Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja), na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach: Dolnej 34, Łagiewnickiej 50, Łagiewnickiej bez numeru, Emilii Plater 34, Emilii Plater bez numeru, Pabianickiej 30, Głogowej 3, Składowej 34 i al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację), na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Dolnej 34, Łagiewnickiej 50 i Łagiewnickiej bez numeru, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie geodezyjnym B-49 jako działki nr 262/11, 262/8, 264/91, 263/4 i 263/6, o powierzchni 1623 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00321783/2.
  Nieruchomość jest niezabudowana, nieogrodzona. Działki nr 262/11, 263/6 oraz części działek nr 262/8 i 263/4 wykorzystywane są jako ogólnodostępne, nieurządzone miejsca parkingowe. Na działce nr 264/91 oraz na części działek nr 262/8 i 263/4 rosną drzewa (topole, klony w wieku 30-40) i krzewy.
  Zgodnie z mapą zasadniczą na działce nr 263/4 znajduje się studzienka kanalizacyjna. Ponadto na działkach nr 263/4, 263/6 i 264/91 znajdują się fragmenty niesklasyfikowanych przewodów przesyłowych.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci oraz stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Dolnej oraz poprzez nowy zjazd z ulicy Goplańskiej. Ze względu na bliskość skrzyżowania niedopuszczalnym jest urządzanie zjazdów z ulicy Łagiewnickiej. Zjazdy z ulic Goplańskiej i Dolnej powinny być maksymalnie oddalone od skrzyżowania z ulicą Łagiewnicką. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
  Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r.
  poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 27 października 2010 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Emilii Plater 34 i Emilii Plater bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-50 jako działki nr: 60/14, 60/46, 60/45 i 73/2 o łącznej powierzchni 7 674 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00136943/8.
  Nieruchomość jest niezabudowana. Działki nr: 60/14, 60/46, 60/45 i 73/2 stanowią całość gospodarczą, posiadają kształt wieloboku. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajduje się Park im. Szarych Szeregów. Działki nr: 60/14, 60/46 i 60/45 są obecnie bezumownie użytkowane jako parking strzeżony. Na terenie wyżej wymienionych działek znajdują się naniesienia związane z funkcjonowaniem strzeżonego parkingu, w tym: stróżówka, ogrodzenie z siatki wraz z bramą, infrastruktura elektroenergetyczna (słupy, przewody oraz szafa elektroenergetyczna), blaszany obiekt gospodarczy. Bezumowny użytkownik tych działek zobowiązany jest do ich wydania, po usunięciu z nich naniesień, w ostatnim dniu kolejnego miesiąca od daty pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu. 
  W przypadku nieusunięcia naniesień we wskazanym terminie, naniesienia stanowić będą własność nabywcy nieruchomości, a bezumownemu użytkownikowi nie będzie przysługiwało prawo żądania odszkodowania za pozostawione naniesienia w stosunku do Miasta Łodzi oraz nabywcy nieruchomości. Teren działek użytkowanych jako parking w znacznej części jest utwardzony. Na obrzeżach działek nr 60/14 i 60/46 znajduje się trawnik z zadrzewieniem, w tym kasztanowce. Działka nr 73/2 porośnięta jest trawą. Od strony północnej i zachodniej na jej terenie znajduje się zadrzewienie z udziałem między innymi topoli, brzóz, lip i klonów w wieku około 50 lat. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142). Ogrodzenia działek: nr 60/14 od strony wschodniej (w granicy z działką nr 144/6), nr 60/46 i 60/45 od strony zachodniej (w granicy z działką nr 72/47) i działki sąsiedniej nr 74/3 (w granicy z działką nr 73/2), częściowo nie są posadowione w ich granicach geodezyjnych.
  Obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego zagospodarowania, zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, powinna odbywać się z ulicy Górniczej poprzez istniejący zjazd (do przebudowy) zlokalizowany przy zachodniej granicy nieruchomości, na działce nr 60/46. W sytuacji zmiany zagospodarowania nieruchomości, nabywca winien wystąpić do Zarządu Dróg i Transportu o opinię w sprawie jej obsługi komunikacyjnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. 
  W pobliżu nieruchomości znajduje się sieć kanalizacji ogólnospławnej d=0,30 m (w ulicy Emilii Plater) i sieć kanalizacji sanitarnej d=0,20 m (w ulicy Górniczej), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Na terenie części działki nr 60/14 o powierzchni 74 m2 znajduje się strefa ochronna dla wskazanej infrastruktury kanalizacyjnej. W strefie ochronnej obowiązuje zakaz lokalizowania budynków i innych obiektów trwale związanych z gruntem oraz zakaz lokalizowania drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m od zewnętrznej krawędzi przewodu. W pobliżu nieruchomości (w ulicy Górniczej lub Emilii Plater) zlokalizowane są ponadto: sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa, ciepłownicza, telekomunikacyjna. 
  Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci. 
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3 900 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset tysięcy złotych) netto. 
Wadium wynosi: 390 000 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 39 000 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Pabianickiej 30, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G – 12 jako działka nr 8 o powierzchni 2316 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00097642/2. 
  Nieruchomość podlegająca sprzedaży jest zabudowana w prawej oficynie - wybudowanymi w 1918 r. dwoma jednokondygnacyjnymi budynkami użytkowymi, w zwartej zabudowie, o konstrukcji murowano-drewnianej, do których przylega drewniana wiata a także dawnym budynkiem sanitarnym; obiekty te znajdują się w złym stanie technicznym i posiadają następujące cechy:
  1. budynki użytkowe: 
   • 86,40 m² powierzchni zabudowy wynikającej z książki obiektu budowlanego,
   • 76,94 m² powierzchni użytkowej,
   • 280,80 m³ kubatury,
   • ściany nadziemia murowane z cegły ceramicznej pełnej oraz drewniane, w części zachodniej (murowanej) silnie zawilgocone,
   • stropodach drewniany, kryty papą,
   • drewniane i stalowe okna - zdekompletowane;
   • podłogi w części z deski podłogowej i wykładziny PCV,
   • instalacja elektryczna ze zdjętym licznikiem,
  2.  wiata:
   1. 30 m² powierzchni zabudowy,
   2. 108 m³ kubatury,
   3. stalowy dach,
   4. zużyta, betonowa podłoga,
   5. zasypany kanał,
  3. budynek sanitarny:
   1. 9 m² powierzchni zabudowy,
   2. 19,80 m³ kubatury,
   3. parterowy, murowany z cegły pełnej,
   4. dach drewniany,
   5. drzwi zdekompletowane i zużyte.

    Na terenie całej nieruchomości znajdują się pozostałości dawnej, rozebranej zabudowy oraz kilkanaście drzew liściastych (m.in. grusze, klony, kasztanowce).
    Północna i południowa granica nieruchomości jest naruszona przez budynki usytuowane odpowiednio na działce nr 7 i nr 11/8. Fragment północnej ściany budynku położonego na działce nr 11/8 (w południowo-zachodnim narożniku zbywanej nieruchomości) posiada otwory okienne. Południowa ściana budynku położonego na działce nr 7 również posiada otwory okienne wychodzące na zbywaną nieruchomość. 

    Na nieruchomości znajdują się:
    1. przyłącze gazu dn 63 PE niskiego ciśnienia, eksploatowane przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o., która wyraziła zainteresowanie ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu, polegającej na udostępnieniu jej służbom eksploatacyjnym tego przyłącza do kontroli, usuwania awarii, remontu lub modernizacji przewodów gazowych w granicach strefy kontrolowanej;
    2. przyłącze wodociągowe o średnicy 40 mm, należące do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.;
    3. dwa kable niskiego napięcia do złącza kablowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Pabianickiej 28 (działka nr 7) - na ścianie przyległej do działki nr 8, będące własnością PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, która wyraziła zainteresowanie ustanowieniem na jej rzecz służebności przesyłu dla tych urządzeń, polegającej na zapewnieniu całodobowej dostępności dla służb ich właściciela;
    4. dwie wewnętrzne energetyczne linie zasilające;
    5. wewnętrzny kanał kanalizacyjny.

     W granicy nieruchomości przylegającej do pasa drogowego ul. Pabianickiej znajduje się latarnia. We wspomnianym pasie drogowym biegnie m.in. wodociąg Ø 280 mm, dla którego pas ochronny wynosi 3 m po obu stronach przewodu, licząc od jego krawędzi zewnętrznych i częściowo obejmuje nieruchomość podlegającą sprzedaży.
     Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
     Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa nieruchomości podlegającej sprzedaży powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z pasa drogowego ulicy Pabianickiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu i wykonuje ją on na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
     Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142). 
     Dla budynków znajdujących się na nieruchomości podlegającej sprzedaży nie wydano świadectw energetycznych.
     Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
     Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje powyższą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem – MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – obejmują tereny zarówno o zabudowie zwartej, jak i w strukturach rozluźnionych – osiedlowych. Tereny te obejmują jednocześnie program usług podstawowych, lokalnych centrów terenów rekreacji, zieleni i sportu oraz obsługi komunikacyjnej. Inne elementy programu ogólnomiejskiego, jak działalność gospodarcza i usługowa, dopuszczane być mogą pod warunkiem, że nie powodują kolizji z funkcją podstawową.
     Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do:
     1. zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości;
     2. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
     3. w razie potrzeby, gdy wymagać tego będzie realizacja inwestycji, przeniesienia poza teren zbywanej nieruchomości, na koszt własny bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi latarni, znajdującej się w granicy nieruchomości przylegającej do pasa drogowego ul. Pabianickiej, w porozumieniu z jej właścicielem PGE Dystrybucja Łódź S.A. Oddział Łódź.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900 000 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu. Dostawa nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

 • Głogowej 3, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-26 jako działka numer 666/4
  o powierzchni 772 m2, uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00289518/7.
  Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie osiedla mieszkaniowego Julianów.
  Na nieruchomości znajduje się dwukondygnacyjny, częściowo z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, murowany budynek o powierzchni zabudowy 166 m2. Budynek został wzniesiony w 1937 r. i jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z tym obiektem muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rzeczoznawca majątkowy określił stan techniczny budynku na niezadowalający, kwalifikujący do kapitalnego remontu. Działka ogrodzona jest łącznie z działką numer 666/5.
  Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością urządzoną i ruderalną z zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
  Na nieruchomości zlokalizowane są następujące urządzenia infrastruktury technicznej:
  1. nieużywany fragment przyłącza wodociągowego Ø 40/32 mm włączonego do miejskiej sieci wodociągowej Ø 100 mm w ulicy Głogowej. Przyłącze to stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. energetyczne przyłącze napowietrzne zasilające tę nieruchomość, będące na majątku
   i w eksploatacji PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto;
   3) podziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla tej posesji;
   4) przyłącze gazu niskiego ciśnienia eksploatoawne przez Oddział Zakład Gazowniczy
   w Łodzi;
   5) czynna, kanałowa sieć ciepłownicza 2xDn32mm, strefa oddziaływania dla tej sieci wynosi 2 m od skraju kanału ciepłowniczego.
   W ulicy Głogowej, na wysokości działki nr 666/4 zlokalizowane jest przyłącze kanalizacyjne D=0,15 m. Całkowita długość przyłącza to 4 m - od kanału ogólnospławnego D=0,25 m w ulicy Głogowej do granicy działki. Przyłącze to stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pas ochronny wodociągu zlokalizowanego w ulicy Głogowej, który wynosi po 3 m od osi, po obu stronach przewodu, częściowo obejmuje działkę nr 666/4.
   W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
   Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
   W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza i teletechniczna.
   Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
   W Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, na wniosek Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółki z o.o. prowadzone jest postępowanie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej stanowiącej własność Spółki. Postępowanie to jest na początkowym etapie.
   Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący zjazd z ulicy Głogowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
   Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
   Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
   Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr XLVIII/1229/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2694) i znajduje się w jednostce planu oznaczonej jako 39 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
   Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 780 000 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 156 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

 • Łagiewnickiej bez numeru, oznaczonej jako działka nr 352/57 w obrębie geodezyjnym B-49, o powierzchni 833 m2, uregulowanej w księdze wieczystej
  nr LD1M/00034340/6.
  Na nieruchomości brak jest zabudowy kubaturowej. Na części nieruchomości funkcjonuje parking ogólnodostępny. Teren jest utwardzony. Wschodnia część działki pokryta jest roślinnością stanowiącą zieleń towarzyszącą zabudowie działki sąsiedniej. Zgodnie z opinią Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, nieruchomość powinna zostać zagospodarowana w sposób umożliwiający zachowanie tej zieleni.
  Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa oraz latarnia.
  Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wad nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142).
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się z ul. Szewskiej w miejscu maksymalnie oddalonym od skrzyżowania z ul. Łagiewnicką. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
  Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r. obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MW – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej.
  Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci
  z zachowaniem stref ochronnych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 410 000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 82 000 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 100 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154, oznaczonej w obrębie geodezyjnym W-22 jako działka nr 89/1, o powierzchni 897 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00111528/2.
  Nieruchomość jest zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym
  o powierzchni użytkowej 495,31 m2, wybudowanym w 2007 r., wyposażonym w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i centralnego ogrzewania. Dla budynku brak jest świadectwa energetycznego. Stan techniczny obiektu (elementy konstrukcyjne budynku) jest dobry. Elementy wykończenia (część ścianek działowych, część ościeżnic, część elementów instalacyjnych i okładzin ściennych) wymagają napraw, wymian lub uzupełnienia w związku ze znacznym okresem nieużytkowania nieruchomości, a także znacznym pogorszeniem jej stanu, spowodowanym częściową dewastacją. Teren nieruchomości utwardzony nawierzchnią asfaltową oraz płytami chodnikowymi. Część nieruchomości w postaci terenu zielonego. Schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych częściowo znajdują się na działce nr 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu.
  Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi, wydanej przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu przedmiotowa nieruchomość przylega do drogi odbarczeniowej usytuowanej wzdłuż al. Piłsudskiego, m.in. na działce sąsiedniej 97/110, pozostającej we władaniu Zarządu Dróg i Transportu. Droga ta służy obsłudze komunikacyjnej nieruchomości przyległych, w tym działki nr 89/1 – zatem dojazd do nieruchomości powinien odbywać się istniejącym zjazdem z ww. ulicy. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy
  z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138) powinna być wydana na rzecz właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, w drodze decyzji administracyjnej.
  Na nieruchomości znajduje się czynna rozdzielcza sieć wody gorącej 2 x Dn 50-32, wykonana w technologii preizolowanej, stanowiąca własność Veolia Łódź S.A. dla której konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i stałych naniesień wynoszącego 2 m od skraju rury ochronnej preizolowanej; Veolia Łódź S.A. jest zainteresowana ustanowieniem służebności przesyłu, polegającej na zapewnieniu służbom eksploatacyjnym prawa dostępu do sieci ciepłowniczej w celu jej konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji.
  Nabywca zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla urządzeń wyżej opisanej sieci.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Ogrodzenie sprzedawanej nieruchomości narusza granicę geodezyjną działek 88/78 (własność prywatna) i 88/133 (własność Miasta Łodzi). Ogrodzenie nieruchomości z działką nr 90/1 (własność prywatna) nie pokrywa się z granicą geodezyjną.
  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanej nieruchomości. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitarnych.
  Terminy przetargów zakończonych wynikiem negatywnym: 8.07.16 r., 23.12.16 r., 28.04.17r., 29.09.17 r., 9.02.18 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych) netto.
Wadium wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

 • Składowej 34 oznaczonej jako działka nr 299/1 w obrębie geodezyjnym S-2, o powierzchni 806 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1M/00115419/3.
  Na nieruchomości znajduje się trzykondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony, frontowy budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy 303 m2, w złym stanie technicznym, przeznaczony do rozbiórki na podstawie zarządzenia Nr 6271/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie przeznaczenia do rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Miasta Łodzi i przekazania zarządzania nieruchomością niezabudowaną Wydziałowi Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi. Miasto Łódź jest w posiadaniu dokumentacji rozbiórkowej, dotyczącej tego budynku.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się poprzez zjazd w istniejącej lokalizacji, zgodnie z projektem przebudowy ul. Składowej, stanowiącym załącznik do „Warunków przetargu" stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7588/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r.. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018 r. poz. 12 i 138) Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259) obsługa komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie od strony ul. Składowej (oznaczonej w planie – 5 KDD – teren drogi publicznej – ulica dojazdowa).
  Zarząd Inwestycji Miejskich realizuje inwestycję pt. „Rozbudowa ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego”. W związku z powyższym, z uwagi na obowiązujący po zakończeniu inwestycji okres gwarancyjny (na przedmiot wykonania umowy – 72 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru końcowego oraz na zieleń – 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego), nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:
  1. dostosowania technologii robót na nieruchomości, tak aby powodowały one jak najmniejszą ingerencję w przebudowywaną drogę ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego biorąc pod uwagę, że docelowa szerokość jezdni w ciągu ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego to 3,5 m;
  2. wykonywania robót odtworzeniowych w zakresie drogowym na warunkach określonych przez gwaranta, tj. wykonawcę przebudowy ul. Składowej oraz ul. Witolda Knychalskiego firmy Kral Spółka z o. o., bądź przejęcia gwarancji na warunkach zgodnych z gwarancją jaką udzieliła firma Kral Spółka z o. o., zgodnie z podpisaną umową na roboty budowlane;
  3. odtworzenia na swój koszt wszystkich zniszczeń w zakresie nawierzchni, podbudowy drogi, zieleni, elementów małej architektury, itp. jakie zostaną spowodowane na skutek prowadzonych prac w pasie drogowym ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego; prace naprawcze polegać będą na odtworzeniu zniszczonego obszaru w granicy pasa drogowego do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej przebudowy ul. Składowej i ul. Witolda Knychalskiego; wszystkie roboty odtworzeniowe zostaną wykonane pod nadzorem Zarządu Inwestycji Miejskich oraz Zarządu Dróg i Transportu, łącznie z odbiorami końcowymi,
  4. uzyskania wszelkich wymaganych zgód w kontekście zajęcia pasa drogowego;
  5. uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót;
  6. uzgodnienia tras wywozu ziemi, gruzu, itp.
   Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
   1. energetyczne złącze kablowe oraz dwa kable nN, stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
   2. przyłącze wodociągowe Ø 40 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., dla którego konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzenia;
   3. dwa przyłącza kanalizacji sanitarnej d=0,15 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Spółka z o. o., dla których konieczne jest zachowanie pasa ochronnego wolnego od zabudowy i naniesień o szerokości 2,5 m z obu stron urządzeń;
   4. studzienka kanalizacyjna i studzienka wodociągowa.

    Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach sąsiednich, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wynikać dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
    Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
    Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
    Granica nieruchomości jest naruszona przez budynek znajdujący się na działce nr 296/1 (o około 0,2 m), a wzdłuż granicy nieruchomości z działką nr 295/1 przebiega mur. 
    Dla przedmiotowej nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Prezydenta Gabriela Narutowicza, Williama Lindleya, Wodnej, Juliana Tuwima i Henryka Sienkiewicza, przyjętym uchwałą Nr III/41/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 259). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem 7.4 MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, dla którego obowiązują następujące ustalenia: 
    1. przeznaczenie podstawowe:
     1. tereny zabudowy mieszkaniowej, wielorodzinnej,
     2. tereny zabudowy usługowej z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m², usług uciążliwych, szpitali i domów opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej oraz stacji paliw, warsztatów samochodowych i stacji obsługi samochodów wraz z gospodarowaniem obiektami i urządzeniami budowlanymi, niezbędnymi do użytkowania tej zabudowy i tworzącymi z nią całość funkcjonalną;
    2. przeznaczenie uzupełniające:
     1. parkingi kubaturowe podziemne i naziemne,
     2. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
    3. powierzchnia zabudowy działki – maksimum 55%;
    4. intensywność zabudowy działki – maksimum 3,3;
    5. powierzchnia biologicznie czynna działki – minimum 10%;
    6. wysokość zabudowy od ul. Składowej: minimum 15 m, maksimum 18 m – do 5 kondygnacji nadziemnych, dla pozostałej zabudowy – maksimum 12 m – do 3 kondygnacji naziemnych;
    7. wysokość parteru od strony ul. Składowej – minimum 3,5 m;
    8. nakaz lokalizacji usług w nowoprojektowanym budynku w parterze od ul. Składowej.

     Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawane są przez Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566), ponadto treść miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została opublikowana w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r.poz. 259, jest również dostępna na stronie internetowej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.
     Nieruchomość położona jest w strefie rewitalizacji Miasta Łodzi, wyznaczonej uchwałą nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).
     Celem sprzedaży nieruchomości w ramach niniejszego przetargu jest realizacja przez nabywcę nieruchomości inwestycji zgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przy założeniu, że dominującą funkcją będzie zabudowa wielorodzinna.

     Osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości zobowiązana będzie do:
     1. realizacji powyższego celu poprzez zagospodarowanie nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę;
     2. zakończenia inwestycji – w terminie do 60 miesięcy od daty podpisania umowy sprzedaży, przy czym przez zakończenie inwestycji (budowy) rozumie się uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektów bądź zgłoszenie zamiaru ich użytkowania do organu nadzoru budowlanego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529);
     3. zapłaty na rzecz Miasta Łodzi kary umownej w wysokości 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych), w przypadku nie wywiązania się z obowiązków określonych
      w pkt 1 lub 2; niezależnie od zastrzeżonej kary umownej Miasto Łódź będzie uprawnione do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego jej wysokość;
     4. poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w pkt 3 ze wskazaniem, iż Miasto Łódź będzie uprawnione do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w pkt 2, pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania nabywcy do zapłaty i udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu zapłaty należnej kary;
     5. ustanowienia w umowie sprzedaży nieruchomości – celem zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu kary umownej opisanej w pkt 3 hipoteki w wysokości 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych);
     6. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu lub modernizacji
      w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych
      wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży;
     7. w razie, gdy wymagać będzie tego realizacja inwestycji – przeniesienia znajdujących się na nieruchomości sieci, na warunkach uzgodnionych z ich właścicielem poza obszar terenu inwestycyjnego bez prawa regresu wobec Miasta Łódź.
      Hipoteka, o której mowa w pkt 5 wpisana zostanie na pierwszym miejscu w dziale IV księgi wieczystej, która obejmie nieruchomość w wyniku jej sprzedaży przez Miasto Łódź i będzie jej przysługiwało pierwszeństwo przed innymi hipotekami.
      Jeżeli nabywca będzie właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym innych nieruchomości, o wartości odpowiadającej co najmniej kwocie 700 000 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych), potwierdzonej aktualnym operatem szacunkowym wykonanym na koszt nabywcy, bez prawa regresu wobec Miasta Łodzi, przedłożonym w sekretariacie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości, możliwe będzie ustanowienie na nich hipoteki, o której mowa w pkt 5 na powyższych zasadach.
      Miasto Łódź dopuszcza możliwość zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej roszczeń Miasta Łodzi z tytułu kary umownej o której mowa w pkt 3, zamiast ustanawiania przez podmiot, który zostanie wybrany w przetargu jako nabywca nieruchomości, hipoteki opisanej w pkt 5. W treści gwarancji jako beneficjent gwarancji wskazane zostanie Miasto Łódź oraz zawarte zostanie zobowiązanie gwaranta nieodwołalnej, bezwarunkowej zapłaty sumy gwarancyjnej do wysokości 400 000 (słownie: czterysta tysięcy złotych) na pierwsze pisemne żądanie Miasta Łodzi, w którym stwierdzone zostanie, że nabywca nieruchomości nie zapłacił kary umownej, o której mowa w pkt 3. Gwarancja będzie udzielona na okres 6 lat. Miasto Łódź będzie upoważnione do żądania zaspokojenia roszczeń z tytułu gwarancji w całości lub części wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia następującego po upływie 30 dni od dnia doręczenia nabywcy nieruchomości wezwania do zapłaty całości lub części kary umownej opisanej w pkt 3. Podpisany przez gwaranta dokument gwarancji, zostanie przedłożony przez osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości, w Urzędzie Miasta Łodzi w sekretariacie Wydziału Zbywania
      i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi nie później niż 5 dni roboczych przed podpisaniem umowy sprzedaży nieruchomości. Zbywca zastrzega sobie prawo zbadania treści dokumentu gwarancji, a w przypadku uznania, że nie spełnia on wymogów opisanych powyżej lub z innych względów nienależycie zabezpiecza interesy Miasta Łodzi, zabezpieczenie roszczeń z tytułu kary umownej, o której mowa w pkt 3, nastąpi przez ustanowienie hipoteki na nabywanej nieruchomości w sposób i na zasadach wyżej opisanych; opisany sposób zabezpieczenia roszczeń Miasta Łodzi w postaci ustanowienia hipoteki będzie miał miejsce również w sytuacji gdy dokument gwarancji nie wpłynie do siedziby Urzędu Miasta Łodzi do sekretariatu Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi w terminie 5 dni roboczych przed dniem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości lub gdy dokument gwarancji z jakiejkolwiek przyczyny będzie niekompletny lub wystawiony przez gwaranta niezaakceptowanego uprzednio przez Miasto Łódź.
      Miasto Łódź dopuszcza możliwość dokonania po podpisaniu umowy sprzedaży zmiany zabezpieczenia wierzytelności Miasta Łodzi z tytułu zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 3 na równoważną formę zabezpieczenia, pod warunkiem pisemnego zaakceptowania przez Miasto Łódź zaproponowanego zabezpieczenia zamiennego.
      Nabywcę obowiązywać będą zarówno postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i postanowienia umowy sprzedaży w szczególności w odniesieniu do określenia oczekiwań zbywającego w stosunku do zagospodarowania nieruchomości.
      W umowie sprzedaży nieruchomości, poza istotnymi postanowieniami umowy, zastrzeżone zostaną ponadto:
      1. wszystkie zobowiązania nabywcy określone w „Warunkach przetargu” stanowiących Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7588/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r.,
      2. prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz Miasta Łodzi na zasadach określonych
       w art. 596 Kodeksu cywilnego i następnych, które zostanie ujawnione w księdze wieczystej lub księgach wieczystych obejmujących nabywane nieruchomości.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 030 000 zł (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 103 000 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 10 300 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych).
Dostawa nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62 i 86).

Załącznik do „Warunków przetargu” >>>

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu”i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dot. nieruchomości przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 154.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 23 kwietnia 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu, na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również
  bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa
  w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a
    z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi
  przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów:
  (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31.
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Pliki do pobrania:


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (22.02.2018 10:12)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.02.2018 10:17)

Informację opracował: Anetta Bednarek (15.02.2018)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1556