Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy: ul Ekologicznej 6 i ul. Ekologicznej bez numeru, ul. Wersalskiej bez numeru, ul. Wersalskiej 7, ul. Juliusza 18, 20 i ul. Juliusza bez numeru, ul. Zgierskiej 153, ul. Atutowej 20c oraz ul. Kryształowej 14

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi
Prezydent Miasta Łodzi ogłasza

ustny przetarg nieograniczony (licytację) na:

sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w Łodzi przy ulicach:

 • Ekologicznej 6 i Ekologicznej bez numeru, oznaczonych w obrębie geodezyjnym B-21 jako działki nr 15 i 16/1 o powierzchni 2 242 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr LD1M/00029469/8 i LD1M/00029467/4.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4868/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 5939/VIII/20 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Nieruchomości są niezabudowane i częściowo ogrodzone siatką. Na działce nr 15 znajdują się pozostałości budynku (fragmenty podmurówki). Nieruchomości porośnięte są drzewami i krzewami. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania na działce nr 16/1: klonów jaworów o obwodach pni od 120 cm do 134 cm, klonów zwyczajnych o obwodach pni od 90 do 123 cm, lip drobnolistnych wielopniowych o obwodach pni od 95 cm do 120 cm, na działce nr 15: dębów szypułkowych o obwodach pni od 160 cm do 254 cm, orzecha włoskiego o obwodzie pnia 78 cm, sosen czarnych o obwodach pni od 76 do 110 cm, sosen pospolitych o obwodach pni od 56 cm 98 oraz topól kanadyjskich o obwodach pni 172 i 272 cm. Na nieruchomościach znajdują się ponadto liczne samosiewy klonu zwyczajnego, pozostałości po lilakach ozdobnych, orzechy włoskie, dęby szypułkowe, liczne leszczyny pospolite, pozostałości po śliwach domowych. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Nieruchomości usytuowane są w sąsiedztwie linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew - Kutno, po której odbywa się ruch pociągów o średnim natężeniu. Planując zagospodarowanie terenu należy wziąć pod uwagę możliwe zmiany parametrów ruchu, wynikające m. in. ze zmiany rozkładu jazdy, a co za tym idzie zmiany zasięgu uciążliwości takich jak hałas oraz drgania.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości może odbywać się z ulicy Ekologicznej przez istniejący zjazd na działkę nr 15 lub przez projektowany zjazd z ulicy Ekologicznej. W przypadku projektowanego zjazdu dla działki nr 16/1 powinien on zostać zlokalizowany przy granicy z działką nr 15. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087).
W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę lub przebudowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i teletechniczna.
Na terenie nieruchomości zlokalizowane są:

 1. przyłącze napowietrzne nN i słup linii napowietrznej nN stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla których strefa ochronna wynosi pas toru powiększony o odległość 0,3 m z każdej strony;
 2. przewody robocze i przewód odgromowy jednotorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV oraz przewód teletechniczny światłowodowy stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, pas niezbędny dla eksploatacji linii to około 15m, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401) pas w którym mogą występować ograniczenia to około 36 m;

Nieruchomości częściowo objęte są strefą ochronną sieci wodociągowej Æ 150 mm zlokalizowanej w ulicy Ekologicznej. Pasy ochronne wynoszą 3 m po obu stronach przewodu licząc od jego osi. W pasach ochronnych nie należy dokonywać zabudowy ani trwałych naniesień.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci niezidentyfikowane przez sprzedającego. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz ich aktualnym sposobem zagospodarowania, parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem U – tereny zabudowy usługowej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. zagospodarowania nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1043, 1378 i 1778).

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 23.10.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1 130 000  (słownie: jeden milion sto trzydzieści tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 226 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 11 300 zł (słownie: jedenaście tysięcy trzysta złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wersalskiej bez numeru, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-33 jako działka nr 76 o powierzchni 6207 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00342357/0.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 5184/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 września 2020 r.
Nieruchomość jest niezabudowana, częściowo zadrzewiona i zakrzewiona oraz porośnięta trawą.
Na nieruchomości rosną liczne krzewy: śnieguliczka biała, bez czarny, czeremcha amerykańska, trzmielina, a także liczne drzewa, głównie robinie akacjowe, klony zwyczajne, klony jesionolistne, wiązy szypułkowe, dęby szypułkowe, dęby czerwone, brzozy brodawkowate, większość z nich posiada obwody pni do 100 cm. Na działce rosną również kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 247 cm, kilka robinii akacjowych o obwodach pni 100-170 cm, szpaler drzew rosnących blisko północnej granicy nieruchomości, w tym klon zwyczajny o obwodzie pnia 187 cm, wiąz szypułkowy o obwodzie pnia 214 cm oraz klon jawor o obwodzie pnia 195 cm. Oddział Ogrodnika Miasta w Wydziale Kształtowania Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi zaleca zachowanie drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na nieruchomości znajdują się:

 1. trzy linie kablowe SN, należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź; strefa ochronna dla linii kablowej SN wynosi 1 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
 2. odcinek sieci kanalizacji deszczowej kd1000 zlokalizowany w południowej części działki; kanał deszczowy nie stanowi własności Miasta Łodzi i nie znajduje się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Na działce nr 51/1 w obrębie B-35 w odległości około 19 m od granicy sprzedawanej nieruchomości zlokalizowana jest linia napowietrzna WN. Strefę oddziaływania (ochronną) linii napowietrznej WN określa się na podstawie przeprowadzonych pomiarów pola elektromagnetycznego w miejscu kolizji działki z przedmiotową linią WN. Pas niezbędny dla eksploatacji ww. linii wynosi około 9 m, jednakże z uwagi na rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. poz. 401) pas, w którym mogą występować ograniczenia to ok. 36 m.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa w powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna zbywanego terenu powinna odbywać się poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej ulicy Wersalskiej (działka nr 51/1 w obrębie B-35). Ponadto, z uwagi na fakt, iż „Wyjazd z drogi do obiektu i urządzenia obsługi uczestników ruchu i wjazd na drogę nie mogą być usytuowane w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego, a w szczególności: w obszarze oddziaływania skrzyżowania lub węzła (…)”, zdaniem Zarządu Dróg i Transportu planowany zjazd do nieruchomości powinien być usytuowany w maksymalnym oddaleniu od skrzyżowania drogi publicznej ul. Teofilowskiej z drogą publiczną ul. Wersalską i przejścia dla pieszych przy ul. Teofilowskiej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., nieruchomość znajduje się w granicach obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 27.11.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 800 000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 180 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 18 000 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Wersalskiej 7, Juliusza 18, 20 i Juliusza bez numeru, oznaczonych jako działki nr: 51/1, 52/2, 45/2, 45/4 i 45/5 w obrębie geodezyjnym B-34 o powierzchni całkowitej 4552 m2, dla których urządzone są księgi wieczyste nr: LD1M/00156896/9, LD1M/00149014/1, LD1M/00156895/2 i LD1M/00304488/9.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6080/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r.
Nieruchomości podlegające sprzedaży są niezabudowane.
Na granicy działek nr 52/2 i 45/2 znajduje się pozostałość obiektu budowlanego, który nie jest uwzględniony w kartotece budynków. Na terenie nieruchomości znajdują się liczne samosiewy klonu jesionolistnego o obwodach pni od 23 do 145 cm, klon srebrzysty
o obwodzie pnia wynoszącym 134 cm, klony zwyczajne o obwodach pni od 45 do 130 cm, robinie akacjowe o obwodach pni od 30 do 60 cm, olchy czarne o obwodach pni od 80 do 120 cm, czeremcha amerykańska o obwodach pni od 33 do 80 cm, cenny egzemplarz dębu czerwonego o obwodzie pnia wynoszącym 322 cm. Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi widzi potrzebę zachowania drzew o obwodach powyżej 100 cm, ze szczególnym zachowaniem dębu czerwonego oraz klonu zwyczajnego o obwodzie pnia wynoszącym 289 cm. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378). Na granicy działek nr 51/1 i 52/2 znajduje się cenny egzemplarz klonu zwyczajnego o obwodzie pnia wynoszącym 289 cm, który podlega specjalnej ochronie jako pomnik przyrody zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz uchwałą Nr LXX/1817/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 2525).
Zgodnie z uchwałą ustanawiającą ww. pomnik przyrody, wymienioną powyżej, w stosunku do drzewa, o którym mowa powyżej, obowiązują następujące zakazy w obrębie strefy ochronnej drzewa, tj. wyznaczonej przez pionowy rzut korony drzewa powiększony o 1 m:

 1. niszczenia, uszkadzania, przekształcania;
 2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
 3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
 4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;
 5. umieszczania tablic reklamowych.

Właściciel lub władający nieruchomością może podejmować działania wobec pomnika przyrody, o którym mowa powyżej, realizowane w ramach utrzymania nieruchomości w odpowiednim stanie, o ile nie wykraczają poza zakazy wskazane w uchwale wymienionej powyżej.

Na terenie zbywanych nieruchomości znajdują się:

 1. linia kablowa nN (na działce nr 51/1 oraz w rogu działki nr 52/2) należąca do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, dla której pasy ochronne sieci wynoszą po 0,5 m
  z każdej strony;
 2. właz na działce nr 45/5 oraz studnie na działkach nr 51/1 i 52/2;
 3. infrastruktura teletechniczna na działkach nr 52/2, 45/2 i 45/4 służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych;
 4. pas ochronny wodociągu Ø 100 mm zlokalizowanego w ulicy Juliusza wynoszący po 3 m po obu stronach licząc od osi przewodu, który częściowo obejmuje działki nr: 45/4, 45/5, 45/2 i 52/2; w pasie ochronnym nie należy dokonywać zabudowy ani stałych naniesień; wodociąg jest własnością Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. oraz w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W pobliżu sprzedawanych nieruchomości znajdują się sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna.
Na sprzedawanych nieruchomościach mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna sprzedawanych nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejące zjazdy z ulicy Juliusza. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). W przypadku zmiany zagospodarowania nieruchomości, budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowych nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomości granicami obszaru oznaczonego symbolem AG2 – tereny aktywności gospodarczej o znacznej uciążliwości.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy zjazdu z ulicy na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego;
 3. umożliwienia wstępu na nieruchomości upoważnionej osobie, w celu kontroli przestrzegania i stosowania przepisów służących realizacji ochrony pomnika przyrody opisanego powyżej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 350 000 zł (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 135 000 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 13 500 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych).

Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • Zgierskiej 153 oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-25 jako działka nr 35 o powierzchni 2215 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00039359/7.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4793/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 lipca 2020 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 5833/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 grudnia 2020 r.
Nieruchomość jest zabudowana trzema budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 485 m2 , czterema budynkami niemieszkalnymi o łącznej powierzchni zabudowy 317 m2 oraz budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 323 m2. Budynki te zostały zakwalifikowane do rozbiórki. W części niezabudowanej teren nieruchomości utwardzony jest trylinką oraz porośnięty drzewami i krzewami.
Brak świadectw energetycznych dla budynków opisanych powyżej.
Na terenie nieruchomości znajdują się dwa przyłącza napowietrzne nN oraz cztery linie kablowe nN (wyprowadzone ze złącza) należące do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci infrastruktury technicznej lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci opisanych powyżej.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu dla obecnego sposobu zagospodarowania obsługa komunikacyjna zbywanego terenu może odbywać się na dotychczasowych zasadach, przez istniejący zjazd z drogi publicznej kategorii powiatowej – ulicy Zgierskiej. W przypadku zmiany sposobu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości jej obsługa komunikacyjna odbywać się będzie od drogi publicznej kategorii gminnej – ulicy Sasanek przez projektowany zjazd z likwidacją istniejącego zjazdu z ulicy Zgierskiej.
Powyższa opinia nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr LXVI/1685/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie Alei gen. Władysława Sikorskiego oraz ulic: Gontyny, Pawilońskiej, gen. Józefa Sowińskiego, Sasanek i Zgierskiej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 996). Zgodnie z ww. planem nieruchomość znajduje się w granicach terenu oznaczonego symbolem 3U – tereny zabudowy usługowej.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.10.20 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 130 000 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 13 000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
Cenę nabycia nieruchomości stanowi cena netto osiągnięta w przetargu. Sprzedaż nieruchomości będzie zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.1 pkt 10ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747).

 • Atutowej 20c, oznaczonej w obrębie geodezyjnym G-42 jako działka nr 580 o powierzchni 3969 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00120306/6.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 4574/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 lipca 2020 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 6079/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 grudnia 2020 r.
Działka jest niezabudowana. Teren nieruchomości jest nierówny, różnica poziomu pomiędzy najwyższym punktem działki znajdującym się w środkowej części działki, a najniższym punktem wynosi około 5 m. Nieruchomość znajduje się wewnątrz kwadratu, otoczona jest mieszkaniową zabudową jednorodzinną. W granicach działki znajdują się ogrodzenia nieruchomości przyległych. Ogrodzenia te nie są zgodne z granicami ewidencyjnymi.
Na terenie nieruchomości znajdują się nasadzenia roślinne, są to m.in. liczne samosiewy klonu jesionolistnego, czeremchy amerykańskiej, klonu zwyczajnego, jarzębu pospolitego, wierzby białej, pojedyncze okazy mają obwody pni powyżej 100 cm.
Na nieruchomości znajdują się także trzy szczególnie cenne dęby szypułkowe (okazy czteropniowe o obwodach pni 122, 150, 159, 178 cm, okazy dwupniowe o obwodach pni 255 i 188 cm oraz okaz o obwodzie pnia 299 cm), które wymagają zachowania zasad szczególnej ochrony. Ewentualne usunięcie pozostałych drzew i krzewów jest dopuszczalne na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
W odległości 1,5 m od wschodniej granicy działki, w ulicy Atutowej zlokalizowany jest wodociąg ø 125 mm wraz z widocznym elementem uzbrojenia tj. hydrantem, dla którego obowiązują pasy ochronne po 3 m od osi, po obu stronach przewodu.
Pasy ochronne częściowo obejmują przedmiotową działkę, w strefie ochronnej nie wolno dokonywać zabudowy oraz trwałych naniesień, dokonywać zmian ukształtowania terenu, które mogą spowodować zmniejszenie przykrycia rurociągu i ich wypłycenia poniżej normalnej strefy przemarzania, lokalizować drzew i innych nasadzeń w odległości mniejszej niż 1,5 m zewnętrznej krawędzi przewodu. Wodociąg znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. W odległości 4,5 m od wschodniej granicy działki, w ulicy Atutowej zlokalizowany jest kanał sanitarny D=0,20 m. Pasy ochronne kanału sanitarnego i deszczowego nie obejmują swym zasięgiem terenu nieruchomości. Kanał sanitarny znajduje się w dzierżawie i eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. i stanowi własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o.
W pobliżu nieruchomości znajduje się infrastruktura: energetyczna, gazowa, wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący dojazd z drogi dojazdowej. Opinia ta nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację dojazdu. Budowa lub przebudowa dojazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległej do drogi, po uzyskaniu zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę dojazdu. Budowę dojazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego, wykonuje nabywca nieruchomości.
Na nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych wyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), w przypadku braku planu określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Nieruchomość położona jest na terenie objętym uchwałą Nr X/354/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie ulic: Granicznej, Przestrzennej i Wazów.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi”, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do:

 1. udostępnienia terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia w uzgodnieniu z gestorami tych sieci;
 2. budowy dojazdu z drogi dojazdowej na własny koszt bez prawa roszczeń wobec sprzedającego.

Termin przetargu zakończonego wynikiem negatywnym: 16.10.2020 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 450 000 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 90 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

Cenę nabycia stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami (obecnie 23%).

 • Kryształowej 14, oznaczonej w obrębie geodezyjnym B-20 jako działka nr 24/17 o powierzchni 5 323 m2, dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00152374/6.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadza się na podstawie Zarządzenia Nr 6032/VIII/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.

Nieruchomość jest niezabudowana. Na działce zlokalizowana jest część stawu niestanowiącego śródlądowej wody stojącej zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r . – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378). Północna granica działki naruszona jest przez ogrodzenie działek przyległych nr 37 i 38/4 stanowiących własność osób fizycznych. Jednocześnie ogrodzenie to nie pokrywa się (w części wschodniej) z północną granicą działki nr 24/17. Południowo-wschodnia granica zbywanej nieruchomości naruszona jest przez ogrodzenie działki nr 23/4. Właściciel działek sąsiednich nr 24/8 i 24/9 złożył wniosek do Urzędu Miasta Łodzi o ustanowienie służebności gruntowej na części zbywanej działki, od strony ulicy Kryształowej, która obecnie jest przez niego bezumownie użytkowana jako wjazd na jego posesję.
Na nieruchomości znajdują się liczne klony zwyczajne, topole osiki, olchy czarne, dęby szypułkowe oraz samosiewy klonu jesionolistnego. Wydział Kształtowana Środowiska w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi wskazał na zasadność zachowania drzew o obwodach pni powyżej 100 cm.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci lub stref ochronnych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu, obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości powinna odbywać się poprzez istniejący zjazd z drogi publicznej ulicy Kryształowej. Opinia powyższa nie stanowi zgody zarządcy drogi na lokalizację zjazdu, która może być wydana zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471 i 1087). Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Budowę zjazdu na własny koszt, bez prawa roszczeń do sprzedającego wykonuje nabywca nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Ewentualne usunięcie przez przyszłego nabywcę drzew znajdujących się na nieruchomości, może nastąpić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).
Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378) w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjęte uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r., obejmuje tę nieruchomość granicami obszaru oznaczonego symbolem M4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach.
Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wzdłuż sieci uzbrojenia, o których mowa powyżej, w uzgodnieniu z gestorami tych sieci i złożenia w tym zakresie stosownego oświadczenia w umowie sprzedaży.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 650 000 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 65 000 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż 6 500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych).

Cenę nabycia działki nr 24/17 stanowi cena osiągnięta w przetargu plus podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 marca 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – Duża Sala Obrad.

 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 3. Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu (licytacji) na sprzedaż nieruchomości …” (należy podać adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie do przetargu):
  1. dowodu wpłaty wadium;
  2. danych dotyczących osoby zainteresowanej, w przypadku:
   1. osoby fizycznej: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego,
   2. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą: imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu zamieszkania, adresu do doręczeń, adresu elektronicznego, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu,
   3. osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: nazwy, numeru identyfikacji podatkowej NIP, adresu siedziby, adresu elektronicznego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, wskazania osoby uprawnionej do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu;
  3. danych dotyczących przedstawicieli osoby fizycznej, pełnomocników, osób reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, tj. imienia, nazwiska, numeru identyfikacji Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), adresu do doręczeń i adresu elektronicznego oraz w przypadku przedstawicieli osoby fizycznej – dokumentu potwierdzającego przedstawicielstwo, w przypadku pełnomocników – pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń;
  5. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami drugiego przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń – dotyczy nieruchomości poł. w Łodzi przy ul. Ekologicznej 6 i Ekologicznej bez numeru, ul. Zgierskiej 153. Atutowej 20 c.
 4. Koperta z dokumentami, o której mowa w punkcie 3 powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 18 marca 2021 r. (do godz. 16.00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 5. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 4, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 6. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 7. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w licytacji. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się licytacja, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 18 marca 2021 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 6, najpóźniej na 3 dni przed dniem przetargu.
 8. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości na które zostało wpłacone.
 9. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 10. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu (lub odwołaniu) przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 11. Uczestnik, ustalony w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości zostanie w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu - powiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 12. Wpłata pozostałej części ceny nabycia nieruchomości wraz z podatkiem od towarów i usług naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na rachunku bankowym przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości. Jeżeli nabywca nie uiści opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 13. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 12, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 11, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.
 14. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 16. Koszty związane z nabyciem nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości. Punkty 11, 12, 13 i 16 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 17. Oferenci zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów (42) 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31).
 19. Prezydent Miasta Łodzi dopuszcza możliwość przeprowadzenia przetargu w oparciu o przepisy § 30a, 30b i 30c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 i z 2020 r. poz. 1698), tj. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 20. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Metryka strony i historia zmian