Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Malarskiej 8 i Malarskiej bez numeru, Municypalnej 3 i 3a, Juhasowej bez numeru oraz nieruchomości, którą stanowi działka o numerze ewid. 418/2 obr. W-11

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza
ustny przetarg nieograniczony (licytację) na
sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Malarskiej 8 i Malarskiej bez numeru, obr. B-49, dz. nr 495/26 i 495/332 o łącznej pow. 1 010 m2, KW nr: LD1M/00064558/6 i LD1M/00047983/9.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4153/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicy Malarskiej 8 i Malarskiej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej, zmienionego Zarządzeniem Nr 5463/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 października 2020 r.
Nieruchomości są niezabudowane i nieogrodzone. Od strony zachodniej granica działki nr 495/26 naruszona jest przez ogrodzenie nieruchomości sąsiedniej. Na terenie nieruchomości znajdują się młode nasadzenia drzew z gatunków platan klon pospolity, jarząb szwedzki oraz wiśnia piłkowana „Kanzan”, klon zwyczajny, robinia akacjowa oraz wierzba płacząca. Należy zachować istniejącą zieleń, ze szczególnym uwzględnieniem młodych nasadzeń drzew. Dopuszcza się możliwość przesadzenia młodych drzew po wcześniejszym uzyskaniu zgody i nadzorem Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi. Działka nr 495/332 zagospodarowana jest łącznie z działką nr 498/11 stanowiącą współwłasność Wspólnoty Mieszkaniowej i Spółdzielni Mieszkaniowej „Doły-Marysińska” – pod miejsca parkingowe.
Na nieruchomościach zlokalizowane są:

 1. czynna sieć ciepłownicza 2xDn150mm, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której strefa ochronna wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych;
 2. linia kablowa oświetleniowa nN, stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A., dla której strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.

W ulicy Szklarskiej zlokalizowana jest kanalizacja ogólnospławna D=0,25 m, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., dla której obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5 m licząc po obu stronach krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem, obejmujące częściowo teren działki nr 495/332. W pobliżu nieruchomości znajduje się również czynna sieć ciepłownicza 2x150 mm, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A., dla której strefa ochronna wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych.
Nieruchomości przylegają do ulicy Malarskiej, która jest drogą wewnętrzną, pozostającą we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Obsługa przedmiotowego terenu powinna odbywać się przez projektowany dojazd z tej ulicy. Budowę dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Lokalizację dojazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody na lokalizację dojazdu.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i teletechniczna.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 13.08.2020 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Municypalnej 3 i 3a, obr. G-40, dz. nr: 361/3, 361/4, 361/5 i 361/6 o łącznej pow. 893 m2, KW nr LD1M/00060522/7.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5382/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Municypalnej 3 i 3a oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość jest niezabudowana i nieogrodzona. Ogrodzenie działki nr 362/3 nieznacznie narusza południową granice działki nr 361/4.
Teren działek nr 361/6 i 361/5 porasta gęsto młody samosiew drzew, składający się głównie z klonu jawora, klonu zwyczajnego i robinii akacjowej o obwodach pni do 60 cm. Na działce nr 361/4 rosną 2 duże klony jawory o obwodach pni 129 i 168 cm oraz niewielkie samosiewy robinii akacjowej. Na działce nr 361/3 rośne 1 lipa drobnolistna o obwodzie pnia 134 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Municypalnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: sieć gazowa, energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz telekomunikacyjna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane i niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Juhasowej bez numeru, obr. W-11, dz. nr 418/1, pow. 1728 m2, KW nr LD1M/00266460/8.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5980/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodzi, położonej w Łodzi przy ulicy Juhasowej bez numeru oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość jest niezabudowana i częściowo ogrodzona, przy czym ogrodzenie zlokalizowane w południowej granicy działki nr 418/1 nieznacznie narusza granicę działki nr 255, ogrodzenie od strony wschodniej nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działki, w południowo-zachodnim narożniku znajduje się część ogrodzenia niezgodnego z jej granicami ewidencyjnymi.
Na nieruchomości rosną: samosiewy klonu jesionolistnego, robinie akacjowe, klony zwyczajne, brzozy brodawkowate, jabłonie i jesiony wyniosłe. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania najcenniejszych drzew o obwodach powyżej 90 cm. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się linia napowietrzna nN oraz linia kablowa nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m, dla linii napowietrznej nN wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie zidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez tereny oznaczone symbolami 5KDL (droga publiczna klasy lokalnej) i 55 KDD (droga publiczna klasy dojazdowej).
W granicach wyznaczonych przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego drogi te nie są urządzone i w chwili obecnej Miasto Łódź nie przewiduje inwestycji w tym zakresie.
W stanie faktycznym nieruchomość przylega do ulicy Juhasowej (o nawierzchni gruntowej), zaliczonej do kategorii dróg wewnętrznych. Przebieg ulicy Juhasowej na odcinku przylegającym do sprzedawanej działki nie jest zgodny z granicami drogi oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania jako 5 KDL. Budowę dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Lokalizację dojazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody na lokalizację dojazdu.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 73 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej, z możliwością realizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali usługowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorowi sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorem sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży oraz budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 265 000 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 53 000 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 650 zł (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • obr. W-11, dz. nr 418/2, pow. 2 226 m2, KW nr LD1M/00266460/8.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5983/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łodz, położonej w Łodzi, oznaczonej w obrębie W-11 jako działka nr 418/2 oraz powołania Komisji Przetargowej.
Nieruchomość jest niezabudowana. Ogrodzenie zlokalizowane od wschodniej strony działki przebiega niezgodnie z granicami ewidencyjnymi działki nr 418/2. Na części działki znajduje się również ogrodzenie nie związane z jej geodezyjnymi granicami.
Na nieruchomości rosną: samosiewy klonu jesionolistnego, robinie akacjowe, klony zwyczajne, brzozy brodawkowate, jabłonie i jesiony wyniosłe. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania najcenniejszych drzew o obwodach powyżej 90 cm. Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:

 1. linia napowietrzna nN oraz linia kablowa nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, strefa ochronna dla linii kablowej nN wynosi 0,5 m, dla linii napowietrznej nN wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony;
 2. strefa ochronna wodociągu, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i pozostającego w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zlokalizowanego w ulicy Stromej, pas ochronny wynosi 3m od osi po obu stronach przewodu.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie zidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez tereny oznaczone symbolami 57 KDD oraz 55KDD (drogi publiczne klasy dojazdowej). Drogi te nie są urządzone i nie mogą zapewnić prawidłowej obsługi komunikacyjnej zbywanej działce. W obecnym stanie zagospodarowania nieruchomość posiada dostęp do ulicy Skalnej przez działkę o użytku drogowym nr 417 w obrębie W-11. Budowę dojazdu na własny koszt bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Lokalizację dojazdu należy uzgodnić z zarządcą drogi. W przypadku innego niż obecne zagospodarowanie terenu nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy drogi w zakresie niezbędnym dla obsługi komunikacyjnej planowanego zagospodarowania przez inwestora inwestycji nie drogowej własnym kosztem i staraniem. Opinia ta nie stanowi zgody na lokalizację dojazdu.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVIII/1471/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi, położonej na terenie osiedla Stoki, w rejonie ulic: Telefonicznej, Giewont, Rysy, Dębowskiego, Hyrnej i Pomorskiej, do terenu kolejowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4581) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej symbolem 73 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolno stojącej, bliźniaczej i szeregowej, z możliwością realizacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych lokali usługowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, w uzgodnieniu z gestorami sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży oraz budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 330 000 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 66 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 3 300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

Przetarg odbędzie się w dniu 21 stycznia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu):
  1. dowodu wpłaty wadium;
  2. danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
  3. danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości poł. przy ul. Malarskiej 8 i Malarskiej bez numeru.
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 13 stycznia 2021 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 13 stycznia 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 19. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak
p.o. Dyrektora
Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości


https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/
https://uml.lodz.pl/dla-biznesu/nieruchomosci-na-sprzedaz/
https://nieruchomosci.uml.lodz.pl


Metryka strony i historia zmian