Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości, położonych w Łodzi przy: ulicy Giewont 26, ulicy Wólczańskiej bez numeru, alei Hetmańskiej bez numeru, ulicy Janowskiej bez numeru, ulicy Nowe Sady bez numeru, ulicy Gdańskiej bez numeru, ulicy Obywatelskiej 85 i 86, Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

 1. Sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicy Giewont 26, oznaczonych w obrębie geodezyjnym W-12 jako działki nr 220/23 i 219/108 o łącznej powierzchni 1031 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00051562/3 i LD1M/00058219/3
  1. Działki nr 220/23 i 219/108 zabudowane są kotłownią lokalną. Jest to budynek jednokondygnacyjny, częściowo podpiwniczony i częściowo zagłębiony w terenie, murowany ze stropodachem dwuspadowym, o powierzchni zabudowy 413 m2 oraz kubaturze 2150,1 m2, wybudowany w 1978 r., będący w średnim stanie technicznym. Na dachu budynku zainstalowane są trzy kolektory słoneczne oraz komin stalowy (6 m). Przed budynkiem zainstalowane są dwa kominy o wysokości 36 m. Są one przytwierdzone do nieczynnych kominów stalowych dawnej kotłowni węglowej. Obok budynku kotłowni (na działce nr 220/32 o nieuregulowanym stanie prawnym) znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu. Ogrodzenie terenu kotłowni nie pokrywa się z geodezyjnymi granicami działek 220/23 i 219/108. Ogrodzenie to biegnie wzdłuż południowo-wschodniej granicy działki nr 219/108, a następnie od strony północno-wschodniej przez teren działki nr 220/32 (nie podlegającej sprzedaży). Północno-zachodnia część działki nr 220/23 (skwer zielony) znajduje się poza ogrodzeniem. Ta część nieruchomości jest użytkowana bez tytułu prawnego, przez właściciela działki nr 220/28 i po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Obecnie nieruchomość jest zarządzana przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi. Na działce sąsiedniej nr 220/31 będącej w użytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź znajduje się budynek stacji transformatorowej przylegający do budynku kotłowni.
  2. Sprzedaż opisanych w pkt. 1 nieruchomości nastąpi łącznie ze sprzedażą systemu cieplnego tj.: zespołu rzeczy ruchomych, służących dostarczaniu ciepła, na który składają się: rurociąg posadowiony na nieruchomościach opisanych w załączniku Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 9291/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 września 2018 r. oraz stacja redukcji gazu, urządzenia i wyposażenie kotłowni wskazane w załączniku Nr 3 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik do zarządzenia Nr 9291/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 września 2018 r.
  3. Na nieruchomościach opisanych w załączniku Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 9291/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 września 2018 r., zostanie ustanowione odpłatne ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który zostanie właścicielem nieruchomości podlegających sprzedaży lub służebności gruntowej na rzecz niebędącego przedsiębiorcą przesyłowym każdoczesnego właściciela tej nieruchomości, o treści zapewniającej:
   1. prawo do przeprowadzenia przez nieruchomości opisane w załączniku Nr 1 do w/w „Warunków przetargu” rurociągu wchodzącego w skład systemu cieplnego;
   2. niedokonywanie przez właściciela nieruchomości obciążonej zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń na rurociągu oraz w pasie ochronnym po obu stronach rurociągu
    w zakresie określonym na mapie stanowiącej załącznik Nr 2 do w/w „Warunków przetargu”
    z uwzględnieniem powierzchni określonej w załączniku Nr 1 do w/w „Warunków przetargu”;
   3. prawo nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności przesyłu na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji rurociągu.
    Wartość służebności wynosi 38 457 zł plus podatek VAT według stawki 23% w kwocie 8 845, 11 zł. Uzyskana w przetargu cena nieruchomości oraz sytemu cieplnego zostanie powiększona o wskazaną wyżej wartość służebności.
  4. Zgodnie z opiniami gestorów sieci na terenie działek znajdują się:
   1. energetyczne linie kablowe SN i nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   2. napowietrzna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A.; w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków;
   3. czynne przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 90 PE zasilające budynek posesji przy ul. Giewont 26A, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 640); gestor sieci zainteresowany ustanowieniem służebności zapewniającej służbom eksploatacyjnym Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. prawo dostępu, przechodu, przejazdu, swobodnego i całodobowego dostępu do urządzeń, w celu wykonywania czynności związanych z posadowieniem urządzeń, naprawami, remontami, eksploatacją, konserwacją, przebudowami, rozbudowami w tym przyłączeniem kolejnych odbiorców, modernizacjami wszystkich urządzeń znajdujących się na nieruchomości w granicach strefy kontrolowanej;
   4. wodociąg o średnicy 150 mm oraz przyłącze wodociągowe o średnicy 80 mm i długości 8,96 m obsługujące sprzedawane nieruchomości; wodociąg i przyłącze stanowią własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i znajdują się w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o.;
   5. węzeł hydrauliczny z zasuwą oraz zasuwa domowa na przyłączu wodociągowym.
  5. W ulicy Skalnej na działce nr 219/111 zlokalizowane są: kanał o wymiarze 0,25 m i wzdłuż działki nr 219/108 oraz na działce nr 220/32 - wodociąg o średnicy 150 mm.
   Pas ochronny wodociągu obejmuje częściowo działkę nr 220/32. Dodatkowo informujemy, że ścieki bytowe z budynku na działce nr 220/23 (będącej przedmiotem sprzedaży) odprowadzane są do kanału o wymiarze 0,25 m przyłączem o wymiarze 0,15 m i długości 9,10 m zlokalizowanym na działce nr 219/111, stanowiącym własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  6. Dla urządzeń, o których mowa w pkt. 4 ppkt 4 i 5 oraz w pkt 5 obowiązują pasy ochronne wynoszące 3,0 m po obu stronach osi przewodu dla wodociągu i 5,0 m łącznie od osi, po obu stronach przewodu dla przyłączy. W ww. pasach ochronnych nie można bez zgody Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. lokalizować budynków oraz innych obiektów trwale związanych z gruntem, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągów i ich wypłycanie poniżej normatywnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu.
  7. Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  8. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu zbywany teren nie posiada urządzonego zjazdu; obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez projektowany zjazd z jezdni ulicy Skalnej- drogi gminnej klasy „D” – (dojazdowa), przy czym parametry techniczne zjazdu powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124), a także dostosowane do gabarytów pojazdów obsługujących ww. nieruchomości i do planowanego zagospodarowania. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317,1356,1669 i 1693 ). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca nieruchomości wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego. Aktualnie wjazd na nieruchomości (do budynku kotłowni) urządzony jest przez teren działki nr 220/31 będącej w użytkowaniu wieczystym PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź i przez fragment działki nr 220/28 stanowiącej własność osoby fizycznej. Przy zachowaniu obecnego wjazdu, ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działkach nr 220/31 i 220/28 lub uzgodnienie innej formy korzystania z tych działek, leżeć będzie po stronie nabywcy. Powyższe uwarunkowania dotyczące obsługi komunikacyjnej zbywanych nieruchomości obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  9. Na nieruchomościach znajdują się drzewa i krzewy. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia. 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
  10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  11. Dla budynku nie wydano świadectwa energetycznego.
  12. Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym uchwałą nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrny i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581). Zgodnie z zapisami ww. planu nieruchomości wchodzą w skład jednostki oznaczonej symbolem C – tereny urządzeń infrastruktury technicznej - ciepłowni.
  13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. zaproponowania odbiorcom, zasilanym za pomocą systemu cieplnego podlegającego sprzedaży, będących stronami umów o dostawę ciepła zawartych z nimi przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi, wstąpienia w ogół praw i obowiązków wynikających z tych umów lub zaproponowania im zawarcia nowych umów o dostawę ciepła, które zapewniać będą dostawę ciepła na warunkach finansowych, technicznych i organizacyjnych nie gorszych niż określone w dotychczasowych umowach oraz według standardów obsługi odbiorców nie gorszych niż standardy określone w rozdziale 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 92) - a w razie przyjęcia propozycji, wstąpienia w ogół praw i obowiązków lub zawarcia nowych umów zgodnie ze złożoną propozycją;
   2. kontynuowania od dnia nabycia prawa własności nieruchomości i systemu cieplnego dostawy ciepła w wodzie gorącej na rzecz jej odbiorców, o których mowa w ppkt 1 przez okres minimum 18 miesięcy od podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości i systemu cieplnego, przy czym obowiązek ten nie dotyczy danego odbiorcy, o którym mowa w ppkt 1, a który nie przyjął propozycji złożonej zgodnie z tym punktem, bądź mimo jej przyjęcia nie zawarł odpowiedniej umowy albo też nienależycie realizuje zawartą umowę;
   3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych), w przypadku niezrealizowania bądź nienależytego zrealizowania któregokolwiek z obowiązków, opisanych w ppkt 1 i 2 tj.:
    1. nie złożenia któremukolwiek z odbiorców, o których mowa w ppkt 1, propozycji opisanej w tym punkcie bądź złożenia jej w sposób niezgodny z warunkami w nim opisanymi;
    2. odnośnie któregokolwiek odbiorcy, który zaakceptował propozycję, o której mowa w ppkt 1 - nie wstąpienia w ogół praw i obowiązków z dotychczasowych umów o dostawę ciepła zawartych między odbiorcą a Łódzkim Zakładem Usług Komunalnych w Łodzi lub nie zawarcie nowych umów na warunkach zgodnych z opisanymi w ppkt 1;
    3. w okresie od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości do dnia zapoznania się ze stanowiskiem danego odbiorcy ciepła w sprawie akceptacji bądź jej braku odnośnie propozycji,o której mowa w ppkt 1 - brak kontynuacji bądź kontynuacja niezgodnie z warunkami opisanymi w ppkt 1 dostawy ciepła na rzecz któregokolwiek z odbiorców, opisanych w ppkt 1;
    4. w okresie po zapoznaniu się ze stanowiskiem danego odbiorcy ciepła w sprawie akceptacji bądź jej braku dotyczącej propozycji, o której mowa w ppkt 1 oraz odnośnie któregokolwiek z odbiorców, opisanych w tym punkcie, który zaakceptował propozycję, zawarł odpowiednią umowę i który zawartą umowę należycie realizuje - brak kontynuacji dostawy ciepła bądź jej kontynuacja niezgodnie z warunkami opisanymi w ppkt 1.
   4. niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej;
   5. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ppkt 3 wraz z odsetkami i przyznanymi kosztami postępowania, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od pierwszego dnia, w którym nastąpi niewykonanie bądź nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków określonych w ppkt 1 i 2, pod warunkiem uprzedniego pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należnej kary;
   6. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w ppkt 3:
    1. hipoteki łącznej na rzecz Miasta Łodzi w wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) wspólnie obciążającej nabywane nieruchomości – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości więcej niż jedną księgą wieczystą,
    2. hipoteki w wysokości 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) – w przypadku objęcia nabywanych nieruchomości jedną księgą wieczystą;
   7. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci opisanych w pkt.4-6 w uzgodnieniu z gestorem tej sieci.
  14. Hipoteka, o której mowa w pkt.13 ppkt. 6 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej (lub ksiąg wieczystych), która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
  15. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie hipoteki określonej w pkt. 13 ppkt. 6, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 10 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa pkt.13 ppkt.6 na zasadach określonych w pkt.13 ppkt.6 oraz w pkt.14.
  16. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt. 13 ppkt.3, zamiast ustanawiania, przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt.13 ppkt.6. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta do nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych), na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt.13 ppkt. 3. Gwarancja zabezpieczająca wierzytelność z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.13 ppk. 3 będzie udzielona na okres 3 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości kary umownej opisanej w pkt.13 ppkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 10 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.13 ppkt 3 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt.13 ppkt 6 i pkt.14; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 10 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
  17. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt.13 ppkt 3, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
  18. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik do zarządzenia Nr 9291/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 5 września 2018 r.
  19. Cena wywoławcza nieruchomości oraz systemu cieplnego wynosi 1 470 000 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto, w tym cena nieruchomości wynosi 693 443 zł oraz cena systemu cieplnego wynosi 776 557 zł.
   Wadium wynosi 294 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 14 700 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemset złotych).
   Cenę nabycia nieruchomości oraz systemu cieplnego stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86, 650, 1499 i 1629). Sprzedaż systemu cieplnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 23%.
   Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności, o której mowa w pkt. 3 w kwocie 38 457 zł, powiększona o podatek VAT według stawki 23% w kwocie 8 845,11 zł.

   Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” >>>

   Załącznik Nr 2 do „Warunków przetargu” >>>

   Załącznik Nr 3 do „Warunków przetargu” >>>

   Dodatkowe informacje (2018-11-05) >>>

 2. Sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Wólczańskiej bez numeru, w obrębie geodezyjnym G-3, dz nr 267 i 270 o łącznej powierzchni 3409 m2, KW: LD1M/00034300/4 i LD1M/00034303/5 

  Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane i znajdują się na nich jedynie naniesienia roślinne - rzadki drzewostan liściasty. Działki nr 267 i 270 tworzą razem teren zbliżony do kwadratu, przylegającego od zachodniej strony do ulicy Wólczańskiej. 
  Zgodnie z mapą zasadniczą, na terenie podlegającym sprzedaży znajdują się:
  1. przyłącze energetyczne - na działce nr 267;
  2. sieć energetyczna - na działce nr 270.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
   Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598), obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się z ulicy Wólczańskiej (symbol 1 KDZ 1/4) oraz projektowanej drogi wewnątrzkwartałowej (symbol 12 KDD 1/2). Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegających sprzedaży powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z pasa drogowego ulicy Wólczańskiej. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317,1356 i 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomościach, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. 
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa powyżej, nieruchomości podlegające sprzedaży oznaczone są symbolem 7U - tereny zabudowy usługowej.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 400 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) netto
   Wadium wynosi 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych)
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług wg stawki 23%.
 3. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy alei Hetmańskiej bez numeru i ulicy Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-34 jako działki nr 140/32 i 138/15 o powierzchni 7263 m2, KW LD1M/00325259/8

  Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez działki nr: 137/28, 137/31, 138/7 i 140/34. Działki te w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 1 KDL i 2 KDL – tereny dróg publicznych o klasie lokalnej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 6 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – małe domy mieszkalne.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 300 000 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 23 000 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

 4. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Nowe Sady bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjny P-36, dz nr 24/76, pow. 2997 m2, KW LD1M/00299706/5

  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest częściowo utwardzona płytami betonowymi i porośnięta kilkoma drzewami i krzewami. Na działce znajdują się naniesienia nietrwale związane z gruntem. Działka jest bezumownie wykorzystywana przez byłego dzierżawcę, który co do obowiązku jej wydania poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania cywilnego. Wschodnia granica nieruchomości nie pokrywa się z przebiegiem jej ogrodzenia.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania działki odbywa się z ul. Elektronowej (działka nr 24/25, w obrębie P-36 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Niniejsza opinia nie stanowi zgody – zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację nowego zjazdu, zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159 ,317,1356,1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Na terenie nieruchomości znajdują się:
  1. magistrala wodociągowa ø 800 mm, zlokalizowana w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., a która znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągu i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. wodociąg ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., a który znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągu i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  3. podziemna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska S.A;
  4. dwa energetyczne kable SN oraz złącze kablowe nN należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź;
  5. nieczynna i wycofana z eksploatacji kanałowa sieć parowa 1xDn250mm stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., która w razie konieczności może zostać zlikwidowana po wcześniejszym zgłoszeniu i pod stałym nadzorem służb eksploatacyjnych Veolia Energia Łódź S.A. i w terminie uzgodnionym z gestorem sieci;
  6. przewody wodociągowe i kanalizacyjne (instalacje wewnętrzne) oraz latarnie.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
   Na części nieruchomości ustanowiona jest na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony odpłatna służebność przesyłu ujawniona w dziale III księgi wieczystej LD1M/00299706/5 dla:
   1. magistrali wodociągowej ø 800 mm, zlokalizowanej w północno-wschodnim narożniku oraz wzdłuż północnej granicy działki, dla której pas ochronny wynosi po 8 m po obu stronach jej krawędzi skrajnych,
   2. wodociągu ø 250 mm, dla którego pas ochronny wynosi po 3 m po obu stronach jego krawędzi skrajnych - polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń oraz stref ochronnych opisanych powyżej wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz ewentualnej likwidacji lub demontażu wyżej opisanych urządzeń, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez Łódzką Spółkę Infrastrukturalną Sp. z o.o., prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych wyżej urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności; powierzchnia całkowita objęta służebnością przesyłu dla działki 24/76 będącej przedmiotem sprzedaży wynosi 898 m2.
    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
    Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
    Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG-1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości. 
    Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 840 000 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych) netto.
    Wadium wynosi: 168 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
    Postąpienie wynosi nie mniej niż: 8 400 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych).
    Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów. 
 5. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Gdańskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-30 jako działka nr 32/2 o powierzchni 604 m2,KW LD1M/00100314/9

  Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce znajdują się spontaniczne naniesienia roślinności ruderalnej z kilkudziesięcioletnim zadrzewieniem. Od strony południowej, w granicy nieruchomości biegnie ogrodzenie. Do północnej granicy częściowo przylega mur oporowy. Wschodnia granica nieruchomości jest naruszona przez ścianę budynku położonego na przyległej działce nr 10 w obrębie P-30.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez ustanowioną służebność gruntową, polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 32/1 w obrębie P-30, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00100314/9, na której (w części frontowej) znajduje się kamienica wpisana do gminnej ewidencji zabytków Miasta Łodzi. Służebność ta zostanie ustanowiona w umowie sprzedaży działki nr 32/2. Przebieg służebności przedstawia mapa stanowiąca załącznik do „Warunków przetargu” będących Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia Nr 9313/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 6 września 2018 r. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317,1356,1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W3b – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.
  Nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXII/1906/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie alei Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki oraz ulic Stefana Żeromskiego i Radwańskiej.
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197). 
  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 430 000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi 43 000 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 4 300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
  Do ceny nabycia zostanie doliczona wartość służebności, o której mowa powyżej w kwocie 52 600 zł, powiększona o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 12 098 zł.

  Załącznik nr 1 do „Warunków przetargu” >>>

 6. Sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Obywatelskiej 85 i 86, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-1 jako działki nr 79/13 i 79/35 o łącznej powierzchni 925 m2, KW LD1M/00282599/9

  Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta trawą i pojedynczymi okazami drzew. Na nieruchomości zlokalizowany jest zjazd i chodnik, wykonany z kostki brukowej, prowadzący do położonego na sąsiednich działkach marketu. Tablica reklamowa, położona w pasie drogi ulicy Obywatelskiej, narusza południową granicę działki nr 79/35. 
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. odcinek przyłącza kanalizacyjnego d=0,25 m, wybudowany w 1973 r. o długości całkowitej L=13,0 m, obsługujący nieruchomość przy ul. Obywatelskiej 85;
  2. sieci kanalizacyjne;
  3. studzienki kanalizacyjne;
  4. kratki ściekowe.

   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, przez istniejący zjazd z ulicy Wieniawskiego. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317,1356,1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Nieruchomość obciążona jest służebnością gruntową polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu, na czas nieograniczony, na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek nr 82/12, 82/13, 82/10 (obecnie 82/16 i 82/17), 82/11 (obecnie 82/18 i 82/19), 82/8, 82/9, 82/5 (obecnie 82/14 i 82/15), położonych przy ul. Obywatelskiej 85. Zgodnie z zarządzeniem Nr 3472/VI/12 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie obciążenia ograniczonym prawem rzeczowym – służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ul. Henryka Wieniawskiego bez numeru, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 79/13 i 79/35, w obrębie G-1 oraz załącznikiem graficznym do umowy ustanowienia służebności gruntowej, powierzchnia gruntu zajęta pod służebność została określona na 385 m2.
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG1 – tereny aktywności gospodarczej o ograniczonej uciążliwości.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
   Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki (obecnie 23%).
 7. Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru, oznaczonej jako działki nr: 749, 746/25 i 748/2 w obrębie geodezyjnym G-27, o łącznej powierzchni 5142 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00049744/6.

  Nieruchomość podlegająca sprzedaży zabudowana jest:
  1. budynkiem dworu z XVIII wieku, o powierzchni użytkowej 277,41 m2 oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 334 m2 (wg książki obiektu budowlanego 355,65 m2); budynek ten jest parterowy i niepodpiwniczony o konstrukcji drewnianej, posiada murowane fundamenty, drewniane ściany i drewniane stropy;
  2. murowanym budynkiem sanitariatów, wybudowanym w latach 70. XX wieku, o powierzchni użytkowej 36,6 m2 oraz powierzchni zabudowy wg kartoteki budynków 52 m2 (wg książki obiektu budowlanego 49,95 m2); budynek ten jest parterowy i niepodpiwniczony, posiada betonowe fundamenty i murowane ściany.
   Budynek dworu został wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji Konserwatora Zabytków Miasta Łodzi z dnia 20 stycznia 1971 r., pod numerem rejestru zabytków A/17 (obecny rejestr A/338). Decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 22 grudnia 2016 r., pod numerem rejestru zabytków A/338 jako otoczenie dawnego dworu wpisane zostały nieruchomości gruntowe - działki nr 746/19, 746/24, 746/25, 748/1, 748/2 i 749, w związku z powyższym zbywana nieruchomość podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10).
   Na nieruchomości posadowione są także domki wypoczynkowe nietrwale związane z gruntem (12 sztuk), powstałe w latach 70. XX wieku.
   Sprzedaż nieruchomości zabudowanej oraz domków wypoczynkowych, nastąpi wraz z wyposażeniem, którego spis znajduje się w załączniku do „Warunków kolejnego przetargu” (stanowiących Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 7061/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8031/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.)
   Na działce nr 746/25 rośnie jesion wyniosły o obwodzie w pierśnicy 285 cm – pomnik przyrody ustanowiony zarządzeniem Nr 8/90 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 10 stycznia 1990 r. w sprawie uznania tworów przyrody na terenie województwa łódzkiego za pomniki przyrody i ochrony tych pomników (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 3, poz. 24) oraz uchwałą Nr XCI/1612/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zasad ochrony dla ustanowionych pomników przyrody oraz zniesienia ochrony prawnej w odniesieniu do niektórych obiektów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 251). Obowiązuje zakaz jego niszczenia, uszkadzania, przekształcania; dopuszczalne są zabiegi pielęgnacyjne służące celowi, dla którego została ustanowiona jego ochrona. Działania pielęgnacyjne wobec drzewa realizuje właściciel lub władający nieruchomością, dla której drzewo stanowi integralny element, w ramach utrzymywania nieruchomości w odpowiednim stanie. Zaniechanie odpowiednich działań prowadzące do wyrządzenia szkody przez upadający pień, konary lub gałęzie naraża właściciela na roszczenia odszkodowawcze. Miasto Łódź nie finansuje zabiegów pielęgnacyjnych przy drzewach rosnących na gruntach nie będących jego własnością. Właściciel nieruchomości będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie na przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomniku przyrody, pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na zasadach określonych w publicznie dostępnych regulaminach. Przedmiot i zakres zabiegów pielęgnacyjnych podlega uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi na wniosek skierowany do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Ponadto na działce nr 227/25, blisko granicy z działką nr 749, znajduje się inny pomnik przyrody – lipa drobnolistna. 
   Zadrzewienie znajdujące się na przedmiotowej nieruchomości stanowi zieleń towarzyszącą zabytkowemu dworkowi. Na działce nr 749 rośnie kilka cennych drzew o okazałych rozmiarach, takich jak dąb szypułkowy, dąb czerwony, jesion wyniosły. Nieruchomość pokrywa ogrodowa roślinność ruderalna z zadrzewieniem częściowo spontanicznym (dąb szypułkowy, klon, robinie akacjowe). 
   Działka nr 749 w granicach zewnętrznych jest ogrodzona z każdej strony ogrodzeniem murowanym z drewnianymi sztachetami z wyjątkiem południowej granicy, gdzie usytuowany jest front budynku dworu, a ogrodzenie jest cofnięte. Działki nr 746/25 i 748/2 położone są poza ogrodzonym terenem. Ogrodzenie sąsiadującej działki nr 748/1 w niewielkim fragmencie narusza zachodnią granicę zabudowanej nieruchomości (na wysokości budynku sanitariatów).
   Część nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży, tj. działka nr 749 oraz część działki nr 746/25 o łącznej powierzchni 4791 m2, objęta jest umową dzierżawy obowiązującą do dnia 31 grudnia 2018 r. z przeznaczeniem na prowadzenie restauracji oraz działalności rekreacyjno-wypoczynkowej.
   Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na nieruchomości podlegającej sprzedaży znajdują się przyłącze gazowe średniego ciśnienia DN 40 PE, stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. i infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A. Ponadto zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się przyłącza energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne, obsługujące dworek oraz domki wypoczynkowe. Przez przedmiotowy teren przechodzi jedna sieć o charakterze przesyłowym, tj. sieć ciepłownicza. Na przedmiotowym terenie nie ma jednak przyłącza do tej sieci, a ciepło dla dworku i domków wypoczynkowych powstaje w lokalnej kotłowni gazowej w dworku. Dodatkowo na nieruchomości znajdują się studnia, latarnie, hydranty, studzienki kanalizacyjne i studzienki wodociągowe.
   W pobliżu nieruchomości w ul. Kosynierów Gdyńskich przebiega sieć wodociągowa stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o., o średnicy 300 mm, której strefy ochronne (o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od jego krawędzi skrajnych) wchodzą na działkę nr 749.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy, stałych nasadzeń i naniesień, na warunkach określonych przez gestora sieci, dla wyżej opisanych sieci. 
   Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
   Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi dopuszcza się funkcję usługową (restauracja, hotel) lub mieszkalną nieruchomości, a także utrzymanie obecnego zagospodarowania terenu nieruchomości w postaci domków wypoczynkowych.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się na zasadach dotychczasowych przez istniejące zjazdy z ul. Kosynierów Gdyńskich (z działki nr 227/25) oraz z ul. Rzgowskiej (z działki nr 746/18) poprzez działkę 746/24 po ustanowieniu odpowiednich służebności przejścia i przejazdu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356,1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Dla budynku dworu i budynku sanitariatów nie jest wymagane wydanie świadectw charakterystyki energetycznej, zgodnie z art. 3 ust. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2017 r. poz. 1498 oraz z 2018 r. poz. 138). 
   Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U-tereny zabudowy usługowej.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
   1. utrzymania i konserwowania zabytkowego dworu (bezwzględnego zachowania bryły, sylwety, elewacji dworu w obecnej formie architektonicznej oraz układu pomieszczeń);
   2. zachowania i konserwowania autentycznego lub odtworzonego wyposażenia dworu, tj. sztukaterii sufitowych, pieca kaflowego, kominków, podłóg deskowych i parkietów;
   3. utrzymania i pielęgnowania zieleni wysokiej (drzew liściastych i iglastych) zlokalizowanej na nieruchomości; zieleń niska (krzewy) i kwiaty powinny być tradycyjne tzn. takie jakimi historycznie obsadzono otoczenie dworu;
   4. zachowania istniejących zadrzewień; usunięcie drzew innych niż pomnik przyrody powinno być dopuszczalne jedynie ze względów fitosanitarnych, potrzeby zachowania bezpieczeństwa lub kształtowania walorów estetycznych otoczenia obiektu zabytkowego po wyrażeniu zgody przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi.
    Ponadto w stosunku do drzewa stanowiącego pomnik przyrody, nabywcę nieruchomości obowiązują następujące zakazy:
    1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcania;
    2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
    3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
    4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
    5. umieszczania tablic reklamowych.
     Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r., 23.02.2018 r. 8.06.2018 r.

     Cena wywoławcza nieruchomości oraz domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem wynosi: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto w tym cena nieruchomości: 2 376 000 zł oraz cena domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem: 124 000 zł.
     Wadium wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
     Postąpienie wynosi nie mniej niż: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
     Cenę nabycia nieruchomości oraz domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Od ceny sprzedaży nieruchomości zostanie udzielona bonifikata w wysokości 1 %. 
     Dostawa działki nr 748/2 podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dostawa działek nr 749 i 746/25 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 86 i 650). Dostawa domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem jest opodatkowana podatkiem VAT według stawki 23%.
     Sprzedaż nieruchomości oraz domków wypoczynkowych nietrwale związanych z gruntem nastąpi z jednoczesnym zbyciem wyposażenia wskazanego w załączniku do „Warunków kolejnego przetargu” (stanowiących Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 7061/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 października 2017 r., zmienionego zarządzeniem Nr 8031/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.), którego cena wynosi 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) plus należny podatek od towarów i usług według stawki 23%.
     Cena wyposażenia, o którym mowa powyżej, nie wchodzi w skład ceny wywoławczej i nie jest przedmiotem licytacji.

     Załącznik do „Warunków kolejnego przetargu” >>>

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi oraz finansowymi świadczenia usługi – dostawy ciepła na rzecz odbiorców przez Łódzki Zakład Usług Komunalnych w Łodzi; informacji w tym zakresie udziela wskazany Zakład, mieszczący się w Łodzi przy ul. Nowe Sady 19 (kontakt pod numerem – (42) 272-34-50- dot. nieruchomości przy ul. Giewont 26.
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń - dotyczy nieruchomości przy ul. Rzgowskiej 247 i Rzgowskiej bez numeru;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 26 listopada 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu. 
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca. 
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31. 
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (26.09.2018 11:42)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (06.11.2018 09:25)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (25.09.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1466