Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, Pryncypalnej 38, Kwiatowej 13 i Rąbieńskiej bez numeru oraz sprzedaż udziału Miasta Łodzi (1/2 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi


Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

I. sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-5 jako działki nr 23/1 i 22/50 o łącznej powierzchni 1244 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00111392/9 i LD1M/00138394/8.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5242/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej zmienionego zarządzeniem Nr 6546/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 lutego 2021 r.

 1. Nieruchomości są niezabudowane, częściowo zadrzewione, porośnięte trawą oraz w części utwardzone trylinką. Przedmiotowe nieruchomości położone są na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego osady „Nowa Łódka”, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi. Nieruchomości ogrodzone są od strony wschodniej ogrodzeniem blaszanym nieruchomości sąsiedniej, którego wsporniki znajdują się na sprzedawanych działkach. Ogrodzenie to w części nie pokrywa się z przebiegiem granicy. Ponadto ściana budynku położonego na działce nr 29 w obrębie G-5 częściowo narusza granicę działki nr 22/50. Okna w ścianie szczytowej budynku położonego na działce nr 29 wychodzą na sprzedawane nieruchomości. Tablica reklamowa posadowiona na działce nr 22/49 narusza zachodnią granicę działki nr 22/50. Dodatkowo nieruchomości są bezumownie wykorzystywane do składowania materiałów budowlanych.
 1. W południowej części działki nr 23/1 rosną 2 duże topole mieszańce euroamerykańskie o obwodzie pni 206 i 221 cm oraz klon jawor o obwodzie pnia 93 cm.
  Na działce nr 22/50 rosną 2 lipy drobnolistne o obwodach pni 209 i 160 cm oraz klon zwyczajny o obwodzie pnia 206 cm zlokalizowany we wschodniej części działki. Powyższe drzewa to okazy o dużej wartości przyrodniczej, konieczne do zachowania i właściwej ochrony. Ponadto we wschodniej części działki nr 22/50 rosną: głóg dwuszyjkowy o obwodzie pnia 110 cm, klon zwyczajny o obwodzie pnia 57 cm oraz grupa młodych klonów zwyczajnych o obwodzie pni do 50 cm. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi zaleca zachowanie i należytą ochronę 3 najcenniejszych drzew rosnących na działce nr 22/50 (2 lip drobnolistnych o obwodach pni 209 i 160 cm oraz klonu zwyczajnego o obwodzie pnia 206 cm) oraz wszystkich drzew rosnących na działce nr 23/1.
 1. Na ww. nieruchomościach znajdują się:
  1. linia kablowa SN na działce nr 23/1, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  2. nieczynne przyłącze wodociągowe ø80mm na działce nr 23/1, znajdujące się na majątku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., które nie zostało przyłączone do wodociągu ø280mm w ul. Kilińskiego; przyłącze to obsługiwało nieistniejący już budynek przy ul. Senatorskiej 29; Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgłosił do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. konieczność jego majątkowej likwidacji;
  3. przewód kanalizacyjny na działce nr 23/1 do kanału JI 0,6x1,10 w ul. Senatorskiej, który nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  4. wewnętrzny przewód wodociągowy na działce nr 23/1, który nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 1. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 1. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez istniejący zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej ulicy Kilińskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). Budowa
  lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 1. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
 1. W dniu 3 sierpnia 2020 r. został złożony do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XVI Wydział Ksiąg Wieczystych wniosek polegający na sprostowaniu oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej nr LD1M/00138394/8. Wniosek ten został zrealizowany w dniu 21 października 2020 r.
 1. Dla przedmiotowych nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomości znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
 1. Nieruchomości podlegające sprzedaży znajdują się w granicach:
  1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
  2. obszaru Specjalnej Strefy Rewitalizacji – objętego uchwałą Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienioną uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
 1. Z uwagi na położenie na obszarze objętym ochroną konserwatorską – historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego – wszelkie działania w odniesieniu do nieruchomości należy prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234), a także ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto wszelkie działania prowadzone na terenie nieruchomości ingerujące w zabytkowy układ urbanistyczny wymagają uzyskania akceptacji służb konserwatorskich.
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w pkt 3 i 4, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  2. przebudowy chodnika i przystanku wraz z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ul. Kilińskiego na działce nr 22/36 w obrębie G-5, w ciągu 2 lat od podpisania aktu notarialnego umowy sprzedaży nieruchomości, położonych w Łodzi przy ul. płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym G-5 jako działki nr 23/1 i 22/50, jednakże nie później niż przed posadowieniem ogrodzenia nabytych nieruchomości; zakres wymaganych prac oraz warunki i termin ich realizacji nabywca zobowiązany jest uzgodnić z Zarządem Dróg i Transportu w terminie umożliwiającym odbiór inwestycji przebudowy chodnika wraz z przystankiem przez właściwe organy przed upływem ww. terminu umownego; nabywca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich nakładów związanych z realizacją powyżej opisanej inwestycji; nabywcy nie przysługują żadne roszczenia względem Miasta Łodzi w związku z poniesionymi nakładami na wyżej opisaną inwestycję; poprzez pojęcie przebudowy chodnika wraz z przystankiem, należy rozumieć wykonanie w istniejącym pasie drogowym określonych robót budowlanych mających na celu przebudowę ww. obiektów budowlanych, spełniających powyższe wymogi oraz definicje ustawowe z art. 2 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695, 1087 i 1517 oraz z 2021 r. poz. 54).

 Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 15.01.2021 r.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 640 000 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 64 000 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).

Sprzedaż działki nr 22/50 będzie opodatkowana podatkiem VAT (obecnie wg stawki 23%), a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 23/1 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Pryncypalnej 38, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-26 jako działka nr 721 o powierzchni 1241 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00100311/8.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6643/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 38 oraz powołania Komisji Przetargowej.

 1. Nieruchomość jest ogrodzona. Brama wjazdowa i część ogrodzenia od strony ulicy Pryncypalnej przesunięte są w głąb nieruchomości. Zgodnie z danymi z kartoteki budynków nieruchomość przy ul. Pryncypalnej 38 zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym o pow. zabudowy 108 m2 i pow. użytkowej 118 m2, budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 15 m2, budynkiem niemieszkalnym o pow. zabudowy 46 m2, budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 239 m2 i powierzchni użytkowej 437 m2 i budynkiem handlowo-usługowym o pow. zabudowy 258 m2. Zgodnie z danymi administratora, nieruchomość przy ul. Pryncypalnej 38 zabudowana jest: budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 142,02 m2 (budynek został wyłączony z użytkowania na podstawie decyzji z PINB-u Nr 526/2016 z dnia 14-06-2016 r.) budynkiem niemieszkalnym, użytkowym o powierzchni użytkowej 412,65 m2 (w budynku znajduje się lokal użytkowy będący przedmiotem umowy najmu na czas nieokreślony Nr 07/2007 z dnia 31.08.2007 r., w którym prowadzona jest działalność produkcyjno-usługowa; budynek posiada piwnicę, która ze względu na brak izolacji budynków, zalewana jest przez wody opadowe; konieczne jest dokonywanie regularnego wypompowywania gromadzącej się w pomieszczeniu wody) i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 135 m2.
 1. Na terenie nieruchomości znajdują się 2 okazałe topole kanadyjskie o obwodach pni 280 cm oraz 276 cm, robinia akacjowa o obwodzie pnia - na wysokości 130 cm - 105 cm oraz liczny winobluszcz 5-cio listkowy. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
 1. Na działce 721 znajdują się:
  1. przyłącza napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi: pas toru powiększony o odległość 0,3m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu);
  2. odcinek przyłącza wodociągowego Ø50mm (rok budowy 1971, L=12,71m, nr arch. A- 12910, nr inwent. B-2365/324); przyłącze stanowi własność ŁSI z o.o. i znajduje się w eksploatacji ZWiK; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5m od osi po obu stronach przewodu; w pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
  3. odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej D=0,15m (rok budowy 2004, nr arch. A-12910) o długości L=9,4m (licząc od odejścia bocznego L=2,5m do studni rewizyjnej na terenie nieruchomości); przyłącze stanowi własność Miasta Łódź; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny o szerokości po 2,5m od osi po obu stronach przewodu; w pasie ochronnym nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
 1. Najbliżej zlokalizowaną siecią gazową jest sieć gazowa niskiego ciśnienia DN 110 PE, znajdująca się w ulicy Pryncypalnej.
 1. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 1. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez istniejący zjazd, który kwalifikuje się do przebudowy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 1. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 1. Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych w pkt. 1.
 1. Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie zasobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
  1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości
   w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
  2. przyjęcia do wiadomości informacji wynikających z pkt 5 i 7;
  3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego
   w przypadku realizacji zjazdu.
 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 440 000 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 88 000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 110, 1747, 2320 i 2419).

 • Kwiatowej 13 i Rąbieńskiej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym P-5 jako działki nr: 336/23, 336/19 i 399/12 o łącznej powierzchni 428 m2, uregulowanych w księgach wieczystych nr: LD1M/00039361/4, LD1M/00317775/2.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6644/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicach Kwiatowej 13 i Rąbieńskiej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.

 1. Działki nr 336/19 o powierzchni 49 m2 i 399/12 o powierzchni 17 m2 nie posiadają zabudowy kubaturowej. Na działce nr 336/23 znajduje się wzniesiony w 1950 r. pawilon handlowo-usługowy o powierzchni 82 m2. Budynek jest parterowy, murowany, wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną.
 1. Na nieruchomości przy ulicy Kwiatowej znajdują się samosiewy klonu jesionolistnego o obwodach pni od 10 cm do 23 cm, bez czarny w formie krzewu o obwodzie pnia 22 cm, samosiewy jesionu wyniosłego o obwodach pni od 23 cm do 39 cm, grupy żywotników zachodnich o obwodach pni od 20 cm do 35 cm oraz okazały kasztanowiec biały o obwodzie pnia wynoszącym 217 cm. Wydział Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu widzi potrzebę zachowania okazałego kasztanowca białego o obwodzie pnia 217 cm wraz z zachowaniem wokół pnia minimum 4 metrowej wolnej od zabudowy przestrzeni. Na terenie działki rosną krzewy i drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471, 1378).
 1. Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:
  1. przyłącze napowietrzne nN na działkach o nr 336/23 i 336/19 należące do PGE Dystrybucja S.A, dla którego pasy ochronne sieci wynoszą po 0,3m z każdej strony (rzut na powierzchnie terenu);
  2. przyłącze sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poprowadzone z nieruchomości przy ulicy Rąbieńskiej 9, które obsługuje budynek przy ulicy Kwiatowej 13, ale nie jest ono eksploatowane przez Zakład Wodociągów i Eksploatacji Sp. z o.o;
  3. pasy ochronne, o szerokości po 5,0m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi zewnętrznej wraz z terenem nad kanałem obejmujące częściowo teren działki nr 336/19 (około 1,20 – 1,9 m), dla kanału sanitarnego d=0,20m zlokalizowanego w ul. Kwiatowej, który jest eksploatowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 1. W pobliżu sprzedawanych nieruchomości znajdują się: gazociąg niskiego ciśnienia DN 80 stal, energia elektryczna, sieć telefoniczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa.
 1. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
 1. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zajazd z drogi publicznej ulicy Kwiatowej w miejscu maksymalnie oddalonym od skrzyżowania z ulicą Rąbieńską. Opinia ta wymaga zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 1. Dla budynku znajdującego się na działce nr 336/23 brak jest świadectwa charakterystyki energetycznej.
 1. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 1. Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
  1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości
   w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
  2. przyjęciu do wiadomości informacji wynikających z pkt 5 i 8;
  3. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  4. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji zjazdu;
  5. wykonania własnego przyłącza wodno-kanalizacyjnego i zawarcia odrębnej umowy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomościach nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.

Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

Sprzedaż działki nr 336/23 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz.106, 568,1065, 1106, 1747, 2320 i 2419). Cena nabycia działek nr: 336/19 i 399/12 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II. sprzedaż udziału Miasta Łodzi (1/2 części) we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-1 jako działka nr 222 o powierzchni 972 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00001816/4.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4888/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż udziału Miasta Łodzi we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16 oraz powołania Komisji Przetargowej zmienionego Zarządzeniem Nr 6720/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 marca 2021 r..

 1. Na nieruchomości zlokalizowany jest czterokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, o powierzchni zabudowy 621 m², oraz cztery budynki gospodarcze o powierzchniach zabudowy: 44 m², 40 m², 29 m² i 11 m² (podane dane są zgodne z Kartoteką Budynków). Na nieruchomości jest 26 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 1448,00 m² oraz 8 lokali użytkowych. Wynajmowanych jest 21 lokali mieszkalnych w tym 17 na podstawie umów najmu, 4 najemców korzysta z lokali bez tytułu prawnego, 5 lokali mieszkalnych jest wolnych. Wynajmowane są 3 lokale użytkowe, w tym 2 na podstawie umowy najmu, 1 bez tytułu prawnego do lokalu, 5 lokali pozostaje wolnych. Budynki są w złym stanie technicznym. Zarząd nieruchomością sprawowany jest przez Zarząd Lokali Miejskich.
 1. Do nieruchomości doprowadzone są:
  1. linia kablowa nN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii a także linia kablowa nN oraz złącze kablowe nN będące na majątku i eksploatacji abonenta;
  2. odcinek przyłącza wodociągowego ø 50/40 mm stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla którego obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w której nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
  3. przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m, zlokalizowane na wysokości granicy działki nr 222 i działki nr 223/1 stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; dla przyłącza obowiązuje strefa ochronna o szerokości 2,5 m od osi po obu stronach przewodu, w której nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień;
  4. zgodnie z dokumentacją archiwalną na wysokości działki nr 222 zlokalizowanych jest sześć przyłączy kanalizacyjnych d=0,15 m, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  5. wewnętrzne instalacje wodociągowa i kanalizacyjna nie będąca w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  6. przyłącze gazowe DN 80 stal niskiego ciśnienia, przyłączone do budynku, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
  7. infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A. (w budynku).
 1. Z mapy sytuacyjno-wysokościowej wynika, że na nieruchomości znajduje się: studzienka kanalizacyjna, komora podziemna, wraz z włazami i kratka ściekowa, a w granicach nieruchomości umiejscowiony jest hydrant.
 1. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, przez istniejący zjazd z ulicy Rewolucji 1905 r. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
 1. Zgodnie z działem IV księgi wieczystej nr LD1M/00001816/4 nieruchomość jest obciążona hipoteką przymusową zwykłą, której wierzycielem hipotecznym jest Skarb Państwa w kwocie 0,64 (64/100) zł z tytułu podatków i należności ubocznych.
 1. Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci
  we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy udziału z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady przedmiotu sprzedaży.
 1. Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 1. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 11), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXII/1919/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej.
  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W2a – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II.
 1. Teren, na którym położona jest nieruchomość, objęty jest uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197), a także uchwałą nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienie na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
 1. Nieruchomość usytuowana jest na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków miasta Łodzi jako Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta – osada rękodzielnicza, historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy w obrębie ulic: Wschodniej, Północnej, Kamińskiego, Uniwersyteckiej, Narutowicza i podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378).
 1. W związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami: Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic” prowadzona jest inwestycja pn.„Przebudowa ul. Rewolucji 1905 r. na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Kilińskiego” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
  Nieruchomość znajduje się w granicach Strefy Wielkomiejskiej.
 1. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w akcie notarialnym oświadczeń dotyczących:
  1. zapoznania się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie i braku do nich zastrzeżeń;
  2. przyjęcia do wiadomości informacji wynikających z pkt 6 i 7;
  3. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
  4. budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego w przypadku realizacji dojazdu.

Termin przetargu zakończony wynikiem negatywnym: 13.11.2020 r.

 1. Cena wywoławcza udziału we współwłasności nieruchomości wynosi: 640 000 zł (słownie: sześćset czterdzieści tysięcy złotych) netto.

 Wadium wynosi: 128 000 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).
 Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 400 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta złotych).

 Cenę nabycia udziału we współwłasności nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu.

Nabycie udziału we współwłasności nieruchomości zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz.106, 568, 1065, 1106, 1747, 2320 i 2419).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 maja 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 1. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 2. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości/udziału we współwłasności nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowodu wpłaty wadium w pieniądzu;
  2. danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
  3. danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej - dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników - pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków oraz stanu prawnego i sposobu zagospodarowania nieruchomości bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości położonych przy ulicy Pryncypalnej 38 oraz Kwiatowej 13 i Rąbieńskiej bez numeru.
  5. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków oraz stanu prawnego i sposobu zagospodarowania nieruchomości bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości położonych przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 200 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru oraz udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Rewolucji 1905 r. nr 16.
   (UWAGA! Wzory oświadczeń/dokumentów do wypełnienia dostępne są na stronie:https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-sprzedaz-dzierzawa/sprzedaz-nieruchomosci/ogloszone-przetargi-nieruchomosci-zabudowane-i-niezabudowane-sprzedazdzierzawa/).
   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź,lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 5 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 1. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 3, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 1. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 1. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 5 maja 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 5, najpóźniej przed dniem przetargu.
 1. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), na które zostało wpłacone.
 1. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości).
 1. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 1. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 10, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie, o którym mowa w punkcie 11, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 10, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), a wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 1. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości), będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości). Punkty 10-12 i 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (udziału we współwłasności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 1. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 1. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 1. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a - 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 1. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
Zastępca Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości

 

https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/

https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/

https://nieruchomosci.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian