Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Giewont 26, płk. Jana Kilińskiego 95 i ul. Piotrkowskiej 54

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

 

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 

 1. Sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Giewont 26, oznaczonych w obrębie geodezyjnym W-12 jako działki 220/23 i 219/108
  o łącznej powierzchni 1031 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste
  nr LD1M/00051562/3 i LD1M/00058219/3
  1. Przedmiotem sprzedaży są zabudowane działki nr 220/23 i 219/108. Zabudowę nieruchomości stanowi kotłownia lokalna. Jest to budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony i częściowo zagłębiony w terenie, murowany ze stropodachem dwuspadowym, o powierzchni zabudowy 413 m2 oraz kubaturze 2150,1 m2, wybudowany w 1978 r., będący w średnim stanie technicznym. Dla budynku nie wydano świadectwa energetycznego. Na dachu budynku zainstalowane są trzy kolektory słoneczne oraz komin stalowy (6 m). Przed budynkiem zainstalowane są dwa kominy o wysokości 36 m. Są one przytwierdzone do nieczynnych kominów stalowych dawnej kotłowni węglowej. Obok budynku kotłowni (na działce nr 220/32 o nieuregulowanym stanie prawnym) znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu. Ogrodzenie terenu kotłowni nie pokrywa się z geodezyjnymi granicami działek 220/23 i 219/108. Ogrodzenie to biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 219/108, a następnie od strony północno-wschodniej przez teren działki nr 220/32 (nie podlegającej sprzedaży. Północno-zachodnia część działki nr 220/23 (skwer zielony) znajduje się poza ogrodzeniem.
   Ta część nieruchomości jest użytkowana bez tytułu prawnego, przez właściciela działki nr 220/28 i po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Obecnie nieruchomość jest zarządzana przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi. Na działce sąsiedniej nr 220/31 będącej w użytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź znajduje się budynek stacji transformatorowej przylegający do budynku kotłowni.
  2. Sprzedaż opisanych w pkt 1 nieruchomości nastąpi łącznie ze sprzedażą infrastruktury technicznej, na którą składają się: sieć ciepłownicza, położona na nieruchomościach wymienionych w załączniku Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik
   do zarządzenia Nr 7056/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2017 r., oraz wyposażenie wskazane w załączniku Nr 3 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7056/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2017 r.
  3. Na nieruchomościach opisanych w załączniku Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7056/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2017 r., zostanie ustanowione odpłatne ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który zostanie właścicielem nieruchomości podlegających sprzedaży lub służebności gruntowej na rzecz niebędącego przedsiębiorcą przesyłowym każdoczesnego właściciela tej nieruchomości, o treści zapewniającej:
   1. prawo do przeprowadzenia przez nieruchomości opisane w załączniku Nr 1 do ww. „Warunków przetargu” sieci ciepłowniczej DN50, DN63, DN65, DN80 i DN100;
   2. niedokonywanie przez właściciela nieruchomości obciążonej zabudowy, trwałych  naniesień i nasadzeń na urządzeniu przesyłowym oraz w pasie ochronnym po obu stronach sieci ciepłowniczej w zakresie określonym na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do ww. „Warunków przetargu” z uwzględnieniem powierzchni określonej w załączniku Nr 1 do ww. „Warunków przetargu”;
   3. prawo nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności przesyłu na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji sieci ciepłowniczej.

    Wartość służebności wynosi 41 769 zł plus podatek VAT według stawki 23% w kwocie 9 606, 87 zł. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości zostanie powiększona o wskazaną wyżej wartość służebności.
   4. Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie działek znajdują się:
    1. energetyczne linie kablowe SN i nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
    2. napowietrzna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.;
     w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków;
    3. czynne przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 90 PE zasilające budynek posesji przy ul. Giewont 26A, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); gestor sieci zainteresowany ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo dostępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonywania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
    4. wodociąg o średnicy 150 mm oraz przyłącze wodociągowe o średnicy 80 mm i długości 8,96 m obsługujące sprzedawane nieruchomości; wodociąg i przyłącze stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.;
    5. węzeł hydrauliczny z zasuwą oraz zasuwa domowa na przyłączu wodociągowym.
   5. W ulicy Skalnej na działce nr 219/111 zlokalizowane są: kanał o wymiarze 0,25 m i wzdłuż działki nr 219/108 oraz na działce nr 220/32 - wodociąg o średnicy 150 mm. Pas ochronny wodociągu obejmuje częściowo działkę nr 220/32. Dodatkowo informujemy, że ścieki bytowe z budynku na działce nr 220/23 (będącej przedmiotem sprzedaży) odprowadzane są do kanału o wymiarze 0,25 m przyłączem o wymiarze 0,15 m i długości 9,10 m zlokalizowanym na działce nr 219/111, stanowiącym własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
   6. Dla urządzeń, o których mowa w pkt 4 ppkt 4 i 5 oraz w pkt 5 obowiązują pasy ochronne wynoszące 3,0 m po obu stronach osi przewodu dla wodociągu i 5,0 m łącznie od osi, po obu stronach przewodu dla przyłączy. W ww. pasach ochronnych nie można bez zgody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich wypłycanie poniżej normatywnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu.
   7. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   8. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu zbywany teren nie posiada urządzonego zjazdu; obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany zjazd z jezdni ulicy Skalnej- drogi gminnej klasy „D” – (dojazdowa), przy czym parametry techniczne zjazdu powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), a także dostosowane do gabarytów pojazdów obsługujących ww. nieruchomości i do planowanego zagospodarowania. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego. Aktualnie wjazd na nieruchomości (do budynku kotłowni) urządzony jest przez teren działki nr 220/31 będącej w użytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź i przez fragment działki nr 220/28 stanowiącej własność osoby fizycznej. Przy zachowaniu obecnego wjazdu, ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działkach nr 220/31 i 220/28 lub uzgodnienie innej formy korzystania z tych działek, leżeć będzie po stronie nabywcy. Powyższe uwarunkowania dotyczące obsługi komunikacyjnej zbywanych nieruchomości obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   9. Na nieruchomościach znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzewi krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych ustawie z dnia 16 kwietnia. 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074).
   10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   11. Nieruchomości objęte są  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego, przyjętym uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrny i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581). Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomości wchodzą w skład jednostki oznaczonej symbolem C – tereny urządzeń infrastruktury technicznej - ciepłowni.
   12. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
    1. kontynuowania od dnia nabycia prawa własności nieruchomości i infrastruktury technicznej dostawy ciepła w wodzie gorącej na rzecz jej odbiorców, będących stronami umów o dostawę ciepła zawartych z nimi przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi oraz wstąpienia w ogół praw i obowiązków wynikających z tych umów i świadczenia usług polegających na dostarczaniu ciepła do tych odbiorców na warunkach technicznych i finansowych nie gorszych niż dotychczasowe, przez okres minimum 18 miesięcy od podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości i infrastruktury technicznej;
    2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), w przypadku nie wywiązania bądź nienależytego wywiązywania się z obowiązków określonych w ppkt 1;
    3. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
    4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ppkt 2 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od pierwszego dnia, w którym nastąpi niewykonanie bądź nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w ppkt 1, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary;
    5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w ppkt 2:
     1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
     2. hipoteki w wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
    6. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci opisanych w pkt 4-6 w uzgodnieniu z gestorem tej sieci.
   13. Hipoteka, o której mowa w pkt 12 ppkt 5 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
   14. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie hipoteki określonej w pkt 12 ppkt 5, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 12 ppkt 5 na zasadach określonych w pkt 12 ppkt 5 oraz pkt 13.
   15. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 12 ppkt 2, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 12 ppkt 5. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 12 ppkt 2. Gwarancja zabezpieczająca wierzytelność z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 12 ppkt 2 będzie udzielona na okres 3 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości kary umownej opisanej w pkt 12 ppkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 12 ppkt 2 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt 12 ppkt 5 i pkt 13; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
   16. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 12 ppkt 2, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
   17. Cena wywoławcza nieruchomości  oraz  infrastruktury  technicznej  wynosi 1 370 000 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto, w tym cena nieruchomości wynosi 647 566 zł oraz cena infrastruktury technicznej wynosi 722 434 zł.
    Wadium wynosi 274 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż 13 700 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości oraz infrastruktury technicznej stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Sprzedaż infrastruktury technicznej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%. 
    Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności, o której mowa w pkt 3  w kwocie 41 769 zł, powiększona o podatek VAT według stawki 23% w kwocie 9 606, 87 zł. 
    Informacja dodatkowa >>>
 2. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy płk. Jana Kilińskiego 95, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-6 jako działki nr: 269/2, 269/3 i 269/4 o łącznej powierzchni 2879 m2dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00088274/5.
  1. Nieruchomość znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej "Prządki lnu", wpisanego do gminnej ewidencji zabytków i jest ona zabudowana:
   1. wybudowanym w 1890 roku budynkiem użytkowym (dawniej - fabrycznym)
    o powierzchni zabudowy wynoszącej 573 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 1031 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek ten należy zachować, przy czym miejskie służby konserwatorskie dopuszczają jego przebudowę i nadbudowę;
   2. wybudowanym w 1890 roku budynkiem mieszkalnym o powierzchni zabudowy wynoszącej 231 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 371 m2; budynek jest trzykondygnacyjny i niepodpiwniczony; budynek ten narusza granice nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 268 przy ulicy Kilińskiego 93, która stanowi własność prywatną; właściciel tej nieruchomości wyraził wolę sprzedaży na rzecz Miasta Łodzi części jego nieruchomości zajętej przez przedmiotowy budynek; zgodnie z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków w Łodzi, w miejsce tego budynku, dopuszcza się realizację nowej zabudowy;
   3. wybudowanym w 1920 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 92 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 64 m2; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony;
   4. wybudowanym w 1890 roku budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy wynoszącej 45 m2 oraz powierzchni użytkowej wynoszącej 96 m2; budynek jest jednokondygnacyjny i niepodpiwniczony.
  2. W części niezabudowanej na nieruchomości znajduje się drzewostan nawiązujący - pod względem wieku, składu gatunkowego i układu przestrzennego do sąsiadującego z nim parku im. Henryka Sienkiewicza. Tworzy go kilkanaście drzew, wśród których najokazalsze to wierzba płacząca o obwodzie 242 cm, topola berlińska o obwodzie 260 cm oraz kasztanowce pospolite o obwodzie 238 cm i 225 cm. W pozostałej części teren nieruchomości jest utwardzony płytami chodnikowymi oraz trylinką. Nieruchomość nie jest ogrodzona od strony ulicy Kilińskiego, a z pozostałych stron ogrodzenie w postaci nieruchomości sąsiednich.
  3. Ponadto na przedmiotowej nieruchomości zlokalizowane są:
   1. przyłącze wodociągowe o średnicy 90 mm, usytuowane na wysokości działki
    nr 269/4, podłączone do wodociągu o średnicy 355 mm, zlokalizowanego
    w ul. Kilińskiego; do granic nieruchomości dochodzi przyłącze ogólnospławne o średnicy 0,15 m usytuowane na wysokości działki nr 269/2 podłączone do kanału ogólnospławnego o wymiarach 0,7 m x 1,25 m, zlokalizowanego w ul. Kilińskiego; powyższe przyłącza stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.
    i pozostają w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   2. przyłącza wodociągowe o średnicy 400, 50 i 25 mm;
   3. studnia wodomierzowa usytuowana na działce nr 269/4;
   4. należące do Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Warszawie, Zakład
    w Łodzi przyłącza gazowe: dn 63 PE i 90 PE niskiego ciśnienia (działki nr 269/2
    i 269/3), nieczynne przyłącze gazu dn 50 stal. niskiego ciśnienia (działka nr 269/4,
    w przypadku demontażu przyłącza gazowego należy zgłosić ten fakt do rejonu Dystrybucji Gazu Łódź – Południe mieszczącego się w Łodzi przy ul. Targowej 18); szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640); właściciel sieci zainteresowany jest ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym PSG Sp. z o.o. dostępność terenu do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
   5. należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź czynne linie energetyczne nN, złącza kablowe nN, sieć i urządzenia oświetlenia ulic; na budynku przy ul. Kilińskiego 93 znajdują się złącza kablowe i linie oświetlenia ulic.
  4. Zgodnie z opinią Biura Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, sposób zagospodarowania nieruchomości, wynikający z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest następujący:
   1. zachowanie istniejącego budynku w południowo – zachodnim narożniku działki nr 269/3, którego ściany południowa i zachodnia wymagają ukształtowania jako elewacje frontowe;
   2. możliwość nowej zabudowy do nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony północnej i zachodniej działki nr 269/3 z obowiązującą linią zabudowy pierzejowej od ul. Kilińskiego;
   3. dziedziniec od strony ul. Kilińskiego i parku wydzielony ogrodzeniem stanowiącym kontynuację ogrodzenia parku;
   4. zachowanie istniejącego drzewostanu we wschodniej części działki.
  5. Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd indywidualny z ulicy Kilińskiego (działki nr 462/46 i 462/26 w obrębie S-6), przebudowany w ramach remontu ul. Kilińskiego. Zmiana zagospodarowania terenu nieruchomości może wiązać się z koniecznością przebudowy zjazdu do parametrów zjazdu publicznego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Ponadto Zarząd Dróg i Transportu poinformował, iż ulica Kilińskiego została przebudowana i obecnie jest to ulica o charakterze ruchu ograniczonego, to znaczy, korzystają z niej jedynie pojazdy komunikacji miejskiej (tramwajowej) oraz pojazdy samochodowe z wjazdem docelowym.
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem SZ – tereny zabudowy śródmiejskiej.
   Nieruchomość objęta jest uchwałą  Nr IX/175/15 z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Juliana Tuwima, płk. Jana Kilińskiego, Nawrot i Piotrkowskiej.
   Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  9. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. przeprowadzenia remontu budynku użytkowego opisanego w pkt 1 ppkt 1
    z możliwością jego przebudowy i nadbudowy oraz w oparciu o uzgodnienia dokonane
    z Miejskim Konserwatorem Zabytków z Łodzi;
   2. zakończenia remontu, o którym mowa w ppkt 1 w terminie do 60 miesięcy od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, przy czym za zakończenie remontu, uważa się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 i 1529);
   3. zachowania istniejącego drzewostanu;
   4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązku remontu budynku użytkowego w terminie określonym w ppkt 2;
   5. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ppkt 4 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem,
    iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 6 lat od upływu terminu określonego w ppkt 2 pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary;
   6. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego jej wysokość;
   7. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, hipoteki na rzecz Miasta Łodzi
    w wysokości do 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), obciążającej nieruchomość będącą przedmiotem przetargu, celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w ppkt 4;
   8. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji
    w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i założenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  10. Hipoteka, o której mowa w pkt 9 ppkt 7 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  11. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie 1 000 000 zł, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 9 ppkt 7 na zasadach określonych w pkt 9 ppkt 7 oraz pkt 10.
  12. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 9 ppkt 4, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 9 ppkt 7. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 750 000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 9 ppkt 4. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej, o której mowa w pkt 9 ppkt 4. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 9 ppkt 4 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt 9 ppkt 7 i pkt 10 albo zgodnie z pkt 11; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
  13. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 9 ppkt 4, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
  14. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7055/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 października 2017 r.
  15. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  4 200 000 zł  (słownie: cztery miliony dwieście tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Dostawa działek nr 269/2 i 269/3 będzie zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Dostawa działki nr 269/4 podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Sprzedaż nieruchomości, położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 54, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie S-6 jako działki nr 27/2, 27/3 i 27/4, o łącznej powierzchni 1512 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00046346/5
  1. Nieruchomość podlegająca sprzedaży zabudowana jest:
   1. budynkiem kamienicy wielkomiejskiej F. Fischera, wybudowanym około 1895 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu użytkowym oraz jednej kondygnacji podziemnej, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach dwuspadowy drewniany); budynek przeszedł częściową rewitalizację; zgodnie z książką obiektu budowlanego powierzchnia zabudowy tego budynku wynosi 439,40 m2, a powierzchnia użytkowa - 770,14 m2 (stan przed remontem); zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wykonane zostały prace polegające na:
    1. remoncie dachu budynku (wraz z więźbą dachową),
    2. remoncie konserwatorskim elewacji frontowych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzeniem detalu architektonicznego
     i balkonów,
    3. remoncie i częściowej wymianie stropów międzykondygnacyjnych,
    4. wzmocnieniu ścian konstrukcyjnych (zszycie),
    5. remoncie piwnic wraz z wykonaniem pomieszczenia węzła centralnego ogrzewania (podłączono budynek do sieci ciepła systemowego),
    6. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
    7. wymianę instalacji wewnętrznych - elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
    8. demontaż instalacji gazowej,
    9. wykonaniu izolacji poziomej i pionowej,
    10. remoncie klatki schodowej;
   2. budynkiem Pałacu Miejskiego F. Fischera o powierzchni zabudowy 603,39 mi powierzchni użytkowej 2078.69 m2 (według książki obiektu budowlanego), wybudowanym około 1895 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i poddaszu oraz jednej kondygnacji podziemnej, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach jednospadowy drewniany); budynek przeszedł częściową rewitalizację i zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wyremontowany został dach budynku (wraz z więźbą dachową); w budynku tym jeden lokal jest zajęty bezumownie;
   3. budynkiem poprzecznej oficyny o powierzchni zabudowy 116,74 m2 i powierzchni użytkowej 197,50 m2 (według książki obiektu budowlanego), wybudowanym około 1900 r.; budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej (ściany nośne murowane z cegły, dach jednospadowy drewniany, bez poddasza); budynek przeszedł częściową rewitalizację i zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach zrealizowanego już I i II etapu rewitalizacji wyremontowany został dach budynku (wraz z więźbą dachową).

    Dla budynków położonych na nieruchomości nie wydano świadectwa energetycznego.
  2. Zgodnie z informacją Biura ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi w ramach remontu budynków położonych na nieruchomości podlegającej sprzedaży pozostały do wykonania:
   1. remont i częściowa wymiana stropów międzykondygnacyjnych,
   2. wymiana instalacji wewnętrznych, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
   3. wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania,
   4. wykonanie instalacji wentylacyjnej,
   5. remont klatek schodowych z odtworzeniem detalu balustrad, posadzek i biegów schodowych,
   6. remont konserwatorski elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz  odtworzeniem detalu architektonicznego i balkonów pałacu miejskiego - Narutowicza 1,
   7. remont prześwitu bramowego,
   8. wykonanie izolacji poziomej i pionowej,
   9. odwilgocenie, osuszenie i odgrzybienie ścian podziemia i nadziemia w miejscach zawilgoceń,
   10. zagospodarowanie terenu podwórza wraz z wymianą nawierzchni,
   11. prace konserwatorskie wewnątrz budynków - renowacja polichromii oraz sztukaterii,
   12. prace wykończeniowe

    - projektowana powierzchnia użytkowa wymienionych powyżej budynków wynosi łącznie 3930,02 m2, w tym powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt 1 ppkt 1 
    - 1477,12 m2, powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt 1 ppkt 2 - 2174,74 moraz powierzchnia użytkowa budynku opisanego w pkt 1 ppkt 3 - 278,16 m2.
  3. Wymienione powyżej budynki wpisane zostały do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerami rejestru A/340 i A/341. Zabytki te znajdują się na działkach nr 27/2 i 27/3. Działka nr 27/4 jest niezabudowana i wykorzystywana jako dziedziniec wewnętrzny nieruchomości. Ponadto nieruchomość podlegająca sprzedaży usytuowana jest na obszarze układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa łódzkiego pod numerem A/48. Cała nieruchomość ma kształt prostokąta, a istniejące budynki oraz mur (część zlikwidowanego budynku) posadowione są wzdłuż wszystkich granic nieruchomości i w ten sposób ograniczają dostęp do dziedzińca. Fragment budynku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1 narusza granice nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 26/14 w obrębie S-6, a fragment budynku, o którym mowa w pkt 1 ppkt 2 narusza granice działek nr 537 w obrębie S-1 oraz 28/2 w obrębie S-6. Do elewacji budynku przy ul. Piotrkowskiej 54 (działka nr 27/3) zainstalowany jest odciąg tramwajowej sieci trakcyjnej.
  4. Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się ponadto:
   1. stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.: odcinek przyłącza wodociągowego Ø63/50mm, obsługującego teren całej nieruchomości oraz sześć przyłączy kanalizacyjnych d = 0,15 m;
   2. stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A. czynna preizolowana sieć ciepłownicza 2xDn65mm i 2xDn40mm, wykonana w 2016 r.;
   3. infrastruktura teletechniczna dla budynku narożnego przy ul. Piotrkowskiej 54;
   4. przyłącze gazu DN 63PE niskiego ciśnienia;
   5. 4 złącza kablowe nN wraz z liniami kablowymi nN zasilającymi te złącza;
   6. rozdzielnia oświetlenia drogowego ulic.
  5. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna terenu podlegającego sprzedaży powinna odbywać się na obecnych zasadach poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ulicy Narutowicza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Budowa bądź przebudowa zjazdów należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdów obsługujących teren inwestycyjny, nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Miasto Łódź informuje, że możliwe jest wydzierżawienie na rzecz nabywcy nieruchomości działek sąsiadujących tj. położonej w obrębie S-6 działki nr 28/2 oraz części położonej w obrębie S-1 działki nr 537.
  9. Przeznaczenie w miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego:  zgodnie
   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą
   Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima
   i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2396), nieruchomość podlegająca sprzedaży oznaczona jest symbolem 11.01 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy usługowej.

   Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach:
   1. obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi - objętego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197);
   2. Parku Kulturowego ul. Piotrkowskiej, utworzonego uchwałą Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 174), zmienioną uchwałą Nr XXXIII/881/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4041);
   3. obszaru Nowego Centrum Łodzi - na mocy uchwały Nr XVII/279/07  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Programu Nowe Centrum Łodzi, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/840/12 z dnia 4 lipca 2012 r. i Nr XII/241/15 z dnia 20 maja 2015 r.
  10. Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do: 
   1. wykonania remontu budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży; w ramach którego odnośnie budynku opisanego w pkt 1 ppkt 2 - zostaną wykonane co najmniej prace określone w wytycznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiących załącznik nr 2 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., z uwzględnieniem nakazów, zakazów i ograniczeń wynikających z tych wytycznych;
   2. zakończenia remontu, o którym mowa w ppkt 1 w terminie do 60 miesięcy od dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości; za zakończenie remontu uważa się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu bądź zgłoszenie zamiaru użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529);
   3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania obowiązków określonych w ppkt 1 i 2;
   4. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kar umownych w wysokości po 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) za każde 12 miesięcy zwłoki w należytym wykonaniu obowiązków określonych w ppkt 1 i 2 - w okresie 5 lat od upływu terminu, o którym mowa w ppkt 2;
   5. niezależnie od zastrzeżonych kar umownych Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych;
   6. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kar umownych określonych w ppkt 3 i 4 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź - pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego, 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary - będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu:
    1. w zakresie kary umownej opisanej w ppkt 3 - 3 lat od upływu terminu określonego w ppkt 2,
    2. w zakresie każdej z kar umownych opisanych w ppkt 4 - 3 lat od upływu każdego kolejnego roku zwłoki w należytym wykonaniu obowiązków,
     o których mowa w ppkt 1 i 2;
   7. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości - celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kar umownych określonych ppkt 3 i 4 hipoteki w wysokości 9.000.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych);
   8. ustanowienia, w umowie sprzedaży, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 407/32 w obrębie S-1 – numer księgi wieczystej: LD1M/00272074/0 – nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na:
    1. prawie podwieszenia do elewacji budynku, położonego na działce nr 27/3 w obrębie S-6 od strony danej ulicy (Piotrkowskiej i Zielonej/Piotrkowskiej
     i Narutowicza), na koszt właściciela nieruchomości władnącej, odciągów sieci trakcyjnej oraz prawie dostępu do nich w celu przeprowadzania jej naprawy, konserwacji lub wymiany,
    2. prawie wzniesienia na nieruchomości, na koszt właściciela nieruchomości obciążonej, niezbędnych urządzeń i zamocowania na nich odciągów sieci trakcyjnej w przypadku zburzenia istniejącego na nieruchomości budynku lub jego przebudowy w sposób, który uniemożliwi podczepienie odciągów sieci trakcyjnej do elewacji budynku;
   9. poniesienia kosztów wniosku o wpis służebności wymienionej w ppkt 8 w księdze  wieczystej;
   10. w razie potrzeby, gdy wymagać tego będzie realizacja remontu - przeniesienia na własny koszt rozdzielni oświetlenia drogowego ulic w porozumieniu z jej właścicielem, poza obszar nieruchomości podlegającej sprzedaży, w miejsce z nim uzgodnione; w przypadku zlokalizowania rozdzielni na nabytej nieruchomości, nabywca zobowiązany będzie do całodobowego i nieograniczonego udostępnienia nieruchomości właścicielowi rozdzielni wraz z możliwością wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji ww. rozdzielni oświetlenia drogowego;
   11. przedłożenia Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków - w ciągu 6 miesięcy od rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości - programu zagospodarowania zabytku objętego wpisem do rejestru zabytków pod numerem A/340 wraz z jego otoczeniem, uwzględniającego sposób dalszego korzystania z zabytku (w tym adaptację do nowej funkcji) oraz zobowiązania do przeprowadzenia prac remontowo-konserwatorskich wraz z wstępnym harmonogramem prac;
   12. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
  11. Hipoteka, o której mowa w pkt 10 ppkt 7 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej nr LD1M/00046346/5 w wyniku sprzedaży nieruchomości przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  12. Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości - o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie hipoteki określonej w pkt 10 ppkt 7, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym, wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży - możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 10 ppkt 7 na zasadach określonych w pkt 10 ppkt 7 oraz pkt 11.
  13. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu każdej z kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 10 ppkt 7. W treści każdej z gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 5.500.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset tysięcy złotych) - odnośnie kary umownej, o której mowa w pkt 10 ppkt 3 oraz do wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych) - odnośnie każdej z kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 4, na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił którejkolwiek z kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 lub 4. Gwarancja zabezpieczająca wierzytelność z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 10 ppkt 3 będzie udzielona na okres 6 lat, a gwarancje, zabezpieczające wierzytelności z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 4 będą udzielone odpowiednio na 7, 8, 9, 10 i 11 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu każdej z gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości którejkolwiek z kar umownych opisanych w pkt 10 ppkt 3 i 4. Podpisany przez gwaranta dokument każdej z gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu każdej z gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt 10 ppkt 7 i pkt 11; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument każdej z gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument każdej z gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
  14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kar umownych, o których mowa w pkt 10 ppkt 3 i 4, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
  15. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., oraz wniosek Miasta Łodzi o ujawnienie w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości   podlegającej sprzedaży przysługującego Miastu ustawowego prawa  pierwokupu, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 109 ust. 3 pkt 5 tej ustawy.
  16. Wszelkie prace rekonstrukcyjne, konserwatorskie i remontowe należy wykonać zgodnie z wytycznymi oraz po uzgodnieniu i zaakceptowaniu odpowiednich dokumentacji przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
  17. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8.000.000,00 (słownie: osiem milionów złotych) netto.
   Wadium wynosi 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Dostawa działki nr 27/4 będzie opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23%. Dostawa działki nr 27/2 będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221). Dostawa działki nr 27/3 będzie częściowo opodatkowana podatkiem VAT wg stawki 23% oraz częściowo zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Od 86,2% ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1 %.
  18. Sprzedaż nieruchomości nastąpi wraz z dokumentacją dotyczącą rewitalizacji zbywanej nieruchomości wskazanej w załączniku nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 7060/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r.,, której cena wynosi 226 817,82 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset siedemnaście złotych osiemdziesiąt dwa grosze) netto plus należny podatek od towarów i usług według stawki 23%, co stanowi 278 985,92 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt) brutto.

   Cena ww. dokumentacji, nie wchodzi w skład ceny wywoławczej wskazanej w pkt 17 i nie jest przedmiotem licytacji.

   1. Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
   2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
   3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się
    ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
   4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 13 grudnia 2017 r. do godziny 1500 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się
    o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
    • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
    • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
    • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem
     zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu”
     i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
    • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi oraz finansowymi świadczenia usługi – dostawy ciepła na rzecz odbiorców przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi; informacji w tym zakresie udziela wskazany Zakład, mieszczący się w Łodzi przy ul. Nowe Sady 19 (kontakt pod numerem – (42) 272-34-50) –nieruchomości przy ul. Giewont 26.
   5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się
    do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
   6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
   7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 13 grudnia 2017 r. do godziny 1500 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
   8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku
    do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
   9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
   10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych
    po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
   11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
   12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami (oraz - w przypadku nieruchomości położonej przy ul Giewont 26 - wpłata kwoty wartości służebności, o której mowa w pkt 17 opisu nieruchomości), winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku S.A. Oddział w Łodzi – numer rachunku: 19 1560 0013 2030 5511 7000 0004 w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na podanym wyżej koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
   13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (oraz - w przypadku nieruchomości położonej przy ul Giewont 26 - kwoty wartości służebności), w terminie,
    o którym mowa punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
   14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
   15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
   16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
    1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175).
    2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12,13 i 16 stosuje się odpowiednio.
    3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
     1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
     2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
     3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
     4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
   17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-44-14, 638-47-81, 638-43-31.
   18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu
    z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (17.10.2017 11:37)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (23.11.2017 11:32)

Informację opracował: Anetta Bednarek (16.10.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1789