Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Stare Złotno bez numeru, 3 Maja 41, Żarnowcowej bez numeru, Polarnej 7, Juliusza 20, Elbląskiej bez numeru, Józefowskiej bez numeru, Przedświt 15 oraz Brzezińskiej 74

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi


Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Stare Złotno bez numeru, obr. P-11, dz nr 269/1, pow. 1563 m2, KW nr LD1M/00164748/ 6
   
  Nieruchomość o szerokości ok. 11 m jest nieogrodzona i niezagospodarowana, w części porośnięta samosiejkami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Przez działkę przebiega energetyczna linia napowietrzna nN, należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto.
  Na terenie nieruchomości znajduje się napowietrzna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska Spółka Akcyjna.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ul. Stare Złotno. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Zgodnie z uchwałą Nr V/87/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r.
  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej na terenie osiedla Złotno w rejonie ulicy Stare Złotno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 722), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 17 MN. Zgodnie z planem przeznaczenie podstawowe terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; przeznaczenie uzupełniające - budynki gospodarcze, garaże, zieleń.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 160 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 32 000 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • 3 Maja 41, obr. G-24, dz nr 404, pow. 875 m2, KW nr LD1M/00048350/0

  Na nieruchomości znajduje się murowany budynek mieszkalny, wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z poddaszem częściowo użytkowym, wzniesiony w 1919 roku, w dostatecznym stanie technicznym, o powierzchni zabudowy 120,00 m2 oraz budynki gospodarcze (komórki) w złym stanie technicznym. W budynku, w poziomie parteru zaadaptowanego z funkcji mieszkalnej na funkcję użytkową, znajduje się lokal użytkowy o powierzchni 101,89 m2 w niezadawalającym stanie technicznym, a w części poddasza – lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 27,80 m2 w złym stanie technicznym. Lokal mieszkalny nie spełnia warunków na stały pobyt ludzi (zaniżona wysokość, niedoświetlenie). Budynek kwalifikuje się do kapitalnego remontu w celu jego dalszego utrwalenia i przywrócenia sprawności technicznej. Nieruchomość od strony ulicy 3 Maja posiada furtkę i bramę stalową, od strony wschodniej i zachodniej ogrodzona jest siatką na słupkach stalowych, od strony południowej parkanem betonowym. Stan ogrodzenia jest zły, kwalifikujący się do wymiany. Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej narusza granicę działki nr 402 w obrębie G-24, położonej przy ulicy Rzemieślniczej 5, na głębokość od 0,24 m do 0,31 m.
  Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną z zadrzewieniem z udziałem drzew liściastych i iglastych. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Na nieruchomości zlokalizowane jest energetyczne przyłącze napowietrzne sieci nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź - Miasto oraz przyłącze wodociągowe Ø 32 mm i przyłącze kanalizacji sanitarnej d= 0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. W celu określenia warunków, w tym opłat, z tytułu korzystania z przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, nabywca nieruchomości winien skontaktować się z Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o.o. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową na działce nr 404 w obrębie G-24 znajduje się przewód kanalizacyjny sanitarny z dwoma studzienkami oraz przewód wodociągowy (od przyłącza wodociągowego do budynku).
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W ulicy 3 Maja zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, sanitarna, deszczowa, centralnego ogrzewania, gazowa, telekomunikacyjna, w ulicy Rzemieślniczej sieć energetyczna, wodociągowa, sanitarna, deszczowa, gazowa i telekomunikacyjna.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Rzemieślniczej poprzez projektowany zjazd możliwie najdalej oddalony od skrzyżowania ulicy 3 Maja i ulicy Rzemieślniczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny
  o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 • Żarnowcowej bez numeru, obr. B-26, dz nr 666/5, pow. 747 m2, KW nr LD1M/00289518/7

  Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona wraz z działką nr 666/4.
  Na nieruchomości znajduje się drewniana komórka nietrwale związana z gruntem. Porośnięta jest drzewami oraz roślinnością ruderalną. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Na działce nr 666/5 przebiega energetyczna linia napowietrzna nN wraz ze słupem przelotowym, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
  Na działkę nr 666/5 wchodzi strefa ochronna od kanalizacji ogólnospławnej – Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. otrzymała zgodę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na zawężenie strefy ochronnej o fragment usytuowany na działce nr 666/5.
  W związku z powyższym Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie będzie podejmowała czynności zmierzających do uregulowania stanu prawnego infrastruktury przesyłowej.
  Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza i teletechniczna.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Żarnowcowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
  o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r.
  poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi
  Nr XLVIII/1229/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, dr Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2694), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 39.MN – tereny, dla których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi lokalne.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Polarnej 7, obr. G-22, dz nr 175/5, pow. 1169 m2, KW nr LD1M/00280894/3

  Nieruchomość jest niezabudowana częściowo ogrodzona przy czym istniejące ogrodzenie od wschodniej strony nie jest zgodne z granicami działki. W bliskim sąsiedztwie znajduje się rzeka Jasień.
  Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną z zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260
  oraz z 2017 r. poz. 60, 132,1074, 1566 i 1595).
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  W ulicy Polarnej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego sposobu zagospodarowania powinna odbywać się przez zjazd indywidualny z ulicy Polarnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny
  o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.10.2017 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Juliusza 20, obr. B-34, dz nr 45/2, pow. 710 m2 , KW nr LD1M/00156895/2

  Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność
  Orange Polska Spółka Akcyjna. W granicy z działką numer 52/2 w południowo-zachodniej części znajdują się pozostałości budowli (wc). Zgodnie z mapą zasadniczą na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 45/5 znajduje się studzienka od której odchodzi przewód kanalizacyjny znajdujący się na działce 45/2.
  Na terenie nieruchomości rosną krzewy i drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132, 1074, 1566 i 1595 ).Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ulicy Juliusza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  W ulicy Juliusza znajduje się wodociąg ø 100 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny po 3 m od osi, po obu stronach przewodu. Pas ochronny sieci obejmuje częściowo teren nieruchomości. W pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji
  o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny
  przemysłowo-usługowe.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.10.2017 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Elbląskiej bez numeru, obr. G-39, dz nr 116, pow. 806 m2, KW nr LD1M/00116966/9

  Nieruchomość jest niezabudowana, ma kształt trójkąta prostokątnego. Teren jest zadarniony. Wzdłuż granicy nieruchomości od strony ul. Pabianickiej, znajdują się ekrany dźwiękochłonne, posadowione na skarpie wchodzącej w teren zbywanej nieruchomości.
  Od strony ul. Elbląskiej działka jest nieogrodzona, a w zachodniej granicy działki znajduje się ogrodzenie nieruchomości przyległej.
  Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej znajdują się:
    1)    energetyczne przyłącze napowietrzne nN, zasilające nieruchomość przy ul. Elbląskiej 3, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto,
    2)    fragment miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, stanowiący połączenie przebudowanego rowu odwadniającego z kanałem deszczowym w ul. Elbląskiej, który pełni funkcję odbiornika spływów wód deszczowych w ul. Pabianickiej i nie może być zlikwidowany.
  Z mapy zasadniczej wynika, że na nieruchomości znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna (przewód oraz studzienka).
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego sposobu użytkowania powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ul. Elbląskiej.
  W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania koniecznym jest uzgodnienie nowego zjazdu na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Ze względu na obecność ekranów akustycznych oraz klasę techniczną ul. Pabianickiej, nie jest dopuszczalny zjazd
  z ul. Pabianickiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem
  MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do ustanowienia bez wynagrodzenia na rzecz Miasta Łodzi, w umowie sprzedaży nieruchomości, ograniczonego prawa rzeczowego na czas nieokreślony, zgodnie ze wskazaniem Miasta Łodzi (służebności gruntowej/przesyłu), polegającej na:
    1)    prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzenia przesyłowego - fragmentu miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, stanowiący połączenie przebudowanego rowu odwadniającego z kanałem deszczowym w ul. Elbląskiej, który pełni funkcję odbiornika spływów wód deszczowych w ul. Pabianickiej i nie może być zlikwidowany.
    2)     zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych
  z gruntem o szerokości 5,0 m, licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu;
    3)    prawie korzystania z nieruchomości poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez Miasto i wjazd pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku ich awarii, remontu lub modernizacji.
  Nieruchomość władnącą stanowić będzie nieruchomość Miasta Łodzi, uregulowana
  w księdze wieczystej nr LD1M/00012182/0; służebność wykonywana będzie do działki
  nr 135/1 w obrębie G-39, przez którą przebiega dalszy odcinek infrastruktury. Całkowita powierzchnia służebności wyniesie ok. 70 m2.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.10.2017 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT wg. stawki 23%.

 • Józefowskiej bez numeru, obr. G-43, dz nr 415/14, pow. 758 m2, KW nr LD1M/00032752/3

  Nieruchomość jest niezabudowana. W otoczeniu nieruchomości znajduje się węzeł dwupoziomowy al. Władysława Bartoszewskiego i ul. Rzgowskiej. Teren nieruchomości jest odgrodzony od skrzyżowania dwupoziomowego oraz głównych ulic wysokim ekranem akustycznym. Południowa granica sprzedawanej nieruchomości naruszona jest przez część ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych działki sąsiedniej nr 416/4.
  Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej może znajdować się napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
  W ulicy Józefowskiej znajduj się sieć kanalizacji sanitarnej d=0,25 m oraz sieć wodociągowa Ø 150 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., których strefa ochronna rozciąga się na obszar 16 m2 zbywanej nieruchomości; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu dla w/w infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, stanowiącej jej własność. Postępowanie w sprawie ustanowienia służebności prowadzone jest przez Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego sposobu użytkowania powinna odbywać się z pasa drogowego ul. Józefowskiej – drogi gminnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
  Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:20.10.2017 r.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 • Przedświt 15, obr. G-26, dz nr 327, pow. 755 m2, KW nr LD1M/00033297/2

  Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym z dwoma parterowymi, niepodpiwniczonymi przybudówkami, wzniesionym w konstrukcji drewnianej w 1936 r., w bardzo złym stanie technicznym, o powierzchni zabudowy 86,00 m2 i powierzchni użytkowej 53,92 m2. Na działce znajduje się również drewniana komórka i wc, w złym stanie technicznym. Nieruchomość, od strony ulicy Przedświt, ogrodzona jest siatką na słupkach stalowych z bramą i furtką z kształtowników stalowych, od pozostałych stron ogrodzona jest parkanem betonowym lub murowanym i częściowo siatką na słupkach stalowych. Ogrodzenie nieruchomości od strony ulicy Przedświt nieznacznie narusza granicę działki drogowej pod ulicą Przedświt (0,15 m w narożniku wschodnim działki).
  Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną i urządzoną z udziałem pojedynczych drzew liściastych i iglastych (świerków) – w części pochodzących z sadzenia, w części rozwijających się spontanicznie. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Na nieruchomości zlokalizowane jest energetyczne przyłącze napowietrzne nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto oraz czynna sieć ciepłownicza 2xDn80mm i 2xDn65 mm, wykonana w technologii tradycyjnej kanałowej, ze strefą ochronną 2,0 m od skraju kanału ciepłowniczego. VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. nie przewiduje modernizacji tej sieci w najbliższym czasie. Wszelkie prace prowadzone w rejonie istniejącej sieci muszą być prowadzone po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych i w terminie uzgodnionym z VEOLIA ENERGIA Łódź S.A. Na działce nr 327 w obrębie G-26 znajduje się fragment strefy ochronnej od przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na przyległej działce nr 326 w obrębie G-26. W Wieloletnim Planie Inwestycji Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. nie planuje inwestycji w tym rejonie na lata 2016 – 2018.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów.
  Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do: udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega do pasa drogowego ulicy Przedświt, drogi publicznej zaliczonej do kategorii dróg wewnętrznych, będącej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego zagospodarowania może odbywać się na dotychczasowych warunkach przez istniejący zjazd z ulicy Przedświt, do przebudowy. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości, obsługa komunikacyjna może ulec zmianie. Określenie parametrów technicznych zjazdu możliwe będzie po ustaleniu warunków zabudowy – po określeniu sposobu zagospodarowania nieruchomości. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW- tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy lub przebudowy zjazdu na własny
  koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 • Brzezińskiej 74, obr. W-4, dz nr 2/5, pow. 1184 m2, KW nr LD1M/00130885/1.
   
  Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonym budynkiem mieszkalnym, dwurodzinnym, wzniesionym w konstrukcji tradycyjnej w 1938 r., w złym stanie technicznym, o powierzchni zabudowy 97,00 m2 i powierzchni użytkowej 76,61 m2 oraz pozostałościami po spalonych budynkach gospodarczych (komórkach drewnianych). Nieruchomość od strony ulicy Brzezińskiej posiada furtkę i bramę z kształtowników stalowych, od strony wschodniej ogrodzona jest parkanem betonowym, od strony północnej i zachodniej siatką na słupkach stalowych. Nieruchomość jest słabo zagospodarowana i urządzona, częściowo utwardzona płytami chodnikowymi (ciągi piesze). Ogrodzenie nieruchomości od strony wschodniej w części nieznacznie narusza granicę działki nr 4/5 w obrębie W-4, położonej przy ulicy Brzezińskiej 76, w części ogrodzenie pomiędzy działkami nr 2/5 i nr 4/5 w obrębie W-4 wchodzi na działkę nr 2/5 położoną przy ulicy Brzezińskiej 74. Również ogrodzenie nieruchomości od strony południowej jest odsunięte od granicy z działką drogową o 0,84 m w narożniku południowo-wschodnim działki.
  Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
  Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną z zadrzewieniem z udziałem drzew liściastych. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Na nieruchomości zlokalizowane jest energetyczne przyłącze napowietrzne sieci nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto, przyłącze wodociągowe Ø 32 mm włączone do miejskiej sieci wodociągowej Ø 150 mm zlokalizowanej na terenie działki nr 2/4 przy ulicy Zjazdowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., przyłącze kanalizacji sanitarnej d= 0,15 m, włączone do kanału sanitarnego D=0,20 m w ulicy Brzezińskiej, wybudowane w 2006 r. w ramach „Programu obszarowego wod.- kan. Stoki - Sikawa (właścicielem i użytkownikiem przyłącza jest Zarząd Lokali Miejskich, przyłącze znajduje się w serwisowaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.) oraz podziemna infrastruktura teletechniczna. Zgodnie z mapą sytuacyjno – wysokościową na działce nr 2/5 w obrębie W-4 znajduje się studnia oraz przewody wodociągowe i kanalizacyjne do budynku.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania drogi klasy G (głównej) – ulicy Brzezińskiej, z drogą klasy Z (zbiorczą) – ulicą Zjazdową. Obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego zagospodarowania może odbywać się na dotychczasowych warunkach przez istniejący zjazd z ulicy Brzezińskiej. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości, obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ulicy Zjazdowej poprzez projektowany zjazd możliwie najdalej oddalony od skrzyżowania ulicy Brzezińskiej i Zjazdowej, a istniejący zjazd powinien zostać zlikwidowany, teren po zlikwidowanym istniejącym zjeździe odtworzony w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania pasa drogowego ulicy Brzezińskiej. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości, może zaistnieć konieczność przebudowy drogi przez nabywcę nieruchomości własnym kosztem i staraniem w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania nieruchomości. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. W przypadku innego, niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości, nabywca zobowiązany jest zlikwidować istniejący zjazd, teren po zlikwidowanym istniejącym zjeździe odtworzyć w dowiązaniu do istniejącego zagospodarowania pasa drogowego, jak również, w razie konieczności, przebudować drogę własnym kosztem i staraniem w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania nieruchomości.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 275 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 55 000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 750 zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
   zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa
  powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
   1. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
    termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w ppkt 1 z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (10.11.2017 10:13)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.11.2017 10:27)

Informację opracował: Justyna Kopaś (07.11.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 963