Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ostatnia aktualizacja: 2017-12-21

 

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 7194/VII/2017

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 3 listopada 2017 r.

 

Ogłoszenie

 

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza przeprowadzenie konsultacji z Łódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego i z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Łodzi.

 

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 14 listopada 2017 r. do dnia 27 listopada 2017 r., w formie składania propozycji, uwag i opinii na piśmie na formularzu konsultacji, który będzie dostępny do pobrania :

 

 

Wypełniony formularz można przekazać:

 

  • drogą elektroniczną na adres: konsultacje@mops.lodz.pl,
  • drogą korespondencyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź,
  • bezpośrednio do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, Kilińskiego 102/102a, 90-012 Łódź, w godzinach pracy urzędu.

 

Uwaga:

Propozycje, uwagi i opinie

  • przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacji,
  • złożone na formularzu konsultacji, ale z datą wpływu przed dniem
    14 listopada 2017, bądź po dniu 27 listopada 2017 r.,
  • niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

 

-  nie będą uwzględnione.

 

Pliki do pobrania:

Stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi (2017-12-21) >>>

Raport z konsultacji (2017-12-21) >>>


Informację wprowadził(a): Adrian Beer (06.11.2017 14:18)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (21.12.2017 15:04)

Ilość odwiedzin: 2317