Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul. Przyjacielskiej bez numeru, ul. Zgierskiej 153, ul. Harcerskiej 8/10, Pomorskiej 26 i 26/28 oraz ul. Maratońskiej 49 i 47/51

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Przyjacielskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-31 jako działka nr 9/8 o powierzchni 11 640 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00112913/5.

Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest niezabudowana, w części utwardzona oraz ogrodzona od strony południowej.
Na terenie zbywanej nieruchomości znajduje się rurociąg wody surowej ø 600mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 8,0 m od osi po obu stronach przewodu. W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień. Rzeczywista lokalizacja przedmiotowego rurociągu może nie pokrywać się z jego trasą oznaczoną na mapach geodezyjnych. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00112913/5 wpisana została odpłatna służebność przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, obejmująca urządzenia przesyłowe stanowiące własność tej Spółki, polegająca na znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń i zachowaniu pasów ochronnych wolnych od zabudowy, stałych naniesień i nasadzeń, prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, w zakresie niezbędnym do dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji, usuwania awarii, z prawem wejścia i wjazdu odpowiednim sprzętem, osób upoważnionych przez „Łódzką Spółkę Infrastrukturalną” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, za działanie których spółka przyjmuje odpowiedzialność, prawie dokonywania przyłączeń innych podmiotów do opisanych urządzeń, o ile w wyniku posadowienia nowej infrastruktury nie ulegnie zmianie powierzchnia ustanowionej służebności.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych dla wyżej wskazanych sieci infrastruktury technicznej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się przez dojazd z ulicy Przyjacielskiej przez teren działki nr 9/7 w obrębie G-31, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przyjętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych - Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4570) stanowi teren pod budowę ulicy Przyjacielskiej (1KDL). Obecnie ulica Przyjacielska jest drogą nieurządzoną o nawierzchni gruntowej, której stan może ulegać czasowym pogorszeniom (rozlewiska, grząskość), z powodu których nie ma komfortu dojazdu do nieruchomości. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 i 1495). Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. W celu zapewnienia dojazdu do nieruchomości w umowie sprzedaży działki nr 9/8 w obrębie G-31 zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 9/7 w obrębie G-31, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00112913/5. Przebieg służebności przedstawia Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2136/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 września 2019 r.
Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznychi prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Nr XXXVI/939/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Przyjacielskiej, Małego Rycerza, Tomaszowskiej do terenów kolejowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4570), nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się w granicach obszaru oznaczonego w planie symbolem 1 P - zabudowa produkcyjna, składy i magazyny wraz z usługami związanymi z działalnością prowadzoną na terenie.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.11.2019 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 700 000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).
Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności,
w kwocie 31 000 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych), powiększone o podatek od towarów i usług według stawki 23% w kwocie 7 130 zł.

Załącznik do „Warunków przetargu” dla nieruchomości położonej przy ul. Przyjacielskiej bez numer [.pdf]
(1 MB)

 • Zgierskiej 153 oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-25 jako działka nr 35 o powierzchni 2215 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00039359/7

Nieruchomość jest zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 485 m2 , czterema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 317 m 2 oraz budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 323 m2. Budynki te zostały zakwalifikowane do rozbiórki.
Brak świadectw energetycznych dla wyżej opisanych budynków.
W części niezabudowanej teren nieruchomości utwardzony jest trylinką oraz porośnięty drzewami i krzewami.
Na terenie nieruchomości znajdują się dwa przyłącza napowietrzne nN oraz cztery linie kablowe nN (wyprowadzone ze złącza) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej sieci opisanych sieci.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu dla obecnego sposobu zagospodarowania obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, przez istniejący zjazd z ulicy Zgierskiej. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości jej obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od ulicy Sasanek przez projektowany zjazd z likwidacją istniejącego zjazdu z ulicy Zgierskiej. Powyższa opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730 1495, 1716, 1815 i 2020). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815).
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVI/1685/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 996). Zgodnie z planem teren obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem 3U – zabudowa usługowa.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 29.11.2019 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 320 000 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 132 000 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 13 200 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście złotych).
Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433, oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200).

 • Harcerskiej 8/10, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie B-50 jako działka nr 200/6 o powierzchni 8 537 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00035501/0

Nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem sklasyfikowanym w kartotece jako budynek oświaty, nauki i kultury oraz sportowy, który został wybudowany w 1971 r. Powierzchnia zabudowy wynosi 1101 m2. Brak świadectwa energetycznego dla ww. budynku. Ponadto, na działce znajdują się dwa boiska sportowe. Część nieruchomości jest utwardzona asfaltem i kostką betonową. W północno – wschodnim narożniku nieruchomości znajdują się dęby („Dęby Pamięci”) posadzone w ramach programu „Katyń… Ocalić od zapomnienia”, które do dnia przetargu zostaną przeniesione w inną lokalizację. Nieruchomość jest w części ogrodzona metalowym płotem oraz siatką na podmurówce. Wzdłuż południowej granicy znajduje się pozostałość fundamentu dawnego ogrodzenia. Ogrodzenie to nie pokrywa się z granicami ewidencyjnymi działki. Pozostałą część ogrodzenia stanowią nieruchomości sąsiednie. Ocieplenie budynku położonego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 198 w obrębie B-50 narusza zachodnią granicę zbywanej nieruchomości.
Na terenie przedmiotowej nieruchomości rosną drzewa i krzewy, takie jak:

 1. głogi jednoszyjkowe, robinie akacjowe, topola kanadyjska, lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe, klony zwyczajne, dąb szypułkowy;
 2. wiśnie ptasie, klony jesionolistne, klony srebrzyste, młode śliwy domowe, krzewy żylistka szorstkiego, jałowca sabińskiego oraz kaliny koralowej.
  Zespół Ogrodnika Miasta w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Łodzi pozytywnie zaopiniował zamiar zbycia przedmiotowej nieruchomości pod warunkiem zachowania najcenniejszych drzew wymienionych w pkt 1.
  Na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. fragment przyłącza wodociągowego ø 80 mm, wybudowanego w 1957 r., wykonanego
   z żeliwa, o całkowitej długości przyłącza wynoszącej 7 m, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostającego w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłącza obowiązuje pas ochronny
   o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
  2. trzy przyłącza kanalizacyjne D=0,15 m, wybudowane w 1957 r., o łącznej długości wynoszącej L=27,0 m od kanału ogólnospławnego, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i pozostające w eksploatacji i dzierżawie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.; dla przyłączy obowiązuje pas ochronny
   o szerokości 2,5 m od osi, po obu stronach przewodów, w którym nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień;
  3. fragment pasa ochronnego wodociągu ø 100 mm, położonego w ulicy Harcerskiej, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.;
  4. polietylenowe przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN63 stanowiące własność Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. i eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi;
  5. czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm, wykonane w 1996 r., zasilające budynek przy ul. Brackiej 37 i 39, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn40mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
  6. czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn50mm, wykonane w 1994 r., zasilające budynek przy ul. Harcerskiej 8/10, stanowiące własność VEOLIA Energia Łódź S.A.; strefa oddziaływania dla przyłącza ciepłowniczego 2xDn50mm wynosi 2,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
  7. czynna sieć ciepłownicza 2xDn200mm, wykonana w 1996 r. w technologii preizolowanej, stanowiąca własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla ww. sieci oraz przyłączy wymienionych w pkt 5 i 6, o treści zapewniającej dostęp służbom eksploatacyjnym VEOLIA Energia Łódź S.A., do ww. sieci ciepłowniczej oraz przyłączy, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji; strefa oddziaływania dla sieci ciepłowniczej 2xDn200mm wynosi 3,0 m od skraju rurociągów preizolowanych;
  8. złącze kablowe nN oraz trzy linie kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
  9. doziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych w budynku zlokalizowanym na wskazanej posesji, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
   Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu
   z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Harcerskiej, zaliczonej do kategorii dróg wewnętrznych. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716, 1815 i 2020). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55).
   Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
   Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
   Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.12.2019 r.
   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 5 990 000 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
   Wadium wynosi 599 000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
   Postąpienie wynosi nie mniej niż 59 900 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
   Sprzedaż działki zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200).
 • Pomorskiej 26 i 26/28 oraz płk. Jana Kilińskiego 7 i płk. Jana Kilińskiego bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym S-1 jako działki nr: 183/1, 184/9, 184/7, 184/12 i 184/10 o łącznej powierzchni 2027 m2, dla których urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00089145/9

 1. Na działce nr 183/1 znajduje się budynek mieszkalny, nieużytkowany o powierzchni zabudowy 155 m2 i powierzchni użytkowej 293 m2, zaś na działce nr 184/9 zlokalizowany jest budynek mieszkalny, nieużytkowany, o powierzchni zabudowy 215 m2 i powierzchni użytkowej 521 m2, wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Nieruchomość podlegająca sprzedaży znajduje się na obszarze historycznego układu urbanistycznego oraz krajobrazu kulturowego dawnej osady rękodzielniczej „Ogrody Sukiennicze Nowego Miasta” wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Na działkach nr 184/7 i 184/12 znajduje się obiekt handlowo-usługowy (powierzchnia zabudowy 78 m2), nietrwale związany z gruntem. Działki te są objęte umową dzierżawy do dnia 30 czerwca 2020 r. Dzierżawca poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 i 5 Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku ich wydania wraz z usunięciem obiektu. Działka nr 184/10 jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest częściowo utwardzony płytami betonowymi i porośnięty pojedynczymi drzewami. Fragment wschodniej ściany budynku położonego na działce nr 184/9 wchodzi w granice działki drogowej nr 231/9.
  Brak świadectwa energetycznego dla wyżej opisanych budynków. 
 2. Na ścianie budynku przy ul. płk. Jana Kilińskiego 7 (działka nr 184/9) znajduje się mural, namalowany w 2011 r. w ramach X Festiwalu „Viva Flamenco”. Prawa autorskie do muralu przysługują Fundacji Urban Forms, która oświadczyła, że może on zostać usunięty.
 3. Na terenie zbywanej nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów, znajdują się:
  1. złącze kablowe nN i dwa kable nN wejście-wyjście, zlokalizowane na działce nr 184/9, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
  2. złącze kablowe nN w linii ogrodzenia i dwa kable nN wejście-wyjście, zlokalizowane na działce nr 184/7, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
  3. dwie linie kablowe, zlokalizowane na działce nr 184/12, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
  4. czynne przyłącze gazu niskiego ciśnienia DN 80 stal oraz czynne gazociągi niskiego ciśnienia DN 160PE oraz DN 200stal, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640);
  5. podziemna infrastruktura teletechniczna oraz sieć telefoniczna i urządzenia teletechniczne, stanowiące własność Orange Polska S.A.; szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1864);
  6. fragment przyłącza wodociągowego ø 63/50 mm, wykonanego z rur PEHD, zmodernizowanego w 2007 r., którego całkowita długość wynosi L=6,30 m od wodociągu ø 350 mm w ul. Pomorskiej, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  7. fragment przyłącza kanalizacji ogólnospławnej D=0,15 m oraz dwa przyłącza D=0,15 m, odprowadzające wody opadowe z dachu posesji przy ul. Pomorskiej 26 do kanału ogólnospławnego D=0,30 m w ul. Pomorskiej, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., znajdujące się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  8. pas ochronny wodociągu ø 350 mm zlokalizowanego na działce nr 184/13 częściowo obejmuje działkę nr 184/12; dla ww. wodociągu obowiązuje pas ochronny wolny od zabudowy i stałych naniesień, wynoszący po 5,0 m od osi, po obu stronach przewodu; wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  9. przyłącze wodociągowe ø 50 mm, wykonane z rur PEHD, zmodernizowane w 2007 r., którego całkowita długość wynosi L=5,18 m od wodociągu ø 200 mm w ul. Kilińskiego; przyłącze obsługuje posesję przy ul. Pomorskiej 28/Kilińskiego 7; przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; ww. posesja podłączona jest do kanału ogólnospławnego w ul. Kilińskiego trzema przyłączami, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  10. inne niż wymienione powyżej instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, które nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 4. Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. 
 5. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez jeden istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Pomorskiej, który zlokalizowany jest w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego (przy zachodniej granicy nieruchomości). Obsługa komunikacyjna nieruchomości z pasa drogowego ulicy Kilińskiego nie jest możliwa (między innymi przez istniejący przejazd bramowy) ze względu na kolizję z istniejącym przystankiem miejskiej komunikacji zbiorowej – przystankiem tramwajowym. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12, 138, 159, 317, 1356, 1669 i 1693). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
 6. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614).
 7. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 8. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi jako właściciel wyraziła zainteresowanie sprzedażą działki nr 181 w obrębie S-1 o powierzchni 2991 m2, bezpośrednio sąsiadującej z terenem przeznaczonym do sprzedaży przez Miasto Łódź.
 9. Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
 10. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem W2a – tereny porządkowania i uzupełniania historycznej struktury przestrzennej: wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie II.
 11. Nieruchomość położona jest na obszarze objętym uchwałą Nr LXXII/1919/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Północnej, płk. Jana Kilińskiego, Rewolucji 1905 r. i Wschodniej.
 12. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi, określonego uchwałą Nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.
 13. Zgodnie z opinią Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków budynek położony na działce nr 184/9 powinien zostać zachowany, a cała nieruchomość przeznaczona do zbycia podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10 i 1669). Zgodnie z ww. ustawą na właścicielu lub posiadaczu zabytku spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystanie z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie, w tym prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, których zamiar i planowany przebieg każdorazowo należy przedstawić do zaopiniowani, ewentualnie uzgodnienia (w zależności od zakresu planowanych prac) właściwym służbom konserwatorskim.
 14. W przypadku, gdy w dniu sprzedaży nieruchomości, będzie się na niej znajdował obiekt handlowo-usługowy, opisany w pkt 1, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. rozbiórki obiektu handlowo-usługowego w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy przenoszącej własność nieruchomości; 
  2. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w przypadku niewywiązania się z obowiązku określonego w ppkt 1;
  3. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w ppkt 2 wraz z odsetkami, ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie 12 miesięcy od daty upływu terminu, określonego w ppkt 1;
  4. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, opisanej w ppkt 2 hipoteki w wysokości 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
 15. Hipoteka, o której mowa w pkt 14 ppkt 4 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
 16. Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej cenie wywoławczej określonej w pkt 20, potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 14 ppkt 4 na zasadach określonych w pkt 14 ppkt 4 oraz pkt 15.
 17. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 14 ppkt 4. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2. Gwarancja będzie udzielona na okres 2 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 14 ppkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 14 ppkt 2 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt 14 ppkt 4 i pkt 15; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny.
 18. Ponadto, nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci, opisanych w pkt 3 i 4.
 19. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 31.10.2019 r. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 500 000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
Sprzedaż działek nr 183/1 i 184/9 zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818, 2166 i 2200). Cenę nabycia działek nr: 184/7, 184/12 i 184/10 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

 • Maratońskiej 49 i 47/51, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie P-24 jako działki nr: 310/33, 310/47 i 310/59 o łącznej powierzchni 10 943 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW LD1M/00288312/6

 1. Nieruchomość podlegająca sprzedaży zlokalizowana jest w centralnej części osiedla mieszkaniowego, w sąsiedztwie budynków wielorodzinnych i domu jednorodzinnego. Na nieruchomości znajdują się pozostałości po budynku oświatowym, który na podstawie decyzji nr III.RUB/34/2006 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 września 2006 r. został rozebrany. Rozbiórka ta dokonana w 2006 r. nie objęła jednak fundamentów, piwnic oraz opasek i ramp betonowych znajdujących się na zewnątrz budynku. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona, w części utwardzona (na działce 310/47 znajduje się nawierzchnia asfaltowa), a w pozostałej części stanowi nieuporządkowany teren zielony z udziałem drzew i krzewów (topoli czarnej, klonu jesionolistnego, topoli białej, wierzby białej, brzozy brodawkowatej, jabłoni i głogu) oraz roślinności ruderalnej. Zgodnie z opinią Zarządu Zieleni Miejskiej drzewa o obwodach pni powyżej 100 cm powinny być zachowane. W zachodniej granicy działki nr 310/47 znajduje się mur przylegający do budynku posadowionego na działce nr 311 z obrębu P-24, natomiast południowa część działki nr 310/59 zajęta jest przez ciąg pieszy. W północnej granicy działki nr 310/47 znajduje się fragment utwardzenia drogi położonej na działce nr 404/113 w obrębie P-24 oraz urządzone są wjazdy i przejście do działki nr 311 w obrębie P-24. Fragment wschodniej granicy działki nr 310/33 nie pokrywa się z przebiegiem ogrodzenia.
 2. Zgodnie z opiniami gestorów sieci, na terenie zbywanej nieruchomości znajdują się:
  1. fragment przyłącza wodociągowego ø80mm, stanowiący własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  2. fragment przyłącza wodociągowego ø40/32mm, obsługującego posesję przy ul. Maratońskiej 63e, Miasto Łódź nie poniosło nakładów na budowę tego przyłącza;
  3. trzy sieci wodociągowe ø 100mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  4. fragment przyłącza kanalizacji deszczowej d=0,30m, stanowiący własność Miasta Łodzi;
  5. pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30m położonej na działce nr 404/113 w obrębie P-24, przebiegający wzdłuż północnej granicy nieruchomości;
  6. pas ochronny kanalizacji deszczowej D=0,30m, położonej na działce nr 404/236 w obrębie P-24, przebiegający wzdłuż południowej granicy nieruchomości;
  7. przyłącze kanalizacyjne odwadniające komorę ciepłowniczą zlokalizowaną na działce nr 310/59;
  8. przyłącze kanalizacji sanitarnej d=0,20m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  9. sieć kanalizacji sanitarnej D=0,20m, stanowiąca własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o.;
  10. fragmenty dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej d=0,15m, obsługujące posesję przy ul. Maratońskiej 47, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  11. przyłącze kanalizacyjne D=0,1m, obsługujące posesję przy ul. Maratońskiej 43;
  12. należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź: linia kablowa SN, złącze kablowe nN, 4 linie kablowe nN na działce nr 310/47 oraz 5 linii kablowych Nn na działce nr 310/59 oraz urządzenia oświetleniowe - 6 sztuk słupów stalowych wraz z oprawą sodową oraz 3 linie kablowe między-lampowe; strefa ochronna wynosi 0,5m pasa z każdej strony (wzdłuż całej linii) dla linii kablowej nN oraz 1m pasa z każdej strony (wzdłuż całej linii) dla linii kablowej SN;
  13. należące do Veolia Energia Łódź S.A. czynne sieci ciepłownicze 2xDn125mm, 2xDn100mm i 2xDn80mm, czynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn40mm zasilające budynek przy ul. Maratońskiej 47 i nieczynne preizolowane przyłącze ciepłownicze 2xDn32mm; strefa oddziaływania dla sieci 2xDn32mm, 2xDn40mm, 2xDn80mm, 2xDn100mm i 2xDn125mm mierzona od skraju rurociągów preizolowanych wynosi 2,0m; właściciel tych urządzeń wyraził zainteresowanie ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej służbom eksploatacyjnym Veolia Energia Łódź S.A. dostęp do tej sieci w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  14. przyłącze telekomunikacyjne.
 3. Zgodnie z opinią Wydziału Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi dla sieci kanalizacyjnej niezależnie od przekroju i rodzaju kanału obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m od zewnętrznej krawędzi, po obu stronach przewodu wraz z terenem nad kanałem. Dla przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych obowiązują pasy ochronne o szerokości po 2,5 m od osi, po obu stronach przewodu
 4. Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub ich strefy ochronne, których identyfikacji nabywca winien dokonać we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
 5. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00288312/6 wpisana została odpłatna służebność przesyłu, ustanowiona na czas nieoznaczony na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., natomiast w dziale I-SP tej księgi wieczystej wpisane zostało uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00213865/1 pod numerem 269 - odpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 404/104 i 404/113.
 6. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości podlegającej sprzedaży może odbywać się z drogi wewnętrznej ul. Maratońskiej poprzez układ dróg osiedlowych, zlokalizowanych na działkach nr 404/104 i 404/113, w obrębie P-24 oraz na działkach nr 310/58 i 310/50 w obrębie P-24. Wskazana opinia Zarządu Dróg i Transportu nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495 i 1716). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. 
 7. W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00213865/1 ujawniona jest służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości objętej księgą wieczystą LD1M/00043249/4 oraz księgą wieczystą nr LD1M/00288312/6, polegająca na prawie swobodnego przejazdu i przechodu przez działki nr 404/104 i 404/113. Powyższe uprawnienie ujawnione jest również w dziale I-Sp księgi wieczystej nr LD1M/00288312/6. 
 8. W celu zapewnienia dojazdu do zbywanej nieruchomości, w przebiegu zgodnym z opinią Zarządu Dróg i Transportu opisaną w pkt. 6, w umowie sprzedaży działek nr: 310/33, 310/47 i 310/59 położonych w obrębie P-24, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa polegającą na prawie nieograniczonego przejazdu i przechodu przez stanowiącą własność Miasta Łodzi działkę nr 310/50 w obrębie P-24, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00043249/4. Przebieg służebności przedstawia Załącznik Nr 1 do „Warunków przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 roku. Działka nr 310/58 w obrębie P-24 nie jest własnością Miasta Łodzi i ustanowienie na niej służebności przejazdu i przechodu stanowi obszar ryzyka nabywcy nieruchomości. 
 9. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244, 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815). 
 10. Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
 11. Dla nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
 12. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 - tereny wielkich zespołów mieszkaniowych 
 13. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:
  1. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, o przebiegu uwidocznionym w Załączniku Nr 2 do „Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 roku, dla fragmentu przyłącza kanalizacji deszczowej, stanowiącego własność Miasta Łodzi, znajdującego się na działkach nr 310/33 i 310/47 w obrębie P-24 oraz dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Łodzi, znajdującej się na działce nr 404/113 w obrębie P-24; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 630 m2 i obejmie swoim zasięgiem części działek nr 310/33 i 310/47 w obrębie P-24, a jej treść polegać będzie na:
   1. prawie prowadzenia przez nieruchomość urządzeń przesyłowych,
   2. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 2,5 m licząc od osi przewodu (stanowiącego przyłącze kanalizacji deszczowej), po obu stronach przewodu, 
   3. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 4,2 m licząc od północnej granicy działki nr 310/47 biegnącej wzdłuż działki nr 404/113, z zastrzeżeniem, iż dla zachodniej części działki nr 310/47 (mającej szerokość poniżej 4,2 m) pas ochronny obejmować będzie całą szerokości tej działki,
   4. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji; 
  2. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości, na rzecz Miasta Łodzi, na czas nieoznaczony, nieodpłatnej służebności gruntowej, o przebiegu uwidocznionym w Załączniku Nr 2 do „Warunków przetargu”, stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 roku, dla pasa ochronnego kanalizacji deszczowej stanowiącej własność Miasta Łodzi i znajdującej się na działkach nr: 404/236, 404/104 i 310/58, w obrębie P-24; całkowita powierzchnia służebności wyniesie 300 m2 i obejmie swoim zasięgiem część działki nr 310/59 w obrębie P-24, a jej treść polegać będzie na:
   1. zachowaniu pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień trwale związanych z gruntem o szerokości 4,60 m licząc od południowej granicy działki 310/59 biegnącej wzdłuż działki nr 404/236,
   2. prawie nieograniczonego dostępu osób upoważnionych przez podmiot uprawniony z tytułu służebności na nieruchomość obciążoną, w tym wejścia i wjazdu pojazdów mechanicznych, w celu eksploatacji tych urządzeń oraz w przypadku usunięcia awarii, dokonywania napraw, remontów, konserwacji i modernizacji;
  3. zachowania stref ochronnych dla sieci infrastruktury technicznej wskazanych w pkt. 2-4;
  4. urządzenia zgodnie z przepisami prawa budowlanego chodnika na działce nr 404/236 w obrębie P-24 obsługującego budynek położony na tej działce; wykonanie tego obowiązku może nastąpić poprzez budowę nowego chodnika wzdłuż budynku wraz z uzupełnieniem istniejących nasadzeń drzew i krzewów lub poprzez przeniesienie chodnika istniejącego na działce nr 310/59 w obrębie P-24 na działkę nr 404/236 w obrębie P-24 wzdłuż budynku mieszkalnego na niej posadowionego wraz z uzupełnieniem istniejących nasadzeń drzew i krzewów (z uwzględnieniem ewentualnej korekty szerokości chodnika wynikającej z uwarunkowań technicznych związanych z jego relokacją); zobowiązanie to będzie wykonane przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, bądź przed ogrodzeniem nabytej nieruchomości, lecz nie później niż w ciągu 3 lat od dnia nabycia nieruchomości;
  5. utrzymywania porządku oraz dokonywania napraw dróg dojazdowych na terenie osiedla mieszkaniowego w trakcie realizacji inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, a także remontu tych dróg po zakończeniu inwestycji.
 14. W umowie przenoszącej własność nieruchomości zastrzeżone zostaną:
  1. obowiązki określone w pkt.13;
  2. kara umowna w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w przypadku braku urządzenia chodnika na działce nr 404/236 w sposób opisany w pkt.13 ppkt 4; Miasto Łódź będzie mogło odstąpić od dochodzenia w/w kary umownej w przypadku, gdy nabywca nieruchomości zapewni - w sposób trwały i zaakceptowany przez współwłaścicieli działki nr 404/236 - komunikację pieszą budynku położonego na działce nr 404/236 w obrębie P-24 z działkami nr 310/58 i 404/239 w obrębie P-24, inaczej niż poprzez realizację obowiązku obwarowanego tą karą; 
  3. oświadczenie o poddaniu się egzekucji z umowy sprzedaży przenoszącej własność nieruchomości w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kpc co do obowiązku zapłaty kary umownej opisanej w ppkt 2 zgodnie z następującymi warunkami:
   1. Miasto Łódź wezwie do zapłaty należności z tytułu kary umownej i wyznaczy 30-dniowy termin uiszczenia należności licząc od dnia doręczenia tego wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu Miasto Łódź będzie uprawnione do wszczęcia postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należności,
   2. Miasto Łódź będzie uprawione do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności w ciągu 5 lat od daty zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości,
   3. w celu zabezpieczenia kary umownej wskazanej w ppkt 2 nabywca ustanowi na rzecz Miasta Łodzi hipotekę w kwocie 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) obciążającą zbywaną nieruchomość bądź inną nieruchomość zaakceptowaną przez Miasto Łódź, której nabywca jest właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym.
 15. Hipoteka o której mowa w pkt.14 ppkt 3 lit. c wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej LD1M/00288312/6 i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
 16. Jeśli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości wynoszącej co najmniej 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt.14 ppkt 3 lit. c na zasadach określonych w pkt.15.
 17. Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczenia Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2, zamiast ustanawiania, przez podmiot który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt. 14 ppkt 3 lit. c. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt. 14 ppkt. 2 Gwarancja będzie udzielona na okres 5 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej, o której mowa w pkt. 14 ppkt 2. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczenia z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2 nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach opisanych w pkt.14 ppkt 3 lit. c i pkt.15 albo zgodnie z pkt. 16; opisany powyżej sposób zabezpieczenia roszczenia Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji, gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny. 
 18. Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt.14 ppkt 2, na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
 19. W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2258/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2019 r. 
 20. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym:10.12.2019 r. 
 21. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5 100 000 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) netto.

  Wadium wynosi: 510 000 zł (słownie: pięćset dziesięć tysięcy złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż: 51 000 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
  Sprzedaż działek nr 310/33 i 310/47 będzie opodatkowana podatkiem VAT według obecnie obowiązującej stawki 23 %, a opodatkowanie podatkiem VAT sprzedaży działki nr 310/59 nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 22. Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu powiększona o podatek VAT zgodnie z pkt. 21.
 23. Do ceny nabycia zostanie doliczone wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności, o której mowa w pkt. 8 w kwocie 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) netto, powiększone o podatek od towarów i usług według obecnie obowiązującej stawki 23% w kwocie 5 520 zł.

Załącznik do „Warunków przetargu” dla nieruchomości położonej przy ul. Maratońskiej 49 i 47/51 [.pdf]
(360 KB)

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Mała Sala Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 1200 i którym przyznany zostanie numer
  do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Zgierskiej 153, ul. Harcerskiej 8/10.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się
  do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 ub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 10 kwietnia 2020 r. do godziny 1200 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta -wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (i kwoty równej wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności – dot. nieruchomości przy ul. Przyjacielskiej bn oraz ul. Maratońskiej 49 i 47/51) wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości (i kwoty równej wynagrodzeniu z tytułu ustanowienia służebności – dot. nieruchomości przy ul. Przyjacielskiej bn oraz ul. Maratońskiej 49 i 47/51) oraz kwoty stanowiącej podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (14.02.2020 09:10)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (14.02.2020 09:19)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (06.02.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 347