne niż ww. sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 

   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna nieruchomości będzie odbywać się z ul. Łąkowej na wysokości działek nr 72/18 i 72/19. 
   W celu umożliwienia lokalizacji tego zjazdu zostanie ustanowiona w umowie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, na rzecz ich nabywcy, służebność gruntowa, polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez działkę nr 72/18 w obrębie P-20, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00089090/8. Przebieg tej służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik do „Warunków przetargu”. Wspomniana służebność dochodzi do granicy działki drogowej nr 72/14, której wschodnia część została przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny urządzonej zieleni publicznej oraz tereny dróg, dojść i dojazdów. Jednocześnie działka nr 72/14 została objęta zakończoną inwestycją polegającą na przebudowie układu drogowo – torowego w ul. Kopernika na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Żeromskiego. Inwestycja ta była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, tym samym jest objęta okresem trwałości projektu, który kończy się w dniu 27 maja 2021 r. Po upływie okresu trwałości projektu Miasto Łódź dokona podziału działki nr 72/14 zgodnie z jej przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wobec części działki nr 72/14, przeznaczonej pod tereny urządzonej zieleni publicznej oraz tereny dróg, dojść i dojazdów, Miasto Łódź zobowiąże się w umowie sprzedaży przedmiotowych nieruchomości, do podjęcia działań mających na celu jej obciążenie po 27 maja 2021 r. służebnością dojścia i dojazdu na rzecz właściciela nieruchomości podlegających sprzedaży. Natomiast nabywca nieruchomości zobowiąże się w umowie sprzedaży do zapłaty za ww. służebność – w przypadku jej ustanowienia – ceny, określonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Miasta Łodzi, aktualnego na dzień ustanowienia tej służebności. 
   Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka. 
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00106024/1 wpisane jest ograniczenie w rozporządzaniu nieruchomością dotyczące zakazu wznoszenia przez właściciela lub użytkownika nieruchomości w pasie szerokości 6 m nad trasą kanału sieci cieplno – parowej wszelkich budynków, w szczególności budynków mieszkalnych, przy czym właściciel sieci upoważniony jest do wykonywania robót związanych z budową, jak również przeprowadzaniem napraw i konserwacji sieci cieplno – parowej. Ograniczenie to odnosi się do sieci ciepłowniczej Dn200mm, która znajdowała się na działce nr 71/25, a jej strefa ochronna obejmowała część zbywanej działki nr 71/26. W 2018 r. sieć ta została przebudowana, w związku z czym, przebieg jej trasy oraz strefa ochronna obecnie nie znajdują się na działkach nr 71/25 i 71/26. Miasto Łódź podjęło działania w celu wykreślenia powyżej opisanego ograniczenia z księgi wieczystej nr LD1M/00106024/1. Jeśli postępowanie w sprawie wykreślenia ograniczenia z księgi wieczystej nie zostanie zakończone do momentu sprzedaży nieruchomości, działania te będzie mógł kontynuować nabywca nieruchomości. Wykreślenie ww. ograniczenia ze wspomnianej księgi wieczystej stanowi obszar ryzyka nabywcy nieruchomości i nie stanowi wady nieruchomości.
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr VI/213/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei: Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki i ulic: Łąkowej, Marii Skłodowskiej-Curie, Stefana Żeromskiego, Andrzeja Struga, Gdańskiej, Mikołaja Kopernika i Wólczańskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2168), nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.1.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
   Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach:
   1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
   2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
   3. obszaru historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Wiązowa” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków; wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309). Jednocześnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) i ustawy Prawo budowlane, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego zostają wydane w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
    1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
    2. w przypadku ustanowienia na działce nr 72/14 służebności przejazdu i przechodu -zapłaty ceny tej służebności ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie Miasta Łodzi.
     Miasto Łódź zobowiązuje się do podjęcia działań mających na celu ustanowienia po 27 maja 2021 r. na części działki nr 72/14 służebności opisanej powyżej.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 750 000 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
     Wadium wynosi :175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych).
     Dostawa działek nr 71/28, 72/17 i 72/19 będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. Dostawa działki nr 71/26 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018 i 1495).
     Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności gruntowej, polegającej na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez działkę nr 72/18 w obr. P-20, w kwocie 11 600 zł, powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 2 668 zł

     Załącznik do „Warunków przetargu” >>>

 6. Na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Brukowej 22 i 22a, obr. B-31, działki nr 48/10 i 175 o łącznej powierzchni 29 073 m², KW: nr LD1M/00112727/4 i LD1M/00126157/8

  Działka nr 48/10 jest zabudowana:
  1. dwukondygnacyjnym budynkiem hali sportowej, w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy 707 m2
  2. jednokondygnacyjnym budynkiem administracyjnym z szatniami, pomieszczeniami biurowymi, technicznym i pomocniczymi w konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej o powierzchni zabudowy 848 m2
  3. jednokondygnacyjnym łącznikiem pomiędzy halą a budynkiem pomocniczym w konstrukcji mieszanej o powierzchni zabudowy 49 m2;
  4. jednokondygnacyjnym budynkiem kasy o powierzchni zabudowy 17 m2

   Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
   Ponadto, na działce położone są: basen sportowy (wyłączony z eksploatacji z uwagi na stan techniczny), lodowisko sezonowe o znacznym zużyciu technicznym, plac o nawierzchni asfaltobetonowej oraz droga w południowej części terenu. Działka nr 175 jest niezabudowana. Na nieruchomościach rosną liczne okazałe drzewa, m.in.: zbiorowiska olszy czarnej, topole włoskie, okazałe jesiony, topole osiki, brzozy brodawkowate oraz robinie zwyczajne. Najcenniejszymi okazami drzew są: wiąz górski o obwodzie pnia 310 cm, dąb szypułkowy o obwodzie pnia 172 cm, modrzewie europejskie o obwodach pni wynoszące od 195 cm do 217 cm, orzech włoski o obwodzie pnia 205 cm, topola mieszaniec euroamerykański o obwodzie pnia 278 cm. Działka nr 48/10 objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres od 1 kwietnia 2019 r. do dnia 31 marca 2022 r. pomiędzy Miastem Łódź a Klubem Sportowym Budowlani – Łódź. Nieruchomości są w części ogrodzone. Ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działek. 

   Na terenie działki nr 48/10 znajdują się:
   1. przyłącze wodociągowe ø 150 mm o długości L=20,95 m, które zostało wybudowane w 1976 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. pozostające w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., przyłącze to zasila posesję przy ul. Brukowej 22 oraz basen kąpielowy;
   2. przyłącza kanalizacji sanitarnej podłączone do kanału sanitarnego D=0,25 m w ul. Brukowej;
   3. kanał deszczowy D=0,80 m, który został wybudowany w 1954 r., stanowiący własność Miasta Łodzi oraz pozostający w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., dla którego obowiązuje pas ochronny po 5 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem;
   4. przewód wodociągowy;
   5. przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji przy ul. Brukowej 22 (odwodnienie basenu, odwodnienie budynku biurowego, przyłącze do wpustu);
   6. przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej do posesji przy ul. Brukowej 20, wobec których, Miasto Łódź nie ponosiło wydatków na ich wybudowanie, dla ww. przyłączy obowiązuje pas ochronny po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu;
   7. instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, która obsługiwała posesję przy ul. Brukowej 22 oraz basen kąpielowy;
   8. doziemna infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A., służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku przy ul. Brukowej 22;
   9. preizolowana czynna sieć ciepłownicza 2xDn40mm wykonana w 2006 r. oraz czynne przyłącza ciepłownicze 2xDn40mm zasilające budynek przy ul. Brukowej 20 (wykonane w 2006 r.) i przy ul. Brukowej 22 (wykonane w 2017 r. ), stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej oraz przyłączy ciepłowniczych, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
   10. złącze kablowe nN oraz dwie linie kablowe nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla linii kablowych obowiązuję strefa ochronna po 0,5 m z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej. 

    Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, poprzez istniejące zjazdy z pasa drogowego ulicy Brukowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Nieruchomość uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00112727/4 obciążona jest służebnością przesyłu, ustanowioną na czas nieoznaczony na rzecz Spółki Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, polegająca na:
    1. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości objętej niniejszą księgą urządzeń opisanych poniżej;
    2. prawie korzystania przez Veolia Energia Łódź S.A. z części nieruchomości opisanej powyżej, w zakresie utrzymywania i eksploatacji należących do Veolia Energia Łódź S.A.: podziemnej, wykonanej w technologii preizolowanej sieci ciepłowniczej 2xDn40, na odcinku o długości 92,60 m, która wraz ze strefą ochronną o szerokości 3,37 m zajmuje pas gruntu o powierzchni 310,40 m2;
    3. prawie nieograniczonego w czasie, nieodpłatnego dostępu do wybudowanego na nieruchomości urządzenia ciepłowniczego opisanego powyżej, w celu wykonania konserwacji, remontów i modernizacji urządzeń oraz usuwania jego awarii;
    4. zaniechaniu rzez właściciela nieruchomości obciążonej wznoszenia w pasie służebności zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń.
     Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). 
     Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości. 
     Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
     1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
     2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi jako właściciela działki nr 63/4 w obrębie B-31, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00112726/7, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej dla fragmentu kanalizacji deszczowej (wskazanej powyżej), stanowiącej własność Miasta Łodzi; całkowita powierzchnia służebności wyniesie ok. 1790 m2 i obejmie swoim zasięgiem działkę nr 48/10 w obrębie B-31, a jej treść polegać będzie na:
      1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń przesyłowych;
      2. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu;
      3. prawie korzystania z nieruchomości poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto i wjazd pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji. 

       Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) netto.
       Wadium wynosi : 600 000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
       Postąpienie wynosi nie mniej niż: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
       Sprzedaż działki nr 48/10 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 
       poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018 i 1495). Opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 175 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

       Treść umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Klubem Sportowym Budowlani wraz załącznikiem graficznym (2019-10-24) >>>
 7. Na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września bez numeru, ul. Olechowskiej bez numeru i Olechowskiej 87/89, obr. W-36, dz nr 53/1, 53/2, 53/8, 53/9, 53/10, 54/81 i 54/58 o łącznej powierzchni 42 571 m², KW: nr LD1M/00188359/6, LD1M/00135423/0, LD1M/00313181/3, LD1M/00135422/3 i LD1M/00139997/2

  Działki nr 53/1, 53/2 i 53/10 są zabudowane:
  1. budynkiem przemysłowym o powierzchni zabudowy 140 m2;
  2. budynkiem stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy 59 m2, który narusza południową granicę nieruchomości przyległej, tj. działki nr 54/28;
  3. budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 460 m2, wyłączonym z użytkowania, w złym stanie technicznym. 
   Pozostałe działki są niezabudowane, w części utwardzone. Na terenie przedmiotowych nieruchomości rosną liczne topole włoskie, brzozy brodawkowate, czeremchy amerykańskie, bzy czarne. Ponadto, obszar nieruchomości porastają samosiewy jesionu wyniosłego, robinii akacjowej oraz dębu szypułkowego. Część działki nr 53/10 objęta jest umową dzierżawy zawartą na okres od 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dzierżawca, co do obowiązku jej wydania poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Na nieruchomości mogą występować pozostałości po dawnej stacji benzynowej oraz zakopany asfalt. Nieruchomości są w części ogrodzone. Ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działek. 
   Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
   Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
   1. dwie linie kablowe sieci elektroenergetycznej SN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   2. napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia będąca na majątku i w eksploatacji abonenta;
   3. kanał sanitarny ø 250 mm; 
   4. sieć wodociągowa ø 100 mm;
   5. przewody kanalizacyjne; 
   6. przewody wodociągowe; 
   7. przewody sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia; 
   8. fragment pasa ochronnego (na działce nr 53/10) wodociągu ø 300 mm zlokalizowanego w al. Ofiar Terroryzmu 11 Września, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, pozostający w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
    Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
    Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna być realizowana przez dojazd z drogi wewnętrznej Bez nazwy na działce nr 258/2 w obrębie W-35, zlokalizowany w maksymalnym możliwym oddaleniu wynikającym z granic nieruchomości (nie mniej niż 20 m) od włączenia drogi wewnętrznej w drogę publiczną al. Ofiar Terroryzmu 11 Września. Dojazd z drogi wewnętrznej powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których będzie przeznaczony oraz do wymagań ruchu pieszych.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Nieruchomości uregulowane w księgach wieczystych nr LD1M/00135423/0, LD1M/00135422/3 oraz LD1M/00139997/2 obciążone są służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego lub właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr LD1M/00124131/6, na podstawie aktów notarialnych Rep A Nr 11766/2007 z dnia 15 listopada 2007 r. (sporządzony przez notariusza w Łodzi Małgorzatę Król) oraz Rep A Nr 9324/2007 z dnia 29 sierpnia 2007 r. (sporządzony przez notariusza w Warszawie Dorotę Kałowską).
    Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
    Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
    Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr XLV/1185/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położone w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej, tj. obszaru, który obejmuje przedmiotowe nieruchomości.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższe nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości. 
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10 000 000 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) netto.
    Wadium wynosi: 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
    Sprzedaż działek nr 53/8, 53/9, 54/81 i 54/58 będzie opodatkowana podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedaż działki nr 53/10 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018), natomiast sprzedaż działek nr 53/1 i 53/2 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 a ww. ustawy.
 8. Na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza bez numeru, obr. S-1 działka nr 407/33 oraz działka nr 479 w obrębie S-6, o łącznej powierzchni 631 m², KW nr LD1M/00222107/6

  Nieruchomość podlegająca sprzedaży posiada kształt zbliżony do prostokąta i przylega północno-zachodnią stroną do skrzyżowania ul. Narutowicza i ul. Sienkiewicza, a południowo-wschodnią stroną sąsiaduje z kamienicami położonymi przy ul. Narutowicza 21 i ul. Sienkiewicza 4, które to budynki posadowione są wzdłuż granic działki nr 479 w obrębie S-6. Chodnik na ulicy Narutowicza, urządzony w ramach remontu tej ulicy (objęty gwarancją spółki Strabag S.A. do dnia 21 października 2020 r.) narusza północną granicę terenu inwestycyjnego. Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona, znajdują się na niej naniesienia roślinne - pojedyncze drzewa liściaste i iglaste oraz około 450 sztuk nasadzeń berberysów Thunberga, a także pozostałości po niewielkim obiekcie budowlanym (w centralnej części nieruchomości). Opisane powyżej nasadzenia tworzą zieleniec, który oddzielony jest od chodnika stalową barierą trawnikową posadowioną w granicach nieruchomości. W ścianach budynków przylegających do granic nieruchomości od strony południowej i wschodniej znajdują się otwory okienne. Na ścianie budynku posadowionego wzdłuż wschodniej granicy nieruchomości (przy ul. Narutowicza 21) znajduje się instalacja artystyczna - neon należący do Łódzkiego Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87 (wpisanego do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK/1/2015) oraz inna instalacja - kamera. W celu usunięcia ww. neonu nabywca nieruchomości powinien się zgłosić do Łódzkiego Centrum Wydarzeń z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 87. Demontaż instalacji zostanie przeprowadzony przez Łódzkie Centrum Wydarzeń w terminie około 3 miesięcy od dnia zgłoszenia takiej konieczności Łódzkiemu Centrum Wydarzeń. Na nieruchomości przy ul. Sienkiewicza 4, znajduje się kamienica Dawida Tempela, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych na mocy decyzji z dnia 2 stycznia 1991 r. pod numerem rejestru A/324. Gzymsy znajdujące się na północnej ścianie szczytowej budynku wchodzą w przestrzeń znajdującą się nad działką nr 479 w obrębie S-6 (podlegającą sprzedaży).

  Na nieruchomości znajdują się:
  1. linia kablowa nN należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, o strefie ochronnej 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. podziemna infrastruktura telekomunikacyjna należąca do Orange Polska S.A.

   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych dla sieci infrastruktury technicznej wskazanych powyżej.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Narutowicza, zlokalizowany w maksymalnej odległości od skrzyżowania ulic Narutowicza-Sienkiewicza. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako układ urbanistyczny i krajobraz kulturowy „Dzielnicy Prządków Lnu”, w związku z powyższym nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 i 1309). Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wszelkie działania mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na przedmiotowej nieruchomości oraz wszelkie prace budowlane i inne działania prowadzone na terenie nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto wszelkie prace prowadzone na terenie nieruchomości muszą być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z ww. opinii w przypadku realizacji budynku w zabudowie pierzejowej dopuszczalne jest częściowe skucie gzymsów w ścianie szczytowej budynku przy ul. Sienkiewicza 4 (za zgodą jej właściciela), ale w taki sposób, aby od frontu widoczny był pełny profil gzymsów (gzymsy będą częściowo nachodzić na elewację nowego budynku).
   Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259), nieruchomość podlegająca sprzedaży oznaczona jest symbolem 1.1.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
   Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach:
   1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
   2. Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej na mocy uchwały Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
   3. strefy ochrony konserwatorskiej historycznego ukształtowania zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
    Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia na własny koszt bez prawa regresu do Miasta Łodzi, znajdujących się na terenie podlegającym sprzedaży nasadzeń roślinnych, w tym berberysów Thunberga wraz z oddzielającą je od chodnika stalową barierą trawnikową, w miejsce wskazane przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej 8/10 (w terminie uzgodnionym z tą jednostką), na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 100 000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
    Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 25 października 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 25 października 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu. 
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca. 
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2 278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31. 
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Uwaga:

Informacja o uchwalonym, jeszcze nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Ofiar Terroryzmu 11 Września oraz ulic: Tomaszowskiej, Olechowskiej i Transmisyjnej (2019-10-18) >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.08.2019 14:54)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (24.10.2019 13:07)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (29.08.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 2092