Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż: części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Czapli bez numeru oraz udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 2/15 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 40

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi
wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej
ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż:

 1. części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łodzi przy ul. Czapli bez numeru, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 212/4 w obrębie geodezyjnym nr B-11, o powierzchni 368 m², uregulowanej w księdze wieczystej nr LD1M/00094302/6


  W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele nieruchomości przyległych do działki nr 212/4 w obrębie B-11.

  Przedmiotowa część nieruchomości składa się z niezabudowanej i nieuzbrojonej działki gruntu o powierzchni 368 m² w kształcie prostokąta o szerokości działki 11 metrów i długości 30 metrów bez bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka posiada klasoużytek RIVb - grunty orne.
  Na sprzedawanej części nieruchomości może znajdować się infrastruktura techniczna nieopisana przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady wskazanej części nieruchomości.
  Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym działki nr 212/4 oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
  Przedmiotowa część nieruchomości nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716 i 1815), w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Prezydent Miasta Łodzi.
  Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, przyjętym uchwałą Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 marca 2018 r., zmienioną uchwałą Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 6 marca 2019 r. przedmiotowa część nieruchomości położona jest w jednostce urbanistycznej oznaczonej symbolem M4 (tereny przeznaczone pod zabudowę w strefie ogólnomiejskiej - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na dużych działkach).
  W przypadku wystąpienia na przedmiotowej części nieruchomości infrastruktury technicznej, przyszły jej nabywca zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
  W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działce nr 212/4 nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Skarbu Państwa i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.
  Cena wywoławcza części nieruchomości Skarbu Państwa wynosi 56 200 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) netto.
  Wadium wynosi 5 620 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).
  Postąpienie wynosi nie mniej niż 562 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa złote).
  Dostawa przedmiotowej części nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2392 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751, 1818 i 2200).
 2. udziału stanowiącego własność Skarbu Państwa wynoszącego 2/15 części w prawie własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 40, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373 w obrębie geodezyjnym nr S-1, o powierzchni 1591 m², dla której urządzona jest księga wieczysta nr LD1M/00004622/8.


  W przetargu mogą brać udział jedynie współwłaściciele nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 373 w obrębie geodezyjnym nr S-1.

  Nieruchomość składa się z działki gruntu o powierzchni 1591 m² w kształcie prostokąta i zabudowana jest następującymi budynkami:
  1. budynek frontowy - 3-kondygnacyjny murowany budynek mieszkalno-usługowy (lokale użytkowe handlowo-usługowe w kondygnacji parteru budynku frontowego, wzniesiony w 1880 r. w średnim stanie technicznym, poza lokalami użytkowymi usytuowanymi na parterze, których stan techniczny jest zadawalający, powierzchnia zabudowy - 721 m², powierzchnia użytkowa - 1363 m², w budynku zlokalizowanych jest 19 lokali;
  2. budynek prawej oficyny - 2-kondygnacyjny murowany budynek mieszkalny, podpiwniczony wzniesiony ok 1985 r., w złym stanie technicznym, powierzchnia zabudowy 121 m², powierzchnia użytkowa 175 m², w budynku zlokalizowane są 2 lokale;
  3. budynek handlowo-usługowy stanowiący przybudówkę do budynku frontowego od strony posesji - 1-kondygnacyjny murowany budynek handlowo-usługowy, niepodpiwniczony, wzniesiony ok 1930 r., w średnim stanie technicznym, powierzchnia zabudowy 39 m², powierzchnia użytkowa 30 m²;
  4. budynek gospodarczy, stanowiący przybudówkę do budynku frontowego od strony posesji 1-kondygnacyjny murowany budynek gospodarczy, niepodpiwniczony wzniesiony ok. 1998 r., w średnim stanie technicznym, powierzchnia zabudowy 12 m², powierzchnia użytkowa 5 m²;
  5. budynek gospodarczy, stanowiący przybudówkę do budynku mieszkalnego prawej oficyny 1-kondygnacyjny murowany budynek gospodarczy, niepodpiwniczony, w złym stanie technicznym, powierzchnia zabudowy 7 m ², powierzchnia użytkowa 7 m².

   Na nieruchomości ustanowiony jest zarząd sądowy.
   Na nieruchomości znajduje się następująca infrastruktura techniczna:
   1. przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN 90 PE oraz przewody gazowe wyłączone z eksploatacji;
   2. złącze kablowe nN usytuowane w bramie wjazdowej oraz dwie linie kablowe nN należące do PGE Dystrybucja S. A, Oddział Łódź. Strefa ochronna wynosi 0,5 m pasa z każdej strony wzdłuż całej linii kablowej;
   3. przyłącze wody Ø50/40 mm stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.;
   4. dwa przyłącza kanalizacyjne d1 = 0,15 m (L=5,50 m licząc od miejsca włączenia do kanału granic nieruchomości) i d2 = 0,20 m (L=5,50 m licząc od miejsca włączenia do kanału granic nieruchomości), stanowiące własność Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o.

Nabywca udziału w prawie własności nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania terenu gestorom sieci do przebudowy, remontu, usuwania awarii, dokonywania napraw, konserwacji lub modernizacji w przypadku zachowania istniejącego uzbrojenia oraz zachowania stref ochronnych wolnych od zabudowy i stałych naniesień oraz nasadzeń dla wyżej opisanych sieci w uzgodnieniu z gestorami tych sieci.
Na sprzedawanej nieruchomości mogą znajdować się także inne sieci, nieopisane przez gestorów. Nabywca winien dokonać identyfikacji sieci we własnym zakresie, zaś ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.
W przypadku ewentualnego przeniesienia infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości nabywca zobowiązany jest do przeniesienia jej w uzgodnieniu z właścicielem infrastruktury, na własny koszt bez prawa roszczenia do Skarbu Państwa i osób trzecich. Przebudowa powinna odbywać się bez naruszania praw osób trzecich.
Zgodnie z opinią Zarządu Dróg i Transportu obsługa komunikacyjna przedmiotowej nieruchomości może odbywać się przez istniejący dojazd i przejazd bramowy.
Dla budynku usytuowanego na nieruchomości brak jest świadectwa energetycznego.
Nieruchomość wpisana jest do wojewódzkiej oraz gminnej ewidencji zabytków (zakres wpisu: kamienica składająca się z budynku frontowego z oficynami bocznymi oraz budynku gospodarczego). Znajduje się na obszarze układu urbanistycznego ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. marsz. Józefa Piłsudskiego/al. Adama Mickiewicza na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 20 stycznia 1971 r. wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/48, jak również na terenie „Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej” oraz na obszarze uznanym za pomnik historii „Łódź - wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, i została m. in. objęta strefą konserwatorskiej ochrony archeologicznej, dla której przy realizacji robót ziemnych lub dokonywaniu zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu obowiązuje prowadzenie nadzoru archeologicznego. Z uwagi na objęcie nieruchomości powyższymi formami ochrony przyszły nabywca podlega rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712 i 1815). Na właścicielu spoczywa obowiązek opieki nad zabytkiem, w tym korzystania z zabytku w sposób zapewniający trwałe zachowanie jego wartości. Obowiązkiem właściciela jest również zabezpieczenie i utrzymanie zabytku i jego otoczenia w jak najlepszym stanie. Zamiar i planowany przebieg prac budowlanych, konserwatorskich i restauratorskich prowadzonych na terenie nieruchomości należy każdorazowo przedstawić Łódzkiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w celu uzyskania pozwolenia lub opinii, w zależności od zakresu planowanych prac.
Nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze, objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym jako „plan 85”, przyjętym uchwałą Nr XXIX/756/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi położonej w rejonie alei Tadeusza Kościuszki i ulic: Zachodniej, Ogrodowej, Północnej, Wschodniej, Prezydenta Gabriela Narutowicza, Henryka Sienkiewicza, Juliana Tuwima i Andrzeja Struga (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2396), zgodnie z którym położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczonych symbolem 10.01 MW/U.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji miasta Łodzi określonym w uchwale Rady Miejskiej w Łodzi Nr XXV/589/16 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197).

Cena wywoławcza udziału Skarbu Państwa wynoszącego 2/15 w prawie własności nieruchomości wynosi 410 000 zł (słownie: czterysta dziesięć tysięcy złotych) netto.
Wadium wynosi 20 500 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset złotych)
Postąpienie wynosi nie mniej niż 4 100 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych)
Dostawa udziału we współwłasności nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, 2193, 2215, 2244, 2354, 2393 i 2433 oraz z 2019 r. poz. 675, 1018, 1495, 1520, 1751 i 1818).

Przetarg odbędzie się w dniu 13 marca 2020 r. w Urzędzie Miasta Łodzi, Łódź, ul. Piotrkowska 104, sala nr 371a, o godzinie 12:00.

 1. Zainteresowani udziałem w przetargu winni przedłożyć w terminie do dnia 5 marca 2020 r. do godziny 15:00 w UMŁ, Łódź ul. Piotrkowska 104, IV p. pok. 457 lub 457a następujące dokumenty:
  1. aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu:
   • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości której są właścicielem/współwłaścicielem i która graniczy z działką nr 212/4 w obrębie B-11, będącą przedmiotem przetargu – dot. przetargu na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Czapli bn,
   • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości której
    są współwłaścicielem, będącej przedmiotem przetargu – dot. przetargu na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 40,
  2. oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej nie uległ zmianie;
  3. w przypadku, gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej
   • prowadzonej dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu – dot. przetargu na sprzedaż części nieruchomości położonej przy ul. Czapli bn,
   • prowadzonej dla nieruchomości był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu - dot. przetargu na sprzedaż udziału w prawie własności nieruchomości położonej przy ul. Piotrkowskiej 40.
 2. Komisja przetargowa na posiedzeniu kwalifikacyjnym w dniu 6 marca 2020 r. o godzinie 9:00 sprawdzi, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i dokona kwalifikacji do uczestnictwa w przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (ul. Piotrkowska 104, IV piętro).
 3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do przetargu oraz które dostarczą dowód wpłaty wadium do dnia 9 marca 2020 r. do godziny 15:00 do Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ (Łódź, ul. Piotrkowska 104,
  IV p., pok. 457 lub 457a) i którym przyznany zostanie numer do udziału w licytacji. W powyższym terminie, osoby ubiegające się o udział w przetargu zobowiązane są również do dostarczenia:
  • danych dotyczących: imienia, nazwiska i adresu osoby zainteresowanej albo nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej NIP i adresu siedziby, jeżeli zainteresowanym jest osoba prawna lub inny podmiot oraz odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wyciągu o wpisie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; dokumenty powinny być aktualne, tj. sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą przetargu; w przypadku pełnomocników – przedłożenie stosownych pełnomocnictw w formie aktu notarialnego;
  • w przypadku osób prawnych, zgody zgromadzenia wspólników (akcjonariuszy) lub innego właściwego organu na nabycie nieruchomości, jeśli wymaga tego umowa, statut spółki lub obowiązujący przepis prawa;
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem prawnym i ze sposobem zagospodarowania nieruchomości w terenie oraz „Warunkami przetargu” i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń.
 4. Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miasta Łodzi w Getin Noble Bank S.A. numer konta: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017.
 5. W przetargu mogą brać udział także osoby, którym przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097), którym zgodnie z przepisami tej ustawy zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia kwota stanowiąca 20% wartości posiadanego ekwiwalentu, nieobejmująca podatku VAT. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polski w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.
 6. Komisja Przetargowa odmawia uczestnictwa w przetargu osobom fizycznym lub prawnym, którym przyznany został numer do udziału w przetargu, jeżeli wpłacone do dnia 9 marca 2020 r. do godziny 15:00 wadium, nie będzie znajdowało się na rachunku bankowym Miasta – wskazanym w punkcie 4 – przed datą przetargu, z zastrzeżeniem punktu 5.
 7. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 8. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o jedno postąpienie od ceny wywoławczej.
 9. Osoba zainteresowana udziałem w przetargu zobowiązana jest do zapoznania się ze stanem prawnym i sposobem zagospodarowania nieruchomości.
 10. Wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji wyłącznie w stosunku do nieruchomości, na które zostało wpłacone.
 11. Wadium wniesione przez uczestnika wygrywającego przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości (części nieruchomości/udziału w prawie własności nieruchomości).
 12. Wadium wpłacone przez inne osoby zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu w formie przelewu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 13. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zawiadomiony w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
 14. Wpłata wylicytowanej ceny nabycia nieruchomości (części nieruchomości/udziału w prawie własności nieruchomości), winna nastąpić przed zawarciem umowy przenoszącej własność nieruchomości (części nieruchomości/udziału w prawie własności nieruchomości) w taki sposób, aby wpłacone środki były widoczne na koncie Urzędu Miasta Łodzi przed podpisaniem umowy sprzedaży. Jeżeli nabywca, nie uiścił opłaty w wyżej wymienionym terminie, jak również bez usprawiedliwienia nie przystąpi do zawarcia umowy przenoszącej własność w miejscu i terminie wskazanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 13, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 15. Podstawę do zawarcia umowy sprzedaży stanowi protokół z przeprowadzonego przetargu.
 16. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący, członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca.
 17. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (części nieruchomości/udziału w prawie własności nieruchomości) ponosi nabywca.
  1. Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz.2278)
  2. Cudzoziemiec zobowiązany do uzyskania zezwolenia – zwany dalej cudzoziemcem, który przed wygraniem przetargu nie uzyska zezwolenia na nabycie nieruchomości , (udziału w prawie własności nieruchomości) będzie zobowiązany w terminie 30 dni od dnia zamknięcia przetargu do podpisania umowy przedwstępnej i zapłaty kwoty w wysokości połowy ceny nabycia nieruchomości (części nieruchomości/udziału w prawie własności nieruchomości). Punkty 13, 14, 17 stosuje się odpowiednio.
  3. Umowa przedwstępna zostanie zawarta na niżej określonych warunkach:
   1. termin zawarcia umowy ostatecznej – nie później niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy przedwstępnej;
   2. zobowiązanie cudzoziemca do zapłaty pozostałej ceny nabycia nieruchomości (części nieruchomości/udziału w prawie własności nieruchomości) w terminie przed zawarciem umowy ostatecznej;
   3. w przypadku niezawarcia umowy ostatecznej w terminie określonym w lit. a z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedającego – Sprzedającemu przysługuje prawo zatrzymania kwoty wadium oraz połowy ceny nabycia – tytułem kary umownej;
   4. w uzasadnionych przypadkach, na wniosek cudzoziemca, termin zawarcia umowy ostatecznej może zostać przedłużony.
 18. Informacje o przetargu dostępne są również w siedzibie Wydziału Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, (IV p. pok. 457 lub 457a) oraz pod numerami telefonów: (42 638-47-81, 638-44-14, 638-43-31).
 19. Prezydent Miasta Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu z ważnych powodów.

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (12.02.2020 09:04)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (12.02.2020 09:04)

Informację opracował(a): Anetta Bednarek (06.02.2020)

Źródło: Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Ilość odwiedzin: 220