Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja), na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach Lawendowej 9, Pomorskiej 181, Żarnowcowej bez numeru, Polarnej 7, Juliusza 20 i Józefowskiej bez numeru

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację), na sprzedaż nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łodzi, położonych w Łodzi przy ulicach:

 

• Lawendowej 9, obr. B-7, dz. nr 166/5, pow. 608 m2, KW LD1M/00123407/5
Nieruchomość zabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym, wybudowanym w 1949 roku, w połowie zawalonym w wyniku wybuchu gazu. W miejscu zawalonej części budynku zalega aktualnie gruz. Pozostała część budynku została znacznie uszkodzona w wyniku wybuchu (uszkodzone są ściany, konstrukcja stropu i dachu). Stan techniczny części budynku pozostałej po wybuchu stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Aktualna powierzchnia zabudowy wynosi 47,60 m2. Na nieruchomości znajduje się również murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 9,97 m2 oraz blaszany garaż o powierzchni zabudowy 19,2 m2. Dla nieruchomości wydana została decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i blaszanego garażu.
Nieruchomość ogrodzona jest siatką na słupkach stalowych, od frontu posiada dwie bramy. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z jej geodezyjnymi granicami. Ogrodzenie południowej granicy nieruchomości narusza granicę sąsiedniej działki nr 166/7. Granica północna nieruchomości jest naruszona w części przez ogrodzenie zlokalizowane od strony działki nr 166/2, zaś w części ogrodzenie to narusza granicę działki przyległej nr 166/2. Granica wschodnia nieruchomości jest naruszona w części przez ogrodzenie zlokalizowane od strony działki nr 166/29. Ogrodzenie od strony ulicy Lawendowej jest przesunięte w głąb działki o około 1,2 – 1,5 m.
Nieruchomość położona jest na terenie osiedla mieszkaniowego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków. Rozbiórka zabudowań usytuowanych na nieruchomości powinna być elementem etapu inwestycyjnego zakończonego pozwoleniem na budowę, zaś wszelkie działania inwestycyjne na nieruchomości muszą być zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość. Zgodnie z ustaleniami wymienionego wyżej planu miejscowego w przypadku rozbiórki zabytku budowa nowego budynku musi stanowić jego odbudowę w formie i według zasad określonych w planie, które zapewnią funkcjonowanie zabytkowego osiedla w maksymalnie bliskim pierwotnemu układzie przestrzennym i architekturze.
Nieruchomość porośnięta jest ogrodową roślinnością urządzoną i ruderalną z zadrzewieniem owocowym. Przy zachodniej granicy nieruchomości rośnie kasztanowiec pospolity. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
Na nieruchomości znajduje się odcinek przyłącza wodociągowego o średnicy 32 mm oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. i będące w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Zgodnie z mapą zasadniczą na nieruchomości znajdują się również inne przewody wodociągowe, zasilające działki sąsiednie oraz przewód kanalizacyjny, którego zakończenie znajduje się na działce przyległej nr 166/2. Wymienione przewody nie znajdują się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Przy granicy działki, od strony ulicy Lawendowej, znajduje się przyłącze kanalizacji sanitarnej o średnicy 150 mm. W pobliżu nieruchomości, w ulicy Lawendowej, przebiegają: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej i przyłącze kanalizacji sanitarnej do posesji Lawendowa 7. Wymieniona infrastruktura stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. Łączna strefa ochronna przyłącza wodociągowego zlokalizowanego na nieruchomości oraz znajdujących się w ulicy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wynosi 55 m2. W strefie ochronnej obowiązuje zakaz zabudowy, dokonywania naniesień i trwałych nasadzeń. W ulicy Lawendowej znajduje się również sieć energetyczna. Najbliżej zlokalizowaną czynną siecią gazową w pobliżu nieruchomości jest gazociąg niskiego ciśnienia w ulicy Ziołowej.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż wyżej opisanych sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości, dla obecnego sposobu zagospodarowania powinna odbywać się na dotychczasowych zasadach poprzez istniejący dojazd z ulicy Lawendowej. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania konieczne jest uzgodnienie nowego wjazdu z Zarządem Dróg
i Transportu. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości. Obsługa komunikacyjna nieruchomości nie może kolidować z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomość.
Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Trawiastej, Żywokostowej, Nagietkowej, Ziołowej i Piołunowej, przyjętym uchwałą Nr LII/1075/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 listopada 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 25), zgodnie z którym nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 8M – zabudowy mieszkaniowej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy lub przebudowy zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Pomorskiej 181, obr. S-4, dz. nr 40/2, pow. 699 m2, KW LD1M/00182871/9
Na nieruchomości, w jej południowym fragmencie, znajduje się część budynku stalowej hali magazynowej, położonego na działce nr 40/3, stanowiącej własność prywatną. Pozostała część nieruchomości jest utwardzona kostką brukową oraz płytami betonowymi. Ogrodzenie nieruchomości nie pokrywa się z przebiegiem jej geodezyjnych granic, gdyż jest ona ogrodzona wspólnie z działką sąsiadującą nr 40/3. Nieruchomość jest bezumownie wykorzystywana przez podmiot prywatny i po stronie nabywcy leży ryzyko uzyskania jej posiadania.
W dziale III księgi wieczystej nr LD1M/00182871/9, prowadzonej dla nieruchomości podlegającej sprzedaży, znajduje się wzmianka dotycząca wpisu służebności gruntowej. Służebność ta została ustanowiona na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości władnącej uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00089263/2 – działki nr 39/2. Polega ona na prawie przejścia i przejazdu przez działkę nr 40/2 pasem gruntu o powierzchni 63 m2, wzdłuż północnej granicy działki nr 40/2, na całej szerokości tejże działki od granicy
z władnąca działką nr 39/2 do granicy z sąsiednia działką nr 40/3, w sposób uwidoczniony na mapie stanowiącej załącznik do „Warunków przetargu”.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. część przyłącza kanalizacji ogólnospławnej wraz z wewnętrzną instalacją kanalizacyjną oraz wewnętrzną instalacją wodociągową; dla przedmiotowego przyłącza kanalizacyjnego należy zachować pas ochronny po obu stronach przewodu o łącznej szerokości 5,0 m; w pasach ochronnych nie można wykonywać zabudowy i stałych naniesień; ww. przyłącze kanalizacyjne oraz instalacja wodociągowa obsługują działki nr 40/3 i 40/2;
 2. studnia, studzienka kanalizacyjna, kratka ściekowa, hydrant oraz latarnia.
  Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
  Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nie jest możliwe uzgodnienie zjazdu z działki nr 40/2 na ul. Pomorską. Zapewnienie zbywanej nieruchomości obsługi komunikacyjnej wymagać będzie ustanowienia służebności przejścia i przejazdu na nieruchomości sąsiedniej w celu uzyskania dostępu do istniejącego zjazdu z ul. Konstytucyjnej. Ustanowienie służebności przejścia i przejazdu na działce nr 40/3, stanowiącej własność prywatną, leży po stronie nabywcy. Powyższe uwarunkowania dotyczące obsługi komunikacyjnej zbywanej nieruchomości obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu, w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
  Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249
  i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
  Niezależnie od podanych informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UM – tereny usług metropolitalnych
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Dostawa nieruchomości podlegającej sprzedaży jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Załącznik do „Warunków przetargu” >>>

Żarnowcowej bez numeru, obr. B-26, dz nr 666/5, pow. 747 m2, KW LD1M/00289518/7
Nieruchomość jest niezabudowana, ogrodzona wraz z działką nr 666/4.
Na nieruchomości znajduje się drewniana komórka nietrwale związana z gruntem. Porośnięta jest drzewami oraz roślinnością ruderalną. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595).
Na działce nr 666/5 przebiega energetyczna linia napowietrzna nN wraz ze słupem przelotowym, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Miasto.
Na działkę nr 666/5 wchodzi strefa ochronna od kanalizacji ogólnospławnej – Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. otrzymała zgodę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na zawężenie strefy ochronnej o fragment usytuowany na działce nr 666/5.
W związku z powyższym Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. nie będzie podejmowała czynności zmierzających do uregulowania stanu prawnego infrastruktury przesyłowej.
Na nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, ciepłownicza i teletechniczna.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych i stref kontrolowanych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się z ulicy Żarnowcowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLVIII/1229/17 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Róż oraz ulic: Łagiewnickiej, Julianowskiej, Zgierskiej, dr Władysława Biegańskiego, Krzewowej, Pogodnej, Zdrojowej i Przyrodniczej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2694), nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 39.MN – tereny, dla których przeznaczeniem podstawowym jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi lokalne.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 15.12.2017 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 54 000 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

Polarnej 7, obr. G-22, dz nr 175/5, pow. 1169 m2, KW LD1M/00280894/3
Nieruchomość jest niezabudowana częściowo ogrodzona przy czym istniejące ogrodzenie od wschodniej strony nie jest zgodne z granicami działki. W bliskim sąsiedztwie znajduje się rzeka Jasień.
Nieruchomość pokryta jest ogrodową roślinnością ruderalną z zadrzewieniem. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132,1074, 1566 i 1595).
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W ulicy Polarnej zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości dla obecnego sposobu zagospodarowania powinna odbywać się przez zjazd indywidualny z ulicy Polarnej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem MN – tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.10.2017 r., 15.12.2017 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 210 000 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 42 000 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 100 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Juliusza 20, obr. B-34, dz nr 45/2, pow. 710 m2 , KW LD1M/00156895/2
Nieruchomość jest nieogrodzona i niezagospodarowana. Na terenie nieruchomości znajduje się podziemna infrastruktura teletechniczna stanowiąca własność Orange Polska Spółka Akcyjna. W granicy z działką numer 52/2 w południowo-zachodniej części znajdują się pozostałości budowli (wc). Zgodnie z mapą zasadniczą na działce sąsiedniej oznaczonej numerem 45/5 znajduje się studzienka od której odchodzi przewód kanalizacyjny znajdujący się na działce 45/2.
Na terenie nieruchomości rosną krzewy i drzewa. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132, 1074, 1566 i 1595 ).
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna powinna odbywać się od strony ulicy Juliusza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W ulicy Juliusza znajduje się wodociąg ø 100 mm, dla którego obowiązuje pas ochronny po 3 m od osi, po obu stronach przewodu. Pas ochronny sieci obejmuje częściowo teren nieruchomości. W pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy oraz stałych naniesień.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla powyższej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r.) obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem PU – tereny przemysłowo-usługowe.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.10.2017 r., 15.12.2017 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 150 000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Józefowska bez numeru, obr. G-43, dz nr 415/14, pow. 758 m2, KW LD1M/00032752/3
Nieruchomość jest niezabudowana. W otoczeniu nieruchomości znajduje się węzeł dwupoziomowy al. Władysława Bartoszewskiego i ul. Rzgowskiej. Teren nieruchomości jest odgrodzony od skrzyżowania dwupoziomowego oraz głównych ulic wysokim ekranem akustycznym. Południowa granica sprzedawanej nieruchomości naruszona jest przez część ogrodzenia z prefabrykowanych płyt betonowych działki sąsiedniej nr 416/4.
Na nieruchomości, zgodnie z opiniami gestorów infrastruktury technicznej może znajdować się napowietrzna infrastruktura telekomunikacyjna, stanowiąca własność Orange Polska S.A.
W ulicy Józefowskiej znajduj się sieć kanalizacji sanitarnej d=0,25 m oraz sieć wodociągowa Ø 150 m, stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., których strefa ochronna rozciąga się na obszar 16 m2 zbywanej nieruchomości; Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. wystąpiła z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu dla w/w infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, stanowiącej jej własność. Postępowanie w sprawie ustanowienia służebności prowadzone jest przez Wydział Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi.
Na nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna dla obecnego sposobu użytkowania powinna odbywać się z pasa drogowego ul. Józefowskiej – drogi gminnej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 191 i 1089). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr XCIX/1826/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 27 października 2010 r., obejmuje przedmiotową nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem UC – tereny koncentracji usługowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do użytkowania znajdującej się na nieruchomości infrastruktury technicznej na zasadach uzgodnionych z gestorami tych sieci z zachowaniem stref ochronnych.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 20.10.2017 r., 15.12.2017 r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 220 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 44 000 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 200 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych).
Cenę nabycia stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Sali 371A.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 29 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4 skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 29 stycznia 2018 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu. 
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami, winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 
  Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa powyżej, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu. 
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 15. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca. 
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1061 i 2175)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 15 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarci umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 16. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31. 
 17. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (28.12.2017 10:24)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (28.12.2017 10:49)

Informację opracował: Anetta Bednarek (27.12.2017)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 705