Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 21.06.2018 10:30 do 21.06.2018 10:41.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi

Zadania i status prawny:


Ogłoszenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzir


ul. Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź
tel: +48 (42) 632-40-34; 632-39-36; 632-40-69
fax:+48 (42) 632-41-30
www: http://bip.mops.lodz.pl
e-mail: sekretariat@mops.lodz.plr

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 9.00 – 17.00
Środa 8.00 – 16.00
Czwartek 8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00

Dyrekcja:

p.o. Dyrektora - Piotr Rydzewski
Zastępca dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej - Elżbieta Jaszczak
Zastępca dyrektora MOPS ds. opiekuńczych - Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka

Dyżury Dyrekcji:
Wtorki: 10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00r

Dyrekcja:

p.o. Dyrektora - Piotr Rydzewski
Zastępca dyrektora MOPS ds. pomocy środowiskowej - Elżbieta Jaszczak
Zastępca dyrektora MOPS ds. opiekuńczych - Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka
Zastępca Dyrektora MOPS ds. organizacyjnych - Joanna Andrzejewska

Dyżury Dyrekcji:
Wtorki: 10.00 – 12.00; 14.00 – 16.00r

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi jest samodzielną jednostką organizacyjną Miasta, w skład której wchodzą Wydziały Pracy Środowiskowej.
MOPS sprawuje nadzór nad domami pomocy społecznej i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi, domami dziennego pobytu, świetlicami środowiskowymi, ośrodkami adaptacyjnymi. MOPS realizuje zadania pomocy społecznej w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz inne przepisy prawa.r

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS:r

I Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Tybury 16
tel.: +48 (42) 640–70–07
fax: +48 (42) 640–70–15r

II Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Grota Roweckiego 30
tel./fax: +48 (42) 677–15–50r

III Wydział Pracy Środowiskowej
Łódź, ul. Będzińska 5
tel./fax: +48 (42) 684–44–81r

Wydziały Pracy Środowiskowej MOPS realizują zadania w zakresie:

 • Rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących przyznawania świadczeń pomocy społecznej
 • Realizacja decyzji w zakresie przyznawanej pomocy finansowej, rzeczowej oraz w formie usług opiekuńczych
 • Kompletowania dokumentów w celu umieszczenia w domu pomocy społecznej
 • Dofinansowanie do zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Wydział Wspierania Pieczy Zastępczej:
Łódź, ul. Piotrkowska 149
tel.: +48 (42) 633-53-52
fax: +48 (42) 639-77-10r

Do zadań Wydziału Wspierania Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 • przygotowywanie oraz realizacja umów z rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka;
 • przygotowywanie oraz realizacja umów z rodzinami pomocowymi;
 • prowadzenie rejestru rodzin i kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i pełniących funkcję rodziny zastępczej;
 • prowadzenia naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
 • zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
 • prowadzenie poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
 • organizowanie terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
 • dokonywanie okresowej oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka;
 • przygotowanie we współpracy z rodziną zastępczą asystentem rodziny planów pomocy dziecku oraz modyfikowanie powyższych planów;
 • kierowanie dzieci do rodzin zastępczych zawodowych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego;
 • ustalanie opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka;
 • udzielanie pomocy w tym finansowej rodzinom zastępczym, rodzinnym domom dziecka oraz pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych.”; • Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łodzi


Metryka strony i historia zmian