Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Podchorążych 24, ul. Podchorążych 26, ul. Agrestowej bez numeru, ul. Jana Matejki bez numeru, ul. Ekologicznej 6 i ul. Ekologicznej bez numeru oraz ul. Sianokosy 37

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Podchorążych 24, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-4 jako działka nr 332/1 o powierzchni 920 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00248626/8.

Nieruchomość jest niezabudowana i ogrodzona. Teren nieruchomości posiada kształt regularnego prostokąta. Granice działki są nieznacznie przesunięte.
Na terenie działki rosną krzewy i drzewa, są to m.in. wiśnie ptasie o obwodach pni od 55 do 67 cm, stare egzemplarze jabłoni domowej o obwodach pni od 70 do 134 cm, śliwy węgierki o obwodach pni od 89 do 99 cm, grusza polna o obwodzie pnia wynoszącym 145 cm oraz samosiewy jesionu wyniosłego. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na terenie nieruchomości zlokalizowany jest miejski kanał deszczowy D=1,20/1,40 m wraz ze studnią. Stanowi on własność Miasta Łodzi. Dla kanału deszczowego należy zachować pasy ochronne o szerokości po 5 m, po obu stronach przewodu licząc od jego skrajnych krawędzi wraz z powierzchnią nad kanałem, w których nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna może się odbywać z ulicy Podchorążych przez projektowany zjazd w taki sposób, by nie kolidował z istniejącymi drzewami. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
 3. ustanowienia w umowie sprzedaży nieodpłatnie, na czas nieoznaczony służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00248626/8, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00219514/8, stanowiącej działkę drogową nr 40/23 w obrębie P-4 pod ulicą Podchorążych. Służebność gruntowa polegać będzie na prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. kanału deszczowego, zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości po 5 m po obu stronach przewodu licząc od krawędzi skrajnych wraz z terenem nad kanałem oraz prawie korzystania z nieruchomości poprzez stałe, nieodpłatne wejście osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji; powierzchnia służebności wynosi około 362 m2, natomiast jej przebieg został przedstawiony na rysunku stanowiącym załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4643/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 lipca 2020 r.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury zlokalizowanej na nieruchomościach, nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorami sieci, na własny koszt, bez prawa roszczeń do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszenia praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” [.pdf]
(269 KB)

 • Podchorążych 26, oznaczonej w obrębie geodezyjnym P-4 jako działka nr 331/1 o powierzchni 1 486 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00039369/0.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt prostokąta o wymiarach: front ok. 23 m, głębokość ok. 64 m, częściowo jest ogrodzona, stanowi nieurządzony teren zielony. Ogrodzenie działki od strony północnej i wschodniej nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi. Na terenie nieruchomości, głównie w jej południowej części, znajduje się kilkanaście drzew: wiąz szypułkowy o obwodzie pnia powyżej 250 cm, samosiewy klonu zwyczajnego, robinii akacjowej, wiązu szypułkowego, dębu szypułkowego, głogu, orzecha i gruszy o obwodach pni do 60 cm, 2 orzechy włoskie, 2 przewrócone robinie akacjowe oraz grupy krzewów: bzu czarnego, śnieguliczki, trzmieliny, jaśminowca. Należy zachować najcenniejsze drzewo – wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 250 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Podchorążych. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości, w północno – wschodniej części, znajduje się fragment kanału deszczowego D=1,20 m, stanowiącego własność Miasta. Dla ww. kanału deszczowego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od ich krawędzi skrajnych wraz z powierzchnią nad kanałem. W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00039369/0, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00219514/8, stanowiącej działkę drogową nr 40/23 w obrębie P-4 pod ulicą Podchorążych. Służebność gruntowa polegać będzie na: prawie prowadzenia przez nieruchomość ww. wymienionego kanału deszczowego, zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu wraz z terenem nad kanałem, prawie korzystania z nieruchomości poprzez prawo nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 129 m2. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajduje się studnia.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, gazowa i teletechniczna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471,
782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. ustanowienia nieodpłatnie w umowie sprzedaży nieruchomości, na czas nieoznaczony, służebności gruntowej o treści służebności przesyłu na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00039369/0, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00219514/8, dla fragmentu kanalizacji deszczowej (wskazanej powyżej), stanowiącej własność Miasta Łodzi.
 2. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 440 000 zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 88 000 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 400 zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Agrestowej bez numeru, oznaczonej jako działka nr 36/12 w obrębie geodezyjnym B-7 o powierzchni 1251 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00001733/8.

Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana.
Na terenie działki rosną krzewy i drzewa, są to m.in. dęby szypułkowe o obwodach pni od 62 do 196 cm, olchy czarne o obwodach pni wynoszących około 120 cm oraz samosiewy robinii białej i czeremchy amerykańskiej. Ewentualne usunięcie drzew  i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Na nieruchomości znajdują się słup linii nN, dwa słupy linii SN, linia napowietrzna SN, linia napowietrzna nN, stacja transformatorowa SN/nN nr 10421, stanowią one własność PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź; pasy ochronne dla linii napowietrznej nN wynoszą: pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony, a dla linii napowietrznej SN wynoszą: pas toru powiększony o odległość 1,3 m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu).
W pobliżu nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ul. Brzoskwiniowej przez projektowany zjazd oddalony od skrzyżowania ulic: Brzoskwiniowej i 11 Listopada. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci
we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr VIII/146/15 Rady Miejskiej
w Łodzi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w dolinie rzeki Sokołówki, obejmującej część zachodnią osiedla Radogoszcz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1955, z 2016 r. poz. 3123 oraz z 2020 r. poz. 4053) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 111MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 290 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 58 000 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

Informacja dodatkowa dotycząca przetargu przy ul. Agrestowej bez numeru (2020-10-14) [.doc]
(27 KB)

Informacja dodatkowa dotycząca przetargu przy ul. Agrestowej bez numeru  (2020-10-14) - skan [.pdf]
(238 KB)

 

 • Jana Matejki bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym S-3 jako działki nr: 3/10, 4/23, 4/26, 4/3, 1/19 i 4/16, o łącznej powierzchni 1 080 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00120432/8, LD1M/00298791/0, LD1M/00000535/3 i LD1M/00226917/5.

Nieruchomości są niezabudowane, razem posiadają kształt wielokąta, stanowią jedną całość gospodarczą.
Na terenie nieruchomości, na działce nr 4/3, rosną dwa drzewa: jesion pensylwański o obwodzie pnia 60 cm oraz wielopniowy żywotnik zachodni. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi należy zachować ww. jesion pensylwański. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej na terenie nieruchomości znajdują się:

 1. dwa kanały deszczowe stanowiące własność Miasta Łodzi, w tym na terenie działek nr: 4/23, 4/3 i 1/19 kanał deszczowy JVI 1,1 m x 1,9 m wraz z przyłączami do wpustu deszczowego nr 1561, 1562, 1564 włączonymi do ww. kanału, na terenie działek nr 4/3 i 4/23 kanał deszczowy D=1,4 m; dla ww. kanałów deszczowych obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m po obu stronach przewodu licząc od ich krawędzi skrajnych. W umowie sprzedaży nieruchomości nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnie, na czas nieoznaczony, służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu, na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00298791/0, oznaczonej jako działka nr 4/23 w obrębie S-3 i nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00000535/3, oznaczonej jako działki nr 4/3 i 1/19 w obrębie S-3, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, objętej księgą wieczystą nr LD1M/00289282/3, stanowiącej działkę drogową nr 13/19 w obrębie S-3 pod ulicą Telefoniczną. Służebność gruntowa polegać będzie na: prawie prowadzenia przez nieruchomości ww. wymienionych kanałów deszczowych, zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 5,0 m licząc po obu stronach od krawędzi skrajnej przewodu, prawie korzystania z nieruchomości poprzez prawo nieograniczonego i nieodpłatnego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych w celu eksploatacji i konserwacji tych urządzeń oraz w przypadku awarii, remontu lub modernizacji; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 405 m2.
 2. kanał sanitarny D=0,45 m, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., z pasem ochronnym o szerokości 5,0 m po obu jego stronach, licząc od zewnętrznej krawędzi przewodu wraz z terenem nad kanałem, dla którego ustanowiono służebność przesyłu na działkach nr: 4/3, 4/23 i 4/26 w obrębie S-3; działka nr 4/3 w obrębie S-3, uregulowana w księdze wieczystej nr LD1M/00000535/3 i działki nr 4/23 i 4/26 w obrębie S-3, uregulowane w księdze wieczystej nr LD1M/00298791/0, zostały obciążone służebnością przesyłu, ustanowioną dla istniejącego na nich urządzenia infrastruktury technicznej w postaci kanalizacji sanitarnej D=0,45 m na powierzchni 76 m2 na działce nr 4/3, 143 m2 na działce nr 4/23 i 12 m2 na działce nr 4/26 (łączna powierzchnia objęta służebnością przesyłu na ww. działkach wynosi 231 m2 ), na czas nieoznaczony, na rzecz właściciela tego urządzenia tj. Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi;
 3.  na działkach: 4/23, 4/26, 4/16 i 1/19 w obrębie S-3 znajduje się linia kablowa nN zasilająca oświetlenie uliczne, ze strefą ochronną 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej, będąca własnością PGE Dystrybucja S.A.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez projektowany zjazd z ulicy Jana Matejki – drogi publicznej gminnej, w miejscu maksymalnie oddalonym od skrzyżowania ulicy Jana Matejki i ulicy Telefonicznej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna, gazowa.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci
we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku miejscowego planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. ustanowienia nieodpłatnie w umowie sprzedaży nieruchomości, na czas nieoznaczony, służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu, na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00298791/0, oznaczonej jako działka nr 4/23 w obrębie S-3 i nieruchomości opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00000535/3, oznaczonej jako działki nr 4/3 i 1/19 w obrębie S-3, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej, opisanej w księdze wieczystej nr LD1M/00289282/3, stanowiącej działkę drogową nr 13/19 w obrębie S-3, dla fragmentów kanalizacji deszczowej (wskazanych powyżej) stanowiących własność Miasta;
 2. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 3. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z gestorem sieci, na własny koszt bez prawa roszczenia do Miasta Łodzi i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 510 000 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi:102 000 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 5 100 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług (obecnie wg stawki 23%).

 • Ekologicznej 6 i Ekologicznej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-21 jako działki nr 15 i 16/1 o powierzchni 2 242 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00029469/8 i LD1M/00029467/4.

Nieruchomości są niezabudowane i częściowo ogrodzone siatką. Na działce nr 15 znajdują się pozostałości budynku (fragmenty podmurówki). Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania na działce nr 16/1: klonów jaworów o obwodach pni od 120 cm do 134 cm, klonów zwyczajnych o obwodach pni od 90 do 123 cm, lip drobnolistnych wielopniowych o obwodach pni od 95 cm do 120 cm, na działce nr 15: dębów szypułkowych o obwodach pni od 160 cm
do 254 cm, orzecha włoskiego o obwodzie pnia 78 cm, sosen czarnych o obwodach pni od 76 do 110 cm, sosen pospolitych o obwodach pni od 56 cm do 98 cm oraz topól kanadyjskich o obwodach pni 172 i 272 cm. Na nieruchomościach znajdują się ponadto liczne samosiewy klonu zwyczajnego, pozostałości po lilakach ozdobnych, orzechy włoskie, dęby szypułkowe, liczne leszczyny pospolite, pozostałości po śliwach domowych. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
Nieruchomości usytuowane są w sąsiedztwie linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew- Kutno, po której odbywa się ruch pociągów o średnim natężeniu. Planując zagospodarowanie terenu należy wziąć pod uwagę możliwe zmiany parametrów ruchu, wynikające m. in. ze zmiany rozkładu jazdy, a co za tym idzie zmiany zasięgu uciążliwości takich jak hałas oraz drgania.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Ekologicznej przez istniejący zjazd na działkę nr 15 lub przez projektowany zjazd z ulicy Ekologicznej. W przypadku projektowanego zjazdu dla działki nr 16/1 powinien on zostać zlokalizowany przy granicy z działką nr 15. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.
Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:

 1. przyłącze napowietrzne nN i słup linii napowietrznej nN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony;
 2. przewody robocze i przewód odgromowy jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV oraz przewód teletechniczny światłowodowy stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, pas niezbędny dla eksploatacji linii to około 15 m, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych pas w którym mogą występować ograniczenia to około 36 m;

Nieruchomości częściowo objęte są strefą ochronną sieci wodociągowej Ø 150 mm zlokalizowanej w ulicy Ekologicznej. Pasy ochronne wynoszą 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782 i 1086), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 410 000 zł (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 282 000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 14 100 zł (słownie: czternaście tysięcy sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Sianokosy 37, oznaczonej jako działka nr 12 w obrębie geodezyjnym B-3 o powierzchni 4 050 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00117882/3.

Nieruchomość jest wygrodzona starym, zniszczonym ogrodzeniem z siatki stalowej z trzema bramami. Na nieruchomości znajdują się naniesienia w złym stanie technicznym, pozostawione przez bezumownych użytkowników:

 1. wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy budynek mieszkalny z poddaszem nieużytkowym konstrukcji murowano – drewnianej o powierzchni 32 m2;
 2. dwie drewniane altany, niewielki gospodarczy budynek murowany;
 3. suchy szalet;
 4. zniszczona studnia kopana;
 5. nieczynne przyłącze energetyczne;
 6. pozostałości ogrodzenia.

Brak świadectwa energetycznego dla budynku opisanego powyżej.
Na terenie nieruchomości rosną krzewy i drzewa, są to m.in. jabłonie domowe o obwodach pni od 34 do 78 cm, świerki pospolite o obwodach pni od 56 do 100 cm, modrzewie europejskie o obwodach pni od 67 do 134 cm, młode samosiewy klonu zwyczajnego oraz klonu jesionolistnego o obwodach pni do 50 cm. W granicy nieruchomości rosną dęby szypułkowe o obwodach pni od 80 do 125 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).
W ulicy Sianokosy zlokalizowany jest stalowy gazociąg niskiego ciśnienia DN100 oraz sieć wodociągowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ulicy Sianokosy poprzez projektowany zjazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci
we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/402/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r. zmienioną uchwałą Nr XCIV/1989/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 8 października 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi obejmującej wschodnią częścią osiedla Sokołów nieruchomość i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 39 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 460 000 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 92 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 600 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W licytacji mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu) następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 15 października 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 15 października 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11- 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Metryka strony i historia zmian