Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Co możesz załatwić i jakie informacje uzyskać w siedzibie dyrekcji MOPS przy ul. Kilińskiego 102/102a w Łodzi?

 • Oddział Pomocy Rodzinie i Dziecku:
  Oddział Pomocy Rodzinie i Dziecku realizuje lub nadzoruje zadania dotyczące:
  • organizacji i funkcjonowania całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • kierowania dzieci do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • ponoszenia opłat za pobyt dzieci w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  • organizowania opieki w rodzinach zastępczych, w tym zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzinach zastępczych oraz finansowania tej formy opieki,
  • zawierania z powiatami porozumień w sprawie umieszczenia dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej lub rodzinie zastępczej,
  • udzielania pomocy mającej na celu życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem osób opuszczających placówki lub rodziny zastępcze. Zadanie to realizowane jest przez Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.


 • Oddział Pomocy Stacjonarnej:
  • przyjmuje dokumenty niezbędne do umieszczenia w domu pomocy społecznej,
  • wystawia decyzje administracyjne dotyczące umieszczenia w domu pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci;
  • wystawia decyzje administracyjne celem ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej,
  • udziela kompleksowej informacji i porad związanych z umieszczeniem w domu pomocy społecznej,
  • przyjmuje skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania domów pomocy społecznej.


 • Oddział Koordynacji i Nadzoru:
  • przyjmuje skargi, wnioski i interwencje w sprawach dotyczących świadczeń pomocy społecznej, działalności filii i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • informuje o udzielanej pomocy osobom bezdomnym
  • informuje o udzielanej pomocy przez poszczególne filie MOPS


 • Zespół ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  • dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez MOPS:
   1. turnusów rehabilitacyjnych
   2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   3. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
   4. likwidacja barier architektonicznych
   5. likwidacja barier w komunikowaniu się i technicznych
   6. sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych
   7. warsztatów terapii zajęciowej

   Podstawą ubiegania się o dofinansowanie z PFRON jest pobranie i złożenie wniosku w MOPS w Łodzi w Zespole ds. Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych, ul. Kilińskiego 102/102a tel. 637–72–45 w przypadku dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.


 • Oddział ds. Współpracy z Podmiotami Uprawnionymi
  We współpracy z podmiotami uprawnionymi ze strony MOPS odpowiedzialny jest Oddział ds. Współpracy z Podmiotami Uprawnionymi w MOPS.
  Zadania Oddziału:
  • podejmuje na bieżąco współpracę z podmiotami uprawnionymi prowadzącymi działalność z zakresu pomocy społecznej,
  • przygotowuje konkursy ofert dla podmiotów uprawnionych ze środków budżetu Miasta Łodzi,
  • w przypadku ogłoszenia konkursu na finansowanie lub dofinansowanie zadania przygotowuje standard realizacji zlecanego zadania,
  • uczestniczy w pracach Zespołów Opiniujących Oferty w konkursach ofert podmiotów uprawnionych,
  • zaopiniowane oferty przedkłada Prezydentowi Miasta w celu podjęcia ostatecznej decyzji,
  • sporządza umowy na finansowanie lub dofinansowanie zadania publicznego,
  • nadzoruje zadania realizowane przez organizacje finansowane przez MOPS,
  • sporządza roczne sprawozdanie z realizacji zadań do MPiPS oraz UMŁ,
  • gromadzi dokumentację dotyczącą współpracy z organizacjami.

Metryka strony i historia zmian