Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Harcerskiej 8/10, Pomorskiej 76 i 78, Trójskok bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Informacja o odwołaniu przetargu dla nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 76 i 78 >>>

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Harcerskiej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-50 jako działka nr 200/6 o powierzchni 8 537 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00035501/0

Nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem sklasyfikowanym w kartotece jako budynek oświaty, nauki i kultury oraz sportowy, który został wybudowany w 1971 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 1101 m2. Brak świadectwa energetycznego dla ww. budynku. Ponadto, na działce znajdują się dwa boiska sportowe. Część nieruchomości jest utwardzona asfaltem i kostką betonową. W północno – wschodnim narożniku nieruchomości znajdują się dęby („Dęby Pamięci”) posadzone w ramach programu „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, które do dnia przetargu zostaną przeniesione w inną lokalizację. Nieruchomość jest w części ogrodzona metalowym płotem oraz siatką na podmurówce. Wzdłuż południowej granicy znajduje się pozostałość fundamentu dawnego ogrodzenia. Ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działki. Pozostałą część ogrodzenia stanowią nieruchomości sąsiednie. Ocieplenie budynku położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 198 w obrębie B-50 narusza zachodnią granicę zbywanej nieruchomości.

Na terenie przedmiotowej nieruchomości rosną drzewa i krzewy, takie jak:

 1. głogi jednoszyjkowe, robinie akacjowe, topola kanadyjska, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, klony zwyczajne, dąb szypułkowy;
 2. wiśnie ptasie, klony jesionolistne, klony srebrzyste, młode śliwy domowe, krzewy żylistka szorstkiego, jałowca sabińskiego oraz kaliny koralowej.

Zespół Ogrodnika Miasta w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniował zamiar zbycia przedmiotowej nieruchomości pod warunkiem zachowania najcenniejszych drzew wymienionych w pkt 1 powyżej.

Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:

 1. fragment przyłącza wodociągowego ø 80 mm, wybudowanego w 1957 r., wykonanego z żeliwa, o całkowitej długości przyłącza wynoszącej 7 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostającego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 2. trzy przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, wybudowane w 1957 r., o łącznej długości wynoszącej L=27,0 m od kanału ogólnospławnego, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostające w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji z o. o.; dla przyłączy obowiązuje pas ochronny o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodów, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
 3. fragment pasa ochronnego wodociągu ø 100 mm, położonego w ulicy Harcerskiej, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.;
 4. polietylenowe przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN63 stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
 5. czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm, wykonane w 1996 r., zasilające budynek przy ul. Brackiej 37 i 39, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 6. czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn50mm, wykonane w 1994 r., zasilające budynek przy ul. Harcerskiej 8/10, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 7. czynna sieć ciepłownicza 2xDn200mm, wykonana w 1996 r. w technologii preizolowanej, stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla ww. sieci oraz przyłączy wymienionych w pkt 5 i 6, o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej oraz przyłączy, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn200mm wynosi 3,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
 8. złącze kablowe nN oraz trzy linie kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.
 9. doziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku zlokalizowanym na wskazanej posesji, stanowiąca własność Orange Polska S.A.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Harcerskiej, zaliczonej do kategorii dróg wewnętrznych. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815).

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8 700 000 zł (słownie: osiem milionów siedemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 870 000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 87 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818).

 • Pomorskiej 76 i 78 oznaczonych w obrębie geodezyjnym S-2 jako działki nr 26/4 i 26/2 o łącznej powierzchni 1688 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00117402/5 oraz LD1M/00117400/1

Informacja o odwołaniu przetargu dla nieruchomości położonej przy ul. Pomorskiej 76 i 78 >>>

Nieruchomości zabudowane są:

 1. wybudowanym w 1930 roku, dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym poprzecznej oficyny o powierzchni użytkowej 149 m2 i powierzchni zabudowy 95 m2; w budynku znajdują się dwa lokale mieszkalne, jeden z nich jest zajmowany bez tytułu prawnego przez osoby fizyczne; Miasto podjęło działania zmierzające do faktycznego i ewidencyjnego opróżnienia tego lokalu przed przetargiem na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości;
 2. wybudowanym w 1915 roku, czterokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym prawej oficyny o powierzchni użytkowej 520 m2 i powierzchni zabudowy 190 m2;
 3. wybudowanym w 1920 roku, dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym lewej oficyny o powierzchni użytkowej 124 m2 i powierzchni zabudowy 77 m2;
 4. wybudowanym w 1920 roku, jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym lewej oficyny o powierzchni użytkowej 9 m2 i powierzchni zabudowy 10 m2;
 5. wybudowanym w 1920 roku, jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym lewej oficyny o powierzchni użytkowej 11 m2 i powierzchni zabudowy 13 m2;
 6. wybudowanym w 1930 roku, jednokondygnacyjnym budynkiem użytkowym prawej oficyny o powierzchni użytkowej 74 m2 i powierzchni zabudowy 80 m2.

Brak świadectw energetycznych dla wyżej opisanych budynków.

Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego osady „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Budynki usytuowane na nieruchomościach nie są indywidualnie objęte ochroną konserwatorską. Część niezabudowana nieruchomości utwardzona jest trylinką, a także częściowo porośnięta trawą. Przy północno-zachodniej granicy znajduje się betonowy mur. Na terenie przedmiotowych działek rosną 2 lipy drobnolistne o obwodzie pni 166 cm i 78 cm, topola włoska o obwodzie pnia 217 cm, śliwa domowa o obwodzie pnia 87 cm oraz brzoza brodawkowata o obwodzie pni 120 cm. Nieruchomości są ogrodzone (częściowo ogrodzeniami, a częściowo ścianami budynków położonych na nieruchomościach przyległych).

Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:

 1. przyłącza gazu niskiego ciśnienia DN 63PE i DN 90PE oraz nieczynne przyłącze DN 50 stal, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
 2. na działce nr 26/4 złącze kablowe nN oraz linia kablowa nN, a w granicy działki nr 26/2 złącze kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 3. przyłącze wodociągowe ø 63/50 mm, przebudowane w 1993 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 4. przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, o łącznej długości 30 m, wykonane w 1954 r., stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.;
 5. infrastruktura teletechniczna.

Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Pomorskiej na działkę nr 26/4 w obrębie S-2. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815).

Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXXII/1914/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, hm. Aleksandra Kamińskiego, Stefana Jaracza i dr. Seweryna Sterligna, tj. obszaru, który obejmuje przedmiotowe nieruchomości.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III oraz w strefie ochrony archeologicznej. Zgodniez opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości zostaną objęte strefą ochrony archeologicznej.

Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach:

 1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 1197);
 2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).

Z uwagi na położenie na obszarze objętym ochroną konserwatorską – historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego – wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696), jak i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815). Ponadto wszelkie działania mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na przedmiotowych nieruchomościach oraz wszelkie działania prowadzone na terenie nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 900 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 19 000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych).

Sprzedaż działek zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818).

 • Trójskok bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-27 jako działka numer 500/6, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00106642/9 o powierzchni 218 m2

Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Na jej terenie usytuowany jest blaszany obiekt nietrwale związany z gruntem. Obiekt ten został wzniesiony przez bezumownego użytkownika, który został poinformowany o konieczności jego usunięcia w terminie 21 dni od pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu (gdy nie zostanie wyłoniony jako nabywca).

W przypadku nieusunięcia ww. obiektu we wskazanym terminie byłemu bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości.

Granice działki od strony północnej częściowo narusza blaszany obiekt usytuowany na działce sąsiedniej nr 500/5. Ponadto ogrodzenie działki sąsiedniej od strony zachodniej nie jest usytuowane zgodnie z granicą zbywanej nieruchomości (działki nr 500/6).

Teren nieruchomości porośnięty jest w części roślinnością ogrodową, krzewami ozdobnymi i drzewami owocowymi oraz w części samosiejkami. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi należy zachować najcenniejsze drzewa, tj. jabłonie domowe o obwodzie pni 120 cm i 130 cm oraz świerk pospolity o obwodzie pnia wynoszącym 102 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815).

W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, gazowa, telekomunikacyjna.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z drogi wewnętrznej ulicy Trójskok. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.

Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524 i 1696), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z drogi wewnętrznej na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 26.04.2019 r., 5.07.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55 000  (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 550 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości położonej w Łodzi przy Trójskok bn.
 1. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457a lub 457. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 3. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 16 grudnia 2019 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta - wskazanym w punkcie 6 - przed datą przetargu.
 4. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 7. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 8. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości oraz kwoty stanowiącej podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 11. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 12. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 13. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 14. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania
i Nabywania Nieruchomości

Marek Jóźwiak


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (18.10.2019 09:32)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (13.12.2019 11:19)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (17.10.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1166