Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja)na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach: Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, Choińskiej 23, Jana Pietrusińskiego bez numeru oraz Tokarskiej 5

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytację)na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru, obr. B-45, dz. nr 197/1, KW LD1M/00189670/9 oraz dz. nr 219/17, KW LD1M/00210763/5, o łącznej pow. 682 m2.

Działki są niezabudowane, pokryte roślinnością ruderalną ze spontanicznym zadrzewieniem liściastym (w tym robinie akacjowe i klony w wieku około 50 lat) w pobliżu obrzeży nieruchomości. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340). Północno-zachodnia granica działki nr 197/1 z działką nr 193/5 biegnie wewnątrz muru ogrodzenia.
Na nieruchomościach znajdują się:

 1. dwie linie kablowe nN, należące do Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybucja S.A. Oddział Łódź;
 2. sieć telekomunikacyjna będąca własnością Netia S.A., dla której powinny być zachowane odległości poziome i pionowe nie mniejsze niż 0,5 m;
 3. zgodnie z mapą sytuacyjno-wysokościową w północnej części działki nr 197/1 znajduje się sieć telewizji kablowej doziemnej oraz sieć wewnętrznej kanalizacji lokalnej wraz ze studnią i osadnikiem dla których brak jest dokumentacji.
  W ulicy Obornickiej znajduje się:
  1. wodociąg ø100 mm dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 3,0 m od osi, po obu stronach przewodu. Pasy ochronne częściowo obejmują teren działki nr 219/17. Wodociąg stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. oraz znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
  2. kanał ogólnospławny D=0,40 m dla którego obowiązują pasy ochronne o szerokości po 5,0 m od krawędzi skrajnych, po obu stronach przewodu. Pasy ochronne częściowo obejmują teren działki nr 219/17. Kanał stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.;
   W pasach ochronnych wyżej wymienionych sieci nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień
  3. gazociąg niskiego ciśnienia DN 125 stal;
  4. sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna.

Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się przez istniejący zjazd z ulicy Obornickiej. Nieruchomość przylega do pasa drogowego drogi publicznej ulicy Obornickiej zaliczonej do kategorii dróg gminnych klasy technicznej ,,D” (dojazdowa). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości jej obsługa komunikacyjna może ulec zmianie, a parametry techniczne zjazdu powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U z 2016 r. poz. 124) a także dostosowane do gabarytów pojazdów obsługujących nieruchomość i do planowanego zagospodarowania. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, ich parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Dla nieruchomości została wydana decyzja Nr DAR-UA-VIII.720.2015 z dnia 21.05.2015 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami i garażami, budowie budynku garażowego wraz z budową zjazdu z ul. Obornickiej i budowie urządzeń budowlanych.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r.), zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady miejskiej w Łodzi w dniu 6 marca 2019 r., obejmuje te nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami sieci.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 18.01.2019 r. i 22.03.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 240 000 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 48 000 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych).
Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (23 % VAT).

 • Choińskiej 23, obr. G-7, dz. nr 32, pow. 783 m2, KW LD1M/00117366/0.

Nieruchomość jest niezabudowana, jej kształt zbliżony jest do prostokąta.
W południowo-wschodnim narożniku znajduje się drewniana szopa nietrwale związana z gruntem w bardzo złym stanie technicznym. Działka ogrodzona jest siatką stalową z bramą i furtką w złym stanie technicznym. Ogrodzenie niezgodne jest z ewidencyjnymi granicami działki, narusza granice działek sąsiednich nr 31 i 33.
Nieruchomość porośnięta jest drzewami i krzewami. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza i teletechniczna.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna działki nr 32 może odbywać się przez projektowany dojazd z drogi wewnętrznej ulicy Choińskiej. Niniejsza opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości. Droga wewnętrzna ulica Choińska jest drogą o nawierzchni gruntowej. W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości może zaistnieć konieczność przebudowy tej drogi przez inwestora własnym staraniem i na własny koszt.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do budowy dojazdu z drogi wewnętrznej na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.
Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 22.03.2019 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110 000 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 22 000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie wg stawki 23%).

 • Jana Pietrusińskiego bez numeru, obr. P-7, dz. nr 418, pow. 677 m2, KW LD1M/00099970/4.

Nieruchomość jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do litery L,
w pobliżu granicy z działką nr 419/1 widoczne są niewielkie pozostałości betonowych fundamentów dawnych zabudowań. Ogrodzenie nieruchomości w granicy z działką nr 419/1 i 414/2 nie jest usytuowane w granicy ewidencyjnej nieruchomości. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza przyszłe zagospodarowanie nieruchomości powinno uwzględniać warunki rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. poz. 315). Odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych,
od zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co najmniej 150 m. Odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m odległości od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone.
Teren pokryty roślinnością ruderalną z udziałem pojedynczych drzew liściastych w tym: licznymi jabłoniami domowymi o obwodach pni od 55 cm do 107 cm, dużą grupą klonów jesionolistnych o obwodach pni od 25 cm do 100 cm (większość tych drzew to samosiewy), okazałą lipą drobnolistną o obwodzie pnia 195 cm (do zachowania), orzechem włoskim o obwodzie pnia 87 cm, dwoma sztukami grusz polnych o obwodach 72 oraz 70 cm, leszczyną pospolitą o obwodach pni od 35 cm do 70 cm. Najcenniejszym okazem drzewa na nieruchomości jest morwa biała o obwodzie pnia 220 cm – którą nabywca zobowiązany jest zachować.
Nieruchomość jest obecnie przedmiotem umowy dzierżawy zawartej na czas określony do dnia 31 marca 2022 r. Nabywca nieruchomości wchodzi w prawa i obowiązki w miejsce wydzierżawiającego.
Na terenie działki zlokalizowany jest fragment przyłącza wodociągowego ø 50 mm; przyłącze stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o. i znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
W ulicy Jana Pietrusińskiego znajduje się stalowy gazociąg niskiego ciśnienia DN 200, sieć energetyczna, wodociągowa, gazowa i kanalizacyjna.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przylegających, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu nieruchomość przylega bezpośrednio do drogi wewnętrznej ulicy Jana Pietrusińskiego i jej obsługa komunikacyjna dla obecnego zagospodarowania terenu może odbywać się od strony wyżej wymienionej drogi poprzez istniejący dojazd. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę lub przebudowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi (przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r. zmienione uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r.) w zakresie dotyczącym określenia obszaru przestrzeni publicznej oraz obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M1 – tereny wielkich zespołów mieszkaniowych. Zgodnie z uchwałą Nr LXXII/1925/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położnej w rejonie ulic: Drewnowskiej, Jana Karskiego, Ogrodowej, Cmentarnej św. Jerzego, Jana Pietrusińskiego, ks. Jana Długosza i Stefana Okrzei. Wschodnia granica działki objęta jest Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+.
Nabywca zobowiązany jest do:

 1. udostępniania ternu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji, w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia opisanych powyżej w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy lub przebudowy dojazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 230 000 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 46 000 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Tokarskiej 5, obr. B-47, dz. nr 45/1 i 45/4 o łącznej pow. 833 m2, KW LD1M/00034350/9.

Nieruchomość jest zadrzewiona i ogrodzona murowanym płotem. Na nieruchomości znajdują się:

 1. murowany budynek handlowo – usługowy o powierzchni zabudowy 226 m2, w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania;
 2. murowany budynek handlowo – usługowy o powierzchni zabudowy 33 m2, w złym stanie technicznym, wyłączony z użytkowania;
 3. murowany budynek transportu i łączności o powierzchni 8 m2.
  Miasto Łódź podjęło działania zmierzające do wydania decyzji zezwalającej na rozbiórkę przedmiotowych budynków. Ponadto, wzdłuż zachodniej granicy działek przebiega mur oporowy.
  Na terenie sprzedawanej nieruchomości znajdują się:
  1. czynna sieć ciepłownicza o średnicy 2xDnx200mm, wykonana w 2003 r. w technologii preizolowanej, której strefa ochronna wynosi 3,0 m od skraju rury ochronnej preizolowanej oraz czynne przyłącze ciepłownicze o średnicy 2xDn40mm wykonane w 2003 r. w technologii preizolowanej, którego strefa ochronna wynosi 2,0 m od skraju rury preizolowanej; wyżej opisana sieć i przyłącze stanowią własność VEOLIA Energia Łódź S.A., która zainteresowana jest ustanowieniem służebności przesyłu o treści zapewniającej dostęp do ww. sieci ciepłowniczej oraz przyłącza, w celu ich konserwacji, napraw, remontu, modernizacji i bieżącej eksploatacji;
  2. energetyczne złącze kablowe nN, należące do PGE Dystrybucja Oddział Łódź;
  3. fragment przyłącza wodociągowego o średnicy ø 40 mm, stanowiącego własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o.;
  4. przewody kanalizacji sanitarnej.

Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się na warunkach dotychczasowych, poprzez indywidualny zjazd z ulicy Tokarskiej (działka nr 41/8 w obrębie B-47 o nieuregulowanym stanie prawnym, posiadająca użytek „dr”). Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340).
Brak świadectwa energetycznego dla budynków opisanych powyżej.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60 i 235) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę Nr LXXII/1929/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Zgierskiej, Goplańskiej, Łagiewnickiej i Bałuckiego Rynku, tj. obszaru, który obejmuje przedmiotową nieruchomość.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tą nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem U - tereny zabudowy usługowej z elementem szczególnym jako tereny zabudowy śródmiejskiej oraz obszary o dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2 z wykorzystaniem wyłącznie jako targowiska.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 400 000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2019 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 371A.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 3 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji.

  W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami kolejnego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Obornickiej 3 i Obornickiej bez numeru;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości przy ul. Choińskiej 23.
 5. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 4, należy zgłaszać się do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IVp., pok. 457 lub 457a. Niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 7. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 3 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta wskazanym w punkcie 6 – przed datą przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów (42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (30.04.2019 11:03)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (30.04.2019 11:03)

Informację opracował(a): Joanna Rokicka (29.04.2019)

Źródło: Departament Gospodarowania Majątkiem, Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 1132