Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Łagiewnickiej 178, Sokolej 16, Koncertowej 27a

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Łagiewnickiej 178 obr. B-26, dz. nr 238, pow. 538 m2, KW LD1M/00122738/7.

Nieruchomość zabudowana jest wolnostojącym, parterowym, podpiwniczonym, murowanym budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 125,28 m2. Budynek ten jest wyłączony z użytkowania, zdewastowany, zabezpieczony przed wejściem (otwory okienne oraz drzwi wejściowe są zamurowane). Według protokołu z okresowej 5-letniej kontroli stanu technicznego z 2017 r. ogólny stopień zużycia budynku mieszkalnego wynosi 85%. Na terenie nieruchomości znajduje się także zdewastowany budynek gospodarczy (po pożarze) oraz pozostałości wiaty.
Nieruchomość ogrodzona jest częściowo siatką, bez bramy i furtki. Od strony frontowej nieruchomości (poza jej granicami) usytuowany jest przystanek autobusowy zbiorczej komunikacji miejskiej.
Teren nieruchomości porośnięty jest ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew i krzewów pochodzących z nasadzeń. Na nieruchomości znajdują się liczne drzewa owocowe, głównie śliwy ałycze o obwodach pni wynoszących od 120 cm do 189 cm, jabłonie o obwodzie pni: 112, 110 i 112 cm, orzechy włoskie, a także 3 robinie akacjowe o obwodach pni: 134, 156 i 167 cm oraz klon zwyczajny. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
W pobliżu północnej granicy nieruchomości (na terenie działki nr 222/1 w obrębie B-26) znajduje się rzeka Sokołówka (nieruchomość nie graniczy bezpośrednio z wyżej wymienioną działką). Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534), zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar. Z ustawy tej wynika również, iż właściciel nieruchomości przyległej do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych jest obowiązany umożliwić dostęp do wód na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych.
Nieruchomość obciążona jest na czas nieoznaczony służebnością przesyłu, ustanowioną na rzecz Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., dla zlokalizowanych na jej terenie:

 1. kolektora sanitarnego o średnicy d=1,00 m (wraz ze studnią), pas ochronny wynosi 5 m po obu stronach urządzenia, od skrajnych jego krawędzi wraz z terenem nad tym urządzeniem;
 2. przyłącza wodociągowego o średnicy ø 40 mm, pas ochronny wynosi 2,5 m po każdej ze stron urządzenia, licząc od zewnętrznych krawędzi przewodu.

W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy, trwałych naniesień i nasadzeń. Powierzchnia nieruchomości objęta służebnością przesyłu wynosi 291 m2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. nie świadczy obecnie usług wyżej wymienionym przyłączem wodociągowym.
Na nieruchomości znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna, stanowiąca własność Orange Polska S.A. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r. poz. 1864 oraz z 2010 r. poz. 773) określone zostały minimalne odległości urządzeń telekomunikacyjnych – kabli, kanalizacji od innych budowli i budynków. Na nieruchomości znajduje się także energetyczne przyłącze napowietrzne nN (należące do PGE Dystrybucja S.A.) oraz (zgodnie z mapą zasadniczą) infrastruktura kanalizacji lokalnej.
W pobliżu nieruchomości, w ulicy Łagiewnickiej, zlokalizowane są: gazociąg, sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, energetyczna, telekomunikacyjna, inne sieci kablowe.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się na dotychczasowych zasadach, tj. poprzez istniejący zjazd z ulicy Łagiewnickiej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Dla budynku mieszkalnego usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, dr. Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej, przyjętym uchwałą Nr XLVIII/1229/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 maja 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2694), zgodnie z którym nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 23MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług lokalnych (przeznaczenie podstawowe).
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach strefy konserwatorskiej ochrony archeologicznej. Północno-zachodni narożnik działki, zgodnie z zapisami Studium, położony jest w strefie terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi rzeki Sokołówki.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego. Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 05.07.19 r., 13.09.19 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 190 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 38 000 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675 i 1018).

 • Sokolej 16, obr. G-12, dz. nr 166/1, pow. 458 m2, KW LD1M/00034696/6.

Nieruchomość jest niezabudowana o nieregularnym kształcie zbliżonym do litery „L”. Na działce znajdują się wiaty garażowe nietrwale związane z gruntem wzniesione przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Czerwony Rynek” na podstawie decyzji Nr 218/88 Urzędu Dzielnicowego z dn. 28.10.1988 r. zezwalającej na budowę wiaty samochodowej jako inwestycji tymczasowej do roku 1998 r. Dnia 20.01.1997 r. Urząd Dzielnicowy Łódź- Górna Referat Urbanistyki i Nadzoru Budowlanego wydał decyzję Nr 10/97 w sprawie wyrażenia zgody na dalsze użytkowanie wiaty samochodowej jako obiektu czasowego – do czasu zużycia technicznego. Nabywca nieruchomości jako jej właściciel będzie mógł żądać od Spółdzielni Mieszkaniowej usunięcia naniesień. W przypadku zachowania naniesień przez nabywcę, Spółdzielni Mieszkaniowej będzie przysługiwało roszczenie o zwrot za poniesione nakłady. Obecnie część nieruchomości dzierżawiona jest przez Stowarzyszenie Użytkowników Wiaty Samochodowej przy ul. Sokolej 18.
Granice działki nr 166/1 nieznacznie naruszone są przez ogrodzenie zlokalizowane na działkach nr 161/1 i 161/2.
W pobliżu nieruchomości zlokalizowane są: sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i ciepłownicza.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z drogi wewnętrznej - ulicy Sokolej przez istniejący dojazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. W obecnym stanie zagospodarowania działki nr 166/1 dostęp do zlokalizowanych na niej wiat garażowych jest możliwy przez działkę nr 564/1 w obrębie G-12, która stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „Czerwony Rynek”.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienionym uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 166 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 33 200 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 660 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek
od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Koncertowej 27a, obr. G-26, dz. nr 984, pow. 264 m2, KW LD1M/00105178/8.

Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona, pokryta ogrodową roślinnością ruderalną z udziałem drzew owocowych i roślin użytkowych. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). Na działce znajduje się komórka drewniana nietrwale związana z gruntem oraz hałda gruzu.
Ogrodzenie nieruchomości od strony południowej i zachodniej jest posadowione zgodnie z jej ewidencyjnymi granicami. Od strony wschodniej brak ogrodzenia działki. W północnej granicy nieruchomości znajdują się zabudowania nieruchomości sąsiedniej.
W ulicy Koncertowej znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, telekomunikacyjna, gazowa.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z ulicy Koncertowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu nabywca wykonuje na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.), zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej niskiej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 62 000 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) netto.
Wadium wynosi: 12 400 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 620 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371A.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 21 października 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 21 października 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (23.09.2019 09:40)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (23.09.2019 09:47)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (20.09.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 996