Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Olechowskiej 38, ul. Rewolucji 1905 r. nr 21, ul. Sianokosy 39, ul. Urzędniczej 18 i Piekarskiej 27/29, ul. Zgierskiej 153 oraz ul. Atutowej 20c

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Olechowskiej 38, obr. W-36, dz. nr 16/1, pow. 3544 m2, KW nr LD1M/00149013/4.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt wydłużonego prostokąta o szerokości frontu ok. 20 m, głębokości ok. 176 m, stanowi nieurządzony teren zielony. Na działce rosną drzewa: żywotnik wschodni, orzechy włoskie, świerki pospolite, świerk kłujący oraz samosiewy czeremchy amerykańskiej. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471). Zgodnie z zapisami w Ewidencji Gruntów Budynków i Lokali działka stanowi użytek rolny.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Olechowskiej – drogi powiatowej klasy L (lokalnej). Projektowany zjazd nie może kolidować z istniejącym przystankiem autobusowym oraz nie może łączyć się ze zjazdem na teren sąsiedniej działki nr 15/6 w obrębie W-15. Istniejący, nieurządzony zjazd należy zdemontować, a w jego miejsce odtworzyć chodnik. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na terenie nieruchomości znajduje się fragment pasa ochronnego od sieci wodociągowej Ø 200 mm zlokalizowanej w ulicy Olechowskiej, stanowiącej własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., o szerokości pasa 3,0 m licząc od osi wodociągu, w którym obowiązuje zakaz lokalizowania zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń oraz przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajduje się studnia.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i teletechniczna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem: PM – tereny zabudowy mieszkaniowej w układach ulicowych (ok. 60% powierzchni działki) z dostępem do drogi publicznej ulicy Olechowskiej, O - tereny aktywne przyrodniczo, w tym użytkowane rolniczo (ok. 40% powierzchni działki).
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego, odtworzenia chodnika w miejscu istniejącego, nieurządzonego i zdemontowanego zjazdu;
 2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 460 000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 92 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Rewolucji 1905 r. nr 21, obr. S-1, dz. nr 413/2, pow. 1384 m2, KW nr LD1M/00107582/7.

 1. Nieruchomość zabudowana jest:
  1. budynkiem nr 1789 - I lewa oficyna o funkcji mieszkalnej, o pow. zabudowy 219 m2 i pow. użytkowej 526 m2m2 (wg kartoteki budynków); z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 30 czerwca 2019 r. wynika, że budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska i znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym; stopień zużycia budynku wynosi 80-89%;
  2. budynkiem nr 1790 - II lewa oficyna o funkcji mieszkalnej, o pow. zabudowy 252 m2 i pow. użytkowej 475 m2 (wg kartoteki budynków); z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 30 czerwca 2019 r. wynika, że budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska i znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym; stopień zużycia budynku wynosi 70-74%;
  3. budynkiem nr 1795 - prawa oficyna o funkcji mieszkalnej, o pow. zabudowy 113 m2 i pow. użytkowej 167 m2 (wg kartoteki budynków); z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 30 czerwca 2019 r. wynika, że budynek może zagrażać życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska i znajduje się w nieodpowiednim stanie technicznym; stopień zużycia budynku wynosi 75-79%; na klatce schodowej zlokalizowanej w budynku znajdują się wejścia (na parterze i I piętrze) do budynku nr 1788 zlokalizowanego na działce nr 413/1 w obrębie S-1 oddanej w użytkowanie wieczyste;
  4. budynkiem nr 1793 - poprzeczna oficyna (2 garaże), o pow. zabudowy 39 m2 i pow. użytkowej 118 m2 (wg kartoteki budynków); z okresowej rocznej kontroli stanu technicznego budynku z dnia 30 czerwca 2019 r. wynika, że stan techniczny budynku jest dostateczny; stopień zużycia budynku wynosi 50-59%.
 2. Teren działki jest niemal w całości utwardzony. Na nieruchomości rosną pojedyncze samosiewy sumaka octowca i klonu jesionolistnego oraz młody okaz cyprysika lawsona. Wszystkie drzewa rosnące na nieruchomości mają poniżej 25 cm obwodu. Jednocześnie na sąsiedniej działce nr 413/1, w granicy z działką przeznaczoną do sprzedaży, znajduje się zieleniec, na którym rosną klony kuliste i sumak octowiec, których korony wchodzą w obrys działki nr 413/2. W ocenie Wydziału Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi nabywca nieruchomości powinien zapewnić należytą ochronę rosnących na niej drzew. Część południowej ściany budynku frontowego, zlokalizowanego na działce nr 413/1 w obrębie S-1 oddanej w użytkowanie wieczyste, znajduje się w granicy zbywanej nieruchomości i posiada otwory okienne oraz przejazd bramowy.
 3. W ramach „Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi - Projekt 1, 3 i 4 – przebudowa ul. Próchnika na odc. od ul. Zachodniej do ul. Piotrkowskiej, ul. Rewolucji 1905 r. na odc. od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego, przebudowa ul. Kilińskiego na odc. od ul. Rewolucji 1905 r. do ul. Narutowicza, budowa parku kieszonkowego na wysokości posesji Kilińskiego 40 oraz zagospodarowanie terenu nieruchomości działka 534/11 obręb S-1 w systemie zaprojektuj i wybuduj" prowadzony jest remont ul. Rewolucji 1905 r., którego zakończenie przewidziano do dnia 7 sierpnia 2020 r., jednakże ze względu na stan epidemii COVID-19, termin ten najprawdopodobniej zostanie wydłużony co najmniej o 3 miesiące.
 4. W ramach remontu ulicy przewidziana jest wymiana istniejącego oświetlenia. Oświetlenie uliczne w całym ciągu ul. Rewolucji 1905 r. projektowane jest jako oświetlenie na elewacjach budynków. Istniejące oświetlenie, znajdujące się obecnie na elewacjach zostanie zdemontowane i w tym samym miejscu zostanie zamontowane nowe oświetlenie. Z uwagi na dofinansowanie opisanego projektu ze środków Unii Europejskiej, a także ze względu na niewielką szerokość chodnika oraz liczne uzbrojenie podziemne, nie ma możliwości przeniesienia oświetlenia w obręb pasa drogowego. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do udostępnienia części elewacji budynku położonego na zbywanej nieruchomości, poprzez ustanowienie służebności zgodnie z punktem 15. Po zakończeniu remontu ul. Rewolucji 1905 r. przez 5 lat inwestycja będzie objęta gwarancją udzieloną przez wykonawcę, tj. IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87. Przyszły nabywca nieruchomości na czas wykonywania remontu elewacji będzie musiał uzyskać zgodę gwaranta na demontaż i ponowny montaż oświetlenia wykonanego w ramach powyższej inwestycji oraz uzyskać wszelkie uzgodnienia zarządcy oświetlenia ulicy, tj. Zarządu Dróg i Transportu oraz PGE Dystrybucja S.A., co jest warunkiem zachowania trwałości projektu unijnego. Ponadto z informacji uzyskanych z Zarządu Inwestycji Miejskich wynika, że w ramach prowadzonych działań rewitalizacyjnych nieruchomości znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie, tj. nieruchomości przy ul. Włókienniczej 6 i 8 niezbędne będzie wejście przez wykonawcę robót w teren sprzedawanej działki nr 413/2 do końca września 2020 r., przy czym zakończenie realizacji inwestycji przy ul. Włókienniczej 6 i 8, przewidywane jest na koniec 2020 r. W zakres wykonania prac w granicy działki nr 413/2 wchodzi docieplenie elewacji budynku przy ul. Włókienniczej 6, o długości całkowitej 22,14 m i powierzchni około 421 m2 oraz wykonanie panelowego ogrodzenia o długości 9,34 m, w granicy posesji przy ul. Włókienniczej 8.
 5. Na nieruchomości:
  1. istnieje infrastruktura teletechniczna w budynkach zlokalizowanych na działce;
  2. znajdują się urządzenia oświetleniowe (2 linie kablowe nN, wysięgnik elewacyjny i oprawa sodowa) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  3. zlokalizowane jest na wysokości działki nr 413/2 jedno z trzech przyłączy kanalizacyjnych obsługujących posesję przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 21, d=0,15 m o całkowitej długości L=31,0 m licząc od włączenia do kanału do granicy nieruchomości, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  4. zlokalizowane jest przyłącze wodociągowe ø 63/50 mm na wysokości działki nr 413/1, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  5. istnieją wewnętrzne przewody wodociągowe i kanalizacyjne, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

   W ramach podłączenia do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Włókienniczej 12, 14 i 16 został uzgodniony z Veolia Energia Łódź S.A. projekt sieci ciepłowniczej i przyłączy do ww. budynków. Planowana lokalizacja sieci ciepłowniczej przebiega m.in. przez działkę nr 413/2 w obrębie S-1.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  6. Obsługa komunikacyjna dla obecnego sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości, przy istniejącym stanie układu komunikacyjnego, winna odbywać się przez istniejący zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej ul. Rewolucji 1905 r., zlokalizowany na działce nr 413/1 w obrębie S-1, zgodnie z ustanowioną służebnością gruntową wpisaną w księdze wieczystej nr LD1M/00089954/3. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
  9. Dla nieruchomości podlegającej sprzedaży Miasto Łódź jest w dysponowaniu dokumentacji opracowanej w ramach Projektu Pilotażowego "Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze Miasta Łodzi", tj. inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej, ekspertyzy technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego, które znajdują się na stronie internetowej centrumwiedzy.org/badania-analizy-inwentaryzacje/inwentaryzacje/ .
  10. Brak świadectw energetycznych dla budynków opisanych w punkcie 1.
  11. Na terenie nieruchomości sąsiedniej, położonej w Łodzi przy ul. Wschodniej 50, oznaczonej jako działka nr 436 w obrębie S-1, zostały rozebrane dwa budynki (budynek frontowy został rozebrany, zaś budynek prawej oficyny został częściowo rozebrany). Odnośnie budynku lewej i poprzecznej oficyny toczą się postępowania przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Łodzi. Obecnie zostało zlecone wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem rozbiórki.
  12. W dziale I-Sp księgi wieczystej nr LD1M/00107582/7 znajduje się wpis o uprawnieniu wynikającym z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej, o następującej treści: każdoczesnemu właścicielowi nieruchomości objętej tą księgą wieczystą przysługuje uprawnienie polegające na ustanowionej na czas nieoznaczony na prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr 413/1 oraz własności posadowionych na niej naniesień uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00089954/3 za jednorazowym wynagrodzeniem 6 910,14 złotych służebności gruntowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu bez prawa parkowania, przez część terenu działki gruntu 413/1, zaznaczonego kolorem zielonym na mapie stanowiącej załącznik do tego aktu.
   W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00107582/7 znajduje się wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością o następującej treści: ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika wieczystego nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 413/1 uregulowana w księdze wieczystej LD1M/00089954/3 za jednorazowym wynagrodzeniem 27 714,36 złotych służebność gruntowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu bez prawa parkowania, przez część terenu działki gruntu numer 413/2, zaznaczonego kolorem żółtym z czerwonym obramowaniem na mapie stanowiącej załącznik do tego aktu i tak ustanowiona służebność obciąża wskazaną nieruchomość składającą się z działki numer 413/2.
  13. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LVIII/1398/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Wschodniej, Rewolucji 1905 r., płk. Jana Kilińskiego, Włókienniczej, Stefana Jaracza, Grzegorza Piramowicza i Prezydenta Gabriela Narutowicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4513). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 1.01.MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
  14. Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
   1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
   2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415);
   3. obszaru wpisanego do gminnej ewidencji zabytków jako historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy Ogrodów Sukienniczych Nowego Miasta; wszelkie działania mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na nieruchomości oraz działania, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także powinny być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170 oraz z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 i 1086), a także postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
   4. strefy ochrony archeologicznej wyznaczonej w przepisach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w punkcie 13.
  15. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 290/24 w obrębie S-1, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00289280/9 nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na:
    1. prawie do zawieszenia na elewacji budynku od strony ul. Rewolucji 1905 r. dwóch lamp ze skrzynkami oraz dwóch kabli zasilających w rurze osłonowej o średnicy d=32 mm i długości ok. 8,5 m każda, przy czym każda z rur osłonowych umieszczona w bruździe o głębokości 10 cm podlegającej zakryciu oraz zawieszenia dwóch wsporników na elewacji o długości ok. 1,5 m każdy, na których montowany jest wysięgnik lampy; koszt lamp, wsporników, skrzynek, kabli oraz ich montażu obciąża Miasto Łódź,
    2. prawie dostępu do urządzeń opisanych w lit. a w celu ich bieżącej eksploatacji, tj. wymiany, remontu, konserwacji części zewnętrznych - skrzynki, drzwiczek, skrzynki i wspornika,
    3. prawie do zawieszenia na elewacji budynku od strony ul. Rewolucji 1905 r. urządzeń, o których mowa w lit. a na koszt każdoczesnego właściciela nieruchomości obciążonej, w przypadku ich zdemontowania, uszkodzenia lub zniszczenia przez właściciela nieruchomości obciążonej;
   2. zachowania na elewacji oświetlenia ulicznego, zrealizowanego w ramach inwestycji, o której mowa w punkcie 3 i 4 i powstrzymanie się od jego demontażu - z wyjątkiem, gdy konieczność demontażu wyniknie z wykonywania remontu elewacji; w takim przypadku nabywca zobowiązany jest do uzyskania zgody gwaranta, tj. IDS-BUD S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 87 oraz uzyskania wszelkich uzgodnień zarządcy oświetlenia ulicy, tj. Zarządu Dróg i Transportu oraz PGE Dystrybucja S.A., na montaż i demontaż oświetlenia;
   3. zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych w punkcie 5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • Sianokosy 39, obr. B-3, dz. nr 11, pow. 3181 m2, KW nr LD1M/00117883/0.

Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona płotem z siatki metalowej na słupkach stalowych z metalową bramą. Ogrodzenie jest nieznacznie przesunięte w stosunku do granic ewidencyjnych działki. Na nieruchomości znajdują się pozostałości ogrodzeń i drobnych naniesień nietrwale związanych z gruntem.
Na terenie nieruchomości rosną krzewy i drzewa, są to m.in. młode samosiewy klonu zwyczajnego o obwodach pni do 50 cm, świerki pospolite o obwodach pni od 32 do 98 cm, modrzewie europejskie o obwodach pni od 46 do 76 cm, jabłonie domowe o obwodach pni
od 60 do 80 cm, w granicy nieruchomości rosną dęby czerwone o obwodach pni od 102
do 137 cm, dęby szypułkowe o obwodach pni od 56 do 100 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na nieruchomości znajduje się przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź, strefa ochronna wynosi: pas toru powiększony o 0,3 m z każdej strony.
W ulicy Sianokosy zlokalizowany jest stalowy gazociąg niskiego ciśnienia DN100 oraz sieć wodociągowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ulicy Sianokosy poprzez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią częścią osiedla Sokołów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3502), zmienioną uchwałą Nr XCIV/1989/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4010) nieruchomość znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 39 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 365 000 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 73 000 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 650 zł (słownie: trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Urzędniczej 18 i Piekarskiej 27/29, obr. B-28, dz. nr: 412/1, 412/2, 412/7, 412/14, 412/15, 412/18, 412/26 i 412/28 o łącznej pow. 7679 m², KW nr LD1M/00324654/0.


Nieruchomość w części utwardzona jest płytami betonowymi i asfaltem oraz zabudowana 13 budynkami niemieszkalnymi, wybudowanymi w 1950 r., o powierzchniach zabudowy: 115 m2, 21 m2, 149 m2, 19 m2, 1020 m2, 854 m2, 192 m2, 132 m2, 71 m2, 55 m2, 177 m2, 31 m2 i 570 m2. Budynki są pozostałością po zlikwidowanych Zakładach Uszczelnień i Wyrobów Azbestowych "POLONIT" i znajdują się w bardzo złym stanie technicznym - budynki są zdewastowane, nie posiadają stolarki otworowej i instalacji, mają uszkodzone stropy i dachy. Fragmenty czterech budynków posadowionych na działkach nr: 412/2, 412/7, 412/14 i 412/15 naruszają granice nieruchomości i ingerują w teren sąsiednich działek o numerach: 447, 412/27, 442/16 i 412/25. Fragment budynku położonego na sąsiedniej nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 412/25 narusza natomiast zachodnią granicę działki nr 412/18. Ogrodzenie działek nr 412/2 i 412/7 nie pokrywa się z ich granicami. Fragment muru położonego na działce nr 411/8, stanowiącej własność innego podmiotu, narusza wschodnią granicę działki nr 412/28. Przeznaczone do sprzedaży działki nr 412/26 i 412/28 oraz przyległa do nich działka nr 412/27 (stanowiąca współwłasność osób fizycznych) powstały po podziale działki nr 412/19 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. Sygn. akt II Ns 1800/15 o zniesieniu współwłasności. Budynek niemieszkalny, oznaczony w ewidencji pod numerem 822 o powierzchni 570 m2, został wyodrębniony w kartotece budynków na podstawie ww. postanowienia. Faktycznie budynek ten nie został podzielony, zgodnie z granicą nowo wyznaczonych po podziale działek, w związku z czym, zachodzi przenikanie lokali na działkach nr 412/27 i 412/28.
Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
Współwłaściciele przyległej działki nr 412/27 wyrazili chęć sprzedaży swojej nieruchomości na rzecz nabywcy działek gminnych. Informacja ta nie stanowi zobowiązania współwłaścicieli działki nr 412/27.
Na nieruchomości rosną liczne robinie akacjowe, topole chińskie, klony zwyczajne, klony jesionolistne, brzoza brodawkowata oraz liczne samosiewy topoli euroamerykańskiej. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi wskazał na zasadność zachowania najcenniejszych drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

 1. elektroenergetyczna linia kablowa nN (na działce nr 412/18), elektroenergetyczna linia kablowa nN, linia kablowa między lampowa nN oraz słup stalowy z wysięgnikiem i oprawą sodową (na działce nr 412/1) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. nieczynne i wyłączone z eksploatacji parowe sieci ciepłownicze 1xDn250mm oraz 1xDn150mm przebiegające przez działki nr 412/26 i 412/28, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A., które w razie konieczności mogą zostać zlikwidowane, prace w rejonie sieci ciepłowniczej należy prowadzić po wcześniejszym zgłoszeniu i pod nadzorem służb technicznych VEOLIA Energia Łódź S.A. – Rejon Eksploatacyjny Nr 2;
 3. infrastruktura teletechniczna zlokalizowana na działkach nr 412/1 i 412/18, stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
 4. gazociąg niskiego ciśnienia DN 90 PE oraz przyłącze niskiego ciśnienia DN 63 PE przebiegające przez teren działki nr 412/18, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640); gestor sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
 5. wodociąg ø 150 mm, wybudowany w 1956 r. z rur żeliwnych wraz z uzbrojeniem (hydrant) zlokalizowany na działce nr 412/18, dla którego obowiązuje pas ochronny o szerokości 3,0 m po obu stronach, licząc od osi; wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostaje w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 6. fragment nieużywanego przyłącza wodociągowego ø 150 mm o całkowitej długości L=13,75 m, które obsługiwało posesję przy ul. Piekarskiej 27/29, położonego na działkach nr 412/18 i 412/14, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 7. fragment przyłącza wodociągowego ø 150 mm o całkowitej długości L=5,6 m, które obsługuje działkę nr 412/25, zlokalizowanego na działce nr 412/18, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 8. fragment przyłącza kanalizacyjnego D=0,25 m o całkowitej długości L=8,0 m położonego na działce nr 412/28, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 9. fragmenty dwóch przyłączy kanalizacyjnych D=0,15 m o łącznej długości L=23,0 m, położonych na działce nr 412/14, stanowiących własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostających w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
 10. fragment pasa ochronnego krytego koryta rzeki Bałutki, zlokalizowanego na działkach nr 412/14 i 412/28.
  Obecnie w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi prowadzone jest postępowanie zmierzające do ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w zakresie infrastruktury opisanej w pkt 5-9.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez projektowany dojazd z działki nr 449/2 w obrębie B-28, na której jest zlokalizowana droga wewnętrzna ul. Urzędnicza oraz poprzez przebudowany zjazd z drogi publicznej ul. Piekarskiej (działka nr 442/16, obręb B-28). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Działka nr 412/18 o nawierzchni asfaltowej w istniejącym stanie faktycznym, pomimo oznaczenia użytku budowlanego, pełni funkcję drogi wewnętrznej dla obsługi pozostałej części przedmiotowej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiedniej (działki gminnej nr 412/25, znajdującej się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, zagospodarowanej i użytkowanej dla funkcji prowadzenia działalności gospodarczej); użytkownik wieczysty działki nr 412/25 korzysta w sposób bezumowny z działki nr 412/18, wykorzystując ją dla potrzeb obsługi komunikacyjnej posiadanej nieruchomości.
  Z powództwa użytkownika wieczystego działki nr 412/25 zarejestrowane jest w sądzie postępowanie o ustanowienie drogi koniecznej na działce nr 412/18 (sygn. akt II Ns 3156/15). Obecnie postępowanie to jest zawieszone na wniosek stron. Ponadto, ww. użytkownik wieczysty bezumownie użytkuje również części działek nr 412/14 i 412/15.
  Miasto Łódź, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ani Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie posiadają wiedzy na temat ewentualnych zanieczyszczeń gleby na terenie podlegającym sprzedaży. Jednak, zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska charakter produkcji, który był prowadzony na przedmiotowej nieruchomości, mógł wywrzeć wpływ na glebę, w tym jej zanieczyszczenie. Niewykluczone również jest, że pewne ilości azbestu mogą znajdować się w budynkach i wewnątrz (instalacja wentylacyjna, technologiczna). Przeprowadzenie ewentualnej rozbiórki będzie mogło wymagać unieszkodliwienia odpadów budowlanych, w tym również azbestu. Wykonanie badań gleby leży po stronie nabywcy nieruchomości, a stan gleby stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszarów oznaczonych symbolami M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych oraz WZ1 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą
  Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, zlokalizowanego na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
 2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi jako właściciela działki nr 412/16 w obrębie B-28, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00117691/7, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, odpowiadającej treści służebności przesyłu, dla fragmentu pasa ochronnego krytego koryta rzeki Bałutki, całkowita powierzchnia służebności wyniesie ok. 315 m2 i obejmie swoim zasięgiem działki nr 412/14 i 412/28 w obrębie B-28, a jej treść polegać będzie na:
  1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m od północnych granic działek nr 412/14 i 412/28,
  2. prawie korzystania z pasa ochronnego o łącznej powierzchni 315 m2 poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto Łódź i wjazdów pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 340 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • Zgierskiej 153, obr. B-25, dz. nr 35, pow. 2215 m2, KW nr LD1M/00039359/7.

Nieruchomość jest zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 485 m2, czterema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 317 m2 oraz budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 323 m2. Budynki te zostały zakwalifikowane do rozbiórki.
Brak świadectw energetycznych dla budynków opisanych powyżej.
W części niezabudowanej teren nieruchomości utwardzony jest trylinką oraz porośnięty drzewami i krzewami.
Na terenie nieruchomości znajdują się dwa przyłącza napowietrzne nN oraz cztery linie kablowe nN (wyprowadzone ze złącza) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu dla obecnego sposobu zagospodarowania obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, przez istniejący zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej – ulicy Zgierskiej. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości jej obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od drogi publicznej kategorii gminnej – ulicy Sasanek przez projektowany zjazd z likwidacją istniejącego zjazdu z ulicy Zgierskiej.
Powyższa opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVI/1685/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 996). Zgodnie z ww. planem nieruchomość znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 3U – tereny zabudowy usługowej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 650 000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 165 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 16 500 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106).

 • Atutowej 20c, obr. G-42, dz. nr 580, pow. 3969 m2, KW nr LD1M/00120306/6.

Działka jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest nierówny, różnica poziomu pomiędzy najwyższym punktem działki znajdującym się w środkowej części działki, a najniższym punktem wynosi około 5 m. Nieruchomość znajduje się wewnątrz kwadratu, otoczona jest mieszkaniową zabudową jednorodzinną. W granicach działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Ogrodzenia te nie są zgodne z granicami ewidencyjnymi.
Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne, są to m.in. liczne samosiewy klonu jesionolistnego, czeremchy amerykańskiej, klonu zwyczajnego, jarzębu pospolitego, wierzby białej, pojedyncze okazy mają obwody pni powyżej 100 cm.
Na nieruchomości znajdują się także trzy szczególnie cenne dęby szypułkowe o obwodach pni: 122+150+159+178 cm, 299 cm, 255+185 cm, które wymagają zachowania zasad szczególnej ochrony. Ewentualne usunięcie pozostałych drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
W odległości 1,5 m od wschodniej granicy działki, w ulicy Atutowej zlokalizowany jest wodociąg ø 125 mm wraz z widocznym elementem uzbrojenia tj. hydrantem, dla którego obowiązują pasy ochronne po 3 m od osi, po obu stronach przewodu.
Pasy ochronne częściowo obejmują przedmiotową działkę, w strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągu i ich wypłycenia poniżej normalnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m zewnętrznej krawędzi przewodu. Wodociąg znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. W odległości 4,5 m od wschodniej granicy działki, w ulicy Atutowej zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m. Pasy ochronne kanału sanitarnego i deszczowego nie obejmują swym zasięgiem terenu nieruchomości. Kanał sanitarny znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący dojazd z drogi dojazdowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr X/354/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy dojazdu z drogi dojazdowej na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 550 000 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 października 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
  4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 8 października 2020 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
  5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
  6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
  7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 8 października 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
  8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
  9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
  10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
  11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
  12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
  14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
  15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
  16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
   1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
   2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
   3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
    1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
    2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
    3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
    4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
  17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
  18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
  19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Agnieszka Graszka

Zastępca Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (12.08.2020 11:31)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (12.08.2020 11:34)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (11.08.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 761