Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Kruczej 22, ul. Janowskiej bez numeru, Moryca Welta bez numeru oraz Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 1. Kruczej 22, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-3 jako działka nr 165 o powierzchni 1551 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00294240/5


  Nieruchomość jest niezabudowana i częściowo ogrodzona. W granicy działki znajduje się kilkanaście budynków, w tym z otworami okiennymi wychodzącymi na zbywaną nieruchomość. Południowa granica działki została częściowo naruszona przez ścianę budynku zlokalizowanego na działce sąsiedniej. Działka jest zadrzewiona oraz zakrzewiona. W ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi trzy najcenniejsze przyrodniczo drzewa powinny być zachowane, tj. 2 lipy drobnolistne (o obwodzie pnia 180 i 220 cm) oraz 1 jesion wyniosły (o obwodzie pnia 280 cm). 
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z ulicy Kruczej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. 
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr LXXXVIII/1823/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Stanisława Przybyszewskiego, Kruczej, Zarzewskiej, Łomżyńskiej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, Rzgowskiej, Bednarskiej, Wólczańskiej, Sieradzkiej i Piotrkowskiej oraz placu Reymonta (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2598). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 8MWU - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.
  Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  Nieruchomość znajduje się na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków jako „Osada Nowa Łódka”, obejmującym historyczny układ urbanistyczny oraz krajobraz kulturowy w obrębie ulic: Milionowej, Łęczyckiej, Lubelskiej, pl. Niepodległości, Piotrkowskiej, Przybyszewskiego. Wszelkie działania na terenie przedmiotowej nieruchomości mające wpływ na wygląd zewnętrzny obiektów posadowionych na nieruchomości oraz wszelkie prace budowlane i inne działania prowadzone na terenie nieruchomości, które ingerują w zabytkowy układ urbanistyczny dzielnicy, wymagają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także powinny być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166 i 2170), a także zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 660 000 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto. 
  Wadium wynosi: 66 000 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych). 
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 6 600 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych).
  Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie 23%).
 2. Janowskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-34 jako działki nr 138/16, 139/4 i 138/18 o powierzchni 5 619 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00325266/0


  Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Na ternie nieruchomości znajduje się nasyp piachu/ziemi. Ewentualne usunięcie nasypu należeć będzie do nabywcy nieruchomości na jego koszt, bez prawa roszczeń z tego tytułu do sprzedającego.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na zasadach określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, tj. przez teren oznaczony symbolem 1KDL (droga publiczna o klasie lokalnej) – ulicę Karola Borowieckiego. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 7 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – małe domy mieszkalne.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 400 000 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych) netto.
  Wadium wynosi: 140 000 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych)
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 14 000 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych)
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).
 3. Moryca Welta bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-34 jako działki nr 140/32 i 138/15 o powierzchni 7 263 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00325259/8


  Nieruchomość jest niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. 
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Karola Borowieckiego przez projektowany dojazd. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XX/460/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Hetmańskiej oraz ulic: Rokicińskiej i Zakładowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2016 r. poz. 94) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 6 MWn tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – małe domy mieszkalne.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

  Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto.
  Wadium wynosi: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
  Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).
 4. Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bez numeru, Targowej bez numeru i alei Rodziny Scheiblerów bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-24 jako działki nr 4/1, 4/23, 9/40 i 3/14 o łącznej powierzchni 6377 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00327439/8.

  1. Na działce 3/14 znajdują się:
   1. murowany budynek użytkowo-magazynowy dawnego składu towarów Spółki Akcyjnej Składów Towarowych „Warrant”, który zgodnie z kartoteką budynków posiada powierzchnię zabudowy 2117 m2 i powierzchnię użytkową 3190 m2, parterowy z podpiwniczeniem, założony na rzucie odcinka łuku, obejmujący trzy segmenty połączone wspólnym dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnianej; budynek wpisany jest do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; 5 lokali użytkowych znajdujących się w budynku jest bezumownie wykorzystywanych przez byłych najemców; 
   2. szlaban, waga samochodowa oraz murowany budynek do jej obsługi wybudowany w 1984 r., o jednej kondygnacji naziemnej, który zgodnie z informacją Zarządu Lokali Miejskich posiada powierzchnię zabudowy 36 m2 i powierzchnię użytkową 35 m2, w złym stanie technicznym.

    Pozostałe działki są niezabudowane. Teren nieruchomości utwardzony jest płytami betonowymi. Od strony ulicy Targowej, w granicy działki nr 3/14 biegnie ściana budynku. Działka ta jest oddzielona od pasa drogowego ulicy Targowej betonowym ogrodzeniem wraz z bramą stalową. Ogrodzenie to (wraz z bramą) biegnie w zachodniej granicy działki nr 3/18, która znajduje się we władaniu Zarządu Lokali Miejskich i posiada użytek faktyczny – Ti. Od strony ulicy Tuwima, w południowej granicy działek nr 3/14, 4/1 i 4/23 z północną granicą działki 9/40 znajduje się betonowe ogrodzenie z bramą stalową (fragment ogrodzenia wychodzi na działki sąsiednie nr 4/24 i 9/41). Od strony alei Scheiblerów nieruchomość częściowo ogrodzona jest siatką metalową. Jednocześnie granice działek nr 3/16, 3/11 i 3/15 zostały naruszone przez znajdujące się na działce nr 3/14 ogrodzenie, rampę oraz ścianę murowaną. Na wysokości północnej ściany budynku, opisanego w ppkt 1, fragment działki nr 3/14 w niewielkim zakresie znajduje się w posiadaniu użytkownika wieczystego działki nr 2/18, zaś po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania. Dodatkowo nieruchomość pokrywa roślinność ruderalna ze spontanicznym udziałem drzew – w większości klonów jednolistnych.
  2. Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków w wydanej opinii poinformował, że w odniesieniu do budynku opisanego w pkt 1 ppkt 1, a także terenu dawnej działki nr 3/12 (obejmującego obecne działki nr 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17 i 3/18) w dniu 16 marca 2018 r. została wydana decyzja WUOZ-BR.5140.27.2018.PU w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych. Decyzja ta nie jest ostateczna i nie podlega wykonaniu. 
   Z uwagi na wniesione odwołanie od decyzji sprawa aktualnie podlega rozpatrzeniu przez organ II instancji. Jednocześnie Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków wskazał ramowe wytyczne dotyczące ochrony budynku, które powinny uwzględniać:
   1. zachowanie historycznej bryły budynku (zakaz nadbudowy i rozbudowy obiektu),
   2. usunięcie wtórnych, ahistorycznych przybudówek,
   3. zachowanie historycznej kompozycji elewacji budynku (układ elewacji, rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych, elementy wystroju), renowacja elewacji na podstawie wyników badań historycznych (w tym analizy materiałów archiwalnych) oraz badań konserwatorskich, rekonstrukcja brakujących elementów detalu architektonicznego,
   4. zachowanie historycznej ślusarki okiennej oraz zewnętrznej stolarki drzwiowej (wrota, drzwi), wymiana wtórnej ślusarki / stolarki na okna / drzwi o wyglądzie historycznym; w przypadku złego stanu zachowania dopuszcza się wymianę okien i drzwi historycznych na wykonane we współczesnej technologii z zachowaniem historycznego wyglądu,
   5. wymiana wtórnego pokrycia dachu (blacha falista) na pokrycie adekwatne dla zabytkowego charakteru obiektu,
   6. zachowanie i konserwacja elementów drewnianej konstrukcji wewnętrznej oraz elementów drewnianej konstrukcji dachu, z dopuszczeniem częściowej rekonstrukcji w przypadku złego stanu zachowania,
   7. zachowanie i konserwacja oryginalnych podłóg deskowych w kondygnacji parteru – powyższe wytyczne mają charakter ramowy i mogą ulec modyfikacji na podstawie wyników badań, zaś wszelkie prace związane z adaptacją budynku do nowej funkcji podlegają akceptacji Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków już w fazie koncepcji; w przypadku, gdy opisany w tym ustępie teren, przed zawarciem umowy sprzedaży zostanie wpisany do rejestru zabytków na mocy ostatecznej decyzji administracyjnej, zawarcie umowy sprzedaży będzie uwarunkowane od uzyskania przez Miasto Łódź pozwolenia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na zbycie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
  3. Na terenie zbywanej nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
   1. dwa złącza kablowe nN oraz pięć linii kablowych nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień wynosi 0,5 m z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
   2. czynna magistralna sieć ciepłownicza 2xDn400 mm wykonana w 2003 r. w technologii rur preizolowanych, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   3. czynne preizolowane przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn50 mm, wykonane w 1993 r., częściowo przebudowane w ramach przebudowy sieci magistralnej w 2003 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 2 m od skraju rur preizolowanych; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   4. czynne nadziemne przyłącze sieci ciepłowniczej 2xDn250 mm, wykonane w 1991 r., stanowiące własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosi 3 m od skraju rurociągów; Veolia Energia Łódź S.A. zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu na jej rzecz o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. do ww. sieci ciepłowniczej, w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
   5. w pobliżu działki nr 4/23 znajduje się czynna preizolowana ciepłownicza sieć magistralna 2xDn400 m, stanowiąca własność Veolia Energia Łódź S.A.; strefa ochronna wolna od zabudowy i stałych naniesień dla sieci ciepłowniczej wynosząca 3 m od skraju rur preizolowanych obejmuje częściowo ww. działkę (wzdłuż jej wschodniej granicy);
   6. przyłącze wodociągowe z wewnętrznej instalacji wodociągowej posesji przy ul. Tuwima 58;
   7. fragment przyłącza kanalizacyjnego D=0,15 m – od kanału ogólnospławnego D=0,40 m zlokalizowanego w ulicy Tuwima; przyłącze nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   8. dwa przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, włączone do kanału ogólnospławnego D=0,35 m zlokalizowanego w ulicy Targowej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   9. na terenie działki nr 3/14 może znajdować się przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki z wyburzonej wzdłuż ulicy Tuwima zabudowy;
   10. sieć telefoniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych, stanowiąca własność Orange Polska S.A.; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodu zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773);
   11. instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacja kanalizacyjna odwadniająca komory CO nr 768 i 768A.
  4. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, w stanie istniejącego układu komunikacyjnego, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych warunkach, poprzez zjazdy z pasa drogowego ulicy Targowej i Tuwima. W układzie docelowym, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 10, obsługa komunikacyjna może ulec zmianie w dostosowaniu do przyjętych w planie rozwiązań. Zgodnie z opinią Zarządu Inwestycji Miejskich obsługa komunikacyjna od strony al. Rodziny Scheiblerów nie jest możliwa. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698,730, 1495,1716,1815 i 2020). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  6. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 244 i 2340).
  7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  8. Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych w pkt 1 ppkt 1.
  9. W dniu 19 września 2018 r., w związku z planowaną budową zespołu budynków biurowych na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Targowej 2 (działka nr 2/18 w obrębie W-24), Miasto Łódź wyraziło zgodę na wykonanie wzmocnienia gruntu m.in. pod budynkiem, opisanym w pkt 1 ppkt 1, w technologii Jet Grouting oraz wykonanie dodatkowego, na czas prowadzenia robót, zabezpieczenia budynku w postaci rusztowań stalowych (przypór) mających na celu usztywnienie konstrukcji bez mechanicznej ingerencji w ściany budynku; niniejsza zgoda obowiązuje do daty przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości.
  10. Przedmiotowa nieruchomość objęta jest uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 258). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:
   1. przedmiotowe działki znajdują się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 13.3.MW/U,
   2. budynek opisany w pkt 1 ppkt 1 oznaczony jest symbolem E35 – II kategoria ochrony.

    Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
  11. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych w pkt 3 i 4.
  12. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 7.12.2018 r., 1.03.2019 r., 30.08.2019r., 29.11.2019 r.
  13. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8 250 000 zł (słownie: osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi: 825 000 zł (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż: 82 500 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).
   Sprzedaż działki nr 3/14 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2020 r. poz. 106). Cenę nabycia działek nr 4/1, 4/23 i 9/40 stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).”
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 - Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 1 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Juliana Tuwima 64, Juliana Tuwima bn, Targowej bn i alei Rodziny Scheiblerów bn.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 1 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278). 
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (06.02.2020 10:04)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (06.02.2020 10:06)

Informację opracował(a): Justyna Kopaś (05.02.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 283