Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości na sprzedaż udziałów Skarbu Państwa wynoszących po 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Senatorskiej 15, obr. G-4, dz. nr 81/1, oraz Słowiańskiej 14, obr. G-4, dz. nr 83

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

ogłasza ustny przetarg ograniczony do współwłaścicieli nieruchomości na sprzedaż udziałów Skarbu Państwa wynoszących po 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Senatorskiej 15, obr. G-4, dz. nr 81/1, pow. 885 m2, KW nr LD1M/00309175/7 oraz Słowiańskiej 14, obr. G-4, dz. nr 83, pow. 520 m2, KW nr LD1M/00309176/4.

W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu.
Nieruchomość przy ulicy Senatorskiej 15 obejmująca działkę 81/1 ma kształt foremny zbliżony do prostokąta i jest zabudowana budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi:

 1. budynek nr 277 mieszkalny o powierzchni użytkowej lokali 1057 m2 murowany, liczba kondygnacji 4. Powierzchnia zabudowy 433 m², 40 lokali;
 2. budynek nr 278 niemieszkalny o powierzchni zabudowy 60 m2 murowany, liczba kondygnacji 2;
 3. budynek nr 280 niemieszkalny o powierzchni zabudowy 65 m2 murowany, liczba kondygnacji 1;

Nieruchomość przy ulicy ul. Słowiańskiej 14 obejmująca działkę 83 ma kształt foremny zbliżony do prostokąta i jest zabudowana budynkami niemieszkalnymi:

 1. budynek nr 285 handlowo - usługowy o powierzchni użytkowej lokali 87 m2 o powierzchni zabudowy 157 m2 drewniany, liczba kondygnacji 1, 2 lokale;
 2. budynek nr 286 niemieszkalny o powierzchni zabudowy 53 m2 drewniany, liczba kondygnacji 1.

Nieruchomość przy ul Senatorskiej 15 podłączona jest przyłączem Ø 40 do wodociągu Ø 125 zlokalizowanego w ul. Senatorskiej. W/w przyłącze częściowo zlokalizowane jest na terenie przedmiotowej działki, trzema przyłączami d = 0,15m do kanału ogólnospławnego JI 0,6m x 1,1m zlokalizowanego w ul. Senatorskiej. Dla przyłączy wskazane jest zachowanie pasa eksploatacyjnego 2,5m po obu stronach licząc od osi.
W pasach ochronnych nie wolno dokonywać zabudowy, ani trwałych naniesień.
Do nieruchomości doprowadzone jest polietylenowe przyłącze niskiego ciśnienia DN63 eksploatowane przez Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi usytuowane w ulicy Senatorskiej oraz Słowiańskiej. Należy uwzględnić usytuowanie przewodów gazowych i zagwarantować służbom eksploatacyjnym PSG sp. z o. o. prawo wstępu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostępu do urządzeń. Szerokość stref kontrolowanych dla ww. przewodów gazowych nie przekracza granicy nieruchomości i wynosi dla przedmiotowego gazociągu 1m ( 0,5 m na obie strony od osi gazociągu ).
Na terenie w/w nieruchomości znajduje się usytuowane w bramie złącze kablowe należące do PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź. Strefa ochronna dla linii kablowej wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej.
Na terenie działki 83 przy ul Słowiańskiej 14 brak sieci oraz przyłączy będących w dzierżawie i eksploatacji ZWiK.
Na nieruchomościach mogą znajdować się sieci nie opisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Nieruchomości położone są na terenie objętym uchwałą nr LXXII/1910/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Łodzi położonej w rejonie ulic Milionowej, Słowiańskiej, Dębowej, Praskiej, Zarzewskiej i płk Jana Kilińskiego.
Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 474 i 782), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy nieruchomości ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr LXIX/1753/18 z dnia 28 marca 2018 r.; zmienionego Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi Nr VI/215/2019 z dnia 6 marca 2019 r. działki nr 81/1, 83, w obrębie G-4 znajdują się na terenie przekształcania historycznej struktury przestrzennej – wielofunkcyjne kwartały śródmiejskie III, oznaczone symbolem W3b w strefie wielkomiejskiej – tereny przeznaczone pod zabudowę.
W przypadku wystąpienia na przedmiotowej nieruchomości infrastruktury technicznej, przyszły nabywca udziałów w prawie własności nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca udziałów w prawie własności nieruchomości zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Skarbu Państwa i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.

Łączna cena wywoławcza udziałów Skarbu Państwa wynoszących po 1/3 części w prawie własności nieruchomości przy ul Senatorskiej 15 i Słowiańskiej 14 wynosi 182 000 zł słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych netto (w tym udziału w prawie własności nieruchomości przy ul Senatorskiej 15 - 117 000 zł, słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych netto a udziału w prawie własności nieruchomości przy ul. Słowiańskiej 14 - 65 000 zł, słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi: 18 200 zł ( słownie: osiemnaście tysięcy dwieście złotych).
Postąpienie wynosi nie mniej niż: 1 820 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset dwadzieścia złotych).
Cenę nabycia udziałów w nieruchomościach stanowi cena osiągnięta w przetargu.
Zbycie udziałów w prawie własności nieruchomości obejmujących działki 83 oraz 81/1 w obrębie G-04, będzie korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r. poz. 106; 568, 1065, 1106 ).

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 6 października 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104 – sala nr 107 B.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 3. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 4. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 23 września 2020 r. do godziny 16:00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, parter pok. 001 – budynek B - wejście z wewnętrznego dziedzińca (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania pod numerem tel. 42 638 43 31 lub 638 44 14 ) następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich współwłasnością.
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej dla nieruchomości był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.
 5. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 24 września 2020 r. o godzinie 9:00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104, IV piętro) oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UMŁ pod adresem: bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/sprzedaz-nieruchomosci/ w dniach 24.09 - 6.10.2020 r.
 6. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu i które przedłożą w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem „Dokumenty do przetargu na sprzedaż udziałów Skarbu Państwa wynoszących po 1/3 części w prawie własności nieruchomości położonych w Łodzi przy ulicach: Senatorskiej 15 i Słowiańskiej 14”, następujące dokumenty:
  1. dowód wpłaty wadium;
  2. dane dotyczące: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz adresu siedziby i numeru identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  3. w przypadku osoby prawnej, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  4. pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.

   Wyżej opisana koperta z dokumentami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-004 Łódź, lub złożona w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu Miasta Łodzi w lokalizacji Łódź, ul. Piotrkowska 110, w terminie do dnia 28 września 2020 r. (do godz. 16:00 - decyduje data wpływu do Urzędu).
 7. Złożenie niekompletnych dokumentów bądź niedostarczenie dokumentów w terminie określonym w punkcie 6, skutkować będzie niedopuszczeniem do przetargu.
 8. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Banku Spółka Akcyjna Oddział w Łodzi - numer rachunku: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017. W przypadku wpłaty wadium przez podmiot inny niż przystępujący do przetargu, z tytułu przelewu musi jednoznacznie wynikać w czyim imieniu dokonano wpłaty.
 9. W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), którym zgodnie z przepisami tej ustawy zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nieobejmująca podatku VAT. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 10. Komisja przetargowa, po stwierdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych przez poszczególne osoby fizyczne lub prawne dokumentów, przyznaje numery uprawniające do udziału w przetargu. Numer uprawniający do uczestnictwa w przetargu wydawany jest w dniu przetargu, przed wejściem na salę, na której odbywa się przetarg, po uprzednim potwierdzeniu przez Komisję przetargową, iż wpłacone do dnia 28 września 2020 r. wadium, wpłynęło na rachunek bankowy Miasta, wskazany w punkcie 8, najpóźniej przed dniem przetargu
 11. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości.
 12. Wadium wniesione przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi na wskazane konto, w terminie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
 13. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie przed jej podpisaniem. Jeżeli nabywca nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.13, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Nabywcy, który nie uiścił ceny nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości w terminie, o którym mowa w punkcie 14, jak również, który bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt.13, nie przysługuje roszczenie o przeniesienie prawa własności udziałów, a wadium nie podlega zwrotowi.
 16. Podstawę do zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 17. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 18. Koszty związane z nabyciem udziałów w prawie własności nieruchomości uiszcza nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości, będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia udziałów. Punkty 13-15 i 18 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna, o której mowa w ppkt 2 zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia udziałów w prawie własności nieruchomości w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku nie zawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 19. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przestrzegania ograniczeń dotyczących sposobu poruszania na terenie Urzędu Miasta Łodzi, stanowiących Załącznik do Ogłoszenia Prezydenta Miasta Łodzi.
 20. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p., pok. 457a lub 457) oraz pod numerami telefonów ( 42) 638-43-31, 638-47-81, 638-44-14,
 21. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Marek Jóźwiak

p.o. Dyrektora Wydziału
Zbywania i Nabywania Nieruchomości


Metryka strony i historia zmian