Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy: ul. Wiernej Rzeki bez numeru (działki nr: 33/20, 33/22, części działek nr: 33/19 i 33/21, części działek nr: 33/23 i 33/24, część działki nr 33/25, w obrębie B-41), ul. Wiernej Rzeki 2 (części działek nr: 33/31 i 33/63 w obrębie B-41), al. Odrowąża bez numeru (część działki nr 33/69, część działki nr 33/64, części działek nr 33/67 i 33/68 i część działki nr 33/70 w obrębie B-41) oraz ul. Kaczeńcowej bez numeru (część działki nr 33/66 w obrębie B-41)

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

o ustnym przetargu nieograniczonym na wydzierżawienie na okres 15 lat, nieruchomości i części nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach Wiernej Rzeki bez numeru (działki nr: 33/20, 33/22, części działek nr: 33/19 i 33/21, uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00010363/9, części działek nr: 33/23 i 33/24, uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00009382/8 i część działki nr 33/25, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00124153/6, w obrębie B-41), ul. Wiernej Rzeki 2 (części działek nr: 33/31 i 33/63, uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00010363/9, w obrębie B-41), al. Odrowąża bez numeru (część działki nr 33/69, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00006609/5, część działki nr 33/64, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00010363/9, części działek nr: 33/67 i 33/68, uregulowanych w księdze wieczystej LD1M/00140410/4 i część działki nr 33/70, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00006609/5, w obrębie B-41) oraz ul. Kaczeńcowej bez numeru (część działki nr 33/66, uregulowanej w księdze wieczystej LD1M/00140410/4, w obrębie B-41), o łącznej powierzchni 26650,30 m2.

Przetarg na wydzierżawienie na okres 15 lat przeprowadza się w formie ustnego przetargu nieograniczonego.

 1. Przedmiotem przetargu są nieruchomości i części nieruchomości posiadające charakter sportowo-rekreacyjny, stanowiący obiekt stadionowy, który składa się z boiska piłkarskiego o nawierzchni trawiastej o wymiarach 68 metrów szerokości i 105 metrów długości, położonego w centralnej części przedmiotowego obiektu, bieżni dookoła boiska oraz wiaty o konstrukcji metalowej o funkcji przebieralni. Pozostały obszar opisywanego obiektu to niezagospodarowany teren zielony, porośnięty krzewami i drzewami, częściowo z pozostałościami po dawnych budowlach (trybunach). Cały opisywany teren jest ogrodzony metalową siatką z furtkami wejściowymi i ogólnie dostępny.
 2. Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowych nieruchomości może odbywać się na zasadach dotychczasowych przez istniejący dojazd z ul. Wiernej Rzeki lub jako odrębny teren poprzez działkę nr 33/26 w obrębie B-41 po ustanowieniu służebności przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego dzierżawcy działki 33/25, a następnie przez projektowany zjazd z ul. Kaczeńcowej (działka nr 28/8 w obrębie B-41) oddalony od skrzyżowania z ul. Judyma lub przez projektowany dojazd z al. Odrowąża.
 3. Zieleń występująca na przedmiotowych nieruchomościach podlega ochronie ogólnej z art. 2 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) oraz art. 74 i 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 1338).
 4. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez gestorów sieci na nieruchomościach i częściach nieruchomości znajdują się:
  1. na działkach nr: 33/24, 33/26 i 33/66 magistrala wodociągowa DN 500 mm;
  2. na działce nr 33/24 wodociąg Ø 300 mm;
  3. na działkach nr: 33/70, 33/64 kanał sanitarny D=0,50 m;
  4. na działce nr 33/66 wodociąg Ø 300 mm, magistrala wodociągowa DN 500 mm, kanał sanitarny D=0,40 m, kanał deszczowy D=1,25 m;
  5. w ul. Rojnej magistrala wodociągowa Ø 500 mm, której pas ochronny częściowo obejmuje działki nr: 33/19, 33/21, 33/24;
  6. na działce nr 33/25 słup SN oraz dwie linie napowietrzne SN;
  7. na działce nr 33/68 słup SN oraz linia napowietrzna SN;
  8. na działce nr 33/70 linia napowietrzna SN;
  9. na działce nr 33/66 słup SN oraz dwie linie napowietrzne SN;
  10. na działkach nr: 33/31, 33/19, 33/21, 33/24 gazociąg średniego ciśnienia DN 250;
  11. na działce nr 33/66 doziemna infrastruktura teletechniczna służąca do świadczenia usług telekomunikacyjnych.
 5. Dla urządzeń, o których mowa w ust. 4 pkt 1-5 obowiązują pasy ochronne o szerokości:
  1. magistrale po 8,0 m po obu stronach licząc, od osi ich przewodów;
  2. wodociągi po 5,0 m po obu stronach licząc od osi ich przewodów;
  3. kanały sanitarne i deszczowe - po 5,0 m po obu stronach przewodów, licząc od krawędzi zewnętrznych wraz z terenami nad kanałami.
 6. Strefa ochronna dla linii napowietrznych SN, o których mowa w ust. 4 pkt 6-9 wynosi pas toru powiększony o odległość 1,30m z każdej strony (rzut na powierzchnię terenu).
 7. Przez teren przedmiotowych nieruchomości nie przebiegają przewody sieci ciepłowniczych stanowiących własność Veoli Energia Łódź S.A.
 8. Na przedmiotowych nieruchomościach mogą znajdować się także inne sieci lub strefy ochronne sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych, nie opisane przez gestorów. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, winna dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć z istnienia tych sieci obciążają ryzyko Osoby wyłonionej w przetargu jako dzierżawcę i nie stanowią wady nieruchomości.
 9. Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca, w umowie dzierżawy zostanie zobowiązana do wykonania modernizacji obiektu w terminie dwóch lat od dnia podpisania umowy.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dla terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi noszącej nazwę Małogoskie Pole, położonej w rejonie ulic: Kaczeńcowej, Rojnej i Wiernej Rzeki przyjęty uchwałą Nr LVII/1291/01 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 marca 2001 r. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego przedmiotowy teren został oznaczony symbolem 1US (przeznaczenie podstawowe – teren pod obiekty i urządzenia terenowe gier sportowo-rekreacyjnych wraz z zapleczem, przeznaczenie uzupełniające – lokalizacja funkcji usługowych jako wbudowanych w obiekt podstawowy). Plan wskazuje obsługę komunikacyjną terenu 1US z ulicy Wiernej Rzeki lub od ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KD.

Czynsz dzierżawny

Wywoławcza stawka miesięcznego czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wynosi 2 979,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych) netto.
Postąpienie wynosi nie mniej niż 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
Wadium wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Miesięczny czynsz dzierżawny stanowi wartość netto osiągniętą w przetargu plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów.

Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.

Informacje o przetargu

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 w Małej Sali Obrad.
 2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego uczestnika.
 3. Przetarg jest ważny jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej wywoławczej miesięcznej stawki czynszu dzierżawnego.
 4. Ustalony w przetargu czynsz dzierżawny płatny będzie z góry do 10. dnia każdego miesiąca i podlegać będzie corocznej waloryzacji począwszy od pierwszego dnia miesiąca po opublikowaniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. W takim przypadku zmiana wysokości czynszu nie będzie stanowić zmiany umowy dzierżawy i nie będzie wymagać podpisania aneksu do umowy.
 5. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym oraz sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 6. W przetargu biorą udział osoby fizyczne lub prawne, które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 22 lutego 2021 r. do godziny 15.00 i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • dany dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarcza wyciągu o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym nr telefonu i e-maila przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1,
   z późn. zm. [1]);
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz warunkami przetargu, i przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z projektem umowy dzierżawy.
 7. W celu dostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 6 należy zgłaszać się do Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 452, tel. (42) 638-43-36.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w GETIN NOBLE Bank Spółka Akcyjna nr konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 9. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w licytacji, jeżeli wpłacone do dnia 22 lutego 2021 r. do godziny 15.00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 8 – przed datą przetargu.
 10. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet miesięcznego czynszu dzierżawnego.
 11. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia lub odwołania przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 12. Uczestnik ustalony w wyniku przetargu jako dzierżawca zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 13. Jeżeli dzierżawca ustalony w wyniku przetargu uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy w miejscu i terminie oznaczonym w zawiadomieniu, Miasto Łódź może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
 14. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy.
 15. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, Członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w drodze przetargu jako dzierżawca.
 16. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z projektem umowy dzierżawy dostępnym w siedzibie Wydziału Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 452. tel. (42) 638-43-36. Prośby o przesłanie projektu umowy można również wysłać na adres email: a.stasik@uml.lodz.pl.
 17. Dodatkowych informacji o przetargu udziela Wydział Dysponowania Mieniem UMŁ, ul. Piotrkowska 104, IV p., pok. 452 tel. (42) 638-43-36.
 18. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Metryka strony i historia zmian